Nieuwsbrief 2013 - 06

 1. Ab Fortuin krijgt lintje bij afscheid
 2. Certificering boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen
 3. Wi-Fi hotspots op ligplaatsen en binnenhavens
 4. Basisnetten 'externe veiligheid transportroutes'
 5. Dienstinstructie dubbelplaten
 6. Consumentenprijsindex
 7. Beoordeling nieuwe ligplaatsen 2e Petroleumhaven Rotterdam
 8. Overleg Binnenvaart met Havenbedrijf Rotterdam
 9. Functioneringssluiting stormvloedkeringen Rotterdam
 10. Stremmingen Noordzeekanaalgebied
 11. Intrekken BAS Windrestrictie Rozenburgsesluis
 12. Kegelplaatsen Woelse Waard
 13. Bedrijfsleven en onderwijs bundelen krachten
 14. Slimme regelgeving - Inspelen op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen
 15. Nieuwe leden


Ab Fortuin krijgt lintje bij afscheid

Ab Fortuin van Wijgula, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tijdens een feestavond op 24 mei jl., ter gelegenheid van zijn 50-jarig dienstverband en pensionering bij de rederij, overhandigde burgemeester Albert van den Bosch van Zaltbommel hem de Koninklijke onderscheiding.
Fortuin ontving de onderscheiding voor zijn werk op het terrein van nautische begeleiding in de binnenvaart en voor zijn bijzondere inzet voor collega’s in nood.

 
 
Ab Fortuin trad in 1962 in dienst bij Wijnhoff & Van Gulpen & Larsen (Wijgula) als 14-jarige scheepsjongen. Zijn laatste functie was walkapitein. Als zodanig was hij contactpersoon tussen varende en kantoormedewerkers en tussen relaties in binnen- en buitenland.
Verder was Fortuin lid van verschillende werkgroepen van het CBRB en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het verhogen van het veiligheidsniveau in de binnenvaart.

Naar boven


Certificering boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen

Ondanks het feit dat de voorschriften voor zuiveringsinstallaties voor passagiersschepen inmiddels al enkele jaren van kracht zijn, zijn er tot op heden nog steeds geen typegoedgekeurde zuiveringsinstallaties beschikbaar. De reden daarvoor is dat er nog geen enkele partij erkend was om dergelijke typegoedkeuringen uit te voeren.
 
Inmiddels is er één Duitse partij erkend om de typegoedkeuringen van zuiveringsinstallaties uit te voeren: SGS Institut Fresenius in Taunusstein. Zie hier voor de lijst van de volgens het ROSR erkende technische diensten voor het uitvoeren van dergelijke typegoedkeuringen.
 
Het wachten is nu op de eerste fabrikant die een zuiveringsinstallatie zal laten typegoedkeuren.
 
Een dergelijke testprocedure is erg kostbaar, vooral omdat de CCR  afwijkende testprocedures heeft opgesteld en de gelijkwaardigheid met de IMO-voorschriften (nog) niet geregeld is, terwijl de terugverdiencapaciteit erg laag is (het aantal zuiveringsinstallaties dat jaarlijks in de passagiersbinnenvaart verkocht wordt is zeer gering). Het CBRB heeft er dan ook op aangedrongen dat de IMO-testvoorschriften door de CCR erkend worden, om op die manier de drempel om een zuiveringsinstallatie te laten typegoedkeuren te verlagen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wi-Fi hotspots op ligplaatsen en binnenhavens

De overheid ziet de toenemende rol van de binnenvaart in de doorvoer van goederen naar het achterland. Betrouwbare datacommunicatie op binnenvaartschepen wordt van steeds groter belang. De overheid wil daarom op een groot aantal ligplaatsen en binnenhavens voor de professionele binnenvaart Wi-Fi hotspots gaan realiseren. Connekt coördineert, namens Rijkswaterstaat, dit initiatief samen met Bureau Telematica Binnenvaart. In de uitrol wordt verder samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), de aangesloten gemeenten en havenbedrijven.
Op 6 juni jl. heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu, bij het congres van Koninklijke Schuttevaer, aan de vice-voorzitter van de NVB, Bert Luijendijk, symbolisch een Wi-Fi-kastje overhandigd.

(Van der Kloet Foto & Videoproducties - Sliedrecht.)
 
Voordelen gebruikers havens
Betrouwbare datacommunicatie op binnenvaartschepen wordt van steeds groter belang. Wi-Fi op ligplaatsen blijkt zeer gewenst te zijn door binnenschippers. De voordelen op een rij:
 • Uitwisselen van elektronische informatie,
 • Downloaden van grote databestanden,
 • Updaten van software op afstand,
 • Wi-Fi is veel betrouwbaarder en geeft meestal een veel hogere performance dan 3G,
 • Lagere kosten,
 • Geen datalimieten.
Voordelen beheerders havens
Voor de deelnemende havens biedt het ook voordelen. De aantrekkelijkheid van havens en ligplaatsen wordt vergroot. Verder kunnen havenbeheerders de Wi-Fi hotspots ook gebruiken als digital portal van de haven. Gebruikers kunnen bij het aanmelden worden voorzien van informatie over ligplaatsen en voorzieningen in de haven of andere zaken van belang.
Wi-Fi in havens, een win-win-situatie voor havengebruiker en havenbeheerder!
 
Inmiddels is de aanbesteding voor de selectie van een leverancier die deze Wi-Fi netwerken zal aanleggen en onderhouden afgerond. Dit betekent dat gestart wordt met de volgende fase in het project, namelijk het uitvoeren van site survey ’s bij de aangemelde binnenhavens/ligplaatsen.
Het aantal aanmeldingen is groter dan het beschikbare budget vanuit het IDVV-programma. Daarom is een eerste selectie gemaakt van de binnenhavens/ligplaatsen waar mee gestart wordt. In een later stadium zullen andere havens die belangstelling hebben volgen. Dit zijn de havens bij wie als eerste Wi-Fi zal worden uitgerold:
 
Amsterdam Havengebied 1.     Houthaven
2.     ADM haven (optioneel)
Boven Merwede 1.     Beatrixhaven
2.     Biesboschhaven
Havengebied Drechtsteden Zwijndrecht - Maasboulevard
Rotterdam Havengebied 1.     Maashaven
2.     N.t.b. locatie
Bergen Op Zoom Theodorushaven
Vlissingen 1.     Van Cittershaven
2.     Bijleveldhaven
Terneuzen 1.     Zijkanaal A, Groene Wal
2.     Kanaal Gent-Terneuzen
Harlingen 1.     Noordelijke havens
2.     Nieuwe Willemshaven
Moerdijk 1.     Roode Vaart
2.     Oostelijke & centrale insteekhaven
 
Stichting BND (Binnenvaart Netwerk Diensten)
Om de continuïteit en uitbreiding van Wi-Fi in havens te garanderen wordt een nieuwe rechtspersoon opgericht om het beheer en de uitvoering van diensten, zoals Wi-Fi in binnenhavens, te gaan faciliteren. In de toekomst kan ook gedacht worden aan uitbreiding van activiteiten, zoals diensten over diepganginformatie en informatie over ligplaatsen met behulp van AIS.
De stichting zet zich onder meer in voor gezamenlijke organisatie en beheer van laagdrempelige, betrouwbare en stabiele voorzieningen voor breedbandige mobiele internettoegang via Wi-Fi op deelnemende wacht- en ligplaatsen in binnenhavens en op laad- en losterminals ten behoeve van de leden van de vereniging. De stichting streeft er naar om internet via Wi-Fi te faciliteren op zoveel mogelijk locaties die voor de binnenvaart van belang zijn en waar schepen langere tijd verblijven.
In het bestuur van de op te richten stichting zullen gebruikers en beheerders vertegenwoordigd zijn.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Basisnetten 'externe veiligheid transportroutes'

Per brief heeft staatssecretaris Mansveld (I&M) de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstaande moties en toezeggingen over het wetsontwerp Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. De brief betreft: een negental moties, die tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Kamer op 6 en 14 juni 2012 zijn aangenomen; een motie inzake het Besluit transportroutes Externe veiligheid, die is aangenomen tijdens het debat over het verslag van een algemeen overleg over een Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Een toezegging tijdens het debat over de veiligheid in de chemie, en in het bijzonder bij Odfjell (3 april 2013), om een overzicht te geven van alle transporten over spoor van ammoniak en chloor in Nederland, die zijn toegestaan voor zowel reguliere als incidentele transporten.
Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter behandeling voor in de Eerste Kamer en zal naar verwachting per 1 januari 2014 van kracht worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Dienstinstructie dubbelplaten

In dit artikel informeren we u nogmaals over aanstaande wijzigingen over het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid. Eerder hebben we u hier al over geïnformeerd met diverse artikelen in CBRB-Nieuwsbrieven, dit was het laatste artikel.
 
De manier waarop omgegaan zal worden met het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid staat in deze Dienstinstructie nummer 28. Over de inhoud van deze instructie is in de relevante werkgroep binnen de CCR feitelijke overeenkomst.
 
Wanneer is deze Dienstinstructie dubbelplaten van kracht?
Zoals eerder aan u medegedeeld wordt met definitieve besluitvorming binnen de CCR gewacht totdat de instructie ook in de EU-Directive wordt overgenomen (harmonisatie en gelijktijdige invoering). De Commissie is op dit moment druk bezig om de operationele werkzaamheden ingevolge Richtlijn 2006/87/EC onder te brengen in het secretariële circuit van de CCR. Zie hiertoe ook dit bericht. Besluitvorming in de vorm van nieuwe amendementen staat voorlopig op een laag pitje. Alleen hele dringende zaken zouden versneld in procedure kunnen worden gebracht. Er liggen verschillende JWG-voorstellen klaar, waaronder de dubbelplaten. Deze hebben geen van alle het predicaat dringend. Besluitvorming wordt dan ook uitgesteld tot een nieuw te installeren Comité deze “standaarden” kan vaststellen, waarna zowel de Commissie als de CCR kan besluiten.
De facto zal er dus dit jaar op gebied van de technische regelgeving niet veel veranderen. Medio 2014 zou deze dienstinstructie dubbelplaten van kracht kunnen worden.
 
Advies
Het kan van groot belang zijn om te beoordelen wat de nieuwe regels voor uw schip en bedrijfsvoering betekenen. U kunt de keuze van het moment van een werfbeurt en hercertificering hier mede door laten bepalen. Voor nu luidt het advies:
 • Zorg voor zo min mogelijk dubbelplaten en vervang slechte delen door nieuwe,
 • Zorg dat alle dubbelplaten op de vlakschets staan aangetekend. Dit is nu al een verplichting maar niet veel werven/eigenaren houden zich aan dit voorschrift.
De in Nederland bekende en gehanteerde beleidsregel dubbelplaten vervalt zodra de internationale dienstinstructie van kracht wordt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2013 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2006=100) is in de periode van oktober 2012 tot april 2013 gestegen van 111,10 naar 111,95; de stijging bedraagt derhalve 0,77%.
 
Dit stijgingspercentage wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2013.
In de CAO voor de Binnenscheepvaart is per 1 juli 2013, in afwijking van de gebruikelijke prijscompensatie, een loonstijging van 1,5% overeengekomen. De CAO en de nieuwe loontabel kunt u vinden op onze website bij de publicaties onder het kopje informatie voor werkgevers.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Beoordeling nieuwe ligplaatsen 2e Petroleumhaven Rotterdam

Van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) ontvingen we deze tekening  met een voorstel voor eventuele extra ligplaatsen in de 2e Petroleumhaven. Deze ligplaatsen zullen wel een beperking in de breedte hebben vanwege het in- en uitvaren van zeevaart. Een beoordeling van deze mogelijke nieuwe ligplaatsen en een reactie op onderstaande vragen of ander commentaar van belang zien we belangstellend tegemoet.
 • Wilt u met uw schepen hier alleen kort liggen vanwege golfhinder van de voorbijgaande vaart?
 • Wat is de benodigde diepgang?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Overleg Binnenvaart met Havenbedrijf Rotterdam

Op 12 juni jl. heeft er een overleg plaats gevonden tussen de Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR) en het HbR.
 
Tijdens het overleg werd deze presentatie  gegeven. Hierin kunt u foto’s van proeven die gedaan zijn om het effect van boegschroeven op de kade en bodem in kaart te brengen. CBRB-leden stelden hun schip ter beschikking voor deze testen.
Ook is in de presentatie informatie over wacht- en ligplaatsen te lezen.
 
 
Uit de terugkoppeling van de werkzaamheden bij de Botlekbrug blijkt alles volgens schema te gaan. Medio 2016-2017 zal de oude brug worden gesloopt. Het ingesteld spitsregime geeft weinig of geen problemen. Saillant detail is dat veel op veel schepen, die eerder om een opening van de brug verzochten, masten en stuurhuizen toch naar beneden blijken te kunnen gaan….!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Functioneringssluiting stormvloedkeringen Rotterdam

Op zaterdag 21 september en zondag 22 september 2013 zal er in verband met de jaarlijkse functioneringssluiting van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en in het Hartelkanaal, tijdelijk een totale stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal van kracht zijn. Zie ook deze publicatie in de Staatcourant.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Stremmingen Noordzeekanaalgebied

Ten behoeve van de bouw van de tunnel voor de metroverbinding Noordzuidlijn worden in totaal 6 zinkstukken afgezonken waarbij het “Afgesloten IJ” en de “Voorhaven van het Noord-Hollands Kanaal” tijdelijk afgesloten zullen zijn. In dit bericht aan de scheepvaart een overzicht van de stremmingen in juni en juli.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Intrekken BAS Windrestrictie Rozenburgse sluis

In een eerder Nieuwsbriefartikel bent u geïnformeerd dat de scheepvaart bij de Rozenburgse sluis met windkracht 7 of meer geen gebruik kon maken van de sluis. Inmiddels is deze windrestrictie opgeheven, zie deze publicatie in de Staatscourant. De remmen van de beide bruggen van de Rozenburgse sluis zijn opnieuw afgesteld waarna het tijdelijk ingestelde beperkte draairegime is opgeheven. Dit betekent dat, net als voorheen, tot en met windkracht 8 Beaufort de bruggen van de Rozenburgse sluis weer kunnen worden gedraaid.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Kegelplaatsen Woelse Waard

De kans is groot dat in de Woelse Waard bij Dalem een overnachtingshaven voor 18 zogenoemde kegelschepen - met gevaarlijke stoffen - wordt aangelegd. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de mogelijkheden in deze en andere regio's, omdat schippers om te rusten niet meer voor anker mogen gaan in de rivieren.
 
In deze regio gaat het om in totaal 25 overnachtingsplaatsen op de volgende locaties: Woelse Waard (18), vluchthaven in Gorinchem (10 à 14), Beatrixhaven in Werkendam (6 à 8) en gemeentehaven in Boven-Hardinxveld (3 à 7). De plaatsen moeten apart van de vaarweg liggen en veilig zijn; beschut tegen wind, stroom, golven en ijsgang. En de overnachtingsplaatsen moeten bereikbaar zijn voor hulpdiensten. De Woelse Waard zou daarom ontsloten moeten worden met een weggetje.
Diverse andere locaties zijn van het lijstje geschrapt omdat ze ongeschikt zijn of omdat er bevers leven zoals de Dordtse Avelingen of vanwege beschermd landschap zoals de haven in Sleeuwijk. Op aandringen van oud-burgemeester Piet IJssels is de geul voor Avelingen (Ruimte voor de Rivier) eveneens onderzocht, maar door Rijkswaterstaat ongeschikt bevonden, zowel nautisch als qua veiligheid. De risico's bij het bedrijventerrein zouden te groot zijn en de geul voor Avelingen is slecht bereikbaar voor hulpdiensten.
 
Natuurgebied
Tijdens een presentatie van de plannen gaf wethouder Arjen Rijsdijk (GroenLinks) aan wel mee te willen werken in ruil voor ontsluiting van de rest van deze uiterwaarde en inrichting tot natuurgebied. ,”De Woelse Waard is eigendom van domeinen (rijksoverheid), die de grond verpacht aan boeren. Het is nu dus geen openbaar gebied. Van de overnachtingshaven in het Dalemsche gat (aan de rivierzijde - red.) verwachten wij geen problemen. Overigens kan Rijkswaterstaat als we niet meewerken de locatie gewoon aanwijzen. Dan staan we als gemeente buiten spel. We werken dus liever mee aan dit voorstel'.'
Wethouder Rijsdijk ziet dit als een kans om de Woelse Waard als natuur- en recreatiegebied in te laten richten met onder andere wandelpaden die aansluiten op de Hollandse Waterlinies.
De gemeenteraadsleden vuurden echter veel vragen af op Slot van Rijkswaterstaat die de presentatie gaf. Marjo Molengraaf en Frank Barth (CU/SGP) verwachten dat de nieuwe bewoners van het 7e Bastion niet blij zullen zijn met een uitzicht op ketelschepen. Ronald van Luijk (VVD) vraagt zich af of het fijn recreëren is bij vrachtschepen met gevaarlijke stoffen. En Marcel Wildschut (D66) vindt dat de gemeenteraad hier ook iets over te zeggen heeft.
D66 is meteen in actie gekomen en afgelopen weekeinde begonnen met een campagne bij alle omwonenden van de Woelse Waard. Er zijn flyers uitgedeeld met informatie hierover. D66 is tegen kegelschepen met gevaarlijke lading in de Woelse Waard en wil dat omwonenden actief betrokken worden bij de plannen. 'In 2010 stond dit gebied nog bij Rijkswaterstaat op de nominatie als 'herstel leefgebied' om een betere ecologische waterkwaliteit te verkrijgen. Werkzaamheden hiertoe zijn begin 2011 uitgesteld tot 2015 omdat het lastiger en duurder dan verwacht zou zijn', aldus D66.
 
De verwachting is dat het uitzicht over de Woelse Waard na de aanleg van de overnachtingshaven niet aanzienlijk zal wijzigen. In het Dalensche gat liggen nu ook regelmatig schepen voor anker, vanaf de dijk nauwelijks te zien. ,,Je kijkt er overheen,'' aldus Slot. ,,De openheid en weidsheid van het gebied blijft hetzelfde.'' Bij de Dalemsche geul en de sluis verandert niets.
Tamara Hoogesteger (D66) veronderstelde dat de haven bij hoog water niet voor hulpdiensten bereikbaar is. ,,Maar we hebben toch een blusboot,'' merkte Hannie Hania (Stadsbelang) nuchter op. ,,We hebben afgelopen weekend met de blusboot nog een zieke schipper uit de vluchthaven gehaald. Daarom hebben we die voorziening.''
 
Inloopavond
Van 7 juni tot en met 5 juli kunnen belangstellenden hun mening geven per e-mail (dzh Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) per post of telefonisch (gratis 0800-8002).
 
Kegelschepen
De bedoeling is om in de periode 2016-2018 een overnachtingshaven te realiseren met een capaciteit van maximaal 18 schepen, inclusief een 1-kegelschip (vervoer brandbare stoffen) en een 2-kegelschip (vervoer die zeer schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn). De haven zal bereikbaar voor hulpdiensten dienen te zijn (aanleg toegangsweg) en diverse faciliteiten dienen te bieden.
 
Bron: Vereniging van Veiligheidsadviseurs

Naar boven


Bedrijfsleven en onderwijs bundelen krachten

Het bedrijfsleven en mbo-scholen hebben vandaag het convenant ‘MBO Kennisakkoord Logistiek’ ondertekend. Veertien mbo-scholen[1] gaan de komende vier jaar samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VTL Kenniscentrum Transport en Logistiek, Bedrijfstakgroep Transport en Logistiek en de MBO Raad samenwerken om de band tussen het logistiek mbo-onderwijs en bedrijfsleven te versterken.
 
De transport- en logistiek sector verwacht in de toekomst een tekort aan goed opgeleid personeel. Daarom moet er voor worden gezorgd dat er straks voldoende gemotiveerde jongeren in de sector aan de slag gaan en afstudeerders snel een passende baan kunnen vinden bij een logistiek bedrijf. Dat kan alleen als het onderwijs en het bedrijfsleven (arbeidsmarkt) optimaal op elkaar aansluiten door nauwe en permanente samenwerking.
 
Scholing
De logistieke sector wordt steeds complexer. Technologische ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor moet logistiek personeel over steeds meer kennis en vaardigheden beschikken. Daarnaast is de logistiek door de overheid aangewezen als topsector met als doel haar internationale toppositie te versterken. Hierin is een sleutelrol weggelegd voor ‘human capital’. Goede scholing wordt daarom steeds belangrijker.
 
Kennisakkoord
Het platform ‘MBO Kennisakkoord Logistiek’ moet bijdragen aan een sterke verbetering van het logistieke profiel van Nederland. De arbeidsmarkt moet in de toekomst beschikken over voldoende logistici die kennis hebben van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen en deze in de praktijk kunnen toepassen. De partijen willen de komende jaren de docenten professionaliseren, de samenwerking in de onderwijskolom versterken en jongeren interesseren voor een logistieke opleiding. Via het kennisakkoord worden onder meer bestaande initiatieven gebundeld. Hiervoor worden docentenstages en gastdocentschappen georganiseerd en mbo-scholen aangesloten op de KennisDC Logistiek.
 
[1]      Deelnemende mbo-scholen zijn: Alfa College, Deltion College, Graafschap College, Gilde Opleidingen, Noorderpoort, Nova College, ROC A12, ROC Aventus, ROC Midden Nederland, ROC Nijmegen, ROC Tilburg, ROC van Amsterdam, ROC van Twente en STC Group.
 
Bron: MBO Kennisakkoord Logistiek

Naar boven


Slimme regelgeving - Inspelen op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen

In deze Mededeling van de Europese Commissie (hierna Commissie), met de titel ‘Slimme regelgeving, inspelen op de behoeften van kleine -en middelgrote ondernemingen (mkb)’, benadrukt de Commissie het belang van het mkb voor de Europese economie. Nederland is positief over de mededeling en ondersteunt het belang van het mkb als aanjager van de (Europese) economie.
 
Essentie voorstel
De Commissie zet haar al ingezette beleid uiteen voor het mkb en de vooruitgang die op deze terreinen is geboekt: nadruk op minder strenge regels voor het mkb, vrijstellingen voor micro-ondernemingen in de EU-wetgeving, een jaarlijks scoreboard voor het mkb en ondersteunen en consulteren van het mkb. In de voorliggende mededeling gaat de Commissie daarnaast in op de resultaten van de consultatie uit december 2012 over welke Europese wet- en regelgeving door het Europees midden- en kleinbedrijf als meest belemmerend wordt ervaren. In deze zogenoemde «top-10 raadpleging» werd het Europees mkb gevraagd aan te geven welke Europese regels hen het meest hinderen in hun bedrijfsvoering. Op basis van de resultaten wil de Commissie vervolgens onderzoeken op welke manieren men de regelgeving aan kan passen om het leven voor het mkb te vergemakkelijken.
 
Belemmerende regelgeving volgend mkb
Geconcludeerd wordt dat het mkb de wetgeving op de volgende terreinen als het meest belemmerend ervaart (in volgorde van het meest naar minst genoemd door het mkb): REACH (chemische stoffen), wetgeving met betrekking tot BTW teruggave, productveiligheid, aanbestedingen, veiligheid en gezondheid op het werk, afvalverwerking, gegevensbescherming (dataprotectie), werktijden, controleapparaten in het wegvervoer (tachografen). Tot slot ondervindt men problemen bij de erkenning van beroepskwalificaties tussen de lidstaten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nieuwe leden

Groep Personenvervoer, Overleggroep Veren
Veerbedrijf De Visser B.V.

Naar boven


Ga naar boven