Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Brancheorganisaties blij met uitspraak minister over Merwedebrug.


Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zegt in het AO MIRT van 25 juni dat de nieuw te bouwen Merwedebruggen geen verslechtering mogen brengen voor de scheepvaart. Brancheorganisaties Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers zijn blij met deze uitspraak. Het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin de partijen gezamenlijk optrekken voor een betere infrastructuur, heeft geruime tijd lobby gevoerd om te voorkomen dat de nieuwe Merwedebruggen lager zouden worden.

Het huidige ontwerp van de nieuwe Merwedebruggen voorziet in bruggen die 1,50m lager zijn dan de huidige brug en dit is nadelig voor de containerbinnenvaart en het wegverkeer. Een lagere brug zou een strop zijn voor de containerbinnenvaart die op het beneden rivierengebied met 5 en 6 hoog gestapelde containers pendelt tussen terminals in Rotterdam en het achterland. Ook voor het wegverkeer is een lagere brug een probleem. Uit een eerste analyse van de bedrijfstak blijkt dat de lagere brug straks 40 tot 45 keer per week open moet voor schepen die er nu onderdoor kunnen. Op een drukke snelweg als de A27 zal dit onnodig files veroorzaken.

Op het AO MIRT hebben de Kamerleden dhr. Stoffer van de SGP en mevr. Van der Graaf van de Christen Unie hun zorg hierover uitgesproken en de minsister om duidelijkheid gevraagd. De minister antwoordt op de vragen: “Ik ga mij sowieso houden aan internationale afspraken zoals wij die in CCR verband hebben ondertekend en dat betekent dat het voor de scheepvaart niet tot verslechtering mag leiden.”
 
Het Centraal Overleg Vaarwegen meent dat met deze uitspraak van de minister de oplossing voor dit probleem een stukje dichterbij is gekomen.Binnenvaart wil in aanmerking komen voor schadevergoeding door COVID-19

Het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart, Koninlijke BLN-Schuttevaer en de Algemeene Schippers Vereeniging vragen middels een brief (incl. uitgebreide notitie) de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer om de vrachtvervoerstak van de binnenvaart in aanmerking te laten komen voor schadevergoeding door COVID-19. 
 
De economische en maatschappelijke gevolgen door het COVID-19 virus voor de binnenvaartsector zijn groot. Het vrachtvervoer per binnenvaart ondervindt een forse omzetdaling door terugloop van de ladingstromen als gevolg van verminderde productie en afname van overslag in de zeehavens. De vrachtenmarkt is door de coronacrisis ernstig ontwricht en de vrachtprijzen zijn in een vrije val geraakt.  
Het kabinet ondersteunt ondernemers van getroffen sectoren met tijdelijke financiële regelingen. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient de SBI code van een sector op de lijst van getroffen sectoren te zijn opgenomen. Binnenvaart vrachtvaart, code 5040, is niet opgenomen in deze lijst en dat betekent dat getroffen ondernemers geen tegemoetkoming kunnen aanvragen als zij door COVID-19 een fors deel van hun inkomsten kwijtraken. 
 
De gezamenlijke brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en de Algemeene Schippers Vereeniging spreken van rechtsongelijkheid wanneer de binnenvaart niet in de SBI-codelijst opgenomen wordt en vragen de staatssecretaris met klem de code alsnog toe te voegen aan de lijst van SBI codes van sectoren die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schade door COVID-19.     

Vernieuwde Branche RI&E voor de binnenvaart erkend

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en Nautilus International zijn bijzonder verheugd dat begin juni jl. de binnenvaart opnieuw erkenning heeft gekregen van het Steunpunt RI&E voor de geactualiseerde Branche RI&E Binnenscheepvaart.

Branches kunnen centraal een generieke RI&E op stellen voor de eigen sector. De binnenvaart heeft zo’n branche RI&E, die door het CBRB, BLN en Nautilus geactualiseerd is, bijgewerkt voor alle wettelijke wijzigingen. Deze geactualiseerde RI&E is opnieuw erkend door het Steunpunt RI&E. Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de branche RI&E gebruiken en vallen hierdoor buiten de toetsingsplicht door een gecertificeerde Arbodeskundige. Een dergelijk advies kost al gauw € 1.000.

RI&E verplicht
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever tot een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel verschillende Arborisico’s zijn. Risico’s die werkgevers, ondernemers en vakbond in kaart willen brengen en terugdringen. De binnenvaart wil veilige werkplekken bieden.


Een werkgever brengt door middel van een RI&E de arbeidsrisico’s structureel in kaart en middels het Plan van Aanpak worden deze risico’s systematisch aangepakt. Binnenvaartbedrijven kunnen gebruik maken van de branche RI&E, zoals ontwikkeld door het CBRB, BLN en Nautilus. Op www.arbo-binnenvaart.nl is alle informatie te vinden.


Digitale Tool
Voor leden van het CBRB en BLN is een digitale tool beschikbaar, waarmee de vragenlijsten van de branche RI&E gemakkelijker ingevuld kunnen worden. De tool selecteert automatisch de vragen die relevant zijn voor het type schip of schepen van de leden. Door het invullen van vragen worden zaken een licht, matig of hoog risico toegekend, daarmee kan de ondernemer prioriteiten bepalen welke acties ondernomen moeten worden om de geïnventariseerde arbeidsrisico’s te gaan beheersen. Met de digitale tool voor de leden van CBRB en BLN worden de acties automatisch verwerkt in een eigen plan van aanpak.

Met de RI&E weet de ondernemer welke risico’s hij loopt en hoe hij daarmee om moet gaan. Dit is nodig om veilig en gezond te kunnen werken!

Loontabel 1 juli 2020

Bijgaand treft u de Loontabel aan met de bedragen die gelden vanaf 1 juli 2020.

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 0,27% verwerkt.
De loonbedragen voor de functies lichtmatroos en deksman zijn aangepast aan het wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2020.

zie ook: informatie voor werkgevers

Meer artikelen...

Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven