CBRB - Nieuws

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Druk bezochte Themamiddag regelgeving binnenschepenDruk bezochte Themamiddag regelgeving binnenschepen

Op 21 september  heeft een divers gezelschap in een goed gevulde zaal heeft tijdens de Themamiddag regelgeving binnenschepen een grote hoeveelheid informatie gekregen. Bij deze 16e themamiddag die het CBRB samen met SDU organiseerde was er, naast de gebruikelijke update en het laatste nieuws uit Genève over de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaart, deze keer ook aandacht voor algemene technische voorschriften. Deze regels zijn belangrijk, het is immers verboden een schip te gebruiken zonder geldig certificaat van onderzoek. De regelgeving waaraan binnenschepen moeten voldoen is gedetailleerd en complex. Brussel, Straatsburg, Genève en Den Haag, wie bepaalt wat en waarom?

Met deze presentatie heeft Rens Vermeulen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) uitgelegd hoe de internationale technische regelgeving voor de binnenvaart tot stand komt. Er is vooral ingezoomd op de verhouding tussen regels uit Straatsburg en uit Brussel. Vanaf oktober 2018 zullen deze twee internationale juridische kaders inhoudelijk geheel geharmoniseerd zijn door verwijzingen naar ES-TRIN. In deze eerdere CBRB-Nieuwsbrief is ook uitgelegd wat CESNI en ES-TRIN zijn.

De rolverdeling tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport, Klassebureaus en bevoegde keuringsinstanties werd verduidelijkt in een interview met Aren Jumelet (Inspectie Leefomgeving en Transport), Wilco van Hemert  (Lloyds register)  en Henk Arntz (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart). Met name interpretatie van regelgeving, de afgifte van voorlopige certificaten, maar ook een goede afstemming met ILT waren punten van aandacht en voor verbetering vatbaar.

Sessie regelgeving gevaarlijke stoffen

Michael Zevenbergen, CBRB en Benjamin Beldman, Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM)
Tijdens de gevaarlijke stoffensessie werden op luchtige wijze de grote thema’s uit Genève toegelicht. Hierbij werd per onderwerp een stukje inhoudelijk gepresenteerd en over de besluitvorming in Genève, waarna Benjamin en Michael een kritisch vraag-en-antwoordspel speelden. Hiernaast was er per deelonderwerp ruimte voor vragen uit de zaal.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn : tankinspecties tijdens het vervoer van Propyleenoxide, vlamkerende roosters, stoffen met >10% benzeen, ontgassen en oliezaadkoeken. Voor het onderwerp ‘ontgassen’ is een animatiefilmpje getoond waaraan het CBRB heeft meegewerkt.

Een verslag van de Themamiddag (met nadruk op gevaarlijke stoffen) leest u in Gevaarlijke Lading 5-2017, half oktober te verschijnen, www.gevaarlijkelading.nl.
 

Sessie certificering passagiersvaart

Maira van Helvoirt, CBRB en Jeroen Mooij, EOC expertise / NBKB  
In deze sessie werd dieper ingegaan op de nieuwe regelgeving (ES-TRIN) en de specifieke aspecten daarvan voor ondernemers die actief zijn in de passagiersvaart, variërend van riviercruiseschepen en  dagpassagiersschepen, tot zoete en zoute veerdiensten. De passagiersvaart heeft immers een wat afwijkende positie: enerzijds omdat deze sector pas sinds 2006 (Richtlijn 2006/87/EG) onder internationale regelgeving is komen te vallen, en anderzijds omdat voor een aantal categorieën passagiersschepen (onder meer rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype, open rondvaartboten, veerponten en veerboten) speciale bijlagen met technische voorschriften in de Binnenvaartregeling zijn opgenomen.
Vervolgens werd een concreet (fictief) certificaat stapsgewijs doorgenomen: wat staat waar en waarom, welke (tekstuele) wijzigingen in de certificaten zijn de afgelopen jaren doorgevoerd, op welke punten moeten ondernemers bedacht zijn?

College technische regelgeving binnenschepen

Johan Schot en Theo Molkenboer (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart) hebben deze deelsessie verzorgd. Met name de vergelijking tussen de huidige Europese richtlijn en die vanaf eind 2018 zal gelden, was te omvangrijk om in het tijdsbestek van anderhalf uur goed te behandelen. Daarom zullen deelnemers de documentatie van zowel behandelde als onbehandelde stof ontvangen. Johan Schot adviseerde deelnemers een scheepsdossier aan te leggen en verlopen certificaten ook te bewaren. Ontgassen en het ADN

De voorwaarden rond het ontgassen van ladingtanks is omschreven in ADN 7.2.3.7.
Hierin wordt aangegeven dat het bij het ontgassen uittredende gas/luchtmengsel vanuit de ladingtanks via de vlamkerende inrichtingen naar de atmosfeer moet worden afgevoerd.
Formeel zou men dus kunnen lezen dat het ontgassen naar een “inrichting” of “installatie” niet is toegestaan, terwijl het CDNI en overige ontgassingsverboden juist beweegt in de richting om aan een installatie te ontgassen.
Om deze ruis weg te halen en het ontgassen naar een ontgasinrichting wettelijk te regelen heeft de Nederlandse delegatie in de januarizitting van het ADN Safety Committee voorgesteld om dit binnen de internationale werkgroep ontgassen op zich te willen nemen. 

Op 28, 29 en 30 maart is deze werkgroep bij elkaar gekomen, waarbij EBU/ESO ook aanwezig is geweest. Er zijn teksten opgesteld om het ontgassen naar een installatie te regelen, waarbij te denken valt aan de bescherming van schip en installatie door vlamkerende roosters, het vastleggen van afspraken in een controlelijst, het afstemmen van noodstopvoorzieningen, etc. 

Gedurende de discussie omtrent de aanpassingen van wetteksten heeft de sector het idee geopperd om het proces van ontgassen visueel te ondersteunen hetgeen een positieve inbreng is geweest ten aanzien van de discussie.
Ons Nederlands ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft na deze vergadering een mediabedrijf de opdracht gegeven om het ontgassen naar een installatie middels een animatiefilm te tonen, waaraan het CBRB een grote bijdrage heeft kunnen leveren.
In het ADN-2019 zal de tekst naar alle waarschijnlijkheid zijn overgenomen.Deze animatie is ook in Genève getoond voor o.a. de begripsvorming van de delegaties rondom ontgassen. 


Bijlage:
Report of the informal working group on degassing of cargo tanks
(ECE-TRANS-WP15-AC2-2017-47e Report Working Group degassing)
The document contains a summary of the fifth meeting of the informal working group on degassing of cargo tanks. The resulting amendments to the Regulations annexed to ADN can be found in the annex. Special attention is drawn to the provisions regarding degassing to reception facilities (section 7.2.3.7.2).


Aflossen bij Zeeland Refinery weer toegestaan onder voorwaarden

Bijgaande willen wij u informeren over de mogelijkheden om af te lossen wanneer u langszij steigers ligt of kan komen te liggen van Zeeland Refinery (“ZR”), het voormalige Total-Vlissingen.
Begin 2016 ontvingen wij een brief met de aankondiging van ZR dat aflossen van scheepspersoneel langzij de steigers van ZR niet meer is toegestaan, vanwege het feit dat er regelmatig werd geconstateerd dat bemanningsleden de terminalregels niet respecteerden, voornamelijk in de PBM-sfeer.

Hierop hebben de brancheverenigingen de koppen bij elkaar gestoken en eerst een brief verzonden aan de directie van ZR met het verzoek dit bespreekbaar te maken in plaats van eenzijdig een verbod af te kondigen.

Op 12 juli 2016 heeft een overleg plaats gevonden bij ZR met hun directie en vertegenwoordigers van de brancheverenigingen.  ZR gaf aan dat zij een Risico Analyse hadden uitgevoerd rondom aflossen en er te veel risico’s aanwezig blijven. Hierop heeft het varend bedrijfsleven geanticipeerd. Naast een inhoudelijke verduidelijking van de bereidwilligheid van de sector om de huisregels te willen respecteren maar aan te dringen op een opening om aflossen mogelijk te blijven maken, is er afgesproken om een proefaflossing te houden en deze te evalueren.

Interstream Barging BV is bereid gevonden om medewerking te verlenen aan de proefaflossing, waarna CBRB/BLN hebben voorgesteld na het gesprek om een procedure op te stellen onder welke voorwaarden veilig afgelost kan worden.

Deze procedure is besproken en akkoord bevonden door ZR, voor de binnentankschepen betekent dit dat, mits de voorwaarden worden gehanteerd er vanaf 1 april 2017 weer afgelost mag worden bij ZR.

De procedure is beschikbaar in het Nederlands en is door BLN/CBRB ook vertaald in het Duits en Engels:

CBRB en SDU/Gevaarlijk Lading organiseren themamiddag regelgeving binnenschepenInmiddels is het een goede traditie dat het CBRB en SDU/Gevaarlijke Lading in september een informatieve bijeenkomst organiseren over actuele thema’s. Wilt u meer weten over zowel algemene als bijzondere regelgeving voor binnenschepen? Wilt u heet van de naald informatie over wat besloten is door het ADN-Safety committee in Genève over meerdere belangrijke dossiers voor het vervoer van gevaarlijke stoffen? Komt u dan naar de interessante themamiddag op 21 september 2017.

Samen met ter zake deskundigen nemen we u eerst mee in het doolhof van algemene technische regelgeving voor binnenschepen, en dan vooral die regels die belangrijk zijn voor de certificering van schepen. Voor degene die nog dieper in willen gaan op dit onderwerp wordt door experts een college van anderhalf uur gegeven. Maatwerk is mogelijk, u kunt van tevoren uw vragen stellen. In verschillende deelsessies krijgt u de mogelijkheid meer te horen over bijzondere regelgeving. Zo hoort u de laatste nieuwtjes over de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via de binnenvaart. Ook wordt een deelsessie georganiseerd over bijzondere regelgeving voor de passagiersvaart. Kortom, voor elk wat wils! Wees welkom bij de themamiddag regelgeving binnenschepen van het CBRB en SDU/Gevaarlijke Lading.

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier: www.gevaarlijkelading.nl/cbrb

Technische regelgeving binnenschepen

Binnenvaartschepen moeten voldoen aan technische eisen met het doel garantie van de veiligheid van de schepen, de bemanning en het milieu. EU-Richtlijnen met technische voorschriften voor binnenschepen, ES-TRIN, ROSR, ADN, Binnenvaartwet, -besluit en -regeling, Wet vervoer gevaarlijke stoffen en regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen…. Zelfs voor de doorgewinterde technische diensten van binnenvaart ondernemingen is binnenvaartregelgeving complex. CESNI, CCR, EU, NL. Wie bepaalt wat en hoe verhouden de Straatsburgse, Brusselse en nationale regels zich tot elkaar? Binnenvaartbedrijven zien bij de complexe en vaak gedetailleerde regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer.

Weet u hoe het zit?

In beginsel wordt elke burger geacht de wet te kennen. Het is juridische fictie dat u na de reguliere afkondiging van regelgeving geacht wordt kennis te hebben genomen van voor u en uw bedrijf relevante regels. Onbekendheid met het bestaan of de inhoud van de wet vormt nooit een verontschuldiging voor overtreding van regelgeving. Maar weet u als ondernemer die een brug invaart hoe uw vaartuig gecertificeerd moet zijn? Hoe zit het met de geluidseisen bij (her)certificering van uw schip? En gelden die Europese regels nu wel of niet voor de veerpont op de Hollandse IJssel? Hoe verhouden certificering, periodiek onderhoud en handhaving zich tot elkaar? Deze en vele andere vragen houden binnenvaartbedrijven, werven en adviesbureau bezig. Tijdens de themamiddag op 21 september wordt bij het onderdeel technische regelgeving binnenschepen vooral ingegaan op zaken die van belang zijn voor de certificering van uw vaartuig(en).
 

Deelsessies

Technische regelgeving voor binnenschepen is voor alle vaartuigen van belang. Daarnaast is er veel bijzondere regelgeving, denk aan omvangrijke dynamische regelgeving als het ADN om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren. Na het algemene deel van de themamiddag zijn er verschillende deelsessies waarvoor u zich in kunt schrijven.

Laatste stand van zaken regelgeving gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moet, naast de algemene technische regelgeving, aan bijzondere voorschriften worden voldaan. Op 21 september kunt u van meerdere belangrijke dossiers horen wat er besloten is door het ADN-Safety Committee in Genève. Heet van de naald zal worden ingegaan op actuele onderwerpen als:
 • vlamkerende roosters;
 • het vervoer van oliezaadkoeken, zoals palmpitschilfers;
 • C 11 schepen en het vervoer van mengsels met >10% benzeen, zoals bijvoorbeeld aardgascondensaat;
 • plicht voor het aansluiten van een gasafvoerleiding bij het lossen;
 • blenden aan boord;
 • tankinspecties in het vervoer van propyleenoxide;
 • toegestane materialen in de ladingzone/beschermde zone (bijvoorbeeld kunststof blussers). 
 

College door experts over technische regelgeving en certificering binnenschepen

Voor diegene die dieper in wil gaan op het onderwerp technische regelgeving en certificering binnenschepen: luister naar experts tijdens een college van anderhalf uur. We leveren graag maatwerk!
U kunt uw specifieke vragen sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Tijdens het college wordt uw casus misschien wel behandeld.

 

Bijzondere bepalingen voor de passagiersvaart

Voor het vervoeren van personen moet naast de algemene technische regelgeving aan bijzondere voorschriften worden voldaan. In deze sessie wordt ingegaan op allerlei aspecten die van belang zijn voor de certificering van de verschillende doelgroepschepen die 12 personen of meer vervoeren.
U kunt uw specifieke vragen sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Tijdens deze deelsessie wordt uw casus misschien wel behandeld.

 

Kennis is macht, kennis delen is kracht

Rode draad van deze bijeenkomst van CBRB en SDU/Gevaarlijke lading is het delen van kennis. Ter zake deskundigen nemen u mee door het ondergenoemde programma.
 • Wanneer: 21 september 2017 van 13:30 tot 17:00 uur.
 • Waar: Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam
 • Kosten: € 80,-- CBRB-leden en abonnees van Gevaarlijke lading krijgen 25% korting
 • Aanmelden kan via dit aanmeldformulier: www.gevaarlijkelading.nl/cbrb

Programma CBRB- en SDU-themamiddag regelgeving binnenschepen

 • 13:00 - 13:30 uur inloop met koffie of thee
 • 13:30 – 13:40 uur  Welkom en inleiding
  • Lijdia Pater, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
 • 13:40 – 13:55 uur  Totstandkoming regelgeving en processen in Straatsburg en Brussel
  • Rens Vermeulen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
 • 13:55 – 14:30 uur  Rol ILT, Klassenbureaus en certificerende instellingen
  • Interview door de dagvoorzitter met:
  • Aren Jumelet, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • Bas Joormann, Lloyd’s Register
  • Henk Arntz, Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)
PAUZE
 • 15:00 – 16:30 uur  Sessie regelgeving gevaarlijke stoffen
  • Michael Zevenbergen, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
  • Benjamin Beldman, Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM)
 • 15:00 – 16:30 uur  College technische regelgeving binnenschepen
  • Johan Schot, Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)
  • Theo Molkenboer, Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB/RBV-advies)
 • 15:00 – 16:30 uur  Sessie certificering passagiersvaart
  • Maira van Helvoirt, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
  • Jeroen Mooij, EOC expertise / NBKB
NETWERKBORREL

 

Meer artikelen...

Ga naar boven