Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Week van de werkstress

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out. Dat kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in evenzoveel symptomen. Maar u kunt als werkgever en werknemer gelukkig ook veel doen om te voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Praat met elkaar, wat drijft uw medewerkers, wat willen zij leren? Hoe kunt u samen het werkplezier vergroten en werkstress en uitval voorkomen. Meer informatie is terug te vinden op de website van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Branche RI&E

Wilt u als werkgever meer structureel inzicht in de werkstress op uw schip, dan kunt u de RI&E gebruiken. Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie brengt u de risico’s in de eigen werkomgeving in kaart. Als sector hebben wij een branche RI&E gemaakt. Voor leden van het CBRB hebben wij een digitaal hulpmiddel voor het invullen van de RI&E ontwikkeld. Deze is achter de leden login te vinden. 

Nieuwe functie
Wij hebben aan de branche RI&E een geavanceerde functie toegevoegd; dupliceer schip. Deze optie is van toepassing voor bedrijven waarbij binnen dezelfde werkgever meerdere schepen in de vloot en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden vallen. Door deze optie toe te passen wordt eerst één schip aangemaakt en alle arbozorggegevens die uniform voor het gehele bedrijf zijn vastgelegd bij het ‘voorbeeldschip’. Let op dat deze functie alleen werkt binnen de intake voor schepen van hetzelfde type. Vul voor het voorbeeldschip de eerste 108 vragen in over “Organisatie van de arbeid”. Dit zijn de vragen die vanuit uniform arbobeleid van het bedrijf naar voren komen en dus niet scheepsspecifiek zijn. Voor de resterende schepen scheelt dat weer werk.

 

Hoog tijd voor de uniformering van de binnenhavengeldstructuur

Hoog tijd voor de uniformering van de binnenhavengeldstructuur.

Eén van de acties in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is de ontwikkeling van een model met uniforme grondslagen voor een binnenhavengeldverordening. Een belangrijk doel is mogelijke belemmeringen in het logistieke proces en de inzet van de binnenvaart hierbij weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft, samen met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer een eerste belangrijke stap gezet om deze actie uit te kunnen voeren. Onder begeleiding van haveneconoom Bart Kuipers heeft een afstuderende masterstudent zich de afgelopen maanden gebogen over de binnenhavengeldstructuur. Doel van het onderzoek is tot een wetenschappelijk onderbouwd model met grondslagen van het binnenhavengeld te komen.
 

Knelpunten huidige binnenhavengeldstructuur

Het onderzoek heeft een aantal knelpunten blootgelegd bij de huidige binnenhavengeld regelingen. Het onderzoek heeft eveneens bevestigd dat de huidige gehanteerde historische grondslag, vaak gebaseerd op het maximale laadvermogen, en het weekbriefje, een barrière vormen voor het optimaliseren van efficiëntie en het vergroten van de modal split van de binnenvaart. Een ander ongewenst effect is dat verschillende grondslagen in de havengeldverordeningen een belemmering zijn voor het verzamelen van data en het meten van prestaties. Academische literatuur toont aan dat historische grondslagen een remmende werking hebben op economische groei.
 

Grondslagen

Zowel academische literatuur als havengebruikers onderbouwen dat grondslagen gebaseerd op werkelijk verbruik zorgen voor optimale economische groei, rechtvaardigheid en vergroening.
 

Gebaseerd op wetenschappelijke argumenten worden drie grondslagen voorgesteld:

  • Tijd: een tijdgebonden grondslag gebaseerd op de werkelijke verblijftijd in de haven;
  • Kwantiteit: een kwantitatieve grondslag gebaseerd op werkelijk overgeslagen ton/container;
  • Vergroening: een groene grondslag gebaseerd op het getrapte systeem van de Green Award Foundation of een vergelijkbaar geaccepteerd label systeem.

 

Uniformering

Uniformering van regelgeving, zoals een havengeldverordening, biedt voordelen aan zowel havenbeheerders als havengebruikers.  Naast het bereiken van de gestelde doelen - economische groei, rechtvaardigheid en vergroening - heeft uniformering van het binnenhavengeld een extra spin-off effect. Positieve effecten van uniformering zijn bijvoorbeeld: verlaging van transactiekosten, faciliteren van de handel, schaalvoordelen en een efficiëntere supply-chain.
 

Nederlandse binnenhaven: uniformeer uw havengeldverordeningen!

De voorgestelde uniformering van de havengeldgrondslagen heeft grote voordelen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer roepen de Nederlandse binnenhavens dan ook op om hun havengeldverordeningen te uniformeren.
 

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens: Toekomstgerichte binnenhavens maken integraal deel uit van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Harmonisatie, standaardisatie en transparantie van processen, systemen en regelgeving is dan ook van belang. Eerder heeft de NVB samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelhavenbeheersverordening opgesteld. Een volgende stap is uniformering van de binnenhavengeldstructuur. Dit zorgt voor duidelijke regels die overal toepasbaar zijn. Het is hoog tijd voor optimalisatie van processen en een efficiëntieslag. Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel is dat een tijdgebonden en kwantitatieve grondslag inzicht geeft in overslag in en gebruik van havens. Nuttige informatie voor het beheren van havens én vergelijkingen maken tussen havens, gemeenten en regio’s. Havens, ga aan de slag met uw havengeldverordening en pas de drie voorgestelde grondslagen toe!

 

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart: Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen, met name op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en bereikbaarheid. De binnenvaart én de binnenhavens kunnen bijdragen aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. Uniformering van de grondslagen van het binnenhavengeld kan bijdragen aan efficiëntie van processen én de modal split en meer vervoer per binnenvaart. Grondslagen gebaseerd op werkelijk verbruik zorgen voor optimale economische groei, rechtvaardigheid en vergroening. Door dit uniform in te voeren wordt het systeem eenvoudiger en kunnen kosten worden bespaard. De havengebruikers roepen de binnenhavens nadrukkelijk op de drie voorgestelde grondslagen toe te passen in de havengeldverordeningen.

 

Koninklijke BLN-Schuttevaer: roept gemeenten op havengelden te heffen op basis van daadwerkelijk gebruik en daarbij voor een eenduidige rapportage te kiezen voor geheel Nederland. Wij roepen tevens op om de handen ineen te slaan en tot eenduidige inning van het binnenhavengeld te komen, zowel in de vorm van inning als in tarifering. Het voordeel voor gemeenten manifesteert zich in een verlaging van administratieve lasten en geeft een impuls aan meer, energiezuinig, vervoer over water.

 

Onderzoeksrapport
Uiteraard is het verrichte onderzoek, de beargumentering van de aanbevelingen, evenals een uitgebreid overzicht van de bestudeerde literatuur beschikbaar. Hier vindt u de volgende documenten: 

Onderzoek: Varen tijdens extreem laag water - belasting personeel

Op dit moment wordt in opdracht van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer een onderzoek uitgevoerd naar de directe en indirecte economische gevolgen van de laagwater. De laagwaterperiode van 2018 heeft naast logistieke en economische problemen ook impact gehad op de nautische en menselijke kant van de binnenvaart. Het bracht in sommige gevallen extra belasting voor het scheepvaartpersoneel met zich mee. De beschikbare vaargeul werd smaller, het werd drukker op de rivier en er werd structureel op waterstand gevaren. Ook werden exploitatiewijzen en vaartijden gewijzigd of met extra duwbakken langszij gevaren.

Wij zijn op zoek naar de invloed van laagwater op het varende scheepvaartpersoneel. We vragen u nadrukkelijk om deze enquête in te invullen, óók door uw varende personeel. Het invullen van de enquête neemt niet meer dan 5 minuten in beslag en kan anoniem.CTGG-Dag 29 november 2019

De CTGG-dag neemt u traditiegetrouw mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van transport en opslag van gevaarlijke stoffen; daarnaast komen leerzame incidenten aan de orde, die nog niet eerder breed in de publiciteit zijn geweest en waar op open en transparante wijze ervaringen en leermomenten worden gedeeld. Deze dag wordt georganiseerd door de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), waar het CBRB actief lid van is.

Dit jaar zal de CTGG-dag plaats vinden op 29 november bij InnStyle in Maarssen. Het voorlopige programma van de CTGG-dag is bekend en kunt u vinden op de CTGG-website. Hier kunt u zich ook direct aanmelden.

Nieuw jasje CTGG-dag
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om tussen de plenaire presentaties door via een “speeddate” (één-op-één met een expert uit de gelederen van de CTGG) issues naar voren te brengen. U kunt uw vraag alvast aangeven op het aanmeldformulier, zodat wij de juiste expert met u in contact kunnen brengen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de CTGG.

Meer artikelen...

Ga naar boven