Nieuwsbrief 2018 - 53


20 december 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 53

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. TASCS-onderzoek: opmaat voor modernisering van de bemanningseisen
 2. Informatiebijeenkomst herziene Havenverordening
 3. Loontabel 1 januari 2019
 4. Toekomstig gebruik van FM200 als blusmiddel
 5. Nieuwe documenten en standaarden beschikbaar op de CESNI website
 6. Representativeness of the European social partner organisations
  Inland water transport
 7. Plenaire Najaarzitting 2018 van de CCR
 8. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Ter informatie:
Het CBRB is gesloten van 24 t/m 26 december 2018, 31 december 2018 en 1 januari 2019
 

TASCS-onderzoek: opmaat voor modernisering van de bemanningseisen


Op dinsdag 18 december vond in Brussel het final event van het Europese onderzoek TASCS (Towards A Sustainable Crewing System) plaats. In een eerdere nieuwsbrief informeerden we u al over dit onderzoek. TASCS is een wetenschappelijke studie naar de taakbelasting van bemanningsleden in de binnenvaart, en het onderzoek bestond uit een aantal onderdelen.
 
Allereerst is er een uitvoerige inventarisatie uitgevoerd van de taakbelasting van bemanningsleden. Daartoe is onderzoek gedaan op 50 schepen in diverse categorieën: drogeladingschepen, tankschepen, containerschepen, dagpassagiersschepen, veerdiensten, rijncruiseschepen, koppelverbanden/duwvaart, sleep- en duwvaart. Er zijn diverse componenten van de taken van bemanningsleden geïdentificeerd, variërend van navigatie, behandeling van lading (c.q. passagiers), onderhoud, tot aan reistijd van/naar het schip, en de zwaarte van al deze ‘deeltaken’ is onderzocht. Zowel cognitieve als fysieke taken zijn bekeken, ook de tijdsduur en intensiteit van de taken zijn in de inventarisatie meegenomen. Diverse CBRB-leden hebben aan dit onderzoek meegewerkt.
 
Vervolgens is er gekeken naar verwachte toekomstige technologische en niet-technologische ontwikkelingen. Werk (-belasting) kan in een aantal gevallen gereduceerd worden door het betreffende werk te outsourcen, door automatisering, of door organisatorische maatregelen.
 
Om een goed voorstel te kunnen doen waarop de Europese bemanningsregeling kan worden gebaseerd, is een online rekentool ontwikkeld. Daarmee kan voor een bepaalde reis de totale werkbelasting van de bemanning worden berekend.
 
Enkele belangrijke conclusies van het onderzoek zijn:
 • Wat betreft navigatie zijn de lengte & breedte van een schip niet relevant; voor het daadwerkelijke varen is in feite maar één persoon nodig. Wél is er natuurlijk additionele bemanning nodig bij het manoeuvreren in sluizen en dergelijke.
 • Waar de huidige bemanningsregels zijn gebaseerd op een combinatie van scheepstype, lengte/capaciteit, technische uitrustingsstandaard, en exploitatiewijze zou de nieuwe bemanningsregelgeving een “task based approach” moeten zijn. De minimale bemanning (zowel qua sterkte als qua kwalificaties) zou dan per individueel schip en per reis te bepalen zijn. Dit betekent echter een fundamentele systeemwijziging.
Het CBRB is blij met het uitgevoerde onderzoek. Wij zien dit als uitgangspunt voor de discussies over de zo gewenste fundamentele modernisering van de bemanningseisen op Europese schaal. De binnenvaartsector heeft behoefte aan een flexibele bemanningsregeling die rekening houdt met de verschillende vaar- en vaarwegkarakteristieken, en die daarnaast eenvoudig toepasbaar en handhaafbaar is. De conclusie van het onderzoek sluit goed aan bij de wens voor flexibiliteit.
 
Dit onderzoek vormt het beginpunt voor internationale onderhandelingen over de nieuwe bemanningsregeling. Deze onderhandelingen zullen plaatsvinden binnen de kaders van CESNI. Bij de eerstvolgende bijeenkomst van CESNI/QP in februari 2019 zal hiertoe een speciale werkgroep CESNI/QP-Crew voor opgericht worden, bestaande uit vertegenwoordigers van CCR, EU en sociale partners EBU, ESO en ETF. Doelstelling is dat de nieuwe bemanningsregeling in 2024 gereed is. Dat lijkt nog ver weg, maar het betekent concreet dat er flink werk aan de winkel is!
 
De komende maanden zal echter eerst het onderzoeksrapport definitief afgerond en in de vier werktalen (Nederlands, Duits, Engels, Frans) vertaald worden.
 
Er zijn indertijd vier maatregelen gedefinieerd om de werkzaamheden van bemanningsleden aan boord qua wetgeving te regelen. De eerste twee maatregelen, namelijk de nieuwe Arbeidstijdenrichtlijn en de internationale erkenning van beroepskwalificaties, zijn inmiddels afgerond c.q. in werking getreden. Met herziening van de bemanningsregeling wordt nu vormgegeven aan het derde puzzelstukje. Het vierde onderdeel is de aanpassing van de regelgeving inzake de controlemiddelen (digitale tachograaf).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Informatiebijeenkomst herziene Havenverordening


In de loop der jaren zijn de Havenverordeningen steeds ingewikkelder geworden. De divisies Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam hebben daarom gewerkt aan een herziene Havenverordening. Deze is eenvoudig leesbaar en toekomstbestendig. Daarnaast biedt de herziene Havenverordening de mogelijkheid om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals betere technieken en schonere brandstoffen. Voor de wijzigingen op hoofdlijnen verwijzen we u naar: Welkom bij informatiebijeenkomst herziene Havenverordening
De concept Havenverordening wordt nu aan de verschillende publieke en private stakeholders ter consultatie voorgelegd. Op verzoek van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren de Rotterdamse en Amsterdamse Havenbedrijven voor u een informatiebijeenkomst op 6 februari van 13 tot 15 uur bij het Havenbedrijf Rotterdam in het WPC te Rotterdam. Pieter Bruins Slot en Renate Westendorf (beide van het Havenbedrijf Rotterdam) en Piet Luijk (Havenbedrijf Amsterdam) informeren u graag over de nieuwe Havenverordening, die naar verwachting op 1 juli 2019 in werking treedt.
 
Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst
We ontmoeten u graag op 6 februari. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Loontabel 1 januari 2019

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 1,32% verwerkt. De loonbedragen voor de functies lichtmatroos en deksman zijn aangepast aan het wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 januari 2019.
Op onze website kunt u meer informatie vinden voor werkgevers.

Naar boven

 

Toekomstig gebruik van FM200 als blusmiddel

In veel machinekamers op binnenvaartschepen zijn brandblusinstallaties met FM200 als blusmiddel geïnstalleerd. Dit is een middel dat op basis van de technische wetgeving voor binnenvaartschepen ook is toegestaan hiervoor (art. 13.05, 1e lid van ES-TRIN 2017-1).
 
Beperkt op de markt brengen van HFC’s
Er is echter ook een Europese Verordening (517/2014) die de bescherming van het milieu beoogd door de vermindering van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. In artikel 2, lid 1, van deze verordening worden de producten gedefinieerd die als gefluoreerde broeikasgassen worden beschouwd en bijlage I bevat een volledige lijst van deze producten. Ook HFC-227ea (heptafluorpropaan), wat in FM200-brandblusinstallaties zit, wordt daar genoemd. In artikel 11 van deze verordening wordt het op de markt brengen van bepaalde producten en installaties beperkt. Bijlage III van de verordening geeft een lijst van producten waarop deze beperkingen van toepassing zijn. Brandveiligheidsvoorzieningen behoren tot de in bijlage III genoemde producten.
 
Geen verbod
Bijlage III bij Verordening (EU) 517/2014 verbiedt het gebruik van PFC's en HFC-23 als blusmiddelen in brandblusinstallaties, maar dit verbod geldt niet voor de overige HFC's en in het bijzonder HFC-227ea. De beperkingen in het gebruik van HFC (artikel 13 van verordening) gelden niet voor brandblusinstallaties.
 
Verminderde beschikbaarheid
Omdat de verschillende bijlagen van deze verschillende Europese regels verwarrend lijken te zijn, is hier in de Europese werkgroep voor technische voorschriften voor binnenvaartschepen (CESNI-PT) over gesproken. Het volgende is hierbij vastgesteld:
Overeenkomstig de huidige regelgeving kan het gebruik van HFC-227ea in brandblusinstallaties worden voortgezet. Alle HFC’s vallen echter onder een stelsel voor de vermindering van de hoeveelheid HFC's die in de EU op de markt worden gebracht (artikel 15 van de verordening). De maximale hoeveelheid van de op de markt gebrachte HFC’s zal in 2030 nog maar een vijfde zijn van de hoeveelheid in 2015. Het is daarom waarschijnlijk dat de beschikbaarheid van HFC-227ea geleidelijk aan zal afnemen en dat de prijs in de komende jaren zal stijgen. Het is daarom aan te raden dat het bedrijfsleven andere commerciële oplossingen gaat zoeken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe documenten en standaarden beschikbaar op de website van CESNI


Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) heeft nieuwe documenten en standaarden beschikbaar gemaakt op hun website. Hier onder een overzicht van deze documenten:
 • Europese Standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, ES-TRIN, editie 2019/1
 • Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart, ES-QIN*, editie 2018 (Standaarden van Praag)
 • Werkprogramma CESNI 2019-2021
 • Vaak gestelde vragen (FAQ) over de toepassing van de ES-TRIN en de NMMR-verordening met betrekking tot aan boord van binnenvaartschepen gemonteerde motoren
 • Toelichting voor mogelijke afwijkingen van de technische voorschriften van ES-TRIN voor traditionele vaartuigen
 • Bundel met CESNI-besluiten - Vergadering van 8 november 2018 (Persbericht)
  • Instelling van een permanente Werkgroep voor informatietechnologieën (CESNI/TI) (Besluit CESNI 2018-II-16)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Representativeness of the European social partner organisations – Inland water transport


Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) has the pleasure to share with you that the representativeness study for the Inland Waterway Transport sector has been published.

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the European sectoral social dialogue committee for the inland water transport sector. Their relative representativeness legitimises their right to be consulted, their role and effective participation in the European sectoral social dialogue and their capacity to negotiate agreements. The aim of Eurofound’s representativeness studies is to identify the relevant national and European social partner organisations in the field of industrial relations in the EU Member States. This study identified European Barge Union (EBU) and European Skipper’s Organisation (ESO) (representing employers) and European Transport Workers’ Federation (ETF) (representing employees) as the most representative European level social partner organisations in the inland water transport sector. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Eurofound.

Naar boven

 

Plenaire Najaarzitting 2018 van de CCR


De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft op 7 december haar plenaire najaarszitting gehouden. De plenaire zitting bood een goede gelegenheid om de afgelopen zes maanden de revue te laten passeren, namelijk:
 • het zesde internationale congres van de CCR, dat gewijd was aan het “150-jarig bestaan van de Akte van Mannheim",
 • de zeer vruchtbare samenwerking met de Europese Commissie,
 • de lang aanhoudende, uitzonderlijk lage waterstanden en de economische gevolgen daarvan,
 • de publicatie van een eerste internationale definitie van de automatiseringsniveaus in de binnenvaart,
 • de positieve ontwikkelingen voor scheepvaartpersoneel dankzij een flexibelere regeling voor de rusttijden,
 • en een herziening van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP).
Klik hier om het uitgebreide artikel van deze bovengenoemde punten te lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 24 t/m 26 december 2018 - CBRB gesloten
 • vrijdag 28 december 2018Telematicadag 2018, Nijmegen
 • 31 december 2018 en 1 januari 2019 - CBRB gesloten
 • donderdag 3 januari 2019 - EBU-ESO Gefahrgutkommission, Duisburg
 • zaterdag 5 januari 2019 - Vergadering VZ&G, Zwijndrecht
 • donderdag 10 januari 2019 - Nationaal vooroverleg gevaarlijke stoffen
 • maandag 21 januari 2019 - Launch event European Inland WaterwayTransport (IWT) Platform, Brussel
 • 21 t/m 25 januari 2019 - ADN Safety Committee, Genève
 • woensdag 6 februari 2019 - Informatiebijeenkomst herziene Havenverordening

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © 2018, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Ga naar boven