Nieuwsbrief 2018 - 51

10 december 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 51

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Terugkoppeling evaluatie boetebeleid ILT
 2. Zorgen Nederlandse maritieme cluster over de Nederlandse scheepsregisters
 3. Pensioen - Michiel Koning
 4. Even voorstellen: Ilyas Ben Abdelkarim
 5. Multimodaliteit zit in Brabants DNA
 6. Council conclusions “Inland waterway transport – exploiting its full potential” adopted on 3 December 2018
 7. Opleiding Bevrachter Binnenvaart - Start module Nederlands en Europees recht
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Terugkoppeling evaluatie boetebeleid ILT


In 2017 is er veel aandacht geweest voor de hoogte van boetebedragen voor overtredingen van de Binnenvaartwet. Zo zijn er Kamervragen gesteld en is in deze motie 167 (31409) verzocht “om te onderzoeken of de boetetarieven in de binnenvaartsector, in vergelijking met andere sectoren, niet uit de pas lopen en om in dit onderzoek ook de werkwijze van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te betrekken en de Kamer hierover te informeren”.

In opdracht van ILT hebben de onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Panteia de evaluaties uitgevoerd over het toezicht op de Binnenvaartwet. Deze evaluaties zijn inmiddels afgerond: Uit de onderzoeken kunnen in het algemeen de volgende conclusies worden getrokken:

Ten aanzien van de boetetarieven binnenvaart:
De hoogte van de bestuurlijke boetes ligt in de andere sectoren gemiddeld circa 3 maal zo hoog als in de binnenvaart. Verschillende sectoren zijn daarbij onderzocht. Niet voor elke regel is in een andere sector een regel te vinden die zich goed laat vergelijken met de Binnenvaartwet en de daarop gebaseerde regelgeving. Beperken we ons tot de wel goed vergelijkbare regels dan ligt de hoogte van de boetes in die sectoren nog steeds circa 2 maal zo hoog.

Ten aanzien van de werkwijze in en de beleving van het toezicht op de Binnenvaartwet:
 • De kennis van de toezichthouders is een erg belangrijk aandachtspunt, zo vinden de onderzoekers. Het CBRB is het hier nadrukkelijk mee eens.
 • Elke toezichthoudende dienst bepaalt zijn eigen werkwijze, ondanks pogingen tot afstemming. Het CBRB vindt het negatief dat de vele verschillende toezichthouders een eigen werkwijze hanteren.
 • Er is een verschuiving zichtbaar van legalistisch toezicht, naar toezicht in de geest van de wet. Dit juicht het CBRB toe.
 • De termijn van indienen van zienswijzen bij een bestuurlijke boete wordt als te krap ervaren. Het CBRB is dan ook blij dat deze wordt verruimd van 2 naar 4 weken.
 • In de beleving van zowel de toezichthouders als de ondertoezichtstaanden is het aantal toezichthouders te groot.
De minister van Infrastructuur & Waterstaat heeft door middel van een brief de rapporten op 4 december jl. aan de Tweede Kamer aangeboden. De minister onderschrijft de conclusies uit de rapporten. De rapporten geven de minister echter geen aanleiding om de boetecatalogus om de Binnenvaartregeling te herzien. Wel is zij bereid om in navolging van andere sectoren een matiging van 50% op te nemen voor boetes opgelegd aan een eigenaar of exploitant van een schip indien deze een natuurlijk persoon is.

Algemeen Overleg 6 december jl.
Tijdens het Algemeen Overleg van 6 december heeft de minister aangegeven dat deze matiging zal gelden vanaf 1 januari 2019. Er is echter nog wel een ministeriële regeling nodig, die vermoedelijk niet voor 1 januari 2019 gerealiseerd is. In het kader van “anticiperend handhaven” zal echter toch vanaf 1 januari 2019 de matiging toegepast worden.

Verder geeft de minister aan dat ILT zal doorgaan op de ingeslagen weg om minder legalistisch te handhaven en meer in de geest van de wet. Dit betekent dat er minder snel voor een bestuurlijke boete als interventie zal worden gekozen. In de instructie aan de toezichthouders zal dit nader worden uitgewerkt.

Mooi begin voor een verbetertraject
Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart is het eens met de conclusies en aanbevelingen in de rapporten, eveneens met de inhoud van de notitie “lessons to learn” van Twynstra Gudde. Het CBRB ziet de onderzoeksresultaten als een mooi begin voor een verbetertraject. Samen met de andere binnenvaartbrancheorganisaties zal het CBRB dan in gesprek gaan met ILT. De conclusies en aanbevelingen zijn wat ons betreft zeer duidelijk en moeten leiden tot actie en opvolging bij ILT. Indien nodig verzoeken we de minister om een regierol.

De minister eindigt haar brief aan de Tweede Kamer met: “De komende tijd zal ik in overleg met de toezichthoudende organisaties bezien of het mogelijk is meer uniformiteit in het toezicht op de Binnenvaartwet te krijgen, bijvoorbeeld door het aantal toezichthoudende organisaties te verminderen. Ik hoop u daarover in de zomer van 2019 nader te kunnen informeren.“
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Zorgen Nederlandse maritieme cluster over de Nederlandse scheepsregisters


Op 3 december jl. vraagt de Nederlandse maritieme cluster in een brief aandacht voor de breed gedragen zorgen over het functioneren van de Nederlandse scheepsregisters voor de zeevaart, de visserij en de binnenvaart. Ook worden er twee herstelmaatregelen voorgesteld.

De Nederlandse maritieme cluster heeft de vurige wens dat zowel het Nederlandse register voor zee- en vissersschepen als het Nederlandse register voor binnenvaartschepen goede en aantrekkelijke scheepsregisters zijn waar scheepseigenaren hun schepen graag in onderbrengen. Daarvoor is, naast vele andere zaken (fiscaal, sociaal, etc.), ook een slagvaardige Nederlandse maritieme autoriteit nodig.  Om een goede en aantrekkelijke scheepsregisters te bereiken , moeten binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beleid, uitvoering en handhaving op de juiste manier belegd en ingericht zijn.

Zorgen maritieme cluster
De Nederlandse maritieme cluster constateert met grote zorg dat zowel het Nederlandse scheepsregister voor de zeevaart als het Nederlandse scheepsregister voor de zeevisserij alsmede het traject van certificering voor de binnenvaart op alle kenmerken tekortschieten en verre van optimaal functioneren. De belangrijkste oorzaak hiervan is de gebrekkige wijze waar beleids-, uitvoerings- en handhavingstaken binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij het Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) en in het bijzonder de ILT belegd zijn.

Brief
Klik hier om de gehele brief te lezen met de kenmerken voor een goed en aantrekkelijk scheepsregister en een uitgebreide beschrijving betreffende de oorzaken van de zorgen van het maritieme cluster. Ook in de brief de wens van het maritieme cluster en daarbij behorende maatregelen die in hun ogen genomen moeten worden.
 
Deze brief is ondertekend door de volgende partijen:
 • Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
 • Netherlands Maritime Technology
 • Redersvereniging voor de Zeevisserij
 • Vereniging van Waterbouwers
 • Vereniging voor Beroepschartervaart
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Pensioen - Michiel Koning


Beste leden en relaties van het CBRB,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering en het Binnenvaart Jaardiner heeft onze voorzitter Paul Goris mijn vertrek als medewerker van het CBRB al bekend gemaakt en mij met vleiende woorden – waarvoor dank –  ‘in het zonnetje gezet’. Inmiddels heb ik ook op informele wijze afscheid van mijn CBRB-collega’s genomen.

Na 37 jaar deel van het verenigingsbureau te hebben uitgemaakt, kijk ik terug op een lange periode waarin de identiteit en de ‘cultuur’ van het CBRB opmerkelijk herkenbaar zijn gebleven, maar er natuurlijk ook veel is veranderd. De dynamiek van veranderingen en de ruimte die er was om mede invulling aan die identiteit te geven zijn belangrijke factoren geweest die tot mijn langdurige verbondenheid hebben geleid. Op mijn werkterrein, sociale zaken en werkgeversbelangen, heb ik daaraan, in toenemende mate op CCR- en Europees niveau, graag mijn bijdrage geleverd.

Rest mij om nu, als ‘pensionado’ ook afscheid te nemen van jullie, de ‘achterban’ en het ‘netwerk’ van het CBRB. Ongetwijfeld zullen de veranderingen doorgaan en liggen er nog stevige uitdagingen voor het CBRB in het verschiet. Ik wens jullie daarbij veel wijsheid en succes toe.

Als bestuurslid van het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart hoop ik jullie belangen nog enige tijd te kunnen dienen, van tijd tot tijd nog contact met het CBRB-bureau onderhouden en de verrichtingen van de organisatie te blijven volgen.
 
Met hartelijke groet,
Michiel Koning
Foto is van Sander Klos

Naar boven

 

Even voorstellen: Ilyas Ben Abdelkarim


Mijn naam is Ilyas Ben Abdelkarim, inmiddels 21 jaar oud en woonachtig in Capelle aan de IJssel. Tijdens mijn studie Financiële beroepen heb ik stage gelopen bij het Centraal bureau voor Rijn- en Binnenvaart op de afdeling Financiële Administratie. Deze tijd heb ik met veel plezier doorgebracht en was dermate succesvol dat ik gevraagd ben om parttime ondersteuning aan de administratie te blijven geven.

Hiervoor had ik een baan bij SafeShips als Allround-medewerker, daar ben ik mee gestopt vanwege de keuze om verder te gaan studeren. Op dit moment volg ik de opleiding Social Work aan de Hogeschool Rotterdam.

Naast mijn parttime job en studie, sport ik ook graag. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de sportschool. Daarnaast ben ik een liefhebber van films, dus daarom ook vaak te vinden in de bioscoop.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Multimodaliteit zit in Brabants DNA


Aan het slot van de MCA Brabant-jaarvergadering bleek tijdens de paneldiscussie hoe duidelijk de koers is. De drie panelleden waren het volledig eens over de noodzaak van multimodaliteit in het goederenvervoer. Niet alleen in Brabant. In Brabant zit het wel goed. “Multimodaliteit zit in jullie DNA”, aldus Henrik Hololei, de Estlandse directeur-generaal van MOVE, het directoraat voor Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie.

Henrik Hololei was te gast bij de jaarvergadering waar hij een heldere uiteenzetting gaf van het Europese transportbeleid. Maar allereerst sprak hij zijn waardering uit over hoe het transport in Brabant en Nederland is georganiseerd.

Multimodaliteit speelt nog steeds een belangrijke rol in het transportbeleid van de EU, vooral in combinatie met digitalisering. “Congestie is een probleem, meer wegen aanleggen is niet de oplossing. Voor nog meer infrastructuur is geen maatschappelijk draagvlak. Beter benutten van de bestaande infrastructuur is beter.”
En dat loopt synchroon met wat MCA Brabant en de provincie Noord-Brabant met elkaar hebben afgesproken als één van de hoofdthema’s in het driejarenplan van MCA Brabant.

Tijdens de jaarvergadering zetten de voorzitter van MCA Brabant in heldere bewoordingen uiteen hoe het driejarenprogramma van MCA Brabant eruit ziet. “We zijn dit jaar al goed gestart door verbindingen te leggen tussen het bedrijfsleven en de overheden, één van de pijlers van de vijf hoofdthema’s.", alsdus Jan-Renier Swinkels.
 • Klik hier om meer de lezen over het driejarenprogramma en jaarvergadering van MCA Brabant.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MCA Brabant

Naar boven

 

Council conclusions “Inland waterway transport – exploiting its full potential” adopted on 3 December 2018

Council conclusions “Inland waterway transport – exploiting its full potential” adopted on 3 December 2018 together with Conclusions on effective waterway infrastructure rehabilitation and maintenance on the Danube and its navigable tributaries by the Ministers of Transport of the Danubian countries.

EBU welcomes the adoption of these conclusions. They take note of a.o. the Industry Declaration of EBU and ESO, recently handed over to the Austrian Presidency of the Council of Ministers of Transport and the European Commission, calling for an increased political and financial support for IWT by means of a follow up programme of NAIADES II.

The conclusions acknowledge the significant contribution that this efficient, safe and sustainable mode of transport can make towards mitigating the negative effects of the transport sector as a whole. The conclusions stress the need for further efforts to exploit the full potential of inland waterway transport, and call on the Commission to develop a follow-up programme to NAIADES II. This should be launched by the end of 2020.

The Ministers of Transport emphasised the importance of IWT as part of the entire logistic chain and underlined that further action and support is needed to unlock the full potential of inland waterway transport as an efficient, safe and sustainable transport system and the development of the environmental performance of the fleet while preserving the competitive advantages of inland waterway transport.

Infrastructure is key to deliver on major EU policies
Infrastructure remains the backbone of the industry. EBU therefore warmly welcomes the signing of conclusions on effective waterway infrastructure rehabilitation and maintenance on the Danube and its navigable tributaries by the Ministers of Transport of the Danubian countries in the framework of the council meeting.

The proper maintenance of the Danube is of particular concern to EBU. In the past years different sections in the river suffered from a lack of maintenance leading to unreliability of the sector and huge losses for both the freight and passenger carrying industry. Where 75% of inland waterway transport is cross-border, seamless infrastructure is essential for green & smart services as part of the EU decarbonisation strategy. With the EU goal to shift freight by 30% from road to rail and water by 2030 and by 50% by 2050 to ensure sustainable mobility, the long-term goal is to turn inland waterway transport into a synchro-modal partner in the hinterland of seaports and in continental transports.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #2BAADF;font-weight: normal;text-decoration: none;" target="_blank">The European Barge Union - EBU

Naar boven

 

Opleiding Bevrachter Binnenvaart - Start module Nederlands en Europees recht


Op 17 januari 2019 start de module Nederlands en Europees recht van de opleiding Bevrachter Binnenvaart.

Tijdens deze module van 6 dagdelen gaat u aan de slag met de volgende onderwerpen: Nederlands recht, Europees recht, Belgisch en Duits recht, verdragen, aansprakelijkheid, schade en nog enkele onderwerpen.

Tot 3 weken voor het begin van de module kunt u zich inschrijven. Schrijf u uiterlijk vóór 27 december 2018 in voor deze module. Voor diegene die geen Bachelor diploma hebben, moet online de module studievaardigheden gevolgd worden.
Kijk op de website van Hogeschool Inholland voor meer informatie of u kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven