Nieuwsbrief 2017 - 42


December 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 42

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Branche RI&E-tool beschikbaar voor leden
 2. Loontabel 1 januari 2018
 3. Agenda
 4. Strategisch Brancheoverleg Binnenvaart en ILT
 5. Arbeidstijdenbesluit blijft ondoorgrondelijk
 6. Richtlijnen Vaarwegen 2017
 7. Plenaire najaarszitting 2017 van de CCR
 8. RIS-workshop
 9. Binnenvaartbezoek Amsterdam-Zaanstad vanaf 2018 aantrekkelijker
 10. Sluisplanning binnenvaart voor sluizen Terneuzen
 11. Aankondiging stremming sluis Amerongen van 26 februari t/m 6 mei 2018
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Branche RI&E-tool beschikbaar voor leden

Refererend naar eerdere communicatie over de Branche RI&E willen wij u hierbij informeren dat de digitale tool inmiddels gereed is waarmee eenvoudig de Branche RI&E Binnenscheepvaart kunt gebruiken om een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) op de stellen.
Het CBRB heeft er voor gezorgd dat er voldoende input is geleverd zodat ook de passagiersvaart en veerdiensten onder het bereik van de door ISZW-goedgekeurde Branche RI&E is gekomen.
De deelnemers van de Werkgroep ARBO van CBRB & KBLNS en een aantal van onze leden hebben enthousiast meegewerkt aan de pilotversie van de digitale tool, waarna waardevolle feed back is gekomen om de RI&E-tool goed werkend en nuttig voor de sector te kunnen maken.
Achter de schermen is hard gewerkt door de programmeur die onze wensen heeft omgezet in een praktische en gebruiksvriendelijke tool.

Gebruiksvriendelijk programma

In de intake van het programma  wordt op basis van het type schip/schepen in het programma een profiel van het bedrijf gemaakt. Hierdoor worden alleen de van toepassing zijnde vragen voor het bedrijf naar voren geroepen en niet alle vragen van de Branche RI&E.
Wij zijn er van overtuigd dat dit een mooi programma is geworden dat de ondernemer goed kan faciliteren om eenvoudig en systematische de arbeidsrisico’s in kaart te brengen en middels een Plan van Aanpak structureel te kunnen blijven werken aan het verbeteren van de arbeidsveiligheid.
 

Gratis account voor leden

Graag willen wij een account voor u met toegang tot deze tool aanbieden, waarbij u, als lid van het CBRB hiervan gratis gebruik kunt maken.

Meer informatie over de Branche RI&E

Mocht u meer informatie willen over de RI&E kunt u terecht op www.cbrb.nl/arbo, op www.rie.nl of u kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Loontabel 1 januari 2018

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 0,23% verwerkt. 
De loonbedragen voor de functies deksman en lichtmatroos zijn aangepast aan de wijzigingen van het wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 januari 2018. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Agenda

 • 25 t/m 28 december: CBRB gesloten
 • 1 januari 2018: CBRB gesloten
 • Zaterdag 6 januari 2018, van 10.30 tot 12.30 uur:
  Gezamenlijke vergadering van de leden van de Vereniging Zand- en Grindschippers en de BLN-ledengroep Beunschepen
  Nationaal Baggermuseum, Molendijk 204, 3361 ER Sliedrecht

Naar boven

 

Strategisch Brancheoverleg Binnenvaart en ILT

Op 6 december was er een strategisch brancheoverleg tussen de binnenvaart en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De evaluatie van het handhavings- en boetebeleid van ILT was een van de besproken onderwerpen. Er zal een brede evaluatie komen van het boetebeleid. Dit is mede op verzoek van de Tweede Kamer, waarbij de regering d.m.v. een motie verzocht is te onderzoeken of de boetetarieven in de binnenvaartsector, in vergelijking met andere sectoren, niet uit de pas lopen. Het rapport zal na totstandkoming eerst door de minister aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Een offerteaanvraag voor het onderzoek is inmiddels aan meerdere externe partijen gestuurd. De precieze onderzoeksvragen moeten nog worden opgesteld en zullen vooraf met de branche organisaties worden besproken.

Belangrijk in het onderzoek is vast te stellen welk doel wordt beoogd. Daarnaast zal ook aandacht worden gegeven aan proportionaliteit en consistent handelen en de werkwijze van ILT. De sector zal worden gevraagd waar de knelpunten zitten in de niet-naleving om inzicht te krijgen in de beweegredenen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Arbeidstijdenbesluit blijft ondoorgrondelijk

Handhaving  

Bij het strategisch brancheoverleg tussen de binnenvaart en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 6 december is ook het aspect van de handhaving van de arbeidstijdenrichtlijn besproken. Zoals bekend laat de Nederlandse wetgeving nog steeds te wensen over. Het Arbeidstijdenbesluit Vervoer blijft daardoor voor praktijkmensen en handhavers ondoorgrondelijk. ILT heeft in het overleg toegezegd, dat, evenals het afgelopen halfjaar, ook vanaf 1 januari 2018 voor een periode van een halfjaar niet zal worden gehandhaafd.
 

Beleidsregel

Eerder hadden de beide ministeries die voor de Nederlandse wetgeving verantwoordelijk zijn (I&W en SZW) al afgezien van hun plan om de bepalingen over de registratieplicht te verduidelijken door middel van een zogenoemde ‘Beleidsregel’ van hun inspectiediensten. Voor het CBRB was dat ook volstrekt onvoldoende omdat de onduidelijkheden zijn ontstaan door het vermengen van twee verschillende normen: de verplichte rusttijd voor bemanningsleden en het recht op voldoende rust van werknemers.
 

Oplossingsrichting

De komende tijd blijft het CBRB zich inzetten voor een juiste oplossingsrichting. Uitgangspunt daarvoor is dat de verplichte rusttijd voor bemanningsleden geregeld moet worden in de Binnenvaartwet (zoals dat ook voor de Rijnvaart is geregeld) en het recht op rust voor werknemers in de Arbeidstijdenwet. Nu de Nederlandse overheid voor dit inzicht niet gevoelig is gebleken zal het CBRB deze kwestie aan de orde stellen in het overleg van Sociale Partners op Europees niveau.
 

Advies

Voor de praktijk houdt het CBRB vast aan het van meet af aan gegeven advies:
 • Blijf de verplichte rusttijd van bemanningsleden in het vaartijdenboek invullen zoals u gewend bent (daar is niets aan veranderd).
 • Registreer de arbeidstijd (niet de rusttijd) van werknemers in uw eigen administratie.
Als uw arbeidstijdregistratie de minimaal vereiste informatie bevat loopt u, wanneer de handhavers weer actief worden, geen risico op een boete.

De volgende informatie is vereist:
 1. naam van het vaartuig,
 2. naam van de medewerker,
 3. naam van de verantwoordelijke kapitein,
 4. datum,
 5. arbeids- of rustdag,
 6. begin en einde van de dagelijkse arbeids- of rusttijden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Richtlijnen Vaarwegen 2017

Rijkswaterstaat moet vaarwegen ontwerpen en inrichten volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2017. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de sluizen, bruggen en binnenhavens moeten worden gebouwd, onderhouden en bediend. Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen in te richten, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Zo ontstaat een beter en veiliger vaarwegennetwerk
Het is belangrijk om de Richtlijnen periodiek aan te passen aan de laatste inzichten op het gebied van wetenschap, techniek en wetgeving. De Richtlijnen Vaarwegen 2017 (PDF, 2,29 MB) bevat de nieuwste richtlijnen voor het verkeerskundig ontwerpen en onderhouden van vaarwegen. De Richtlijnen dragen op drie manieren bij aan een efficiënte sector: meer kwaliteit van de vaarwegen, meer dienstbaarheid aan de vaarweggebruiker en meer samenwerking tussen beheerders. Deze Richtlijnen gelden voor vaarwegen tot en met CEMT-klasse VIb.  Vanaf 27 december a.s. zijn ze in gedrukte vorm per e-mail aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008

Voor de scheepvaart gelden, net als voor het wegverkeer, verkeersregels. Eenduidige verkeerstekens langs de vaarweg, zoals borden, seinlichten en drijvende markeringen, geven schippers duidelijkheid. Op deze manier kunnen schepen veilig varen. De verkeerstekens plaatst Rijkswaterstaat volgens de Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008 (PDF, 828,93 kB).
Bron: Rijkswaterstaat

Naar boven

 

Plenaire najaarszitting 2017 van de CCR

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft op 7 december jongstleden onder voorzitterschap van de heer Reto Dürler, hoofd van de Zwitserse delegatie, de plenaire najaarszitting gehouden. Met deze vergadering komt een einde aan de twee jaar Zwitsers voorzitterschap.

Strategie van de CCR

Tijdens de plenaire zitting heeft de CCR strategische richtsnoeren aangenomen die de leidraad voor de toekomstige werkzaamheden zullen vormen. De richtsnoeren bekrachtigen enerzijds de Akte van Mannheim en de grondbeginselen daarvan als basis voor de toekomstige werkzaamheden van de CCR, terwijl zij anderzijds het streven van de CCR onderstrepen om uitgaand van haar buitengewone competentie nauw samen te werken met de EU en andere internationale organisaties om een duurzame Rijn- en binnenvaart te bevorderen. (...)
Voor meer informatie kunt u het volledige verslag (cp17_11nl) downloaden.

Naar boven

 

RIS-workshop

“Panorama van de RIS-activiteiten van de CCR: gisteren, vandaag en morgen” een succesvolle workshop over River Information Services (RIS) van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
 De CCR heeft op 17 november 2017 al weer haar vijfde RIS-workshop gehouden in het Palais du Rhin in Straatsburg. Het evenement bood een internationaal en interactief platform om van gedachten te wisselen over de belangrijkste RISactiviteiten van de CCR in de afgelopen jaren, om de werkzaamheden en ervaringen van andere organisaties op dit gebied te presenteren en om de verwachtingen van vakkringen en stakeholders op RIS-gebied in te winnen met het oog op de verrijking van de toekomstige activiteiten van de CCR.
Voor meer informatie kunt u het volledige verslag (cp17_07nl) downloaden.

Naar boven

 

Binnenvaartbezoek Amsterdam-Zaanstad vanaf 2018 aantrekkelijker

Binnenhavengeld Amsterdam-Zaanstad: één opgave, niet dubbel betalen, gelijke tarieven

 
Binnenvaartbezoek aan Zaanstad en Amsterdam is vanaf 2018 een stuk aantrekkelijker. Beide havens zijn vanaf dan één havengebied voor het binnenhavengeld, met één loket voor de opgave. Betalen hoeft maar één keer.
 
Beroepsvaart binnenvaart, waaronder riviercruise, die het Zaans-Amsterdamse havengebied bezoekt, hoeft per verblijfsperiode nog maar één keer opgave te doen, en dus ook maar één keer te betalen. De tarieven worden gelijkgetrokken. Ze komen op het niveau van Amsterdam, een substantiële verlaging voor klanten die de Zaanse tarieven gewend zijn. Met hun ‘toegangskaartje’ kunnen schepen binnen de opgegeven periode ongelimiteerd Amsterdam en Zaanstad aandoen..
 
100% digitaal
Havenbedrijf Amsterdam verzorgt per 1 januari 2018 namens beide partijen de heffing en inning van het binnenhavengeld. De opgave verloopt vanaf dan volledig digitaal, via http://bhg.portofamsterdam.com. Dit is nieuw voor de Zaanse klanten. De Amsterdamse klanten kennen deze manier van opgeven al. Het opgavesysteem is gebruikersvriendelijk en geschikt voor computer, smartphone en tablet. Digitale opgave heeft verschillende voordelen: altijd actuele gegevens, minder administratie, op elk gewenst moment inzage in eerdere opgaven, de mogelijkheid om nog te wijzigen en minder kans op fouten.
 
Kortingen
Behalve dezelfde tarieven, gelden ook dezelfde kortingen in het Zaans-Amsterdamse havenwater. Schepen met een Green Award-certificaat krijgen, afhankelijk van het certificaat, 5 tot 15 procent korting. Verder levert betalen per automatische incasso 2 procent korting op. Bij automatische incasso geldt bovendien een langere betaaltermijn (van 28 dagen in plaats van 14 dagen na factuur). Havenbedrijf Amsterdam en gemeente Zaanstad stimuleren vroegtijdige opgaven met een korting. Zo krijgen opgaven voor een verblijftermijn van 1 week, 2 weken, 4 weken, het doorvaarttarief Zaan en Zijkanaal G of opgaven per TEU die vóór aankomst worden ingediend, een vroegboekkorting van vijf procent.
Meer informatie kunt u vinden op www.portofamsterdam.com/bhg

Naar boven

 

Sluisplanning binnenvaart voor sluizen Terneuzen

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit heeft bekend gemaakt dat vanwege de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen en de daarmee gepaard gaande overlast, het nodig is dat binnenschepen zoveel mogelijk vooraf gepland worden voor hun schutting in de sluis. Zie voor de procedure deze publicatie in de Staatscourant.

Meer informatie en documentatie over deze procedures kunt u ook vinden op www.plantoolterneuzen.eu
 

Aankondiging stremming sluis Amerongen van 26 februari t/m 6 mei 2018

Tussen 26 februari 2018 en 6 mei 2018: 10 weken stremming Sluis Amerongen
 
Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft de sluizen. Dat betekent dat de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein de komende jaren om de beurt 10 weken gestremd zullen zijn. Sluis Amerongen is van 26 februari 2018 tot en met 6 mei 2018 als eerste gestremd. In deze periode is geen scheepvaart mogelijk door sluis Amerongen. Verkeer vaart dan om via de Waal.
 
De werkzaamheden aan de sluis omvatten onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties, het vervangen van de bewegingswerken van de sluisdeuren, het verduurzamen van de sluisdeuren, betonreparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening.
 
Renoveren voor de toekomst
De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen en het schilderen van de complexen.
Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen gefaseerd centraal gaat bedienen. De renovatie is naar verwachting eind 2019 afgerond.
 
Meer informatie
Meer informatie over het project is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of de projectpagina www.rws.nl/stuwensemble.
De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via ‘Berichten aan de scheepvaart’ (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.nl.

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven