Nieuwsbrief 2017 - 41


December 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 41

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CBRB en EBU ontmoeten DG Mobility Henrik Hololei
 2. Algemeen Overleg Scheepvaart Tweede Kamer: verduurzaming belangrijk speerpunt
 3. IVC vergadering: In 2021 is overschot verwijderingsbijdrage verrekend
 4. Internationale overeenstemming knelpunt voldoen aan geluidseisen (voor schepen die gebouwd zijn voor 1976)
 5. Consumentenprijsindex
 6. Voor nog beter op de toekomst voorbereid scheepvaartpersoneel – Competenties vormen de kern van de nieuwe EU-Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart
 7. CBS nieuwsbrief transport en logistiek - december 2017
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

CBRB en EBU ontmoeten DG Mobility Henrik Hololei

Donderdag 30 november hebben onze voorzitter Paul Goris en vice-Directeur Jan Vogelaar de heer Henrik Hololei, mevrouw Daniela Rosca en mevrouw Magda Kopczynska van de EU DG Mobility ontmoet. Ook de voorzitter van EBU, de heer Güenther Jaegers was hierbij aanwezig. De ontmoeting vond plaats in het kader van een EBU bijeenkomst.
 
Het treffen past in het beleid van een continue lobby waarbij we niet alleen op Nederlands maar ook op Europees niveau actief zijn met alles wat er van belang is in de binnenvaart-wereld. Onze overkoepelende organisatie EBU speelt daarin een belangrijke rol.
 
Een besproken thema is de vergroening en de stappen die daarin nog genomen moeten worden. Zoals ook de noodzakelijke steun op diverse overheids-niveaus. Maar ook hoe we het bedrijfsleven hierin nadrukkelijker kunnen betrekken.  
 
Naast nautisch-technische zaken hebben we stilgestaan bij de congestie op de containerterminals in de haven van Rotterdam en het effect daarvan op de binnenvaart en het achterland. Ook de acties die daarvoor op dit moment lopen en het doel wat we nastreven, namelijk een naadloos georganiseerde supply chain van zeehaven tot achterland. Met een nog belangrijkere rol voor de binnenvaart in een positieve modal shift!
 
We vierden het inmiddels samen met ESO opgerichte IWT-platform waarmee we ons op Europees vlak nog intensiever zullen kunnen gaan manifesteren. Ook hierin speelt het CBRB een belangrijke rol.
 
De heer Hololei wenste ons veel succes toe met het platform en heeft alle steun hieraan toegezegd. 

Naar boven

 

Algemeen Overleg Scheepvaart Tweede Kamer: verduurzaming belangrijk speerpunt


Op 7 december vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Scheepvaart plaats: een debat over diverse binnenvaartgerelateerde onderwerpen tussen kamerleden van CDA, GroenLinks, PVV, D66, PvdD, SP en VVD en de nieuwe minister.
 
De minister ging in haar inleiding uitgebreid in op het belang van binnenvaart: innovatie en verduurzaming als onderdeel van het regeerakkoord, het nieuwe werkprogramma voor de Maritieme Strategie dat half januari verwacht wordt, en de investeringen in vaarwegen.
 
Verduurzaming is een belangrijk speerpunt voor de minister. In het regeerakkoord is de Green Deal voor de binnenvaart opgenomen. De minister gaat deze samen met de sector invullen. Tijdens het rondetafelgesprek over vergroening van de binnenvaart op 6 december was al gepleit voor een vergroeningsfonds voor de binnenvaart. De minister heeft helaas geen geld beschikbaar, maar ziet wel mogelijkheden in Europese subsidies. LNG blijft een belangrijke transitiebrandstof.
 
De minister benadrukte de rol van de verladers. Zij wil hen verleiden om over te stappen op de binnenvaart en aldus een modal shift te bewerkstelligen.
 
Ook de congestieproblematiek in de Rotterdamse haven kwam aan de orde. Kamerleden Sienot (D66) en Van Aelst (PVV) stelden hier kritische vragen over. De minister was positief gestemd: onder regie van het HbR wordt samengewerkt aan oplossingen voor het feit dat de binnenvaart gebruik maakt van dezelfde afhandelcapaciteit als de zeevaart en het feit dat er geen contractuele relatie bestaat tussen binnenvaart en terminals. Zij verwacht veel van dedicated binnenvaartkades, zoals ECT onlangs voorgesteld heeft (Barge Transferium Maasvlakte). De minister benadrukte, dat zij doordrongen is van de sense of urgency.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

IVC vergadering: in 2021 is overschot verwijderingsbijdrage verrekend. 


Op 23 november is een vergadering van het ‘Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan’ (IVC) in Straatsburg gehouden. Het IVC is een onderdeel van het CDNI en gaat over de afgifte en verwerking van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval. Binnenvaartschepen kunnen dit afval afgeven en zijn per 1000 liter gebunkerde gasolie een verwijderingsbijdrage van € 7,50 verschuldigd. Ondergetekende is vertegenwoordiger bij het IVC voor het Nederlandse bedrijfsleven. Er is tijdens de vergadering gesproken over de hoogte van de verwijderingsbijdrage uit deel  A van het CDNI verdrag. Zoals het er nu uitziet is het overschot dat is ontstaan doordat niet alle middelen uit de voorgaande jaren zijn benut in 2020/2021 uitgeput en zou de bijdrage verhoogd moeten worden.

We hebben in de ‘Position Paper’ die op 14 december aanstaande besproken zal worden gevraagd om vermindering van de bijdrage voor grootverbruikers die relatief weinig afgeven. Tijdens de hoorzitting zal specifiek gevraagd worden wat het bedrijfsleven precies wil met betrekking tot de differentiatie van de verwijderingsbijdrage. Bepalende criteria zijn uiteraard de door ‘het schip’ betaalde bijdrage en de hoeveelheid die is afgegeven. De hoogte van de bijdrage en de relatie met de afgifte moet door het bedrijfsleven voorgesteld worden. Daarnaast komt de vraag wat wij als bedrijfsleven willen met de verwijderingsbijdrage. De inkomsten blijven gelijk, de kosten stijgen en de afgegeven hoeveelheid daalt langzaam. Zie de onderstaande grafiek met een vooruitblik tot 2023 waarin dit is weergegeven.
Figuur 2: opbrengsten, kosten van alle Natinale Insituten tesamen en de daaruit voortvloeiende verschillen over de periode 2011 t/m 2023.
Een overzicht van de kosten per locatie en per afgegeven hoeveelheid is noodzakelijk om een onderbouwd voorstel te kunnen doen. Zonder dat overzicht is er geen relatie met de hoeveelheid afgegeven olie en vet, of de prijs daarvan, en dan is het niet mogelijk een onderbouwd standpunt te bepalen. Van belang is ook dat Frankrijk het deel A voor geheel Frankrijk van toepassing wil verklaren en dat ook de Donau-landen het verdrag toe willen passen. Door het bedrijfsleven is  gesteld (na het positief gewaardeerd te hebben dat meer landen zich aan willen sluiten) dat de door de bedrijven betaalde overschotten ten goede van die bedrijven moeten komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Internationale overeenstemming knelpunt voldoen aan geluidseisen (voor schepen die gebouwd zijn voor 1976)

We kunnen uw berichten dat er eindelijk internationale overeenstemming is bereikt over een groot knelpunt voor schepen die gebouwd zijn voor 1976. Er wordt al geruime tijd gezocht naar een oplossing voor het knelpunt ‘voldoen aan geluidseisen schepen gebouwd voor 1976’.
Het onderwerp is de afgelopen jaren in vele bijeenkomsten besproken. Niet voor niets maakt het deel uit van het moratorium inzake de overgangsbepalingen. Het gaat om een knelpunt voor 95% van de gehele Europese binnenvaartvloot, gebouwd voor 1976. In een TNO-rapport van 2014 is te lezen dat alleen al in Nederland ruim 2500 schepen niet voldoen. Wanneer er geen oplossing wordt gevonden moeten schepen die gebouwd zijn voor 1976 na 2020 onverkort voldoen aan de bestaande geluidseisen. De afgelopen jaren hebben we veel werk verzet op dit voor u belangrijke dossier.
 
Terugkoppeling van het besluit in de werkgroep CESNI/PT
Recent is in de betreffende werkgroep van de CCR en de EU (CESNI/PT) wederom gediscussieerd over de oplossing voor dit knelpunt en een besluit genomen. Alle delegaties, met uitzondering van de Duitse delegatie, hebben ingestemd met een enigszins aangepaste versie van het bijgevoegde Nederlandse voorstel. In het voorjaar van 2018 zal CESNI (op comité niveau) uiteindelijk het definitieve besluit moeten nemen.
 
Op dit moment kan er voorzichtig vanuit worden gegaan dat schepen gebouwd voor 1976, na 2020 conform het (enigszins aangepaste) Nederlandse voorstel gecertificeerd kunnen/moeten worden. Positief is dat er dus een oplossing is gevonden. Want als er geen overeenstemming was bereikt, dan hadden alle schepen die gebouwd zijn voor 1976, na 2020 gewoon aan de huidige eisen moeten voldoen. Achter de schermen hebben we veel werk verzet om ook andere lidstaten te overtuigen van het belang en de noodzaak van een oplossing. Het Nederlandse voorstel geeft de binnenvaartondernemers de mogelijkheid en de prikkel om het geluidsniveau van hun schepen tegen aanvaardbare kosten te verbeteren.
 
Om andere lidstaten ‘mee te krijgen’ zijn de volgende wijzigingen in het bijgevoegde Nederlandse voorstel aangebracht: (1) het voorgestelde aangepaste meetprotocol is alleen door schepen die gebouwd zijn voor 1976 te gebruiken, en (2) is een aanvullende keuzemogelijkheid toegevoegd in de tabel met overgangstermijnen met de volgende tekst: ‘Het schip mag zijn bestaande exploitatiewijze voortzetten indien door monitoring door een tachograaf wordt gewaarborgd dat het vaartuig ten minste gedurende de door de lidstaten in hun nationale bepalingen voorgeschreven rusttijden van de bemanning wordt bedreven met een toerental van de hoofdmotor waarbij de geluidsgrenswaarden in de slaapruimten niet meer bedragen dan 60 dB(A). Dit toerental wordt bij de eerste verlenging van binnenschipcertificaat na 01.01.2020 door proefvaarten aangetoond en in het binnenschipcertificaat vermeld.’ Dit laatste is een extra keuzemogelijkheid, waarbij schepen kunnen blijven varen met exploitatiewijze A2 en B wanneer bij een bepaald toerental van de motor wel kan worden voldaan aan de geluidseisen in de slaapverblijven (60 dB(A)).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand oktober 2017 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van april tot oktober 2017 gestegen van 101,88 naar 102,11; in procenten  bedraagt deze stijging 0,23%.
Dit stijgingspercentage wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 januari 2018.
Als de inflatiecorrectie niet halfjaarlijks, maar jaarlijks plaatsvindt wordt het stijgingspercentage berekend over de periode van oktober 2016 tot oktober 2017; over die periode is de afgeleide CPI voor alle huishoudens gestegen van 100,76 naar 102,11, derhalve met 1,34%.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #2BAADF;font-weight: normal;text-decoration: none;" target="_blank"> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Voor nog beter op de toekomst voorbereid scheepvaartpersoneel – Competenties vormen de kern van de nieuwe EU-Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart

Straatsburg, 4 december 2017. De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) van de Europese Unie heeft onlangs de tekst van de nieuwe Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart definitief aangenomen. Op 14 november 2017 had het Europees Parlement de tekst al in eerste lezing met ruime meerderheid aangenomen.
De ondertekening van de richtlijn is op 14 december in het Parlement gepland en zal vervolgens in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd. 20 dagen na publicatie zal de richtlijn in werking treden en er is een termijn van vier jaar voor de implementatie voorzien.
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) verheugt zich over de aanname van de richtlijn waarmee de toegang tot de beroepskwalificaties vereenvoudigd en de mobiliteit van het scheepvaartpersoneel - van matroos tot schipper - verbeterd worden. 

Klik hier voor het volledige persbericht.

Naar boven

 

CBS nieuwsbrief transport en logistiek - december 2017


Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft haar kwartaalnieuwsbrief december 2017 uitgebracht.
In deze editie aandacht voor:
 • Kwartaalmonitor transport&logistiek
 • Omzet blijft stijgen in de transportsector
 • Kwartaalomzetcijfers transport
 • Export toename met bijna 7 procent
 • Lager Nederlandse aandeel in grensoverschrijdend vervoer. 
Klik hier voor de volledige weergave van de nieuwsbrief. 

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven