Nieuwsbrief 2017 - 38


November 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 38

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Najaarsledenvergadering
Ledengroep Personenvervoer

21 november 2017

ALV en Binnenvaart Jaardiner 
De groene versnelling

24 november 2017
 

Inhoudsopgave:

 1. Juridische kaders technische regelgeving binnenschepen
  1. Vanaf oktober 2018
  2. In hoogte verstelbare stuurhuizen
  3. Regels in ES-TRIN over verbrandingsmotoren
  4. Het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid
 2. Vrij zicht vanaf de stuurstelling
 3. European Social Partners welcome the Inland Waterway Transport Directive on recognition of professional qualifications
 4. Inland Waterway Transport (IWT) and Ports ask Europe for an ambitious policy action plan and continuity in funding
 5. The European Inland Waterway Transport (IWT) platform is looking for a coordinator
 6. Gratis MARIN testtijd voor maritieme MKB'ers
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Juridische kaders technische regelgeving binnenschepen

Er zijn twee internationale juridische kaders voor de technische voorschriften waar binnenschepen aan moeten voldoen: die van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Europese Unie. Vanaf oktober 2018 verwijzen zowel ‘Straatsburg’ als ‘Brussel’ naar dezelfde standaard: ES-TRIN 2017. Veel blijft hetzelfde, maar er zijn ook nieuwe regels. In dit artikel besteden we aandacht aan enkele eisen die wel gewijzigd zijn, namelijk regels voor:
 • In hoogte verstelbare stuurhuizen
 • Regels in ES-TRIN over verbrandingsmotoren
 • Het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid
Voldoen aan het Regelement van Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR - Bijlage 1.1 van de Binnenvaartregeling) resulteert in afgifte van een Certificaat van Onderzoek. Naast deze ‘Straatsburgse’ route is die via ‘Brussel’ mogelijk. Wanneer wordt voldaan aan Richtlijn 2006/87/EG en de technische eisen in bijlage II wordt een communautair certificaat, al dan niet met toegang tot de Rijn, afgegeven.

ES-TRIN: 

European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels ofwel  Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen.

Vanaf oktober 2018

Technische voorschriften zijn vanaf oktober 2018 volledig geharmoniseerd. In de bekende ‘Rijn-regelgeving’ (ROSR) en ‘EU-regelgeving’(dan Richtlijn 2016/1629/EU) staan dan alleen nog procedurele regels. Voor de materiële inhoud, ruim 500 pagina’s met technische eisen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen, wordt in beide wettelijke kaders verwezen naar de standaard ES-TRIN versie 2017. Deze technische standaard wordt opgesteld door CESNI, het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart. Het CBRB neemt, nu EBU en ESO door CESNI erkende organisaties zijn, als waarnemer deel aan de werkzaamheden. Vanaf oktober 2018 wordt ES-TRIN elke drie jaar geactualiseerd.
Na oktober 2018 heeft u, bij de certificering van uw schip, nog steeds de keuze tussen een Certificaat van Onderzoek of een communautair binnenvaartcertificaat, al dan niet met toegang tot de Rijn. Deze worden, net als nu, afgegeven door klassebureaus en particuliere keuringsinstellingen. De erkenningen tussen CCR en EU blijven hetzelfde, evenals bestaande overgangsbepalingen.
 
Op hoofdlijnen blijft de inhoud van de technische voorschriften ongewijzigd. In dit artikel besteden we aandacht aan een deel van de gewijzigde regelgeving: regels voor in hoogte verstelbare stuurhuizen, regels in ES-TRIN over verbrandingsmotoren en het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid.

In hoogte verstelbare stuurhuizen

Er worden nieuwe regels van toepassing voor in hoogte verstelbare stuurhuizen. Naar aanleiding van het voorstel van deze nieuwe regelgeving hebben EBU en ESO in 2016 met een enquête onderzocht wat de gevolgen van de nieuwe regels zijn voor de bestaande vloot. Zie ook dit artikel in een eerdere CBRB-Nieuwsbrief. Aanvankelijk zou de bediening voor het neerlaatsysteem, de zogenaamde ‘noodzak’, niet alleen in de stuurhut, maar ook ergens op dek geplaatst moeten worden. Nadat de sector hiertegen ernstig bezwaren heeft opgeworpen, is deze eis geschrapt.
 

Nieuw artikel 7.12

In dit document kunt u het nieuwe artikel 7.12 ES-TRIN lezen, met in het rood de overgangstermijnen. Vanaf oktober 2018 moet aan de volgende eisen worden voldaan bij verlenging van het binnenschipcertificaat:
 • Signaal inrichting hoogste en laagste stand (art. 7.12 lid 4 ES-TRIN)
 • Optisch signaal (art. 7.12 lid 7 ES-TRIN)
 • Vervanging van de slangen om de 8 jaar (art. 7.12 lid 10 sub c ES-TRIN)
 • Jaarlijkse keuring door een deskundige (art. 7.12 lid 11 ES-TRIN)
 • Initiële en 5 jaarlijkse keuring door een erkend deskundige. Hierbij moet de sterkte en stabiliteit rekenkundig worden aangetoond (art. 7.12 lid 12 sub c ES-TRIN)

Regels in ES-TRIN over verbrandingsmotoren

Daar waar de EU-Verordening 2016/16281 ofwel de NRMM-verordening gaat over het op de markt brengen van motoren, wordt in ES-TRIN de inbouw en keuring aan boord van binnenschepen geregeld. Hoofdstuk 9 van ES-TRIN gaat over de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door interne verbrandingsmotoren (in ES-TRIN 2017 vanaf pagina 47).
 • De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle interne verbrandingsmotoren met een referentievermogen gelijk aan of groter dan 19 kW die in vaartuigen aan boord zijn geïnstalleerd (artikel 9.01 lid 1 ES-TRIN 2017).
 • De interne verbrandingsmotoren moeten voldoen aan de vereisten van EU-Verordening 2016/16281 ofwel de NRMM-verordening (artikel 9.01 lid 2 ES-TRIN 2017).
 • De montage van ruilmotoren, zoals gedefinieerd in deze EU-verordening, is verboden (artikel 9.01 lid 4 ES-TRIN 2017).
 • Het identificatienummer, en indien van toepassing het typegoedkeuringsnummer, van alle interne verbrandingsmotoren aan boord worden onder nummer 52 van het binnenschipcertificaat vermeld (artikel 9.02 ES-TRIN 2017).
 • In artikel 9.05 lid 4 ES-TRIN 2017 zijn de controles van de interne verbrandingsmotor geregeld. Zo verifieert de Commissie van deskundigen, bij de inbouwkeuring, de tussentijdse keuring en van de bijzondere keuring, de feitelijke toestand van de motor met betrekking tot de onderdelen, de ijking en de afstellingen van de parameters zoals die in het inlichtingenformulier van de motorfabrikant en in het proces-verbaal van de motorkenmerken zijn gespecificeerd. De resultaten van deze keuringen worden geregistreerd in een procesverbaal van de motorkenmerken.
 • De tussentijdse keuringen zijn in artikel 9.07 lid 4 ES-TRIN 2017 geregeld. In geval van een tussentijdse keuring verifieert de Commissie van Deskundigen of de ingebouwde motor nog steeds voldoet aan de technische vereisten met betrekking tot het uitstootniveau van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes, ook nadat deze sinds de inbouwkeuring wijzigingen of aanpassingen heeft ondergaan. Deze tussentijdse keuringen van de interne verbrandingsmotor worden uitgevoerd in het kader van de periodieke controle van het vaartuig.

Aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid

ES-TRIN kent ook zogenaamde instructies voor de toepassing van de standaard. Deze zijn als ESI-bijlagen opgenomen en vervangen de dienstaanwijzingen in het ROSR en de administratieve wijzigingen, bij deel II van de richtlijn 2006/87/EG. In ESI-II-2 (in ES-TRIN 2017 te vinden vanaf pagina 399) zijn instructies opgesteld voor het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid.
Deze instructie werd opgesteld om de voorschriften in het kader van het onderhoud van de sterkte van de scheepsromp (artikel 3.02, eerste lid) en van vernieuwing of reparatie van de beplating van de scheepshuid (artikel 3.02, eerste lid, onderdeel c, laatste volzin en artikel 19.02, eerste lid, onderdeel d te verduidelijken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Vrij zicht vanaf de stuurstelling

“Stuurhuizen moeten zodanig zijn ingericht dat de roerganger zijn werkzaamheden tijdens de vaart te allen tijde kan verrichten”, zo luidt de openingszin van het artikel over het stuurhuis in de technische voorschriften voor binnenschepen.[i] Eind 2016 is de regelgeving voor het vrij zicht vanaf de stuurstelling gewijzigd.[ii] De dode hoek voor de boeg van het lege schip met halve voorraden en zonder ballast mag voor de roerganger niet meer dan 250 m zijn en om de dode hoek nog verder te verkleinen mogen alleen geschikte hulpmiddelen worden gebruikt  Verder worden op termijn voor passagiersschepen nog extra eisen aan het vrije zicht gesteld. In dit artikel een overzicht hoe het zit.
 
Zowel in het Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR)[iii], als de bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG als in ES-TRIN,[iv] is in artikel 7.02 het vrij zicht vanuit het stuurhuis geregeld. In dit document kunt u dit artikel lezen, met in het rood de overgangstermijnen.
 
 

Adequate hulpmiddelen dode hoek

Het vrije zicht rondom vanuit het stuurhuis wordt om meerdere redenen, hetzij door de scheepsconstructie of door de lading, onvermijdelijk in grote of kleine mate verminderd. Met technische hulpmiddelen kan men indirect inzicht in zones zonder direct zicht krijgen.
In dienstinstructie nr. 27 bij ROSR[v] is onder meer te lezen dat de volgende hulpmiddelen in principe adequate hulpmiddelen zijn voor een inzicht in dode hoeken: spiegels, camera-installaties en radarinstallaties. Andere hulpmiddelen worden slechts toegestaan indien zij naar het oordeel van de Commissie van Deskundigen een gelijkwaardig niveau van veiligheid garanderen.
 

Dode hoek passagiersschepen

Voor de passagiersvaart zijn er afwijkende regels voor de toegestane dode hoek. In afwijking van artikel 7.02 mag de dode hoek voor de boeg van het lege schip met halve voorraden en zonder ballast voor de roerganger niet meer mag zijn dan twee maal de scheepslengte of 250 m, al naargelang welke afstand het kortste is.[vi] Verder moet een passagiersschip met geschikte hulpmiddelen zijn uitgerust wanneer een vrij zicht naar achteren niet gewaarborgd is. Er geldt een lange overgangstermijn, uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na 2045 moet worden voldaan.
 
[i] ROSR artikel 7.01 lid 1 ROSR en Richtlijn 2006/87/EG Bijlage II artikel 7.01 lid 1.
[iii] Bijlage 1.1 van de Binnenvaartregeling.
[iv] European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels ofwel Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen.
[v] In ES-TRIN 2017 is dit te vinden in ESI-II-6 met als titel ‘Adequate hulpmiddelen voor het inzicht in dode hoeken’.
[vi] Artikel 15.01 lid 5 en 6 van het ROSR en bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG Vanaf oktober 2018: artikel 19.01 lid 5 en 6 ES-TRIN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

European Social Partners welcome the Inland Waterway Transport Directive on recognition of professional qualifications

The European Barge Union (EBU), the European Skippers Organisation (ESO) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) express their satisfaction on the adoption of the Directive on recognition of professional qualifications for European Inland Waterways Transport (IWT). 
Today, the Plenary of the European Parliament adopted the Commission’s proposal, thereby taking a significant step towards a European labour market for IWT professionals as well as harmonised working and living conditions in this international transport sector. 
 
Joris Kerkhofs, ETF President of the IWT Section, comments: “This is another mile stone achievement for the European IWT sector. Main aim was to streamline and develop a legal framework that would do away with the complexity of the existing system, by establishing European norms and safeguarding professional standards.  Main aim was to achieve a European Union certification of qualification based on competencies.”
 
The adoption of the present directive brings another step towards legal certainty and establishes a specifically adjusted framework to meet the needs of the sector. It will enhance labour mobility and contribute significantly to the attractiveness of the work on more than 14,000 vessels in European IWT.” states Theresia Hacksteiner, Secretary General EBU.
 
Fair play and a level playing field are the core demands of the sector, and these can only be achieved through European legislation,” says Christiaan Van Lancker, President ESO.
 
The IWT Social Partners want to express their thanks to all who contributed to this success, especially to the European Parliament which expressed its unanimous opinion in favour of the directive already in a very early stage.
For more information, please contact:
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Inland Waterway Transport (IWT) and Ports ask Europe for an ambitious policy action plan and continuity in funding

Today, a coalition of inland waterway transport and ports has handed over a declaration with its vision towards 2030 to Wim van de Camp, member of the European Parliament and Violeta Bulc, EU Commissioner for Transport.
The handing over of the declaration took place during a high-level IWT and Ports event, hosted by the Port Autonome de Strasbourg.
 
The joint declaration of the coalition explains the common vision of the inland waterway transport and ports sector towards 2030. Its representatives are convinced that green, smart and congestion-free transport and logistics serving a circular
and bio-based economy, will only be a reality tomorrow if they can build on a solid policy strategy supported by sufficient and  effective implementation tools. In this, their focus lies on the need of coordination, investment, legislation and innovation.
 
In a reaction MEP Wim van de Camp and Commissioner Violeta Bulc emphasised their support to back the sector and its initiatives to fully exploit its potentials and better integrate it into the multi modal transport chain.
Wim van de Camp: “What we have experienced today is the strong innovative capacity of the Inland Waterway Transport and Ports sector towards 2030. I very much welcome the sector’s initiative for a declaration as it shows its future commitment
towards a greener and smarter logistics. I am convinced that if  the European Parliament, European Commission and sector representatives join forces we could create the stable financial and legal framework that supports  this  inevitable transition. 
Sufficient CEF funding would be the important piece in the puzzle to make this a reality.”
 
Violeta Bulc: “European waterways have united people and facilitated growth for centuries. It is high time to boost the potential for a digitally connected, low-carbon, and highly skilled inland navigation sector.
A major step was achieved yesterday, with the adoption of the Directive on professional qualifications in inland waterways by the European Parliament. The Directive is now only pending the approval of the Council of the EU."
 

4 looks into the future

During the event in Strasbourg, four looks into the future were discussed with Members of the European Parliament and European Coordinators.
Firstly, Diederik Antvelink (NedCargo) explored the pioneering innovations in the fleet from zero-emission to connected vessels. Secondly, Jean-Louis Jérôme (Port Autonome de Strasbourg) focused on the inland ports. He talked about green urban logistics and
considered inland ports as circular economy hubs along the EU waterways. Furthermore, how congestion-free logistics depends on well-connected quality waterway infrastructure was discussed by Nadège Dewalque (De Vlaamse Waterweg).
And finally, Theresia Hacksteiner (European Barge Union) highlighted the importance of people as major asset of the sector. Supported by the on the previous day by the European Parliament officially adopted Directive on Professional Qualifications,
a new competence based system of education will be introduced in IWT, attracting qualified people to the sector and offering  interesting jobs and career perspectives.
 

Background of the event

While the EU budget for the next financial period (2021-2028) is being discussed now, the inland waterway transport sector and ports want to stress the importance of a strong Connecting Europe Facility (CEF), which includes support for Inland Waterway Transport and ports. Furthermore, in 2018 the EU will focus on multimodality, improving the integration of all modes in the EU transport system.

The members of the coalition of inland waterway transport and ports are EBU (European Barge Union), EFIP (European Federation of Inland Ports), ESO (European Skippers’ Organisation) and INE (Inland Navigation Europe).
 

The European Inland Waterway Transport (IWT) platform is looking for a coordinator

The newly established European IWT platform, a joint project by the European Barge Union (EBU) and the European Skippers’ Organisation (ESO) is looking for a coordinator for its Brussels-based office. This new function will be fulfilled in close cooperation with the Secretary Generals of the establishing organisations EBU and ESO.
 
We are looking for a coordinator who will manage the European IWT platform on behalf of the EBU and ESO. The coordinator reports to the two Secretary Generals of these two organisations. He/she will be responsible to coordinate the different activities and projects carried out within the platform.
 

Our ideal candidate:

 • Has an academic profile: degree in a relevant field
 • Has good knowledge of the working of the European institutions and has a good insight in EU policy making
 • Has excellent communication skills and a positive person, motivator and communicator
 • Has an outstanding command of the English language in writing and speaking; is fluent in different other EU languages such as French and German. Dutch is considered an asset.
 • Is able to work independently, is flexible and is willing to travel on a regular basis
 • Has relevant experience and a track record in writing and developing position papers, speeches and presentations.

The coordinator is expected to

 • Manage and coordinate the different committees and projects under the platform
 • Represent the European IWT platform at different meetings
 • Voice the position of the platforms towards the European and international institutions and River Commissions
 • Provide input to the various discussions
 • Inform the Secretary Generals about the progress and working of the various committees
We are offering a challenging and new job with a competitive salary in a full time position. The office is based in the European quarter in Brussels.
 

How to apply?

Send your letter of motivation together with a CV to Theresia Hacksteiner (mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) and Hester Duursema (mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Possible questions can be sent to them as well.
 

Gratis MARIN testtijd voor maritieme MKB'ers

Voorgaande jaren bood MARIN gratis tanktijd aan maritieme MKB’ers voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes volgt er in 2018 een vijfde ronde.
Inschrijven kan tot en met 31 december  2017.
Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wil met dit initiatief Nederlandse MKB’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie. Het gaat om nieuwe ideeën en concepten, niet om optimalisatie van bestaande ontwerpen en ontwerptesten; daar zijn MARIN’s normale projecten en tarieven voor. De mogelijke projecten zijn breed: van drijvende turbines en zonnepanelen tot grote vliegers voor het opwekken van windenergie. In 2017 werd gratis tanktijd aangeboden aan Tocardo, Ampyx Power, Aurelia BV, Oceans of Energy en Blue21. Voor deze projecten zijn de meeste proeven ondertussen uitgevoerd.

Een uniek aanbod van een kennisinstelling als MARIN. Als bijlage het persbericht dat is verzonden: Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met 31 december 2017 online inschrijven met een beschrijving van hun concept en de testen die ze zouden willen uitvoeren.
Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op www.marin.nl/mkb of neem contact op met Jaap de Wilde, 0317-493493 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven