Nieuwsbrief 2017 - 31


September 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 31

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. CoVadem
  2. NVB-Jaarcongres 'Slim & Groen'
  3. Masterclass 'openen van ladingtanks'
  4. Reactie Centraal Overleg Vaarwegen (COV) op Rijksbegroting 2018 - Vaarwegen
  5. Reactie Mobiliteitsalliantie op Prinsjesdag 2018
  6. Stremming sluis Amerongen uitgesteld 
  7. DCMR: extra aandacht benzeenemissies Botlek-Oost
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

CoVadem

Van data-schatkist naar mobiele applicatie voor de binnenvaart 
Vrachtschepen worden hightech dataverzamelaars in het project CoVadem: binnenvaartschippers verzamelen tijdens de vaart informatie over vaardiepte en gedrag van de rivieren. De verzamelde informatie wordt centraal verwerkt, geanalyseerd en verrijkt met rivierkundige kennis. Om deze informatie op een inzichtelijke manier te delen met de scheepvaart wordt er gewerkt aan een mobiele applicatie. De eerste versie hier van werd afgelopen week gepresenteerd aan binnenvaartondernemers.

Van data naar applicatie
Welke informatie hebben schippers nodig om zo efficiënt mogelijk te varen? En hoe kan deze info zo inzichtelijk mogelijk in beeld worden gebracht? De wensen en eisen van de schipper zijn de afgelopen maanden geïnventariseerd en het basissysteem voor de applicatie is daarop gebaseerd. Om verder te bouwen tot een optimaal systeem is het belangrijk de scheepvaart continu te betrekken in het proces. Afgelopen week werden binnenvaartondernemers, partners in het TKI Dinalog project Covadem+, daarom uitgenodigd voor de eerste oplevering van de applicatie.

In de eerste oplevering worden de waterstanden en waterdiepten gepresenteerd bij de meetstations in Nederland en Duitsland, zowel actuele waarden als voorspellingen voor de komende dagen. Naast de ontwikkeling van slimme algoritmen zijn er grote stappen genomen in het onderliggende database- en ICT-systeem, de sensormonitoring aan boord en omrekening van sensorwaarden naar begrijpelijke indicatoren. Zoals te zien in de applicatie: informatie over de af te leggen route en de prestatie van het schip: waterdiepte, waterniveau, brandstofverbruik. 
Beeldscherm van de beta-versie van de mobiele applicatie. In het filmpje (zonder geluid) worden -versneld- enkele punten met de muis aangeklikt, zodat je een eerste indruk krijgt van hoe het er uit kan gaan zien.
Reacties binnenvaartondernemers
Eerste ervaringen en reacties van de gebruiker zijn belangrijk: hoe bewegen zij zich door de applicatie? Is informatie duidelijk gepresenteerd? Is er genoeg waarde gecreëerd voor de gebruikers? Na een uurtje klikken en testen zijn de reacties positief. De wensenlijst wordt verder aangevuld en er is voldoende informatie om een volgende slag te maken en weer een stap dichterbij de ambitie van CoVadem te komen.
 
CoVadem: varen met voorkennis
Het project CoVadem, een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart, staat voor coöperatieve vaardieptemeting; een project waarbij binnenvaartschippers tijdens de vaart informatie over vaardiepte inwinnen en op een slimme manier met elkaar delen. Abonnees van CoVadem hebben op die manier direct toegang tot de meest actuele dieptegegevens en waterstandvoorspellingen. Alle spelers rond de binnenvaart hebben baat bij de inzichten die ontstaan uit het combineren en analyseren van vaarweg- en prestatiedata. Schippers kunnen scherper afladen, efficiënter varen en besparen op brandstof. Daarnaast kunnen vaarwegbeheerders en baggeraars dankzij deze informatie proactief inspelen op vaarwegcondities.

Klik hier om meer te weten te komen over CoVadem en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het project.

Naar boven

 

NVB-Jaarcongres 'Slim & Groen'


De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) organiseert het jaarlijkse congres van de vereniging in samenwerking met de provincie Groningen, Groningen Seaports en de gemeente Groningen op vrijdag 6 oktober 2017 in Groningen.
 
Onderwerpen als energiezuinigheid, duurzaam gebruik van materialen, LNG en fossielvrije mobiliteit komen aan bod om te werken aan een energie- en CO2 neutrale toekomst. Ook het slimmer omgaan met middelen en infrastructuur, zoals bijvoorbeeld innovatieve brugbediening en nieuwe technieken in ballastwaterafhandeling passeren de revue. De markt, kennisinstellingen en overheden werken daarbij samen: slim én groen!

De verschillende onderwerpen worden op enthousiaste wijze door diverse interessante sprekers behandeld en ook het middagprogramma belooft buitengewoon spectaculair te worden met meerdere, soms actieve, excursies.
Het volledige programma is na te lezen op de NVB-website. Aanmelden kan via dit formulier. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Masterclass 'openen van ladingtanks' 

Heeft u te maken met het openen van ladingtanks aan boord van binnenvaarttankers? Heeft u vragen met betrekking tot nemen van monsters, het uitvoeren van metingen, controlewerkzaamheden en de risico's van het openen? Tijdens deze masterclass licht Transafe toe hoe en wanneer tanks geopend mogen worden.
Transafe zal de aanwezigen voorzien van de juiste spelregels aan de hand van de wet- en regelgeving (ADN 2017) die door alle betrokkenen, waaronder ladingcontroleurs gevolgd moeten worden.
Wanneer: vrijdag 17 november 2017

Doelgroep: terminalmedewerkers, ladingcontroleurs, verzekeraars, overige
                  geïnteresseerden.

U bent van harte welkom om deze masterclass bij te wonen in het nieuwe bedrijfspand van Transafe/Simwave te Barendrecht, Pesetastraat 7-9.

13:00 uur:  ontvangst
15:00 uur:  masterclass 'openen van ladingtanks'
14:30 uur:  mogelijkheid tot stellen van vragen
15:00 uur   rondleiding in het opleidingscentrum Transafe/Simwave
15:30 uur   hapje en drankje
16:00 uur   afsluiting

De masterclass is kosteloos te bezoeken. Tijdig aanmelden is verplicht, vol=vol. 

Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tot 13 oktober 2017

Naar boven

 

Reactie Centraal Overleg Vaarwegen (COV) op Rijksbegroting 2018 - Vaarwegen

Stilstaan is geen optie
Met het wachten op een nieuw regeerakkoord is gisteren op Prinsjesdag een beleidsarme begroting gepresenteerd. Samenvattend kunnen we constateren dat het beleid van het vorige kabinet wordt doorgezet.
Investeringen op natte infra blijven nodig
Meer service op het water, betere bediening van sluizen en bruggen, en werk maken van onderhoud is de boodschap van het COV. De vaarweg moet veilig en betrouwbaar goederenvervoer mogelijk maken. Op vaartuigen en bemensing van bruggen, sluizen en verkeersposten kan niet langer bezuinigd worden. De begroting van 2018 laat wel een positief beeld zien met extra geld voor nieuwe infrastructuur. Het vaarwegbudget bedraagt in 2018 €964,7 miljoen, in 2017 was dit €872 miljoen. We gaan daarmee de goede kant op, maar het extra budget is onvoldoende om alle knelpunten in het vaarwegennet aan te pakken. Uit de Nederlandse Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt dat de land-infrastructuur van Nederland de komende jaren onder druk komt te staan. Dit leidt tot een toename van het aantal files door de verwachte groei tot 28% van het wegvervoer. De regering zou er, gezien deze vooruitzichten, goed aan doen zich actiever in te zetten op vervoer over water. Daar is nog voldoende ruimte beschikbaar en een toename van het vervoer over water brengt nauwelijks extra kosten voor de overheid met zich mee. De NMCA laat zien dat ook op de vaarwegen groei is te verwachten en dus aanpassingen en grotere sluizen nodig zijn.
 
Bediening 
Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het vaarwegnetwerk is voor het logistieke proces van essentieel belang. Dit vraagt een ruim bedieningsvenster en flexibiliteit bij sluizen en bruggen. In 2018 wordt €8,5 miljoen besteed aan verkeersmanagement. Bediening van objecten valt daar ook onder. Ten opzichte van 2017 is dit bedrag gelijk gebleven en daarmee structureel te laag. Op hoofdvaarwegen en hoofdtransportassen is 24/7 bediening een voorwaarde om de groei van het goederenvervoer te accommoderen en een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van andere modaliteiten. Op overige vaarwegen is flexibiliteit het sleutelwoord, bediening op afroep zonder beperkingen moet dan beschikbaar zijn. Bediening op afstand is een mogelijkheid om een ruimer bedieningsvenster te bieden. Dit mag echter nooit leiden tot afwaardering van de sluisdimensies. In modern goederenvervoer is 24/7 de standaard. De ambities van het Rijk blijven op het gebied van bediening achter.
 
Onderhoud
Beperkingen bij de Merwedebrug en stremming bij sluis St. Andries en sluis Weurt; steeds vaker worden we geconfronteerd met onverwachte storingen bij infrastructurele objecten. De Monitor Infrastructuur en Ruimte uit 2016 laat zien dat de staat van het vaarwegennet maar net voldoet aan de norm. Stilstaan is dan achteruitgang. Er is meer preventief onderhoud nodig om uitval aan kunstwerken te voorkomen. In 2017 werd minder aan onderhoud uitgegeven dan in voorgaande jaren. 2018 laat een lichte stijging zien van ongeveer €40 miljoen, met een totaal beschikbaar budget van €377 miljoen. Met name de bovengenoemde sluizen hebben dringend een inhaalslag nodig om betrouwbare bediening te blijven garanderen.
 
Knelpunten oplossen
De passeertijden bij sluizen op de hoofdtransportassen voldoen niet aan de streefwaarden die het Rijk heeft vastgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan capaciteit op de trajecten tussen Rotterdam en Antwerpen. Capaciteitsuitbreiding bij de Volkerak, Kreekrak en Krammersluizen kan daarom niet langer uitgesteld worden. Daarnaast voldoen diverse bruggen op deze belangrijke corridor nog steeds niet aan de Rijnvaarthoogte.
 
Nieuwe Sluizen en ligplaatsen
Dit jaar zijn extra ligplaatsen in de Rijn-Scheldeverbinding opgeleverd en bij de keersluis in de Vaarweg Meppel-Ramspol. In 2018 wil het Rijk de verruimde Maasroute openstellen met keersluis Limmel. Er wordt gestart met de realisatie van extra ligplaatsen op de Beneden-Lek en de bouw van de nieuwe sluis van Terneuzen. Ontwikkelingen die bijdragen aan betere bruikbaarheid van het Nederlandse vaarwegennetwerk.
 
Op het Europese vaarwegennet valt echter nog veel winst te behalen. Er heerst een groot tekort aan ligplaatsen en autoafzetplaatsen langs de Rijn. Veel kanalenstelsels zijn verouderd qua infrastructuur en in slechte staat. Op de Donau zijn diepgangbeperkingen een probleem. Het COV vraagt de minister deel te nemen aan het Europese debat hierover en actief te pleiten voor betere voorzieningen, infrastructuur en vaarwegen.
 
Stimuleer vervoer over water
Een goede bereikbaarheid van belangrijke economische regio’s is cruciaal om te kunnen blijven profiteren van de groei van de wereldhandel en goederenstromen. Het COV roept de Minister daarom op meer te investeren in vaarweginfrastructuur, het onderhoud ervan en de bediening van sluizen en bruggen. De prognoses voor de komende tien jaar voorspellen een forse toename van het goederenvervoer. Om Nederland in beweging te houden zal het Rijk concrete doelstellingen moeten formuleren voor de binnenvaart. Dit houdt Nederland niet alleen mobiel en bereikbaar, maar helpt ook met het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het COV gaat graag de dialoog aan met de nieuwe bewindslieden om gezamenlijk te kijken hoe we het potentieel van vervoer over water nog beter kunnen benutten.

Naar boven

 

Reactie Mobiliteitsalliantie op Prinsjesdag 2018

 
De Mobiliteitsalliantie is verheugd dat één van onze kernpunten - namelijk het veel integraler kijken naar (duurzame) mobiliteit in Nederland - nog door het demissionair kabinet wordt omarmd. Hiermee geeft het demissionair kabinet een goede voorzet aan het nieuwe kabinet. Het bereikbaar houden van Nederland vraagt om extra investeringen in de infrastructuur, maar ook om een nieuwe aanpak van mobiliteit. Daar hoort het moeiteloos kunnen combineren van allerlei vervoersmodaliteiten bij, zodat personen en goederen sneller en duurzamer op hun plek van bestemming komen.
 
Demissionair kabinet: Investeren in duurzame en slimme mobiliteit noodzakelijk   
Tegelijk signaleert het demissionair kabinet terecht dat investeren in duurzame, slimme mobiliteit noodzakelijk is om Nederland bereikbaar te houden.  De transitie naar nieuwe, duurzame mobiliteit moet dan ook hoog op de agenda van het nieuwe kabinet komen.
Ons huidige systeem kan de alsmaar groeiende mobiliteitsvraag niet aan: op de weg en het spoor lopen we onherroepelijk vast. De in mei dit jaar verschenen Nationale Markt en Capaciteit Analyse (NMCA) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bevestigt de noodzaak om het mobiliteitsbeleid ingrijpend te wijzigen en slim te investeren in infrastructuur. Mobiliteit moet en kàn groener, flexibeler, slimmer en veiliger - daar is de alliantie van 23 organisaties van overtuigd.
 
Samenwerking vereist
Een nieuwe aanpak vereist een goede samenwerking tussen kabinet en mobiliteitssector vanuit een gezamenlijke, integrale visie op mobiliteit. De Mobiliteitsalliantie staat dan ook klaar om met het nieuwe kabinet aan de slag te gaan en een Mobiliteitsakkoord af te sluiten.
 
Structureel extra budget voor investeringen nodig
Het demissionaire kabinet laat extra investeringen op het vlak van mobiliteit achterwege. In de vandaag gepresenteerde Rijksbegroting is sprake van ‘lopend beleid met daaraan gekoppeld reeds eerdere opgenomen investeringen’. Het demissionair kabinet zegt nu dus niets over extra, benodigde financiële middelen om Nederland bereikbaar te houden in de toekomst. De Mobiliteitsalliantie benadrukt dat een nieuw kabinet wel structureel extra geld beschikbaar moet maken voor investeringen in (duurzame) mobiliteit, ten minste 1 miljard euro extra is per jaar is nodig om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden. 
 
Over de Mobiliteitsalliantie
De Mobiliteitsalliantie is een breed samenwerkingsverband van de ANWB, RAI Vereniging, TLN, NS, KNV, HTM, RET, GVB, Transdev, Arriva, EBS, Syntus, Qbuzz, Bovag, Fietsersbond, VNA, MKB Infra, VZR, FEHAC, CBRB, Landelijk Veren Platform en reizigersvereniging Rover, met één gezamenlijk doel: de Nederlandse mobiliteit vooruit helpen. De alliantie vraagt tenminste één miljard euro aan extra financiële middelen per jaar voor noodzakelijke investeringen in infrastructuur en doet voorstellen om mobiliteit slimmer, flexibeler, groener en veiliger te maken. Zie www.mobiliteitsalliantie.nl voor onze visie en bouwstenen met maatregelen.

Naar boven

 

Stremming sluis Amerongen uitgesteld 


Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft de sluizen. De afgelopen week zijn de werkzaamheden van de renovatie aan de stuwcomplexen Hagestein, Amerongen en Driel stilgelegd vanwege het ongeval van 8 september jl. bij stuwcomplex Driel. Dit heeft onder meer gevolgen voor de stremming van Sluis Amerongen en de vervanging van vizierschuif Driel noord.
 
Stremming sluis Amerongen uitgesteld
De geplande 10-weekse stremming van sluis Amerongen voor de scheepvaart vanaf 25 september 2017 is niet haalbaar. Siemens, die dit project in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert, heeft de renovatie van sluis Amerongen uitgesteld. De stremming van sluis Amerongen volgt in een nader te bepalen periode. Dit kan ook de geplande stremmingen van sluis Hagestein en Driel beïnvloeden.
 
Vervangen noordelijke vizierschuif stuwcomplex Driel
De werkzaamheden aan de noordelijke vizierschuif van stuw Driel, die begin september gestart waren, worden nu niet gecontinueerd. Het tijdelijk keermiddel wordt verwijderd en de vizierschuif wordt, in afwachting van de vervanging, in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De vervanging van de noordelijke vizierschuif Driel volgt in een nader te bepalen periode.
 
Overige werkzaamheden
Alle overige werkzaamheden, o.a. de bouw van servicegebouw Driel en de betonrenovatie en schilderwerkzaamheden op stuwcomplex Hagestein, worden geleidelijk aan weer opgestart. 

Naar boven

 

DCMR: extra aandacht benzeenemissies Botlek-Oost


ExxonMobil, Vopak, Odfjell en DCMR zijn op 1 september gestart met een gezamenlijke pilot om onbekende benzeenemissies sneller op te sporen. Doel is de verspreiding van deze stof in de Botlek te minimaliseren. Benzeen is een  Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS).  Emissies van deze stof moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom willen deze partijen onbekende en ongewenste benzeenemissies in een vroegtijdig stadium opsporen en zo mogelijk stoppen. Daarmee worden milieuschade en gezondheidsrisico’s in de Rijnmond Regio verminderd.

Procedure benzeen
De meldkamer van de DCMR waarschuwt de bedrijven en het Havenbedrijf bij een geringe verhoging (20 µg) van de benzeenconcentratie op het meetpunt in de Geulhaven. De bedrijven onderzoeken vervolgens op hun eigen terrein of er sprake is van een onbedoelde benzeenemissie. Als dat het geval is, melden zij dit bij de meldkamer van de DCMR en nemen zij indien mogelijk adequate maatregelen.

Schepen
Bij een verhoging op het meetpunt kan ook sprake zijn van een ontgassend schip. Daarom informeert de meldkamer van de DCMR ook het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf inventariseert of er sprake is van een stilliggend of langsvarend schip dat aan het ontgassen is. In dat geval neemt het Havenbedrijf hierop actie. Wanneer de piek aanhoudt en er geen oorzaak gevonden wordt, dan onderzoekt het milieupiket van de DCMR het voorval nader.

De pilot is gestart op 1 september 2017 en heeft in principe een looptijd van één jaar.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de website van DCMR

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven