Nieuwsbrief 2017 - 22


21 Juli 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 22

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Europese standaard voor technische voorschriften binnenschepen
 2. Werkgroep technische voorschriften CESNI/PT
 3. Overgangsbepalingen passagiersvaart
 4. Praktijkgids voor stabiliteit in de containervaart
 5. EBIS Questionnaires and Guidelines - editie 8 (versie 2018) gelanceerd
 6. CDNI - WaSTo is online! Een elektronische tool voor de losstandaarden van het CDNI
 7. Regelgeving binnenvaartschepen
 8. Gewijzigde bediening Koninginnebrug en Erasmusbrug Rotterdam
 9. NVB-Jaarcongres ‘Slim & Groen’
 10. Cybersecurity nieuws
 11. CoVadem nieuwsbrief
 12. Financiering Duurzame mobiliteitsprojecten (DKTI-Transport)
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Europese standaard voor technische voorschriften binnenschepen

Met de instelling van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI enkele jaren geleden,[i] streven zowel de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) als de Europese Commissie naar vereenvoudiging van de besluitvorming op het gebied van de binnenvaartregelgeving.[ii] CESNI neemt technische standaarden op verschillende gebieden aan, vooral met betrekking tot de technische voorschriften voor schepen en de beroepskwalificaties. Deze standaarden zijn niet rechtstreeks bindend, de CCR, EU en de lidstaten kunnen er in hun wettelijke kaders naar verwijzen.

Binnenvaartvertegenwoordiging

Een belangrijke plaats is ingeruimd voor vertegenwoordiging namens de binnenvaart. EBU en ESO zijn door CESNI erkende organisaties en mogen als waarnemer deelnemen aan de werkzaamheden van zowel het Comité als de werkgroepen, waar intensieve voorbereiding plaats vindt van de besluitvorming.[iii] Een goede vertegenwoordiging namens de sector is erg belangrijk. Nieuwe regelgeving kan immers een potentiële kostenpost inhouden en nut en noodzaak moeten dan wel duidelijk zijn.
 

Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen

Sinds 2015 is er een Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN.[iv] Met deze Europese norm wordt gelijkwaardigheid van certificering van de Europese binnenvaart vloot bevorderd. De standaard is op zichzelf niet bindend, de toepassing  ervan moet in Europese en/of nationale wetgeving worden verankerd. ES-TRIN 2017 bevat ruim 500 pagina’s met regels voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen. De bedoeling van deze regels is een garantie van de veiligheid aan boord van Europese binnenschepen. Om een hoog veiligheidsniveau voor de binnenvaart te waarborgen en rekening te houden met innovaties moet deze Europese standaard voortdurend worden bijgewerkt.
 

ES-TRIN 2017

Op 6 juli jl. heeft het CESNI-Comité ES-TRIN 2017 goedgekeurd, zie ook dit artikel in de vorige CBRB-Nieuwsbrief. De CCR en de EU zijn voornemens om het van kracht worden van ES-TRIN 2017 op elkaar af te stemmen door in hun wettelijke regelingen naar de afgesproken standaard te verwijzen. Daardoor kan ES-TRIN 2017 in beide organisaties op 7 oktober 2018 van kracht worden.
 

Nieuwe voorschriften voor elektrische installaties

Eén van de wijzigingen ten opzichte van ES-TRIN 2015 is dat in ES-TRIN 2017 nieuwe regels staan voor elektrische installaties in hoofdstuk 10. Het Europese binnenvaartbedrijfsleven juicht het toe dat voorschriften voor elektrische installaties worden aangepast aan ontwikkelingen. We zijn blij met het besluit van het Comité om de nieuwe regels voor elektrische installaties vooralsnog alleen te laten gelden voor nieuw te bouwen schepen, zie ook dit eerdere artikel in een CBRB-Nieuwsbrief. De impact van de wijziging van regelgeving voor elektrische installaties voor de bestaande Europese binnenvaartvloot is volgens ons onvoldoende bekend om overgangstermijnen vast te kunnen stellen. Gelet op het feit dat het ieder Europees binnenschip met een elektrische installatie aan boord betreft, is het zaak om zorgvuldigheid te betrachten. Het CESNI-Comité heeft aan de werkgroep CESNI/PT verzocht om voor alle nieuwe bepalingen een gedetailleerd voorstel voor de overgangsbepalingen uit te werken. Het binnenvaartbedrijfsleven kan een bijdrage te leveren aan de onderzoeken naar de impact voor bestaande schepen.
 
[i] Zie het Besluit (EU) 2015/2176 van de Raad van 23 november 2015 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (Cesni) en tijdens de plenaire zitting van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) over de vaststelling van een standaard voor technische voorschriften voor binnenschepen.
 
[ii] Tot de missie van het CESNI-Comité behoort in het bijzonder:
 • de goedkeuring van standaarden op diverse gebieden, met name voor schepen, informatietechnologie en bemanningen, waar de respectieve regelgevingen op Europees en internationaal niveau, met inbegrip die van de Europese Unie (“de EU”) en van de CCR, met het oog op hun toepassing naar kunnen verwijzen;
 • overleggen over de uniforme uitleg en toepassing van de genoemde standaarden, over de methode voor de toepassing en implementatie van de dienovereenkomstige procedures, over de procedures voor de uitwisseling van informatie en over de toezichthoudende mechanismen in de lidstaten;
 • te overleggen over afwijkingen en de gelijkwaardigheid van technische voorschriften voor een specifiek vaartuig;
 • overleggen over onderwerpen die prioriteit hebben op het gebied van de veiligheid van de scheepvaart, milieubescherming en op andere binnenvaartgebieden.
 
[iii] Door CESNI erkende organisaties mogen:
 1. deelnemen aan de vergaderingen van het Comité, zonder stemrecht;
 2. deelnemen aan de vergaderingen van de permanente werkgroepen die door het Comité zijn ingesteld, op de activiteitengebieden die genoemd worden in het besluit waarbij de erkenning aan de organisatie is verleend, zonder stemrecht;
 3. worden uitgenodigd voor de tijdelijke werkgroepen die door het Comité zijn ingesteld, onder de voorwaarden die door het Comité worden vastgesteld.

[iv] European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Werkgroep technische voorschriften CESNI/PT

In het vorige artikel informeerden we u dat CESNI standaarden voor de binnenvaart opstelt. Meerdere keren per jaar komen vertegenwoordigers van lidstaten en experts als werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT) bij elkaar. Er wordt vooral gewerkt aan de uitvoering van het werkprogramma van CESNI voor 2016-2018. EBU en ESO kunnen als waarnemer deelnemen aan deze intensieve werkzaamheden. De afgelopen maanden is vooral hard gewerkt aan de nieuwe ESTRIN 2017. De werkgroep houdt zich nu bezig met regels die in ES-TRIN 2019 komen. In dit artikel geven we een terugkoppeling van enkele zaken die eind juni door CESNI/PT zijn besproken.
Allereerst zijn de onderzoeken naar de overgangsbepalingen voor de passagiersvaart besproken. Een terugkoppeling hiervan vindt u elders in deze nieuwsbrief.

AED-verplichting op passagiersschepen

Eind verleden jaar informeerden we u met dit artikel in een CBRB-Nieuwsbrief over een mogelijke verplichting om Automatische Externe Defibrillatoren voor te schrijven op passagiersschepen. Na een inventarisatie bij een aantal passagiersrederijen heeft EBU dit document ingediend. Ondanks dit betoog van EBU, waarmee de vraag werd gesteld welk probleem het voorstel beoogt op te lossen, heeft de werkgroep besloten om aan het CESNI-Comité voor te stellen om de verplichting van een AED aan boord van passagiersschepen in ES-TRIN 2019 op te nemen.

Standaard voor emissies van bestaande motoren aan boord van binnenschepen, bedoeld als referentie voor vrijwillige initiatieven

Het CCR-secretariaat had een voorstel geschreven over een referentie voor vrijwillige initiatieven. De vraag is of we geharmoniseerde procedures willen voor metingen van emissies. Een mogelijk voordeel zou kunnen zijn dat er uiteindelijk een systeem zou zijn zonder typegoedkeuringen van motoren. Ook kunnen criteria nodig zijn voor eventuele subsidieprogramma’s. Verder zou de informatie gebruikt kunnen worden bij de evaluatie over een aantal jaren van de NRMM-verordening. 
CESNI/PT zou zich moeten focussen op ontwikkelingen waardoor bestaande motoren schoner worden. Er is eerst informatie nodig voor überhaupt geharmoniseerde procedures worden opgesteld. Kennis verzamelen en delen en van belang. Op 26 september zal dan ook een ad hoc-zitting worden gehouden over dit onderwerp. Aan het EICB is gevraagd om de ervaringen van lopende projecten en initiatieven te delen.
 

Vervangingsmotor

Bij CESNI/PT komen ook regelmatig interpretatievraagstukken aan de orde. Zo ook de vraag van een delegatie wanneer er sprake is van vervanging van een motor en of het uitwisselen van het motorblok nog een reparatie is. Door ons is steeds benadrukt dat interpretaties niet strijdig mogen zijn met de NRMM-verordening. Een onverhoopte vervanging van een motorblok behoeft zeker niet bedoeld te zijn als ontwijking van nieuwe emissie-eisen. Het motorblok is een statisch onderdeel en heeft geen enkele invloed op de verandering van de emissie. De sector wil vooral duidelijkheid en juridische zekerheid wat wel en niet mag. Ondanks een uitvoerige discussie in CESNI/PT was er geen overeenstemming over de interpretatie. De discussie zal in het najaar verder gaan, waarbij het Comité uiteindelijk een besluit zal moeten nemen.
 

Andere onderwerpen die besproken zijn:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Overgangsbepalingen passagiersvaart

Tijdens de laatste bijeenkomst van CESNI/PT op 28 juni is aandacht zijn de onderzoeken betreffende de overgangsbepalingen voor passagiersschepen met een Rijnvaartcertificaat besproken.
Het gaat om de volgende onderzoeksrapporten: 
In dit document kunt u lezen wat over deze onderwerpen door CESNI/PT is besproken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Praktijkgids voor stabiliteit in de containervaart opgeleverd

In opdracht van de Centrale Rijnvaartcommissie heeft het CBRB, namens de EBU, samen met ESO en Aquapol een praktijkgids voor stabiliteit in de containervaart ontwikkeld. Het document is bedoeld als praktische handleiding, primair bedoeld voor schippers en bemanningsleden, maar daarnaast ook voor anderen die rond de containerbinnenvaart werkzaam zijn, zoals terminalmedewerkers en medewerkers van handhavingsdiensten.
 
De gids bevat allereerst een aantal algemene uitgangspunten inzake stabiliteit. Daarbij worden de basisbegrippen van de stabiliteit, een aantal basisbegrippen inzake stuwage, en de van toepassing zijnde regelgeving toegelicht. Vervolgens wordt ingezoomd op een aantal best practices: vóór belading, tijdens belading, tijdens de vaart, en met betrekking tot stuwage. Ook wordt ingegaan op de primaire en secundaire scholing. Tot slot worden de ontwikkelingen in de containerbinnenvaart geschetst. Daarbij wordt ingegaan op de invoering van de containerweegverplichting, elektronische berichtenuitwisseling, en de verdere professionalisering van de containervaart door de invoering van kwaliteitssystemen.
 
De praktijkgids is in het Nederlands, Duits, Engels en Frans beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

EBIS Questionnaires and Guidelines - editie 8 (versie 2018) gelanceerd

De nieuwe EBIS Questionnaire, Technical information en Inspector Guidelines is op de website EBIS.nl beschikbaar gemaakt in de Nederlandse en Engelse taal.
De wijzigingen zijn in het geel aangegeven.
Nieuw is o.a. een crew-matrix waarin ervaring van de betrokken bemanningsleden kan worden vastgelegd.
 
Vanaf 1-1-2018 zal deze editie van kracht worden. Het wordt aan tankvaartondernemers, bevrachters, operators en andere belanghebbenden aangeraden deze editie te bestuderen en managementsystemen hierop aan te passen.

Zie voor meer informatie de website van ebis.nl of hieronder voor de directe downloads:

Nederlands

English

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

CDNI - WaSTo is online !

Een elektronische tool voor de losstandaarden van het CDNI


De Conferentie van Verdragsluitende Partijen heeft groen licht gegeven voor het online schakelen van een elektronische tool, “WaSTo” genaamd (Waste Standards Tool), voor de losstandaarden van het CDNI.
Dit is een tool ter ondersteuning van de invoering van de nieuwe versie van de losstandaarden, die op 1 januari 2018 van kracht zullen worden.


WaSTo

 • bevat alle voorschriften die op 1 januari 2018 zullen gaan gelden;
 • maakt het mogelijk afzonderlijke stoffen te zoeken;
 • laat zien waar wijzigingen zijn aangebracht en maakt het daardoor gemakkelijker relevante wijzigingen op te sporen;
 • legt uit wat de redenen voor de wijzigingen zijn;
 • wijst op de risico’s voor de gezondheid en het milieu die samenhangen met de ladingrestanten;
 • maakt het mogelijk uw eigen, persoonlijke stoflijst met de bijbehorende losstandaard samen te stellen.
Gebruikers die wensen of verbeteringsvoorstellen met betrekking tot WaSTo hebben, kunnen rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van het CDNI en op deze manier van hun kant bijdragen aan de totstandkoming van een tool met optimale functionele kenmerken. WaSTo is online hier.
 

Regelgeving binnenvaartschepen

Zelfs doorgewinterde technische diensten van binnenvaartondernemingen zien bij de complexe en vaak gedetailleerde technische regelgeving voor binnenschepen vaak door de bomen het bos niet meer.
Tijdens de Themamiddag regelgeving binnenschepen die het CBRB en SDU organiseren op 21 september 2017, wijzen deskundigen u de weg door het doolhof van regels die belangrijk zijn voor de certificering van schepen. Zo kunt u meer horen over de totstandkoming van deze regels in Straatsburg en Brussel en de rolverdeling tussen ILT, certificerende instellingen en klassenbureaus bij de certificering van uw schepen.
Aansluitend wordt er in verschillende deelsessies ingegaan op bijzondere regelgeving. Kortom, voor elk wat wils! Wees welkom bij de themamiddag regelgeving binnenschepen van het CBRB en SDU/Gevaarlijke Lading.

College door deskundigen

Bij één van de deelsessies geven ter zake deskundigen een college aan diegene die nog dieper in willen gaan op het onderwerp technische regelgeving en certificering binnenschepen. Johan Schot en Theo Molkenboer nemen u mee door het labyrint van regels. Beide heren hebben als experts hun sporen ruimschoots verdiend in de wereld van certificering van schepen. Ze geven graag antwoord op uw vragen.

Maatwerk is mogelijk
Heeft u vragen? Wilt u weten hoe het zit? We leveren graag maatwerk! U kunt van tevoren uw vragen mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wie weet wordt uw casus wel behandeld bij het college.
Meer informatie en het programma van de themamiddag regelgeving binnenschepen kunt u hier lezen: www.cbrb.nl/regelgeving
 • Wanneer: 21 september 2017 van 13:30 tot 17:00 uur.
 • Waar: Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam
 • Kosten: € 80,-- CBRB-leden en abonnees van Gevaarlijke lading krijgen 25% korting
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier: www.gevaarlijkelading.nl/cbrb
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Gewijzigde bediening Koninginnebrug en Erasmusbrug Rotterdam

Vanwege de renovatie van de Maastunnel moet de scheepvaart  tijdens de passage door de Koningshaven rekening houden met vertraging bij het openen van de Erasmusbrug en / of Koninginnenbrug en aanpassing van een aantal openingstijden. De geplande openingen op maandag tot en met vrijdag van 15.30 uur is verplaats naar 15.00 uur, die van 19.00 uur is vervallen en  die van 20.30 uur is verplaats naar 20.00 uur met een uur voormelding. Deze situatie zal naar verwachting ten minste 2 jaar duren. Zie ook dit bericht aan de scheepvaart.
 

NVB-Jaarcongres ‘Slim & Groen’

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) organiseert het jaarlijkse congres van de vereniging in samenwerking met de provincie Groningen, Groningen Seaports en de gemeente Groningen op vrijdag 6 oktober 2017 in Groningen.
Onderwerpen als energiezuinigheid, duurzaam gebruik van materialen, LNG en fossielvrije mobiliteit komen aan bod om te werken aan een energie- en CO2 neutrale toekomst. Ook het slimmer omgaan met middelen en infrastructuur, zoals bijvoorbeeld innovatieve brugbediening en nieuwe technieken in ballastwaterafhandeling passeren de revue. De markt, kennisinstellingen en overheden werken daarbij samen: slim én groen!

De verschillende onderwerpen worden op enthousiaste wijze door diverse interessante sprekers behandeld en ook het middagprogramma belooft buitengewoon spectaculair te worden met meerdere, soms actieve, excursies.
Het volledige programma is na te lezen op de NVB-website. Aanmelden kan via dit formulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Cybersecurity nieuws

 

Geslaagde eerste Port Cyber Café

Op donderdag 20 juli vond in Courzand in de Rotterdamse haven de eerste bijeenkomst van het FERM Port Cyber Café plaats. Een geslaagde pilot-editie van een nieuwe reeks bijeenkomsten rond thema’s uit de wereld van cybersecurity. (...) Bijkans is er ook weer een mooi Rotterdams gezegde in het leven geroepen: ‘niet lullen maar patchen’. Met andere woorden: zorg dat je altijd van de juiste patches voorzien bent om je tegen ransomware te beschermen.
Lees verder op FERM-Rotterdam...
 

Hoe voorkom ik een ransomware-aanval?

 1. Back-up! Back-up! Back-up! Zorg dat er een systeem actief is dat kan voorzien in herstel zodat een ransomwareinfectie niet alle persoonlijke data voor altijd kan vernietigen. Herstel werkt het best wanneer er twee back-upkopieën aanwezig zijn; een back-up in een clouddienst opgeslagen (denk eraan om een dienst te gebruiken die automatisch back-ups maakt van uw bestanden) en een fysieke externe back-up (verwisselbare schijf, extra laptop, usb-stick, etc). Koppel deze van de computer af wanneer u klaar bent om te voorkomen dat ook deze back-up wordt besmet. De back-upkopieën zijn ook handig wanneer per ongeluk een belangrijk bestand is verwijderd of wanneer de harde schijf het zou begeven.
 2. Gebruik goede anti-virussoftware om uw systeem te beschermen tegen ransomware. Goede virusscanners kunnen het gedrag van een programma analyseren. Hiermee kunnen nieuwe virussen in een vroeg stadium worden onderkend. Dit wordt ook wel heuristische analyse genoemd. Laat daarom de ‘heuristische functies’ aan staan zodat de software stukjes code van ransomware kan herkennen voordat deze officieel gedetecteerd zijn.
 3. Zorg ervoor dat alle software op de computer up-to-date is. Wanneer nieuwe versies vrijgegeven worden van uw besturingssysteem of applicaties, installeer deze dan direct. Mocht de software aanbieden automatisch updates te installeren kies hier dan voor.
 4. Vertrouw letterlijk niemand. Iedere account kan gecompromitteerd worden en kwaadaardige links kunnen verstuurd worden vanaf de accounts van vrienden op social media, collega's of een online gaming partner. Open nooit bijlages in e-mails van iemand die u niet kent. Facturen van een bedrijf waar u geen zaken mee doet? Wees voorzichtig met bijlages! Cybercriminelen versturen vaak valse e-mailberichten die veel lijken op berichten van bijvoorbeeld een webwinkel, een bank, de politie, een rechtbank, het CJIB of de belastingdienst met als doel de gebruiker te verleiden om op een kwaadaardige link te klikken zodat de malware in het systeem komt. Dit noemen we ‘phishing’.
 5. Zet de ‘extensies voor bekende bestandtypen verbergen’ optie in de mapopties van Windows Verkenner uit. Dit maakt het makkelijker om kwaadaardige bestanden te herkennen. Blijf weg van toegestuurde of gedownloade bestanden met de extensie ‘.exe’, ‘.vbs’ en ‘.scr’ als u niet voor 100% zeker bent over de herkomst van deze bestanden. De ransomwarecriminelen kunnen namelijk verschillende extensies gebruiken om een kwaadaardig bestand te verhullen als een video, afbeelding, of document (zoals bijvoorbeeld hot-chics.avi.exe of doc.scr).
 6. Als je een onbetrouwbaar of onbekend proces tegenkomt op je computer, verbreek dan onmiddellijk de verbinding met het internet of andere netwerkconnecties (zoals thuisnetwerken via Wi-Fi) — Dit voorkomt verspreiding van de infectie.
Lees verder op nomoreransom.org


Zon, zee en cybersecurity

Het is wederom de periode van het jaar waarin velen onder ons de ‘out of office’ aanzetten en het vliegtuig nemen naar zonnigere oorden. Waar deze out of office tot voor enkele jaren nog een volledige digitale detox betekende, is dit tegenwoordig nog voor weinig mensen het geval. Lees verder op Computable... (door Ronald Vanhijfte)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

CoVadem nieuwsbrief

Een nieuwe update van het CoVadem front. Met onze nieuwsbrief praten we u bij over de ontwikkelingen rond CoVadem: het gezamenlijk onderzoek en de ontwikkelingen meer in het algemeen.
Zie: CoVadem - Update 18 juli 2017
 

Financiering Duurzame mobiliteitsprojecten (DKTI-Transport)

Op dinsdag 5 september organiseert de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een informatiebijeenkomst over de Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI-Transport). Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de procedure. Ook laten we een ondernemer aan het woord met haar visie op duurzaam vervoer. Daarnaast  bieden wij u op die dag, aan de hand van parallelle sessies, een overzicht van overige financiering- en subsidiemogelijkheden ten behoeve van projecten ondersteunend aan duurzame mobiliteit. De onderwerpen zijn:
 1. Financiering
 2. Fiscaal (MIA/VAMIL)
 3. Topsectoren
 4. Europese programma’s (H2020, CEF, Interreg)
Wanneer en waar
Datum: 5 september
Tijdstip: 12.30 - 17.30 uur
Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort
Voor wie?
Bedrijven en kennisinstellingen

Registratie
Deelname: gratis
Aanmelden via deze link.
Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI-Transport)
Met DKTI-Transport financiert u een demonstratieproject voor duurzaam vervoer. De innovatie is nog niet op de markt, heeft een sterke business case en is levensvatbaar.
De eerste ronde van de DKTI-Transport zal (onder voorbehoud) op 1 september 2017 worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot. Dit sluit aan op de Duurzame Brandstofvisie met thema's zoals:
 • elektrisch rijden
 • efficiënt wegverkeer
 • efficiënte schepen
 • rijden op waterstof
 • biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer
Budget en looptijd
 • De DKTI-Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021.
 • Het budget wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2017 is naar verwachting ongeveer € 17 miljoen beschikbaar.
Meer informatie over de regeling: DKTI-Transport.
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven