Nieuwsbrief 2017 - 18


Juni 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 18

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Akkoord ontgassingsregels CDNI verdrag deel B
 2. LNG als brandstof voor ADN-schepen
 3. Blenden aan boord
 4. Analyse bestuurlijke boetes 2015 – 2016
 5. Reactie COV op de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse
 6. EBU General Assembly and Annual Report 2016/17
 7. LINc werkt aan verdere profilering containerbinnenvaart
 8. Rijkswaterstaat lanceert Vaar Melder
 9. Beperking doorvaarthoogte Willemsbrug
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Akkoord ontgassingsregels CDNI verdrag deel B

In de op 22 juni gehouden vergadering van  de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in Straatsburg, is de ontwerptekst ter wijziging van het CDNI-verdrag waarin rekening wordt gehouden met de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading aangenomen.
Na jaren van gezamenlijk lobbyen door EBU en ESO zijn de verantwoordelijkheden van zowel vervoerders als verladers goed vastgelegd en zijn tevens zodanig flexibel dat de binnenvaart en verladers er goed mee uit de voeten kunnen.
Deze internationale regeling is voor de binnenvaart belangrijk omdat het werkterrein van de binnenvaart zich niet beperkt tot de grenzen van een provincie of land en een “level playing field” op Europees niveau van belang is.

Dit Besluit treedt in werking zes maanden na goedkeuring door de ondertekenende lidstaten. In alle lidstaten moet een ratificatieproces in gang worden gezet en zullen de nationale uitvoeringsregelingen aangepast moeten worden. De verwachting is dat dit de nodige tijd in beslag zal nemen.

Het overleg met de Rijksoverheid en de provincies over de provinciale milieuverordeningen loopt door. In deze PMV’s zijn in tegenstelling tot het CDNI-verdrag de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen onvoldoende vastgelegd.
Ook is binnen het huidige nationale kegelligplaatsenbeleid is er nog onvoldoende rekening gehouden met de te verwachtte wijzigingen in de logistiek. Door een toename van dedicatie- of compatibiliteitsvaart (eenheidstransporten) zal  het aantal schepen met in de ladingtanks gasvormige restanten van vloeibare lading toenemen, waardoor binnen Nederland meer kegel lig- of ankerplaatsen op kritieke plaatsen locaties nodig zijn, waaronder wachtplaatsen in havens en bij sluizen.
Er is op dit moment (nog) beperkte beschikbare capaciteit van ontgassingsinstallaties. Het is belangrijk dat er voldoende ontgassingsinstallaties op strategische plaatsen aanwezig zijn en dat provincies hun medewerking geven aan het vinden van adequate vestigingsplaatsen voor deze ontgassingsinstallaties. Van belang is daarbij ook dat de eventueel benodigde vergunningen voor ontgassingsinstallaties waarvoor de desbetreffende provincie bevoegd gezag is, zo efficiënt mogelijk en zo snel mogelijk worden verleend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

LNG als brandstof voor ADN-schepen

De Multilaterale Overeenkomst MO-20 voor het toestaan van het gebruik van LNG als brandstof is onlangs getekend door Duitsland. Inmiddels hebben Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Duitsland deze MO-ondertekend. MO-20 betreft de afwijking ten opzichte van de ADN-voorschriften aan het vlampunt van brandstoffen voor motoren en machines > 55° C, waardoor praktisch alleen gasolie toepasbaar was als brandstof aan boord van schepen.
Hiermee wordt het, vooruitlopend op de wijzigingen van het ADN in 2019, mogelijk om ADN-schepen in de vaart te brengen die LNG als brandstof gebruiken, zonder de specifieke CCR-Aanbeveling hiervoor te moeten verkrijgen en de extra vermelding op het Certificaat van Goedkeuring. Zie Multilateral Agreement ADN/M 020.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Blenden aan boord

Zoals eerder aangegeven staan de voorstellen nu officieel op de website van UNECE, hier wordt in augustus over gesproken:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Analyse bestuurlijke boetes 2015 – 2016

Tijdens een recent gehouden strategisch brancheoverleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is uitvoerig gesproken over het door de ILT gehanteerde boetebeleid.  Deze analyse bestuurlijke boete 2015 – 2016 is door ILT nader toegelicht. Het binnenvaartbedrijfsleven kan reageren op deze memo. Voor het aanleveren van casussen om gezamenlijk het boetebeleid te evalueren heeft ILT dit format gemaakt. Zowel reacties op de memo van ILT als uw casus kunt u desgewenst sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De ILT vindt het belangrijk om de evaluatie zorgvuldig uit te voeren en is voornemens om een externe partij in de arm te nemen om deze evaluatie samen met ILT en de branche uit te voeren.
 

CBRB: proportioneel boetebeleid

Het CBRB vind dat er een goede balans moet zijn tussen enerzijds de effectiviteit van het boetebeleid en anderzijds de proportionaliteit, rechtvaardigheid en de consistentie ervan.
 

Meer boeterapporten

Uit de kwantitatieve evaluatie blijkt dat er in 2016 meer boeterapporten met meerdere boetefeiten  zijn opgemaakt. Dit zou volgens ILT te verklaren zijn door meer risico-gestuurde handhaving. In 2016 werden, evenals als in 2015, de meeste overtredingen begaan met betrekking tot de gegevensverstrekking, met name het niet invullen van het vaartijdenboek, de bemanningssamenstelling en het certificaat van onderzoek.


Bureau bestuurlijke boete

Vanaf het opmaken van een boeterapport door een inspecteur tot het onherroepelijk vaststaan van een boetebeschikking worden bij het Bureau Bestuurlijke Boete de volgende stappen doorlopen (zie de afbeelding rechts):

(Klik voor een groter formaat)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Reactie COV op de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse

Centraal Overleg Vaarwegen (COV)
De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) brengt potentiële ontwikkelingen op de lange termijn in beeld voor wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer. De analyse richt zich daarbij zowel op personenvervoer als op goederenvervoer. Naast het hoofdrapport is er een deelrapportage Vaarwegen.
De analyse brengt in kaart welke capaciteitsknelpunten in de vaarweginfrastructuur er nog te verwachten zijn na uitvoering van de realisatie- en planstudieprojecten uit het huidige MIRT. De focus ligt hierbij op de periode tot 2040, met een doorkijk naar 2050.
 
Met deze brief van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV)  aan de Minister van Infrastructuur en Milieu wordt gereageerd op de NMCA. Het COV vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de verladende industrie langs vaarwegen (evofenedex), de professionele vaarweggebruikers (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer) en de waterbouw (Vereniging Van Waterbouwers). Het COV komt op voor de instandhouding en verbetering van de Nederlandse vaarwegen zodat goederenvervoer over water er vlot, efficiënt en veilig gebruik van kan maken, zonder infrastructurele belemmeringen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

EBU General Assembly and Annual Report 2016/17

At the General Assembly on 22 June 2017 EBU released its latest Annual Report. In his introduction President Dr. Gunther Jaegers emphasises the potential of Inland Waterway Transport in practical and political terms.
The Report provides an overview of the most important areas of involvement of EBU, such as infrastructure, the Social Dialogue and Labour market and transport of dangerous goods. The Annual Report can be freely downloaded from EBU’s site.
Read the complete press release.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

LINc werkt aan verdere profilering containerbinnenvaart

Sinds begin 2017 is LINc bezig met een werkprogramma om de containerbinnenvaart verder te profileren. Een van de belangrijkste pijlers in het werkprogramma is de verbetering van de afhandeling in de zeehavens van Rotterdam & Antwerpen.

De visie van LINc is dat de “lopende band” van de binnenvaart onafhankelijk van (verstoringen in) de zeehaven moet kunnen blijven functioneren. Vanwege de huidige congestie de zeehavens is LINc daarom in gesprek met diverse partners en stakeholders om gezamenlijk te werken aan structurele maatregelen.

Daarnaast neemt LINc actief deel aan de ontwikkeling van Nextlogic. In dit project wordt een sector breed gedragen dynamische, integrale planningstool ontwikkeld met als doel optimalisatie van de afhandeling van de containerbinnenvaart binnen de haven van Rotterdam.

Om bij te dragen aan de profilering van de containerbinnenvaart is er de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe huisstijl voor LINc. Als onderdeel daarvan is een nieuwe website (linc.network) ontwikkeld rond het LINc-netwerk en haar leden, gericht op informatievoorziening over de containerbinnenvaartsector en de belangrijkste partners en stakeholders.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Rijkswaterstaat lanceert Vaar Melder

Niet alleen onze (snel)wegen maar ook onze vaarwegen worden steeds drukker. Hierdoor stijgt helaas ook het aantal ongevallen op het water. Rijkswaterstaat wil nu met een meldpunt en een app - Vaar Melder - de drukke vaarweg veiliger maken.
Jaarlijks registreren diverse vaarwegbeheerders, politie en inspectiediensten ongevallen op de vaarwegen om de veiligheid te kunnen monitoren. Om de veiligheid op het water nog beter in beeld te brengen is door Rijkswaterstaat de Vaar Melder-app ontwikkeld. De informatie uit de app is aanvullend op de bestaande registratie. De app is niet bedoeld om ongevallen te melden of de hulpdiensten op te roepen. De app is vooral bedoeld om onveilige situaties zoals bijna-aanvaringen, ondieptes, hinderlijke waterbeweging, onveilig vaargedrag en zwemmers in de vaargeul te melden en helpt de vaarwegbeheerder op lange termijn zijn beheer beter uit te kunnen voeren. Bel bij spoed altijd 112.

De Vaar Melder-app is voor Android gebruikers te downloaden in de Playstore. Vanaf week 26 is de app ook voor iPhone gebruikers in de App Store te vinden.
 

Beperking doorvaarthoogte Willemsbrug

We wijzen u op het volgende bericht aan de scheepvaart van het Havenbedrijf Rotterdam:
 • Rotterdam
 • Nieuwe Maas / Willemsbrug
Doorvaarthoogte
 1. Gedurende de periode van 13-06-2017 tot 15-12-2017 is de doorvaarthoogte onder de Willemsbrug beperkt;
 2. Deze beperking is een gevolg van de onderhoudswerkzaamheden aan de brug met behulp van een constructie welke onder de brug is gemonteerd;
 3. De juiste locatie van deze beperking van de doorvaarthoogte is afhankelijk van de plaats waar de werkzaamheden op dat moment  worden uitgevoerd en wordt aangegeven door middel van het verkeersteken  C 2 conform bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;
 4. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:
  Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.
 De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven