Nieuwsbrief 2017 - 11


Mei 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 11

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Is het Nederlandse vaarwegennet klaar voor de toekomst?
 2. Brief aan informateur over de Kansen in de logistiek
 3. ADN 2017 beschikbaar in het Nederlands
 4. EURO VI motoren als mogelijke oplossing voor Stage V?
 5. CoVadem+ op stoom!
 6. Maritime Industry en de Blue Road Dag
 7. Masterclass CDNI deel B / scheepsafvalstoffenbesluit droge lading
 8. Open dag Verkeerscentrale Rotterdam
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Is het Nederlandse vaarwegennet klaar voor de toekomst?

Recent publiceerde de rijksoverheid de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Deze analyse is multimodaal, zowel weg, als vaarwegen, spoor en OV zijn onderzocht. De NMCA richt zich op knelpunten waarbij de huidige functionaliteit onvoldoende is om toekomstige goederenstromen op een betrouwbare manier te faciliteren.

Kort samengevat staat de bereikbaarheid van Nederland zwaar onder druk en zijn forse investeringen in de infrastructuur nodig.

Deelrapportage NMCA over Vaarwegen

Eén van de deelonderzoeken is van belang voor de binnenvaart: de NMCA Vaarwegen. In deze analyse is in kaart gebracht welke capaciteitsknelpunten in de vaarweginfrastructuur nog verwacht worden na realisatie van projecten uit het huidige MIRT.

Analyse bruggen

In de NMCA Vaarwegen staan vele bruggen die na uitvoering van de huidige MIRT-projecten na 2028 nog steeds een knelpunt zijn. Opwaardering is pas bij vervanging aan de orde. In deze NMCA is uitgegaan van de streefhoogten van bruggen zoals omschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Hierin staat een streefbeeld dat hoofdvaarwegen die de belangrijkste zeehavens met het achterland verbinden ten minste geschikt zijn voor klasse VIb-schepen en 4-laags containervaart, de doorgaande nationale hoofdvaarwegen ten minste voor klasse Va-schepen en 4-laags containervaart en de overige hoofdvaarwegen ten minste geschikt zijn voor klasse IV en 3-laags containervaart. Voor vaste bruggen geldt de CEMT norm voor doorvaarthoogte van 7,00 m voor 3-laags containervaart en 9,10 m voor 4-laags containervaart.

Achterhaalde streefhoogtes bruggen!

Door het sterk toegenomen gebruik van 30 cm hogere high cube containers zijn de streefwaarden genoemd in de SVIR niet meer toereikend. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is deze Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd en is onderzocht op welke trajecten verhoging van de bruggen in Nederland wel of niet wenselijk en haalbaar is. In deze brief van de minister van Infrastructuur en Milieu staan de uitgangspunten van het onderzoek en de conclusies. Deze globale analyse geeft aan dat het voor de vaarwegcorridors Westerschelde - Rijn, Amsterdam - Rotterdam, Amsterdam – Noord Nederland en de Maasroute mogelijk kansrijk kan zijn kunstwerken op termijn te verhogen boven de huidige SVIR-streefwaarden. De analyse is echter nog te globaal om daar, gezien de onzekerheden, nu al definitieve uitspraken over te doen, aldus de minister. Het CBRB is van mening dat de streefhoogtes aangepast dienen te worden, in elk geval op de belangrijkste vervoerscorridors.

Capaciteitsknelpunten sluizen

Op basis van de bestaande indicatorwachttijd bij sluizen van gemiddeld maximaal 30 minuten, worden er bij de volgende sluizen in de toekomst capaciteitsknelpunten verwacht: op de Corridor Westerschelde- Rijn: Kreekraksluizen, de Corridor Amsterdam - Noord Nederland: Oranjesluizen, Houtribsluizen, Gaarkeukensluis, Oostersluis en de Corridor Maasroute: Sluis St. Andries. Sluizen waarvoor in het MIRT reeds een capaciteitsuitbreiding gepland is zijn niet opnieuw doorberekend. Dit zijn Sluis Eefde, de Prinses Beatrixsluizen, Sluis Terneuzen, Sluis IJmuiden en de Volkeraksluizen.

In prognoses is er altijd sprake van onzekerheden. Wat zal bijvoorbeeld de energietransitie voor de binnenvaart betekenen? Daarom is gewerkt met verschillende scenario’s. Aanvullend zijn een aantal gevoeligheidsanalyses doorgerekend. In deze onzekerheidsverkenningen zijn varianten onderzocht zonder CO2-heffing binnenvaart, met minder vervoer van brandstoffen (sterkere transitie naar lokale energieopwekking uit bronnen als zon en wind), met méér vervoer van energiedragers, met een grotere rol voor vaste minerale brandstoffen en minder aardolie(producten), zonder modal shift doelstelling Maasvlakte, met hogere CO2-prijzen en met lagere dieselprijzen.

Ligplaatsen en overnachtingshavens

In de Richtlijnen Vaarwegen 2011 staat dat het streven is dat op de vaarweg er elke 2 uur varen of om de 30 km een gelegenheid voor de schipper is om te rusten en/of te overnachten. Voor kegelligplaatsen wordt gestreefd naar voldoende kegelligplaatsen elke 60 km.

Gelet op het feit dat het Rijk eigenaar en beheerder is van het merendeel van alle hoofdvaarwegen en hoofdtransportassen in Nederland, is de conclusie gerechtvaardigd dat het Rijk ook verantwoordelijk is voor het (doen) aanleggen, beheren en onderhouden van voldoende ligplaatsen langs deze vaarwegen. De knelpunten ten aanzien van (kegel)ligplaatsen en overnachtingshavens, zijn per corridor beschreven, waarbij er vanuit is gegaan dat alle MIRT-projecten in 2028 zijn uitgevoerd. Er zijn tekorten geconstateerd op de volgende corridors Vaarweg Amsterdam – Lemmer, tussen Rotterdam en Duisland en tussen Rotterdam en Maastricht.

Het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) is een informatievoorziening voor binnenvaartschippers. De schipper kan in enkele havens met BLIS op de website de actuele bezetting zien van de openbare binnenvaart ligplaatsen. Op dit moment wordt bekeken of het BLIS functioneel zo vorm kan worden gegeven in de regio, dat het ook kan worden uitgerold en toegepast voor Rijksligplaatsen. Daarnaast zijn overige provincies en vaarwegbeheerders aan het kijken waar en hoe BLIS toepasbaar is in de regio.


Bodemerosie

Er ontstaan scheepvaartknelpunten door de voortschrijdende bodemerosie en aanzanding. Er ontstaan voor de binnenvaart knelpunten, als beperkte aflaaddiepte door ondieptes en baggerhinder, op de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn en de IJssel. Ook neemt de gronddekking van kabels en leidingen af. Door klimaatverandering kan de problematiek verergeren. De robuustheid van het vaarwegennetwerk is dan ook een aandachtspunt voor de toekomst.


Oproep aan nieuwe kabinet om kansen vervoer over water op te pakken

Het CBRB heeft, samen met partners in het Centraal Overleg Vaarwegen, met deze brief, het nieuwe kabinet opgeroepen om de kansen voor meer vervoer over water op te pakken. Dit kan door betere achterlandverbindingen, meer geld voor onderhoud, aandacht voor capaciteitsvergroting van sluizen en bruggen. Dan is het Nederlandse vaarwegennet klaar voor de toekomst!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Brief aan informateur over de Kansen in de logistiek

Op 20 april jl. is aan de informateur Edith Schippers een brief gestuurd namens het CBRB en 17 andere organisaties uit de sector handel, transport en logistiek.

In de brief wordt het nieuwe kabinet om tenminste 1 miljard euro per jaar extra gevraagd om in meer, slimme en robuuste oplossingen te investeren om zowel de huidige en toekomstige knelpunten in ons hele infrastructurele netwerk tijdig weg te nemen. Op deze wijze worden er kansen geboden voor Nederlandse ondernemingen.
In de notitie ‘Kansen in logistiek 2017-2021’ presenteren wij voorstellen waar extra investeringen voor het goederenvervoer over de weg, het water, het spoor en door de lucht naar ons inzicht het beste renderen voor Nederland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ADN 2017 beschikbaar in het Nederlands

De officiële Nederlandse vertaling van het ADN 2017 is uitgebracht. De Duitse tekst van de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN, uitgave 2017) was al in januari beschikbaar.
U kunt de digitale versie downloaden:
Voor de geïnteresseerden is tevens de vertaling van ADR en RID 2017 beschikbaar gemaakt, onderaan deze pagina.
Wanneer u het ADN 2017 liever in een papieren handboek leest dan kunt u het (als CBRB-lid) met 15% korting bestellen bij Sdu via deze link:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

EURO VI motoren als mogelijke oplossing voor Stage V?

Op dinsdag 9 mei aanstaande, tijdens de Maritime Industry Beurs in Gorinchem, organiseert het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) een bijeenkomst over de toepassing van EURO VI vrachtwagenmotoren in de binnenvaart. Een serie experts geeft inzicht in vragen zoals: hoe haalbaar is het concept qua techniek en regelgeving? Is de oplossing betaalbaar? En voor wie is het eventueel geschikt?

Hier kunt u meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., EICB

Naar boven

 

CoVadem+ op stoom!

Eerder dit jaar hebben we u met dit Nieuwsbriefartikel geïnformeerd over CoVadem. Dit project is gericht op het delen van actuele vaardieptemetingen wat voordelen moet opleveren en een betere benutting van vaarwegen. Daarnaast wordt met het project CoVadem+ niet alleen gewerkt aan de release van tools voor het monitoren en voorspellen van waterdiepten en prestaties, ook kunnen schepen worden voorzien van de CoVadem Box, waarmee binnenvaartbedrijven een nog beter inzicht krijgt in de prestaties van de schepen en de condities waaronder die tot stand zijn gekomen.

De ontwikkelde tools moeten ook in stand kunnen worden gehouden en worden doorontwikkeld. In de projectupdate van CoVadem+ kunt u hier meer over lezen.
CoVadem Coöperatieve Dieptemeting  - Meerwaarde voor schippers
CoVadem Coöperatieve Dieptemeting - Meerwaarde voor schippers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

Maritime Industry en de Blue Road Dag

Op dinsdag 9 mei om 13.00 uur start de beurs Maritime Industry 2017 in Gorinchem. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart is hierbij aanwezig, U kunt ons vinden op standnummer 224.

Op 10 mei vindt de Blue Road Dag plaats. Op deze dag zullen de binnenvaartorganisaties presentaties houden op het gebied van infrastructuur, vergroening, personeel en arbo, ICT en personenvervoer. Als u een sessie wilt bijwonen, is aanmelden niet nodig.

De locatie van deze interessante middag en avond is het Kennistheater in Hal 2 op de 1e etage.

Het CBRB houdt de volgende presentaties:
 • Michael Zevenbergen zal een arbo gerelateerd onderwerp behandelen.
 • Freya Diepeveen zal diverse onderwerpen op het gebied van personenvervoer behandelen.
 • Lijdia Pater zal namens de NVB samen met BND een presentatie houden over digitale gastvrijheid in binnenhavens.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Masterclass CDNI deel B / scheepsafvalstoffenbesluit droge lading

Dinsdag 9 mei aanstaande organiseren Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB samen met Rijkswaterstaat tijdens op de vakbeurs Maritime Industry een masterclass "behandeling restlading droge lading” volgens het CDNI deel B en specifiek het scheepsafvalstoffenbesluit. De sessie duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur en is inclusief lunch. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
De masterclass wordt ondersteund door verladersorganisatie EVO, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam.
Wilt u antwoord op vragen als:
 • Wat is de inhoud van het scheepsafvalstoffenbesluit?
 • Op wie is het besluit van toepassing?
 • Wat zijn uw plichten en verantwoordelijkheden
 • Behandeling van praktijksituaties
Meld u dan vandaag nog aan via deze link >>> aanmelden masterclass
Deelname is interessant voor
 • Bevrachters
 • Coöperaties
 • Ladingontvangers
 • Overslaginstallaties
 • Varende ondernemers
 • Vervoerders
 • Verladers
 • Handhavers
Kosten
De Masterclass is gratis toegankelijk voor leden van brancheorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB. Niet-leden worden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor hen kost deelname € 50,00
Schrijf u in voor deelname via deze link >>> aanmelden masterclass
 

Open dag Verkeerscentrale Rotterdam

Vrijdag 19 mei zet het Havenbedrijf Rotterdam de deuren open van de Verkeerscentrale Rotterdam voor de beroeps- en pleziervaart. In het kader van “Veilig Varen doe je Samen, ook in een haven van Wereldklasse”, laat de divisie Havenmeester zien wat het Verkeersbegeleidend Systeem is en wat het betekent voor beroeps- en pleziervaart. Dit is het programma van de open dag Verkeerscentrale Rotterdam. Voor aanmelden kunt u als wachtwoord opendag (aan elkaar) gebruiken.

Wij maken u er op attent dat u zich bij het bezoek aan de Verkeerscentrale moet kunnen identificeren. Neem alstublieft uw paspoort of rijbewijs mee. Ook is het van belang om het e-ticket uit te printen en mee te nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
Vasteland 78 | 3011 BN Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven