Nieuwsbrief 2016 - 27


November 2016 - CBRB nieuwsbrief Nr. 27

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Invoering nieuwe richtlijn met technische voorschriften voor binnenschepen
 2. NRMM bijeenkomst
 3. Stand van zaken Merwedebrug A27
 4. Terugkoppeling strategisch branche overleg ILT
 5. Resultaten van de enquête over de uitvoering van deel B van het CDNI
 6. Faciliteiten binnenvaart in Rotterdamse haven
 7. Riviercruises groeien onverminderd in Amsterdam
 8. Gaat uw werknemer bijna met pensioen?
 9. SAB Jaarrapport 2015
 10. Checklist Beleidsregels veiligheidsadviseur
 11. Extra nieuwsflits BinnenvaartNet
 12. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Invoering nieuwe richtlijn met technische voorschriften voor binnenschepen

Wanneer het gaat over technische voorschriften voor binnenschepen dan komen de laatste tijd termen als CESNI en ES-TRIN voorbij. Wat betekent dat? Is het iets van de CCR of van de EU?  En hoe verhouden de Straatsburgse en Brusselse regels zich tot elkaar?

Nieuwe Richtlijn in 2016
Op 14 september 2016 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad, de Richtlijn (EU) 2016/1629 vastgesteld. Deze richtlijn betreft de technische voorschriften voor binnenschepen. De vorige Richtlijn 2006/87/EG met de technische voorschriften voor binnenschepen zal worden ingetrokken.[1] De Richtlijn 2009/100/EG over de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen, wordt gewijzigd.

Belang van harmonisatie technische voorschriften
In de overwegingen bij de invoering van deze nieuwe Richtlijn wordt ingegaan op het belang van harmonisatie van de ‘Rijnregels’ en de ‘regels uit Brussel’. Een Rijnvaartcertificaat voor het binnenschip wordt afgegeven op grond van artikel 22 van de Herziene Rijnvaartakte, en het communautaire certificaat overeenkomstig de geldende EU-Richtlijn. Vanwege de verschillen in rechtskaders en termijnen voor de besluitvormingsprocedures, is het moeilijk de gelijkwaardigheid van de afgegeven certificaten te handhaven. Dit kan leiden tot een gebrek aan rechtszekerheid, met mogelijke negatieve gevolgen voor de veiligheid van de scheepvaart. Om harmonisatie op het niveau van de EU te bewerkstelligen en om mededingingsvervalsing en ongelijke veiligheidsniveaus te voorkomen, moeten op alle binnenwateren van de EU dezelfde technische voorschriften worden toegepast en moeten deze regelmatig worden bijgewerkt.

CESNI
Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI), handelend onder toezicht van de CCR en toegankelijk voor deskundigen uit alle lidstaten, is belast met het opstellen van de technische binnenvaartnormen.[2] Dit comité bestaat uit deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie en de CCR en wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van internationale organisaties die zich bezighouden met de binnenvaart. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vertegenwoordigers van de verschillende binnenvaartactoren en het Europese binnenvaartbedrijfsleven. Het CESNI is ingesteld vanwege harmonisatie van technische normen die worden toegepast in de binnenvaartsector in heel Europa. De EU heeft hiertoe eind 2015 besloten, zie (EU) 2015/2176.

ES-TRIN
Om een hoog veiligheids- en efficiëntieniveau voor de binnenvaart te waarborgen, de gelijkwaardigheid van binnenvaartcertificaten te handhaven en rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang en andere ontwikkelingen in de sector, moet de verwijzing naar de toepasselijke Europese norm tot vaststelling van technische voorschriften voor binnenschepen voortdurend worden bijgewerkt. De Europese norm tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen is te vinden in het ES-TRIN.[3] De eerste editie is de ES-TRIN 2015.

Implementatie
Gelet op de implementatietermijn die nationale lidstaten hebben, zal Nederland uiterlijk in het najaar van 2018 de Richtlijn (EU) 2016/1629 moeten invoeren. De komende tijd wordt in internationaal verband hard gewerkt aan een volgende versie van ES-TRIN, die van 2017 en aan een nieuwe versie van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR). Vanaf het najaar van 2018 zal het ROSR slechts bestaan uit procedurele regels. De inhoudelijk regels die voor de hele EU gelden staan immers in de Richtlijn (EU) 2016/1629 In Bijlage II van deze Richtlijn wordt voor de minimale technische voorschriften voor vaartuigen die de waterwegen van de zones 1, 2, 3 en 4 bevaren, verwezen naar de eerder genoemde ES-TRIN-norm.
In Nederland is er voor gekozen om in de Binnenvaartregeling dynamisch te verwijzen naar Bijlage II van de op dit moment geldende EU-Richtlijn.[4] Het ROSR maakt als Bijlage 1.1 van de Binnenvaartregelgeving eveneens deel uit van de nationale voorschriften voor de binnenvaart. De verwijzingen in het nationale recht naar Europese regels zullen tijdig worden geactualiseerd. De inhoud van de regels is en wordt in belangrijke mate internationaal bepaald.
 
[1] In Bijlage II van 2006/87/EG staan de minimale technische voorschriften voor vaartuigen die de waterwegen van de zones 1, 2, 3 en 4 bevaren. Bij de invoering van Richtlijn 2006/87/EG werd Richtlijn 82/714/EEG ingetrokken.
[2] CESNI staat voor Comité Européen pour l’élaboration de Standards en Navigation Intérieure
[3] ES-TRIN staat voor: European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels.
[4] Hoofdstuk 3 van de Binnenvaartregeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

NRMM bijeenkomst


Op donderdag 1 november as. om 15.30 uur vindt de bijeenkomst over NRMM plaats in het Postilion Hotel Dordrecht. U kunt hierbij aanwezig zijn aanmelden is nog mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stand van zaken Merwedebrug A27

In dit artikel in een eerder CBRB-nieuwsbrief informeerden we u dat de scheepvaart relatief weinig hinder ondervindt van het herstel van de Merwedebrug in de A27.

De afgelopen weken heeft er groot aantal voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden zoals het fabriceren van de stalen platen en het testen van de bouten. Meer technische gegevens kunt u lezen in deze flyer. Onder de beide bogen van de brug zijn steigers aangebracht tussen de kokerliggers, zie de onderstaande foto.

Het beeld is nu dat er tot in de eerste week van december tijd nodig is om de 24 meest kritische verbindingen te herstellen. Daarna kan de brug worden vrijgegeven voor het zwaar verkeer. Zaterdag 19 november is het publiek in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van  de werkzaamheden aan de Merwedebrug, zie deze impressie op de website van Rijkswaterstaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Terugkoppeling strategisch branche overleg ILT

Tweemaal per jaar heeft de binnenvaartsector een strategisch branche overleg met ILT Scheepvaart. Tijdens dit recent gehouden overleg is onder meer gesproken over de evaluatie van de nieuwe boetecatalogus, diverse vragen over certificering binnenvaart, informatie gestuurd toezicht en prioriteiten voor de handhaving in 2017.

Evaluatie boetecatalogus
ILT heeft voor dit onderwerp en memo opgesteld met een overzicht van de bestuurlijke boetes die voortvloeien uit de in 2015 bij de binnenvaart uitgevoerde inspecties. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de opgelegde boetes, die conform de Binnenvaartwet door de wetgever worden vastgesteld.
In 2015 zijn er 5331 inspecties uitgevoerd. In 8,5% hiervan is besloten een boeterapport op te maken. In het overgrote deel werd voldaan aan de eisen.

Grafiek inspecties binnenvaart 2015

De meeste overtredingen hebben betrekking op artikel 37 Binnenvaartwet, gegevensverstrekking, met name het niet invullen van het vaartijdenboek. Gevolgd door overtredingen van artikel 22 Binnenvaartwet, bemanning, met name onderbemand varen. Daarna vormen overtredingen met betrekking tot de technische voorschriften de grootste groep.

Grafiek met verdeling overtredingen bemanningsvoorschriften

Tijdens het overleg werd medegedeeld dat bij de boete van een gezagvoerder in loondienst de mogelijkheid om de boete te matigen wordt gewijzigd van 50% naar 80%. Motivatie hiervoor is dat deze gezagvoerder niet het economisch voordeel geniet van geen loon betalen bij onderbemanning.

Vragen over certificering binnenvaart
ILT wil af van de grote hoeveelheid tijdelijke certificaten. Door ILT zijn een groot aantal vergunningverlenende werkzaamheden overgedragen aan klassenbureaus en keuringsinstanties. Momenteel zijn er tussen deze marktpartijen gesprekken gaande over een ‘instructie geldigheid van certificaten’. In deze instructie worden nadere afspraken gemaakt over de verstrekking en geldigheid van voorlopige certificaten en over een mogelijke wijziging van het geldigheidswindow voor gewone certificaten. Het CBRB is uitgenodigd om betrokken te worden bij de uitwisseling van argumenten over dit onderwerp.
In dit artikel in een eerdere CBRB-nieuwsbrief informeerden we u over de complexe materie van certificering van vaartuigen die worden ingezet als ponton en als drijvend werktuig. Deze problematiek is erg belangrijk voor de CBRB-ledengroep Sleepdiensten en bijzondere transporten. Het CBRB heeft dan ook zeer nadrukkelijk de aandacht gevraagd aan ILT voor dit probleem en er is nadrukkelijk herhaald dat de betreffende bedrijven nu een acuut probleem hebben. ILT zal hierover een toezichtsignaal sturen naar de afdeling beleid.

Inspectieview
Al eerder heeft ILT ideeën gepresenteerd over informatie gestuurd toezicht, zie ook dit eerder geplaatste artikel in een CBRB-nieuwsbrief. Inmiddels is er een stap genomen op de prioritering van de inspecteren binnenvaartschepen in ‘Inspectieview’ op te nemen. Op basis van informatie uit diverse bronnen (samenwerking tussen diverse diensten en combinatie van databestanden) kan een inspecteur een betere keuze maken welke schip hij zal inspecteren. Men wil de toezichtcapaciteit efficiënt gebruiken. Doelstelling is om ‘slechte’ schepen vaker te controleren en ‘goede’ schepen minder. Hiertoe is een ranglijst opgesteld met indicatoren. Voorlopig uitgangspunt is om een slecht schip (categorie E) eens in de zes maanden te controleren en een goed schip (categorie A) eens per drie jaar. Indicatoren kunnen zijn: de leeftijd van het schip, vervoer gevaarlijke stoffen, scheepstype, de zwaarte van de overtreding, eerdere incidenten, vaargebied, verlopen certificaat van onderzoek, informatie uit het buitenland.

Prioriteiten handhaven 2017
Voor 2017 zijn de landelijke speerpunten van handhaving binnenvaart: scheepsafvalstoffen, communicatie en AIS, vaargedrag recreatievaart, vaar- en rusttijden en bemanningssterkte. Verder zal ILT samen met ISZW gaat kijken naar de handhaving van arbeidsomstandighedenwetgeving voor de binnenvaart. Hiertoe zal men de Arborisico's in de binnenvaart inventariseren en punten met een hoger risico selecteren. Het CBRB heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat er gewerkt wordt aan vernieuwing van de Branche RI&E gevolgd door de Arbocatalogus. Aangeboden is om deskundigheid beschikbaar te stellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Resultaten van de enquête over de uitvoering van deel B van het CDNI

De resultaten van de enquête over de uitvoering van Deel B van het CDNI zijn beschikbaar. Deze enquête heeft plaatsgevonden tussen 20 september 2015 en 5 januari 2016 en heeft veel schippers en ontvangstinrichtingen weten te mobiliseren. De verdragsluitende staten van het CDNI en het secretariaat hebben de antwoorden in de afgelopen maanden aan een nauwgezette analyse onderworpen. Het verslag geeft zowel een samenvatting van de belangrijkste bevindingen als een overzicht van de (lopende of geplande) acties en de gedetailleerde resultaten van de enquête.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Faciliteiten binnenvaart in Rotterdamse haven

Voor de binnenvaart biedt de haven van Rotterdam diverse faciliteiten, zoals auto-afzetplaatsen, drinkwatertappunten en walstroomvoorzieningen.

Drinkwatertappunten
Voorzieningen voor drinkwaterinname vindt u in de Parksluizen, Pionierkade en aan de Schaardijk. Voor de levering op andere ligplaatsen kunt u contact opnemen met de waterboot van Evides.


Nieuw systeem voor drinkwatertappunten Pionierkade en Schaardijk

Vanaf 1 november treedt een nieuw systeem in werking voor het afnemen van water op de Pionierkade en aan de Schaardijk. Het Havenbedrijf Rotterdam sluit hiervoor aan bij het landelijke platform van Park-line Aqua voor het verzorgen van walstroom. Dit document in het Nederlands en Engels geeft meer duidelijkheid over de werkwijze.

De schippers die geregistreerd zijn bij Park-line Aqua kunnen gebruik maken van de faciliteiten door op dezelfde manier als bij het afnemen van walstroom gebruik te maken van de app, IVR, sms en/of website. Als men zich nog niet geregistreerd heeft bij Park-line Aqua moet men dat eerst doen via www.parkline.nl/water
 
Kosten
Binnenvaartschepen die het Havenbedrijf Rotterdam havengeld betalen hoeven over de eerste 6m3 per dag geen vergoeding te betalen. Indien de schipper meer dan 6 m3 wil afnemen is dat ook mogelijk door de transactie door te laten lopen. De kosten hiervoor bedragen € 1,37 per m3. Verrekening vindt maandelijks achteraf op basis van het daadwerkelijke verbruik boven de 6 m3.

Auto-afzetplaatsen
Wilt u een auto aan boord zetten of van boord halen? In de haven van Rotterdam kan dat op één van de onderstaande locaties:
 • Schaardijk, oeverfrontnummer 115
 • Maashaven, oeverfrontnummer 1309 en oeverfrontnummer 1371
 • Waalhaven, oeverfrontnummer 2243
 • Botlek, oeverfrontnummer 4210
 • 3e Petroleumhaven, oeverfrontnummer 4032
 • Calandkanaal, oeverfrontnummer 5711
 • Pionierkade, oeverfrontnummer 6100
 • Hartelhaven, oeverfrontnummer 7100
De locaties aan de Schaardijk, Waalhaven en Pionierkade zijn beschikbaar voor schepen die één blauwe kegel voeren. De locaties in de Hartelhaven, 3e Petroleumhaven en Calandkanaal zijn beschikbaar voor schepen die twee blauwe kegels voeren.

Naar boven

 

Riviercruises groeien onverminderd in AmsterdamHet aantal riviercruiseschepen blijft onverminderd groeien in Amsterdam. Dit jaar noteerde de hoofdstad maar liefst 1867 aanlopen, een nieuw record.


Ook bij de zeecruises deed de Amsterdamse havenregio het naar behoren met 153 aanlopen. Hiervan kwamen 122 cruiseschepen naar Amsterdam en 31 naar IJmuiden.

Dit maakte Janine van Oosten, voorzitter van de promotieorganisatie Amsterdam Cruise Port (ACP), bekend op donderdag 10 november. Zij deed dit tijdens de cruiseborrel, de traditionele afsluiting van het seizoen.

Mede door de aanleg van extra steigers en een intensieve regionale samenwerking is het aantal riviercruiseschepen in Amsterdam sinds 2011 spectaculair gestegen: van 1327 naar 1867 aanlopen. Dit komt neer op zo’n 500.000 passagiers die de hoofdstad bezoeken. Ook Zaandam en de rest van Noord-Holland ontvangen steeds meer van deze schepen. Zo is Hoorn goed voor zo’n 479 schepen en Medemblik voor 230 aanlopen per jaar. In heel Noord-Holland gaat het om ruim 2600 riviercruiseschepen.

Bij de zeecruiseschepen betekenen de 153 aanlopen een lichte stijging ten opzichte van 2015, toen er 144 ‘varende flatgebouwen’ naar de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) en de Felison Cruise Terminal in IJmuiden kwamen. Daarnaast waren er dertien maiden calls, waaronder ms ‘Koningsdam’ van Holland America Lijn. Dit nieuwe cruiseschip heeft vanaf mei 2016 Amsterdam twaalf maal bezocht.

Van Oosten memoreerde verder dat Cruise Critic, platform van cruisepassagiers, Amsterdam heeft uitgeroepen tot de beste cruisebestemming van West-Europa. “Daar zijn we natuurlijk erg trots op”, aldus de ACP-voorzitter. Zorgen zijn er overigens ook. Zo wil wethouder Kasja Ollongren PTA verplaatsen naar Westpoort, het westelijk havengebied. Ook de gemeentelijke plannen voor verkeersbruggen over het IJ baren de Amsterdamse cruisesector zorgen.

(Bron: Maritiem Nederland, auteur: Bart Stam.)

Naar boven

 

Gaat uw werknemer bijna met pensioen?

Maar wil hij niet meteen helemaal stoppen met werken? Dan kan hij bij Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart ook kiezen voor deeltijdpensioen.
 
Uw werknemer gaat dan voor een deel met pensioen, maar blijft ook nog voor een deel werken. Bijvoorbeeld: 1 dag per week pensioen en 4 dagen werken. Zo bouwt hij in zijn eigen tempo het werken af.
 
Uw werknemer kan vanaf 60 jaar met deeltijdpensioen
Met de pensioenplanner van het pensioenfonds berekent hij eenvoudig wat dit financieel betekent.
 
Uw werknemer kan uiterlijk tot 67 jaar met deeltijdpensioen
Daarna gaat zijn pensioenuitkering volledig in.

Wil uw werknemer met deeltijdpensioen?
Bespreek dit dan ruim op tijd en maak samen duidelijke afspraken. Daarna vraagt uw werknemer deeltijdpensioen aan bij het pensioenfonds. Hij doet dit minstens 6 maanden voordat hij met deeltijdpensioen wil. Het pensioenfonds zorgt er dan voor dat alles op tijd is geregeld.
 
Ontvangt u onze digitale Pensioenflits al?
Hiermee blijft u op de hoogte van het laatste pensioennieuws in de rijn- en binnenvaart. Of kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Hier vindt u meer informatie over de pensioenregeling.

Naar boven

 

SAB Jaarrapport 2015

De SAB heeft onlangs jaar jaarrapport gepubliceerd, lees het volledige rapport.

Naar boven

 

Checklist Beleidsregels veiligheidsadviseur

Recentelijk heeft de ILT een checklist gepubliceerd voor het jaarverslag dat de veilgheidsadviseur dient op te stellen. Mede op verzoek van de CTGG en een gesprek dat ILT met IenM heeft gevoerd is deze checklist (licht) gewijzigd.

Naar boven

 

Extra nieuwsflits BinnenvaartNet

WiFi pilot haven Rotterdam
15 november 2016 - vanmiddag ondertekenen Stichting binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en Havenbedrijf Rotterdam een overeenkomst voor een pilot met WiFi voor de binnenvaart in de Maashaven en Geulhaven. Lees meer

Naar boven

 

Agenda


december 2016:
 • 1 december NRMM bijeenkomst in het Postillion Hotel Dordrecht
 • 6 december Vergadering Ledengroep Containeroperators
januari 2017:
 • 7 januari 2017  VZ&G leden (samen met BLN-ledengroep Beunschepen) in de Museumwerf te Vreeswijk

Naar boven

 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

G4S biedt rederijen een aantal specifieke beveiligingsoplossingen. Schepen, terminals en bijbehorende terreinen worden door de inzet van G4S beveiligingspersoneel optimaal beveiligd. G4S verzorgt tevens advies en training aan uw personeel in het omgaan met onveilige situaties.
Van Dam & Kruidenier is een van de oudste advocatenkantoren in het arrondissement Rotterdam. Onze wortels liggen in de binnenvaart, een branche die wij al meer dan 100 jaar van juridische raad en daad voorzien. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven