Nieuwsbrief 2015 - 15

 1. Minister van Infrastructuur en Milieu informeert Tweede Kamer
 2. Operationeel overleg met ECT
 3. Stand van zaken invoering weegverplichting containers
 4. Wijziging Binnenvaartpolitiereglement gepubliceerd in Staatsblad
 5. In november 2015 gaat de CBRB-erkende opleiding bevrachter binnenvaart van start!
 6. Consumentenprijsindex
 7. Uitnodiging / Invitation Informatiebijeenkomst inzake het Europese Binnenvaart Platform
 8. 8e IVR Colloquium
 9. Onderzoeksraad publiceert rapport koolmonoxidevergiftiging boegschroefruimte
 10. Oprichting Havenbedrijf ‘Port of Zwolle’
 11. Risicobeheersing IJsselmeergebied binnenvaart en passagiersvaart
 12. Een lid stelt zich voor...

Minister van Infrastructuur en Milieu informeert Tweede Kamer

Ten behoeve van een algemeen overleg scheepvaart op 5 november heeft de Minister van IenM de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen in de scheepvaart op het gebied van CO2-reductie en verbetering van luchtkwaliteit en de stand van zaken met betrekking tot het schrappen van onnodige voorschriften voor bestaande binnenvaartschepen.

Ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie en verbetering van luchtkwaliteit
De minister noemt in haar brief de aanscherping van emissienormen voor nieuwe motoren, bij de herziening van de richtlijn NRMM, EU 97/68/EG. Het is één van de maatregelen die de Europese Commissie neemt ter vergroening van de binnenvaart. Ook voor de aanpak van bestaande vloot heeft de EC ambities, maar concrete maatregelen zijn nog in ontwikkeling en zullen vermoedelijk uitgaan van vrijwillige vergroening in tegenstelling tot verplichtende regelgeving.
 
In het kader van een nog te sluiten Green deal met de binnenvaartsector zal worden verkend in hoeverre het real time meten van emissies aan boord uitvoerbaar, betrouwbaar en betaalbaar is. Uit deze proeven zal ook moeten blijken of dit zogenaamde On Board Monitoring (OBM) ingezet kan worden om aan te tonen dat schepen schoon genoeg zijn om te voldoen aan lokale eisen zoals milieuzonering in de havens.
 
Voor zowel de binnenvaart als de zeevaart wordt veel verwacht van de toepassing van innovaties als Liquified Natural Gas (LNG) als schoner alternatief voor diesel. Gebruik van LNG leidt tot minder uitstoot van stikstof en fijnstof, en kan CO2 besparen, mits methaanslip tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd wordt. LNG als brandstof lijkt op dit moment voor de binnenvaart slechts haalbaar voor nieuwe schepen. Zodra de techniek goedkoper kan worden toegepast, wordt het gebruik van LNG op termijn ook mogelijk voor de bestaande vloot.
 
In Europees verband wordt met de richtlijn “Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen” internationaal samengewerkt aan een dekkende infrastructuur van LNG bunkerstations langs het TEN-T kernnetwerk. Nationaal heeft de maritieme sector bijgedragen aan de totstandkoming van de SER brandstofvisie. Het gebruik van LNG als brandstof voor de scheepvaart is nu opgenomen in de uitvoeringsagenda van het energieakkoord.
 
Technische voorschriften aan binnenvaartschepen, geluidseisen
In 2014 en 2015 zijn in opdracht van IenM diverse onderzoeken opgeleverd naar de mate waarin bestaande schepen kunnen voldoen aan de geluidseisen van de CCR. De rapporten zijn als bijlage bij de brief van de minister gevoegd. Uit de onderzoeken komt naar voren dat ook oudere schepen kunnen voldoen aan de geluidseisen in de machinekamer, de stuurhut en op 25 meter afstand van het schip. Onder de huidige omstandigheden is het echter voor schepen die voor 1976 zijn gebouwd niet mogelijk om te voldoen aan de geluidsnormen in woon- en slaapruimten. Er zijn maatregelen denkbaar om het geluid verder te reduceren. Deze maatregelen variëren van goedkoop en eenvoudig tot duur en complex. Het is helaas onzeker of na toepassing van al deze maatregelen de normen wel worden gehaald. Dit is maatwerk per individueel schip. Als aan de huidige regelgeving niets verandert, betekent dat een serieus probleem voor nagenoeg alle schepen die voor 1976 zijn gebouwd. De inzet in de CCR en in CESNI zal erop gericht zijn dit te voorkomen.
 
Nieuw meetprotocol geluidseisen
De minister zal op basis van genoemde onderzoeken voorstellen doen voor een nieuw meetprotocol. Op dit moment wordt geluid van schepen gemeten bij 95% van het motorvermogen. Dit is niet realistisch aangezien geen enkel schip gedurende langere tijd op 95% van het motorvermogen vaart. Een meetprotocol waarmee wordt gemeten met een gewogen gemiddelde van meerdere niveaus van het motorvermogen, sluit beter aan bij de praktijk van het schip en levert in het algemeen lagere waarden op. Een dergelijk meetprotocol is reeds naar tevredenheid getest door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daarmee zou het knelpunt van normoverschrijding in woonruimten grotendeels zijn opgelost.
 
Voor de slaapruimten biedt een ander meetprotocol echter geen uitkomst. De gemeten overschrijdingen zijn hier simpelweg te groot. Voor de binnenvaartsector bestaat de mogelijkheid om in plaats van volcontinu, te varen met zekere rusttijden (exploitatie A1). In dat geval hoeven zij wettelijk niet aan de normen in slaapruimten te voldoen. In de praktijk blijkt dat veel schepen uit de doelgroep al volgens deze exploitatiewijze varen. De minister is zich ervan bewust dat schippers werken in een dienstverlenende sector en de mogelijkheid om volcontinu te varen zo nu en dan noodzakelijk is. De minister is daarom bereid om in CESNI en in de CCR voorstellen te doen voor een ontheffingssystematiek waarbij ontheffing wordt verleend aan schepen die binnen een zekere overschrijdingsmarge blijven en bovendien al het redelijke hebben gedaan om tot geluidsreductie te komen. Overigens is het van belang te benadrukken dat uit de onderzoeken is gebleken dat de geluidsnormen van de CCR wel degelijk noodzakelijk en adequaat zijn met het oog op gehoorbescherming en garantie voor voldoende (nacht)rust. Zij zijn niet onnodig streng.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Operationeel overleg met ECT

Op 29 oktober vond er een operationeel overleg met ECT plaats; het tweede overleg dat onder de paraplu van LINC was georganiseerd. Naast de algemene operationele onderwerpen is vooral de call size-maatregel, die ECT per 1 juni jl. heeft ingevoerd, uitgebreid aan de orde geweest. ECT heeft inzicht gegeven in de aantallen kleine calls vóór en na de invoering van deze maatregel. Opmerkelijk is, dat het door ECT geconstateerde percentage kleine calls vóór de maatregel werd ingevoerd, afweek van het percentage kleine calls dat bleek uit de inventarisatie die in LINC-verband is uitgevoerd.
 
Ook heeft ECT inzicht gegeven in de impact van de call size maatregel op de operaties en de kraanproductiviteit. De impact van deze maatregel op de bedrijfsvoering bij de barge operators is uiteraard ook ter sprake geweest.
In verband met het huidige, zeer langdurige en zeer lage, laagwater, waarbij operators meer dan twee keer zoveel schepen moeten inzetten voor hetzelfde volume hetgeen ten koste gaat van de call size, en in het kader van het gewenste partnerschap met ECT, is daarnaast gesproken over eventuele mogelijkheden voor een zekere (tijdelijke) coulance jegens de call size-grens. Hoewel ECT terughoudend was op dit punt, is afgesproken om het gesprek hierover voort te zetten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Stand van zaken invoering weegverplichting containers

Met ingang van 1 juli 2016 wordt de aanpassing van het SOLAS-Verdrag met betrekking tot het laden van containers aan boord van zeeschepen van kracht. Met ingang van deze datum moet de verlader (of expediteur) de rederij / terminal informeren over de juiste massa van een container vóór deze aan boord van een zeeschip geladen mag worden. Het vaststellen van het juiste gewicht kan geschieden door ofwel de containers individueel te wegen met een gekalibreerde & gecertificeerde weegschaal, ofwel de massa op een door de overheid te certificeren wijze te bepalen.
 
Al eerder bent u over dit onderwerp geïnformeerd; zie onder meer dit en dit artikel in onze nieuwsbrief.
 
Hoewel de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van het juiste containergewicht bij de verlader ligt, mag hij de uitvoering daarvan uitbesteden aan een third party, bijvoorbeeld de inland terminal.
 
Bijgevoegd een schrijven van het ministerie van IenM inclusief 3 bijlagen (bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3).
 
Enkele belangrijke aspecten:
 • Het criterium voor het besluit een container al dan niet mee te nemen is als blijkt dat het verschil tussen de opgegeven en werkelijke massa een marge van 5% van de massa van de container met een minimum van 500 kg overschrijdt.
 • Het ministerie van IenM acht het hebben van ISO 28001 of de AEO-status als een voldoende kwaliteitseis om het containergewicht te mogen berekenen.
 • Het is aan partijen in de keten om afspraken te maken over de communicatie van de feitelijke gegevens over de massa van de container. Dit kan zowel digitaal als op papier zijn. Ten behoeve van elektronische berichtenuitwisseling zijn / worden de betreffende EDI-berichten aangepast. De COPRAR, COPARN, CODECO en BAPLIE zijn inmiddels aangepast, en een nieuw EDI-bericht VERMAS (Verified Gross Mass) is / wordt ontwikkeld.
Onlangs vond er, over ditzelfde onderwerp, een masterclass plaats bij Deltalinqs, door advocatenkantoor AKD. De aldaar getoonde presentatie, die vooral inzoomde op juridische aspecten en verantwoordelijkheden / aansprakelijkheden, vindt u in deze bijlage. Enkele aspecten die hier aan de orde kwamen:
 • Zoals aangegeven mag een verlader het bepalen van het gewicht van de container uitbesteden aan een logistiek dienstverlener zoals een inland terminal. Leg dit echter (contractueel) goed vast c.q. zorg dat dit goed geborgd is in te hanteren algemene voorwaarden!
 • Of de deepseaterminals in Rotterdam exportcontainers gaan accepteren als er onverhoopt toch geen VGM aangeleverd is, bleek vooralsnog onduidelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wijziging Binnenvaartpolitiereglement gepubliceerd in Staatsblad

Op 4 november is deze wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) in het Staatsblad gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Artikel 1.07: Het gebruik van radar en camera-installaties wordt toegestaan om de dode hoek voor het schip te beperken.
 • Artikel 1.08: In dit nieuwe artikel wordt het gebruik van reddingsvesten voorgeschreven.
 • Artikel 4.07: In dit nieuwe artikel wordt de AIS-verplichting, die per 1 december 2014 al van toepassing is op de RPR-wateren, ook op de BPR-wateren ingevoerd. In het RPR is, naast een AIS, ook een elektronische kaart verplicht; in het BPR wordt echter géén elektronische kaart voorgeschreven.
 • Artikel 6.33: Het mistsein voor veerponten vervalt.
 • Artikel 7.03, 3e lid: Hier wordt het gebruik van spudpalen geregeld.
 • Artikel 8.06, 1e lid: Bij het toestaan van snel varen (> 20 km/uur) kan ook onderscheid gemaakt worden tussen beroepsmatige en recreatieve vaart en veerdiensten.
 • Artikel 9.02, 1e lid: Dit artikel wordt anders geformuleerd, en de bijbehorende bijlage 13 komt te vervallen.
 • Bijlage 9: In onderdeel E wordt een nieuw bord ingevoerd “toestemming gebruik te maken van spudpalen”.
 • Bijlage 14: De lijst van vaarwegen waar het verboden is ligplaats te nemen wordt gewijzigd. Toegevoegd worden het Spui, het Maximakanaal, het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal, en het Eemskanaal. Verwijderd worden het Calandkanaal, het Beerkanaal, het Hartelkanaal, de Hollandse IJssel, en de gekanaliseerde Hollandse IJssel.
Verplichting tot het dragen van reddingsvesten
Met deze wijziging wordt de verplichting tot het dragen van reddingsvesten, net als in het Rijnvaartpolitiereglement (RPR), ook in het BPR opgenomen. In het RPR zijn ook technische voorschriften waarmee men beoogd te voorkomen dat bemanningsleden onbedoeld overboord vallen, zoals relingen en dergelijke. Deze voorschriften zijn niet in het BPR overgenomen.
 
Verplichting om uitgerust te zijn met een Inland AIS-apparaat
Ook hier is in navolging van rijnvaartregelgeving een verplichting opgenomen in het BPR. De verplichting in het BPR is echter vereenvoudigd. Anders dan in het RPR is er geen aanvullende verplichting van een Inland ECDIS of vergelijkbaar systeem.
 
Vervallen mistsein voor veerponten
Het geven van één lange stoot gevolgd door vier korte stoten als mistsein voor een niet op radar varende veerpont werkt in de praktijk niet goed. Deze wijziging strekt tot het intrekken van deze verplichting in het BPR.
Het besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


In november 2015 gaat de CBRB-erkende opleiding bevrachter binnenvaart van start!


Het CBRB en Inholland Academy hebben gezamenlijk de opleiding Bevrachter Binnenvaart ontwikkeld. De opleiding is ingericht voor zowel droge als natte lading en containervervoer. De opleiding biedt uitgebreide kennis over de belangrijkste onderwerpen binnen de binnenvaart. Inmiddels zijn er twee groepen gevormd die de opleiding gaan volgen. De eerste groep begint in november dit jaar. De tweede waarschijnlijk in februari volgend jaar. Voor de derde groep zijn ook al een aantal gegadigden. Wanneer deze groep van start gaat moet nog beslist worden, de verwachting is dat dit in de loop van 2016 zal gebeuren. Indien u zich aan wilt melden dan kan dat via deze link.

In de bevrachtingswereld bleek veel behoefte te zijn aan innovatie, imagoverbetering en kennis van de binnenvaart. De regelgeving op allerlei gebieden, zoals afvalstoffen en gevaarlijke goederen, is sterk toegenomen. Zaken als aansprakelijkheid, goede logistiek en communicatie zijn eveneens van groot belang. De opleiding is bestemd voor iedereen die zijn of haar kennis over de binnenvaart wil vernieuwen of vergroten. Deelnemers zijn o.a. werknemers van bevrachtingskantoren, duwvaartondernemingen, vervoersorganisaties, binnenvaartondernemingen, droge ladingrederijen, tankvaart, zelfstandig bevrachters en mensen die graag in de binnenvaart willen werken.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met InHolland of met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand oktober 2015 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2006=100) is in de periode van april tot oktober 2015 gestegen van 113,35 naar 113,44; in procenten bedraagt deze stijging 0,08%.
Dit stijgingspercentage wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 januari 2015.
Als de inflatiecorrectie niet halfjaarlijks, maar jaarlijks plaatsvindt wordt het stijgingspercentage berekend over de periode van oktober 2014 tot oktober 2015; over die periode is de afgeleide CPI voor alle huishoudens gestegen van 112,94 naar 113,44, derhalve met 0,44%.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Uitnodiging / Invitation Informatiebijeenkomst inzake het Europese Binnenvaart Platform

Wanneer      : woensdag 18 november 2015
Tijd                : 16.00 – 18.00 uur
Locatie         : STC-Group, Lloydstraat 300, 3024 EA ROTTERDAM
 
EBU en ESO zijn voornemens om gezamenlijk een Europees platform voor de binnenvaart op te richten. Dit platform heeft tot doel de algemene en specifieke belangenbehartiging van de sector te versterken - met name ten aanzien van technische voorschriften, innovatie, milieu en veiligheid, opleiding en training.
 
Om het voornemen tot oprichting van een gezamenlijk Europees platform voor de binnenvaart nader toe te lichten, organiseren beide organisaties op 18 november a.s. een informatiebijeenkomst waarvoor alle ondernemers in de binnenvaart zijn uitgenodigd (bijlage: uitnodiging en programma).
In verband met de organisatie van de bijeenkomst is aanmelding middels het bijgaande aanmeldingsformulier vereist.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


8e IVR Colloquium

Tijd                : donderdag 17 en vrijdag 18 maart 2016
Locatie         : Duitse Ministerie voor Verkeer en digitale Infrastructuur in Bonn
 
Het 8e Colloquium zal zich met name wijden aan de ontwikkelingen op het gebied van de internationale verdragen met betrekking tot de aansprakelijkheidsbeperking en de overeenkomst van goederenvervoer in de Binnenvaart.
Bovendien worden voor het eerst arbeidsrechtelijke aspecten in de Europese binnenvaart behandeld.
 
In de conferentie wordt vooral het nieuwe aansprakelijkheidsbeperkingsverdrag (CLNI 2012) en de implementatie van dit verdrag in nationaal recht behandeld.
Het verdrag werd tot dusver door 2 landen geratificeerd (Servië en Luxemburg), andere landen zijn bezig met ratificatie.
De Juridische Commissie van de IVR heeft voor dit proces leidraden ontwikkeld, die aan de desbetreffende landen aangeboden kunnen worden.
 
In dit Colloquium wordt de rechtspraak met betrekking tot de internationale verdragen CMNI en CLNI behandeld en wordt een database met rechtspraak op dat gebied gepresenteerd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IVR; www.ivr.nl

Naar boven


Onderzoeksraad publiceert rapport koolmonoxidevergiftiging boegschroefruimte

Na een ongeval aan boord van een in Nederland geregistreerd motorschip, waarbij een bemanningslid overleed aan koolmonoxidevergiftiging na het betreden van een boegschroefruimte, heeft de Onderzoeksraad dit ongeval onderzocht. Begin november publiceerde de Onderzoeksraad dit rapport. Uit onderzoek is gebleken dat de lading aan boord koolmonoxide produceerde en dat dit in de boegschroefruimte was gekomen.
 
Belangrijke lessen
Betreedt een ruimte die langere tijd gesloten is geweest met voorzichtigheid.
Onderzoek in hoeverre het natuurlijk ventileren voldoende risicobeheersing biedt.
Bereid een reddingsoperatie goed voor, voordat de hulpverlening start. Als men tijdens calamiteitenbestrijding zelf niet veilig werkt, kan men een ander ook niet in veiligheid brengen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Onderzoeksraad: onderzoeksraad.nl/contact

Naar boven


Oprichting Havenbedrijf ‘Port of Zwolle’

Op zaterdag 7 november is het Havenbedrijf ‘Port of Zwolle’ opgericht door de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel. Tijdens een feestelijke middag en avond werd ook de huisstijl gelanceerd.
De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) juicht de ontwikkelingen in de regio toe op het gebied van regionaal samenwerken, verbinden en het bundelen van krachten.
 
U kunt hier het volledige NVB-nieuwsartikel lezen.

Naar boven


Risicobeheersing IJsselmeergebied binnenvaart en passagiersvaart

SAMIJ (Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied) voert momenteel een verkenning uit naar (binnenvaart-) risico’s in het IJsselmeergebied.
 
Ten behoeve van deze inventarisatie heeft het CBRB uitgebreide input geleverd over risico’s voor de binnenvaart in algemene zin, en voor de passagiersvaart in het bijzonder, zowel schriftelijk als in een expertbijeenkomst.
 
Doel van deze inventarisatie is: risicobeheersing (activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van mogelijk gevaarlijke situaties), in tegenstelling tot crisisbestrijding (de bestrijding van de gevolgen van incidenten). De inventarisatie betreft zowel goederen- als personenvervoer, maar in de sessies bleek de focus vooral op personenvervoer en evenementen te liggen.
 
Aan de hand van trends en ontwikkelingen op het gebied van ruimte (havens, windmolenparken, niet-gegarandeerde waterdiepte), scheepvaart (toename aantal vaarbewegingen, vermenging beroeps- en recreatievaart, toename aantal cruiseschepen), menselijk gedrag (buitenlandse bemanningen met matige talenkennis, vaar- en rusttijden, veiligheidsbewustzijn) en de terugtrekkende overheid (meer verantwoordelijkheid bij de organisator van evenementen), zijn een aantal beleidsprioriteiten opgesteld. Ook is het netwerk van stakeholders (SAMIJ, binnenvaartsector, beleidsmakers, wetgevers, handhavers, incidentenbestrijders, waterbeheerders) in kaart gebracht.
 
De resultaten van de inventarisatie zullen op de IJsselmeerconferentie van 12 november gepresenteerd worden.
 
Het CBRB is positief dat de SAMIJ de veiligheid van de binnenvaart op deze manier onder de loep neemt, maar is tegelijkertijd bezorgd dat de overheidsorganen die binnen SAMIJ samenwerken, op basis van onvoldoende onderbouwde risicoprofielen en onvoldoende kennis van de sector, maatregelen zullen gaan nemen. Het CBRB zal dan ook een vinger aan de pols blijven houden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Een lid stelt zich voor...

Arbo & Meer, een zusterbedrijf van Adxpert, is een arbodienstverlener die de werkgever en het personeel ondersteunt en adviseert bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Wat Arbo & Meer de meerwaarde geeft is, naast de expertise, de regionale positionering en de no-nonsense aanpak. Initiatiefnemer Cees Willem Dam, registerarbeidsdeskundige bij Arbo&Meer: ’Veel werkgevers zijn blij met de persoonlijke touch en voortvarende aanpak’. Het team van Arbo & Meer bestaat uit onder andere uit arbeidsdeskundigen, coaches en loopbaancoaches, een psycholoog, casemanagers met jarenlange ervaring, bedrijfsartsen (gedegen, snel in zetbaar en gericht op communicatie met alle betrokkenen), specialisten op het gebied van sociaal-fiscale regelingen en secretarieel medewerkers.

Het belangrijkste kenmerk van het Arbo & Meer-team is deskundigheid en gevoel voor kwaliteit. De kracht hiervan blijkt in onze SFA-onderzoeken. . De experts wet succesvol geld terug te halen door middel van een minutieuze scan van uw personeelsdossiers: het SFA onderzoek (Sociaal Fiscaal Arbeidskundig). Vrijwel alle bedrijven in Nederland betalen teveel aan sociale afdrachten. Dat komt doordat de sociale wetgeving een oerwoud is geworden van ingewikkelde regels, specifieke stimuleringsmaatregelen en complexe uitzonderingen. Onze zeer specialistische kennis stelt ons in staat om tot in detail na te gaan of een voordelige regeling  hebt gemist, een subsidie bent misgelopen of teveel eigen risico hebt betaald. Het teveel betaalde geld kan binnen een maand op uw rekening staan. In meer dan 95 procent (!) van de gevallen waarin het SFA-onderzoek wordt uitvoert, blijkt teveel betaald te zijn aan sociale afdrachten. Hierbij gaat al snel om duizenden tot tienduizenden euro’s.

Ga naar boven