Fout
 • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 56 niet laden

Nieuwsbrief 2015 - 13

 1. Aankondiging Algemene ledenvergadering en jaardiner CBRB
 2. Wat zijn uw eigen ervaringen met de behandeling van het afval van de lading?
 3. Ontwerpbesluit stremmingen sluizen Boven-Rijn in 2016
 4. Verbetering digitaal meldpunt vluchtwegen
 5. Veiligheidsoverleg containerterminals Rotterdam
 6. Voorschriften schuimbrandblussers artikel 10.03 ROSR : wijzigingsvoorstel ingediend
 7. Terugkoppeling Overleg Techniek en Nautiek Binnenvaart 1 oktober 2015
 8. Gasten van NVB-congres ‘Samenwerken en versterken’ beleven dynamisch programma
 9. Masterclass Havenontwikkeling NVB voorziet in behoefte en smaakt naar meer
 10. Uitnodiging LNG-informatiemarkt
 11. Varen doe je Samen! in de Rotterdamse Haven
 12. Nieuwe Leden

Aankondiging Algemene ledenvergadering en jaardiner CBRB

Het CBRB houdt op vrijdag 11 december 2015 haar Algemene ledenvergadering en Jaardiner.
Wilt u deze middag en avond vrijhouden in uw agenda ?
 
Wij infomeren u binnenkort over verdere details.

Naar boven


Wat zijn uw eigen ervaringen met de behandeling van het afval van de lading?

Het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) is sinds 1 november 2009 in zes landen van toepassing. Het verdrag maakt de verzameling, afgifte en inname mogelijk van het afval dat door de binnenvaart wordt veroorzaakt. Deel B van het Scheepsafvalstoffenverdrag betreft afval van de lading.
 
Per 1 november 2014 zijn de overgangsbepalingen uit het CDNI vervallen. Dit houdt in dat bepaalde stoffen niet meer op het oppervlaktewater mogen worden geloosd, maar in een ontvangstinrichting van de betrokken losterminal dienen te worden gepompt.
De CCR heeft een enquête opgesteld, die inventariseert wat uw ervaringen zijn en hoe de uitvoering van deel B in de praktijk loopt.
 
Namens de CCR verzoeken wij u de enquête in te vullen om uw ervaringen te delen en hen in staat te stellen oplossingen te vinden voor de eventuele problemen die u tegenkomt.
De enquête is volledig anoniem en neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Ontwerpbesluit stremmingen sluizen Boven-Rijn in 2016

Het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft een ontwerpbesluit ingediend ter besluitvorming bij de herfstzitting van de CCR over de stremmingen van sluizen in de Boven-Rijn in 2016. In dit document kunt u lezen wat de voorgestelde stremmingen van de sluizen zullen zijn.
 
De stremmingen zijn bedoeld voor uitvoering van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De CCR heeft de Duitse en Franse delegatie verzocht om:
 • De werkzaamheden snel als mogelijk uit te voeren om de negatieve effecten van de scheepvaart zo laag mogelijk te houden,
 • De scheepvaart tijdig en volledig te informeren over de stremmingen en eventuele afwijkingen van eerdere plannen,
 • Zorg te dragen voor voldoende ligplaatsen voor schepen die moeten wachten vanwege de stremmingen van de sluizen.
In internationaal verband heeft het CBRB herhaaldelijk het belang van vervoerszekerheid voor de industrie, het toerisme en de diverse havens onder de aandacht gebracht. Tijdens het laatste internationale overleg met stakeholders zijn bijzondere aandachtspunten voor de passagiersvaart onder de aandacht gebracht door CBRB-lid Alexander Oost, Director Nautical Operation van GRC Global River Cruises GmbH.
Uiteraard is de Nautische Technische Kommission van EBU en ESO ook betrokken bij dit onderwerp. Uit overleggen blijkt dat het gehele onderhoud en automatisering van de sluizen tot 2020 zal duren. Verder wordt overwogen om een hoogtescanner te plaatsen bij de brug van Chalampe, zodat schepen echt niet hoger zijn als zij door de Oost sluis Kembs willen varen.
 
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Verbetering digitaal meldpunt vluchtwegen

Eerder dit jaar opende het CBRB een digitaal meldpunt vluchtwegen, zie hiertoe dit artikel in een nieuwsbrief van het CBRB. Doelstelling van het meldpunt is het verzamelen van informatie voor evaluatie van nieuwe ADN-regels over vluchtwegen en evacuatiemiddelen.
 
Verbeteringen
Naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers, is een behoorlijke verbeterslag doorgevoerd in het digitale meldpunt vluchtwegen. De opbouw van de vragen is logischer. Verder is in de tabellen en overzichten met evacuatiemiddel per situatie, in kleur aangegeven wanneer de terminal / walinstallatie en wanneer de vervoerder een evacuatiemiddel ter beschikking dient te stellen.
 
Belang van relevante informatie
De informatie die wordt ontvangen kan en zal worden gebruikt bij de internationale evaluatie en monitoring van nieuwe ADN-regels over vluchtwegen en evacuatiemiddelen. Eind oktober vergadert de internationale informele werkgroep “Means of Evacuation”. We vragen u dan ook om relevante informatie te melden in het digitale meldpunt vluchtwegen.
 
Risk assessments
Eerder is in de CBRB-werkgroep Gevaarlijke Goederen en Veiligheid besproken en afgesproken dat we als bedrijfstak goed beslagen ten ijs moeten komen in deze discussie. Hiertoe zullen, voor zowel de bijboot als de zogenaamde veilige vluchtoorden, risk assessments worden gemaakt door Transafe.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Veiligheidsoverleg containerterminals Rotterdam

Op vrijdag 9 oktober heeft het eerste veiligheidsoverleg van containerterminals in Rotterdam plaatsgevonden onder de paraplu van Deltalinqs. Met de toename van het aantal containerterminals in de Rotterdamse haven, die allemaal hun eigen terminalregels en -beleid hanteren, werd het immers steeds wenselijker om dit havenbreed op te pakken. Ons uitgangspunt daarbij is, dat de bedrijfsvoering van zowel terminal als binnenvaart zoveel mogelijk ongestoord doorgang moet kunnen vinden, terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft.
 
De volgende onderwerpen zijn besproken:
 • (Tweede) vluchtweg
 • Toegang tot terminals
 • Mogelijkheden om auto’s aan/van boord te zetten
 • Schroef bij tijdens laden/lossen.
Afgesproken is om een en ander nader te inventariseren om op basis daarvan havenbrede afspraken te kunnen maken.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Voorschriften schuimbrandblussers artikel 10.03 ROSR : wijzigingsvoorstel ingediend

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over het feit dat er geen schuimbrandblussers op de markt zijn die aan de strikte technische eisen van artikel 10.03 van het ROSR voldoen (zie de eerdere artikelen in deze en deze nieuwsbrief).
 
Inmiddels heeft het CBRB een wijzigingsvoorstel ingediend, zowel via het internationale circuit van de Nautisch Technische Kommission van EBU-ESO, als via het nationale circuit via het ministerie van IenM.
 
De tekst van het wijzigingsvoorstel luidt als volgt:
 
Artikel 10.03 - Draagbare blustoestellen
 1. Op de volgende plaatsen moet telkens één draagbaar blustoestel overeenkomstig de Europese normen EN 3-7 : 2007 en EN3-8 : 2007 aanwezig zijn:
  1. in het stuurhuis;
  2. in de nabijheid van iedere toegang van het dek naar de verblijven;
  3. in de nabijheid van iedere toegang tot niet van de verblijven uit toegankelijke bedrijfsruimten waarin zich verwarmings-, kook-, of koelinstallaties bevinden, die op vaste of vloeibare brandstoffen werken dan wel op vloeibaar gas;
  4. bij iedere toegang tot machinekamers of ketelruimen;
  5. op een geschikte plaats benedendeks in de machinekamers of ketelruimen, zodanig zijn geïnstalleerd dat de weg naar een brandblusapparaat vanuit geen enkel punt van de ruimte meer dan 10 meter bedraagt. 
 2. Als draagbare blustoestellen, voorgeschreven in het eerste lid, mogen slechts poederblussers worden gebruikt met een inhoud van ten minste 6 kg dan wel andere draagbare blustoestellen met eenzelfde bluscapaciteit. Zij moeten geschikt zijn voor de brandklassen A, B en C. Afwijkend daarvan mogen blussers met vloeibare inhoud of schuimblussers worden gebruikt indien deze ten minste geschikt zijn voor die brandklasse, welke in de ruimte waarvoor het toestel bestemd is het meest waarschijnlijk relevant is. Alle brandblussers moeten voor het blussen van branden in elektrische installaties tot 1000 V geschikt zijn.
 3. Draagbare blustoestellen die als blusmiddel CObevatten mogen slechts voor het blussen van branden in keukens en elektrische inrichtingen worden aangewend. De inhoud van deze blustoestellen mag niet meer bedragen dan 1 kg voor iedere 15 mvan de ruimte waarin zij worden bewaard en gebruikt.
 4. Draagbare blustoestellen moeten ten minste iedere twee jaar door een deskundige worden gekeurd. Hiervan moet een kenmerking op het blustoestel worden aangebracht, ondertekend door de deskundige die de keuring heeft verricht, en waarop de datum van de keuring is aangegeven.
 5. Wanneer draagbare blustoestellen door hun wijze van opstelling aan het gezicht zijn onttrokken moet de bedekking of afscherming zijn voorzien van een teken "brandblusapparaat" met een lengte van de zijde van ten minste 10 cm, overeenkomstig schets 3 van bijlage I.
Lid 2 zou zelfs nog verder samengevat / gecomprimeerd kunnen worden:
 1. Als draagbare blustoestellen, voorgeschreven in het eerste lid, mogen de volgende typen mogen worden gebruikt:
  • poederblussers met een inhoud van ten minste 6 kg die geschikt zijn voor de brandklassen A, B en C
  • blussers met vloeibare inhoud of schuimblussers indien deze ten minste geschikt zijn voor die brandklasse, welke in de ruimte waarvoor het toestel bestemd is het meest waarschijnlijk relevant is.
Alle brandblussers moeten voor het blussen van branden in elektrische installaties tot 1000 V geschikt zijn.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Terugkoppeling Overleg Techniek en Nautiek Binnenvaart 1 oktober 2015

Op 1 oktober vond weer het halfjaarlijkse Overleg Techniek en Nautiek Binnenvaart plaats, met vertegenwoordigers van de overheid (ministerie, ILenT, Rijkswaterstaat, handhavingsdiensten, havenbedrijven) enerzijds, en vertegenwoordigers van de sector (binnenvaart en watersport) anderzijds.
 
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
 • De ontwikkelingen rond CESNI, de ontwikkeling van de technische standaard (ROSR, Richtlijn 2006/87/EG) inclusief LNG-voorschriften, en de gevolgen daarvan voor de huidige regelgeving.
 • De technische onderwerpen die voorgesteld worden voor het CCR-werkprogramma voor de komende jaren (zie ook dit artikel in de vorige CBRB-nieuwsbrief), waaronder:
 • Overgangsbepalingen / moratorium
 • Herziening voorschriften voor passagiersschepen
 • Reddingsvesten
 • Droge aerosolvormende blusmiddelen
 • Wijzigingsvoorstel artikel 10.03 lid 2: Schuimbrandblussers
 • NRMM
 • De nautische onderwerpen die voorgesteld worden voor het CCR-werkprogramma voor de komende jaren, waaronder:
 • Bunkercontrolelijst voor LNG-schepen
 • Diverse wetsgevingstechnische aanpassingen (o.a. dode hoek)
 • Wahrschauregeling Oberwesel - St. Goar
 • Hoofdstuk 7 RPR: Verbod op het gebruik van aggregaten indien walstroom beschikbaar is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Gasten van NVB-congres ‘Samenwerken en versterken’ beleven dynamisch programmaOp vrijdag 2 oktober 2015 waren de vele gasten van het NVB-congres te gast in de provincie Gelderland. Nog voor de start van het programma beleefden de gasten de praktijk van de haven bij het aan boord gaan in de Industriehaven van Tiel. De rode loper lag uit en leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), bedrijven uit de regio, overheden en aanpalende organisaties werden hartelijk ontvangen door de kapitein van de Grace Kelly.
 
Hub- en Spoke netwerk
Het thema ‘Samenwerken en versterken’ was door het gehele programma verweven. Zo ging ook Rien Geurts, algemeen directeur van BCTN, als één van de vele sprekers in op dit onderwerp. Maar eerst vertelde hij met gepaste trots over de geheel vernieuwde en uitgebreide containerterminal in Nijmegen. Daarna legde hij met veel enthousiasme en door middel van het tonen van een filmpje, het principe van het Hub- en Spoke netwerk uit, dat zij samen met de Danser Group hebben opgezet. De BCTN-terminal in Nijmegen vormt een hub voor het containervervoer tussen de zeehavens Antwerpen en Rotterdam en de terminals aan de Boven-Rijn. Het afstemmen van de planning vraagt om het goed uitwisselen van informatie en daarbij dient er goed op elkaar vertrouwt te kunnen worden. Gebleken is dat beide partijen elkaar kunnen versterken.
 
U kunt hier het volledige NVB-nieuwsartikel lezen en hier de presentaties downloaden.
Volgend jaar is men te gast bij het Havenbedrijf Amsterdam met als thema ‘Verbinden & Vernieuwen’! U kunt hier het zeer inspirerende filmpje zien.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Masterclass Havenontwikkeling NVB voorziet in behoefte en smaakt naar meer

Op donderdag 1 oktober 2015 kwamen 25 leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) bij elkaar in Tiel. Hier vond de Masterclass “Strategisch financiële aspecten van havenontwikkeling” plaats. Medeorganisatoren en sprekers Onno Roelofs van STIG Delta en Marieke Vavier van Port Solutions Rotterdam, blikken met een goed gevoel terug op de dag.
 
Voor de binnenvaart is een goede havenontwikkeling belangrijk. De leden van de NVB, zijn dit ook van mening en namen enthousiast deel aan de interactieve en dynamische middag, welke het nodig stof tot nadenken heeft meegegeven. De Masterclass voorzag in een behoefte bij de leden, maar smaakt ook zeker naar meer!
 
U kunt hier het volledige NVB-nieuwsartikel lezen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Naar boven


Uitnodiging LNG-informatiemarkt

Op donderdag 19 november 2015 van 11:00 - 15:30 uur vindt de LNG-informatiemarkt plaats bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV), Kemperbergweg 783 te Arnhem. U bent daarvoor allen van harte uitgenodigd.
 
Op het gebied van veiligheid rondom LNG is er de afgelopen jaren veel ontwikkeld en onderzoek gedaan. Het Nationaal LNG Platform bevordert LNG als brandstof voor vrachtwagens en schepen. Daarnaast heeft dit platform een veiligheidsprogramma opgezet om meer inzicht te krijgen in de risico’s met LNG. In het verlengde hiervan is in 2013 de LNG Regiegroep Incidentbestrijding opgericht, ten behoeve van de hulpverlening bij mogelijke incidenten met LNG. De regiegroep richt zich daarnaast ook op het terrein van de risicobeheersing, met name vergunningverlening voor LNG-tankstations. De regiegroep wil, tijdens de informatiemarkt, de resultaten van haar werkzaamheden aan een brede doelgroep van publieke en private partijen laten zien.
 
Bijgevoegd vindt u de uitnodiging voor het evenement.
U kunt zich voor 16 november aanmelden via mijn.ifv.nl

Naar boven


Varen doe je Samen! in de Rotterdamse Haven

De haven van Rotterdam: de grootste zeehaven van Europa en één van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld.  Er is ruimte voor alle vaarweggebruikers: recreatie- en beroepsvaart. Speciaal voor de recreatievaart is in dit filmpje informatie over reisvoorbereiding en waar je op moet letten. Zie ook www.varendoejesamen.nl

Naar boven


Nieuwe Leden

Groep Droge Lading
 • Oorburg Intermodaal B.V.

Naar boven


Ga naar boven