Fout
 • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 56 niet laden

Nieuwsbrief 2015 - 12

 1. Seminar Arbo in de binnenvaart speelt in op behoefte van professionals
 2. Ontwikkeling best practice gids voor containerstabiliteit
 3. Terugkoppeling Nautisch-Technische Kommission EBU-ESO 23 september 2015
 4. VIV publiceert nieuwe EIA-lijst voor energiezuinige scheepsmotoren
 5. Operationeel en veiligheidsoverleg met diverse containerterminals
 6. Consultatie wijziging Havenbeheersverordening Rotterdam
 7. Binnenvaart Kredietunie Nederland opgericht


Seminar Arbo in de binnenvaart speelt in op behoefte van professionals


CBRB en SDU kijken terug op een geslaagd seminar Arbo in de binnenvaart. Zowel de inhoud als de interactie was prima. Met dit seminar is ingespeeld op een behoefte. Arbo is één van de onderwerpen die CBRB-leden belangrijk vinden, zo bleek uit een eerder gehouden enquête. Belangstellenden worden in masterclasses en seminars niet alleen door specialisten geïnformeerd, maar kunnen aan de hand van praktijkvoorbeelden verdiepend in gaan op de materie. Het is belangrijk om als sector te investeren in mensen en kennis.
 
Het slagen van het seminar Arbo in de binnenvaart is niet in de laatste plaats te danken aan de positieve bijdrage van de sprekers. Op deskundige en aansprekende wijze werden aanwezigen meegenomen in de materie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd de diversiteit en complexiteit van het onderwerp verduidelijkt.
 
Juridisch kader
Mark van der Velden (BDO Legal B.V.) heeft, als ter zake deskundige jurist op het gebied van arbeidsrecht, een beeld geschetst van de structuur van Arboregelgeving.
De definitie werkgever, zo bleek uit de juridische analyse, is buitengewoon belangrijk en breder dan vaak wordt gedacht. Niet alleen wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar ook bij het inlenen van personeel of wanneer er sprake is van het voeren van gezag, is er sprake van werkgeverschap. Dit heeft ook consequenties voor de aansprakelijkheid, een onderwerp waar uitgebreid bij werd stilgestaan. De zorgplicht van de werkgever is erg ruim, de werkgever is snel aansprakelijk. Met jurisprudentie en praktijkvoorbeelden werden diverse juridische aspecten van aansprakelijkheid gekleurd.
 
Er werd ook stilgestaan bij de reikwijdte van internationale wetgeving en de toepassing van een belangrijk deel van het Nederlands recht op de werknemer uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werkt.
 
Verantwoording werkgever en werknemer
Marcel Kind (Transafe) heeft de rol van de werkgever en de werknemer met betrekking tot Arbo in de praktijk van de binnenvaart toegelicht. Doelen van de Arbowet zijn een zo hoog mogelijk beschermingsniveau voor de medewerkers, een planmatige en gestructureerde aanpak van de arbeidsomstandigheden, maatregelen die passen bij het werk en de risico’s en het terugdringen van ziekteverzuim. “Maak van een last en lust”, aldus Marcel Kind. Iedere euro die een bedrijf investeert in preventie levert uiteindelijk € 2,20 op, zo is gebleken uit een kosten-batenanalyse.
De laatste jaren is enorm geïnvesteerd in techniek. Rode draad in alle presentaties was het belang van goede voorlichting en onderricht en incorporatie van veilig en gezond werken in de organisatie. Alleen het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is onvoldoende. Deze moet jaarlijks worden geëvalueerd. Werkgevers moeten zorgen dat iedere medewerker hier kennis van neemt en zorgen voor een vertaling naar de eigen organisatie en verandering van het gedrag.
 
Meerdere incidenten uit de praktijk van werken in en rond de binnenvaart werden als voorbeeld genomen. Belangrijke knelpunten in de praktijk zijn:
 • Veilige stekkeren van containers;
 • Betreden zeeschepen via de bunkergiek;
 • Relingwerk of aangelijnd zijn en het dragen van een reddingsvest;
 • Lieren zonder “dead man switch”;
 • Rusttijden;
 • Gesloten product in open schip laden;
 • Ontgassen van brandbaar/giftig product versus overdruksysteem;
 • Zieke medewerkers met een verblijfplaats in het buitenland versus arbodiensten zonder praktijkkennis van de binnenvaart. 
Rol van de overheid in Arbo binnenvaart
Eric van Hees (Inspectie Leefomgeving en Transport/Scheepvaart) kondigde voor het eerst publiekelijk aan dat ILT de rol van ISZW in het kader van handhaving zal gaan overnemen. Op dit moment zijn beide Inspecties bezig met de invulling van deze handhaving. ILT maakte dan ook van de gelegenheid gebruik om aan de aanwezige professionals te vragen waar men de risico’s ziet ten aanzien van de arbeidsomstandighedenwet in de binnenvaart. Ook werd gediscussieerd over effectiviteit van handhaving. ILT heeft aangegeven, de communicatie over het onderwerp graag mede via het CBRB plaats te laten vinden.
 
Instrumenten
Wim van Putten heeft een beeld geschetst van de werkzaamheden binnen een CBRB-werkgroep Arbo Veiligheid Binnenvaart. Belangrijk is dat de inhoud van instrumenten als RI&E en de Arbocatalogus binnenvaart actueel is en blijft. Input en betrokkenheid, vanuit ter zake deskundige partijen in het bedrijfsleven, hierbij is buitengewoon belangrijk.
Gerard Arp (SDU) heeft tenslotte iets verteld over de toegevoegde waarde van Arbo zone. Professionals hebben hiermee altijd de meest actuele informatie over Arbo, Arbowet en veilig werken in één oogopslag.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het CBRB, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (BDO) en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Transafe) 

Naar bovenOntwikkeling best practice gids voor containerstabiliteit

Zoals eerder aangegeven (zie onder andere dit nieuwsbriefartikel) wil de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR), in nauwe samenwerking met de binnenvaartsector, een gids voor “best practices voor containerstabiliteit” opstellen. Aanleiding hiervoor zijn enkele eerdere ongevallen met containerschepen (Excelsior, Ferox). In juni 2015 heeft de EBU hierover de bijgevoegde brief aan de CCR gestuurd.
 
Op woensdag 16 september vond een bijeenkomst plaats bij de CCR over de ontwikkeling van deze best practice gids. Het CBRB was uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn namens de EBU. Ook de ESO (Europese Schippers Organisatie) was uitgenodigd.
 
Het CBRB heeft namens de EBU een aantal relevante elementen voor zo’n best practice gids gepresenteerd (zie bijlage):
 • Relevantie van juiste containergewichten;
 • Opleiding en (bij-) scholing;
 • Gegevensuitwisseling tussen terminals / binnenvaart operators / schippers;
 • Het gebruik van stuwagesoftware;
 • Het gebruik van stackers en/of twistlocks;
 • Kwaliteitssystemen. 
Als conclusie van de bijeenkomst heeft de CCR ons (EBU en ESO) verzocht om gezamenlijk een voorstel voor een best practice gids uit te werken. De bedoeling is dat het een beknopt en praktisch georiënteerd document wordt, geen dik boekwerk, dat in brochure-achtige vorm uitgegeven zal worden. Het eerste concept moet voor het einde van het jaar aangeleverd worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar bovenTerugkoppeling Nautisch-Technische Kommission EBU-ESO 23 september 2015

Op woensdag 23 september kwam de Nautisch-Technische Kommission van de EBU-ESO bijeen in Duisburg. De belangrijkste besproken onderwerpen zijn:
 • Stand van zaken NRMM;
 • Revisie competentietabellen voor matroos en stuurman;
 • Het gebruik van vaarsimulatoren / praktijktesten / vaartijdverkorting;
 • CESNI;
 • Stand van zaken overgangsbepalingen (voor geluidseisen, bijboten, kranen, ontluchtingsleidingen voor brandstoftanks, en - specifiek voor de passagiersvaart - de tweede onafhankelijke voortstuwing, tweede machinekamer, vluchtwegen door keukens);
 • Lichamelijke keuringen;
 • Werkprogramma CCR voor de komende jaren: dit bevat o.a. LNG en de herziening van Hoofdstuk 9 (elektrische installaties), RIS, AIS, maximale afmetingen van koppelverbanden;
 • Werkprogramma CDNI voor de komende jaren: dit bevat alle bekende punten, waaronder de gasolietoeslag, de ecocards, het inzamelnetwerk, de stoffenlijst, en - specifiek voor de passagiersvaart - de discussie over de vraag of de grens voor het lozingsverbod van vuilwater omlaag kan naar 12 passagiers;
 • Herziening Hoofdstuk 9 (electrische installaties);
 • Wijzigingsvoorstel artikel 10.03: Schuimbrandblussers;
 • Wahrschauregelung Oberwesel – St. Goar. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar bovenVIV publiceert nieuwe EIA-lijst voor energiezuinige scheepsmotoren
Financieel voordeel voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteund bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De regeling is in beginsel geënt op het verder verlagen van de CO2 footprint van Nederland. Om te zorgen dat bedrijven gebruik gaan maken van de nieuwste technologieën zorgt de overheid voor een extra stimulans. 
 
Voor afnemers/gebruikers van scheepsmotoren is er een financieel voordeel te behalen als zij energiezuinige scheepsmotoren aanschaffen. De motoren moeten voldoen aan de ambitieuze eisen die gesteld worden op de EIA-milieulijst onder regeling nr. 240612. De meest recente lijst met nog meer motormerken is onlangs door de VIV gepubliceerd. www.verbrandingsmotor.nl.
Meer over de energie-investeringsaftrek (EIA): www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Operationeel en veiligheidsoverleg met divers containerterminals

Ook de afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden met diverse containerterminals in de Rotterdamse haven over zowel operationele onderwerpen als veiligheidsonderwerpen.
 
Het recente operationele overleg met APMT-II ging met name over de huidige productiviteit op de terminal, maatregelen ter verbetering daarvan, en de EDI-uitwisseling. Ten behoeve van dit laatste onderwerp was ook Portbase aanwezig. Veiligheidsonderwerpen zijn deze keer niet aan de orde geweest; die zijn nadrukkelijk doorverwezen naar het binnenkort te organiseren havenbrede terminaloverleg (zie onderste alinea van dit artikel).
 
Met APMT-R is gesproken over een aantal nieuwe procedures (voor overlanded containers en planning) en over een aantal veiligheidskwesties (kadetrappen, tests met valbeveiligingsmiddelen, tests met troshaken).
 
RWG bevindt zich in de opstartfase en heeft aangegeven om binnenkort eveneens graag met ons om de tafel te willen.
 
Om al deze overleggen wat beter te stroomlijnen en procedures waar mogelijk te harmoniseren, is afgesproken om onder de paraplu van Deltalinqs een havenbreed terminaloverleg op te zetten, vooral gericht op veiligheidskwesties. De eerste bijeenkomst hiervan is gepland op 7 oktober.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Consultatie wijziging Havenbeheersverordening Rotterdam

Het CBRB is gevraagd om een reactie en advies op een aankomende wijziging van de Havenbeheersverordening Rotterdam. De belangrijkste wijzigingen betreffen het toenemende gebruik van LNG als brandstof en het ‘debunkeren’ van brandstof.
In deze brief van het Havenbedrijf Rotterdam kunt u een opsomming lezen van de belangrijkste wijzigingen. De voorgestelde wijzigingen zijn voorgelegd aan relevante CBRB leden- en werkgroepen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Binnenvaart Kredietunie Nederland opgericht

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers in een regio of sector, gericht op het onderling verstrekken en verkrijgen van krediet.
Uit onderzoek dat in 2014 is gedaan onder binnenvaartondernemers is gebleken dat er behoefte bestaat aan een entiteit die voor relatief kleine bedragen financiering verstrekt. 
 
Naar aanleiding van dit onderzoek is de Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN) in april 2015 opgericht. De eerste leden zijn aangemeld en er wordt hard gewerkt aan het verstrekken van het eerste krediet.
 
Wilt u meer informatie over lid worden en vermogen inleggen bij de BKN of bent u op zoek naar financiering voor uw binnenvaartonderneming, neem dan contact op met de BKN via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op www.binnenvaartkredietunie.nl

Naar boven


Ga naar boven