Nieuwsbrief 2015 - 11

 1. Praktijktest op een simulator of aan boord
 2. CCR-werkgroepvergadering over bemanningseisen en praktijktests
 3. Typegoedkeuringen boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen
 4. Nog een aantal plaatsen beschikbaar bij seminar 'Arbo in de binnenvaart'
 5. Zaterdag 19 september Functioneringssluiting Maeslantkering
 6. Welke kosten mogen in het binnenhavengeld worden doorberekend?
 7. Inschrijving CTGG Voorlichtingsdag geopend
 8. Wijziging van de regels voor de inbouw van een Inland AIS-apparaat vanaf 1 december 2015
 9. Energie in Haven Amsterdam, nu en in de toekomst

Praktijktest op een simulator of aan boord

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) beraadt zich al geruime tijd over de invoering van zogenoemde praktijktests met als doel om de vereiste vaartijd voor het behalen van een vaarbewijs te bekorten. Dergelijke tests zouden niet alleen aan boord van een schip, maar ook op een vaarsimulator moeten kunnen worden afgelegd. De lidstaten van de CCR hebben echter nog geen eenstemmigheid bereikt als het gaat om de vaartijd die vereist is voordat de kandidaat zich kan aanmelden voor de test en om de verkorting van de voor het patentexamen vereiste vaartijd wanneer men voor de test geslaagd is.
 
Op verzoek van de CCR hebben EBU, ESO en ETF zich als sociale partners op Europees niveau in een gezamenlijke brief uitgesproken voor de introductie van praktijktests voor alle toetreders tot de bedrijfstak. Dergelijke tests moeten vergelijkbaar zijn met bestaande tests voor de degenen die zich op de conventionele wijze voor het beroep kwalificeren.
Sociale partners erkennen dat modernisering van examens technische standaardisering van simulatoren en testprocedures vereist, maar wijzen er tevens op dat simulatoren de conventionele trainingen en tests nooit helemaal kunnen vervangen. Niettemin moet het gebruik van simulatoren gezien worden als een additionele manier om kennis en vaardigheden aan te tonen.
 
Praktijktests kunnen volgens de organisaties carrières in de binnenvaart versnellen zonder afbreuk te doen aan de zekerheid dat aan de vereiste competenties wordt voldaan. Verder stemmen de organisaties ermee in dat de CCR richtlijnen voor vaarsimulatoren ontwikkelt en pleiten zij ervoor de voorstellen tot bekorting van de vereiste vaartijd mede vanuit een arbeidsmarktperspectief te beschouwen.

Naar boven


CCR-werkgroepvergadering over bemanningseisen en praktijktests

Op 17 november as. heeft de CCR een uitgebreide werkgroepvergadering uitgeschreven, waarvoor ook de sociale partners zijn uitgenodigd. Voor deze bijeenkomst zijn zowel de bemanningseisen (follow-up naar aanleiding van de reacties van de sociale partners) als de modaliteiten van de praktijktest geagendeerd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Typegoedkeuringen boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen

De lijst van afgegeven typegoedkeuringen voor boordzuiveringsinstallaties is onlangs geactualiseerd.
 • De typegoedkeuring van de boordzuiveringsinstallatie MBR van het bedrijf EVAC OY is op verzoek van de fabrikant uitgebreid.
 • De typegoedkeuring van de boordzuiveringsinstallatie HL-Cont Plus Cruise van het bedrijf HAMANN AG heeft overeenkomstig Richtlijn 2012/49/EU (= wijziging van Richtlijn 2006/87/EC) plaatsgevonden. Daarom staat deze typegoedkeuring in een aparte tabel.
De geactualiseerde lijst vindt u HIER.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nog een aantal plaatsen beschikbaar bij seminar 'Arbo in de binnenvaart'Op donderdag 17 september houden CBRB en Sdu een seminar 'Arbo in de binnenvaart'. Aan de hand van praktijkcasussen wordt het wettelijk kader geschetst en wordt uiteengezet aan welke regels volgens de Arbowetgeving moet worden voldaan. Aandachtspunten zijn aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en de verschillende rollen die daarbij aan de orde komen. Het seminar is relevant voor ondernemers in zowel goederen- als personenvervoer.
 
Programma
13:30 uur Ontvangst met koffie/thee
13:45 uur Welkom en inleiding door de dagvoorzitter
Robert Kasteel, directeur CBRB
13:50 uur Wetgeving / Juridisch kader
mr. Mark van der Velden, senior manager arbeidsrecht BDO Legal B.V.
14:25 uur Rol werkgever en werknemer / In de praktijk
Marcel Kind, directeur Transafe
15:00 uur Rol Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15:30 uur Instrumenten (RI&E, Arbo catalogus)
Interview met diverse personen. Onder anderen Gerard Arp (Sdu / Arbozone) en Wim van Putten (werkgroep Arbo Veiligheid Binnenvaart) reiken instrumenten aan.
16:00 uur Brainstormsessie
Discussie met aanwezigen o.l.v. de dagvoorzitter
16:30 uur Netwerkborrel
Deelname aan de themabijeenkomst kost € 65,00 ex BTW. CBRB-leden en abonnees van uitgaven van Sdu krijgen een korting van 25%. U kunt zich hier online inschrijven.
 
Datum/tijd: donderdag 17 september 2015 van 13:30 – 16:30 uur
Adres: Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam

Naar boven


Zaterdag 19 september Functioneringssluiting Maeslantkering

Eenmaal per jaar, voor aanvang van het stormseizoen, sluiten de Maeslantkering en de Hartelkering, samen de Europoortkering genaamd, voor de proef hun deuren. Op zaterdag 19 september vindt deze functioneringssluiting plaats. Op deze dag zijn er in het Keringhuis, naast de Maeslantkering, rondleidingen en andere activiteiten voor bezoekers.

Klaar voor het stormseizoen
De jaarlijkse functioneringssluiting markeert dat Rijkswaterstaat klaar is voor het stormseizoen. Dit loopt van 1 oktober tot 15 april. De proefsluiting is bedoeld om de stormvloedkeringen integraal te testen, zowel de techniek als de organisatie, zodat Rijkswaterstaat gereed is de keringen te sluiten als dat nodig is. De Europoortkering beschermt met de achterliggende dijken ongeveer 1,5 miljoen mensen in Rotterdam, Dordrecht en het omliggende gebied tegen stormvloeden van de Noordzee. Om 17.50 uur start het sluitproces. Datum en tijdstip van de functioneringssluiting zijn onder voorbehoud en kunnen onder invloed van natuurlijke omstandigheden nog wijzigen. 
 
Programma rond functioneringssluiting
Het Publieks- en informatiecentrum “Het Keringhuis” is die dag geopend van 11.00 tot 20.00 uur. De hele dag zijn er rondleidingen, demonstraties en andere activiteiten in het Keringhuis en buiten op het terrein van de kering. Bezoekers maken hun eigen waterverhaal met waterblokken of ontdekken hoe goed ze zijn voorbereid op een overstroming. Op het buitenterrein is de waterspeelplaats, waar jong en oud met zandzakken en pompen aan de slag kunnen om het land droog te houden. Het sluitproces dat rond 17.50 uur start is voor het publiek goed te volgen vanaf het terrein van het Keringhuis. Er zijn de nodige versnaperingen te krijgen in het restaurant en buiten op het terrein.

Rondleidingen
Tussen 11.00 en 20.00 uur kunnen bezoekers tegen een kleine vergoeding deelnemen aan een rondleiding. Tijdens de rondleiding neemt een gids de bezoeker mee in het Keringhuis en buiten naar de Maeslantkering. Vanwege de verwachte drukte is het raadzaam om vooraf te reserveren. Kijk voor meer informatie op www.keringhuis.nl
 
Praktische informatie
 • Het Keringhuis is op 19 september van 11.00 tot 20.00 uur GRATIS te bezoeken.
 • Aanvang sluiting Maeslantkering om 17.50 uur (onder voorbehoud).
 • Rondleidingen en activiteiten van 11.00 tot 20.00 uur. Liefst vooraf reserveren want vol =vol.
 • Op het terrein van het Keringhuis zijn diverse hapjes en drankjes te verkrijgen.
 • Route en parkeren: het Keringhuis is op 19 september niet per auto bereikbaar. Van 11.00 – 20.00 uur rijden gratis pendelbussen vanaf parkeerplaatsen in de nabije omgeving en vanaf het NS station Hoek van Holland Haven naar het Keringhuis en terug. Mindervaliden kunnen doorrijden tot aan het Keringhuis, hier is een aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Taxi's kunnen eveneens doorrijden en hun passagiers bij het Keringhuis afzetten. Dit geldt ook voor groepsvervoer zoals touringcars.
 • Houd rekening met extra reistijd i.v.m. verwachte drukte!
 • Meer informatie: www.keringhuis.nl
 
Reserveringen en informatie
Reserveren van rondleidingen kan via www.keringhuis.nl of 0174-511222
Voor meer informatie zie www.keringhuis.nl of www.rijkswaterstaat.nl/maeslantkering
Adres: Het Keringhuis, Publiekscentrum Water / Maeslantkeringweg 139 / 3151 ZZ / Hoek van Holland.
In het Keringhuis participeren Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Naar boven


Welke kosten mogen in het binnenhavengeld worden doorberekend?

In de meeste gevallen wordt het binnenhavengeld geheven op grond van een bevoegdheid, een recht van de gemeente, ook wel retributie genoemd. In dit artikel wordt ingegaan op de toelaatbaarheid het doorberekenen van bepaalde kosten in havengelden als een retributie, in een fiscale situatie op basis van een verordening.
 
Het komt ook voor dat er wordt gekozen om een dergelijke heffing van rechten te defiscaliseren. In dat geval is er sprake van verhaal van de kosten van de dienstverlening op basis van een privaatrechtelijke vergoeding. In de havens van Rotterdam en Amsterdam is er sprake van heffing van havengelden met een gedefiscalisereerde situatie, en dus zonder retributie.

Welke kosten mogen worden doorberekend?
De grondslag voor de doorberekening van de kosten in het havengeld is artikel 229b van de Gemeentewet. In dat artikel is geregeld dat er een duidelijk verband moet bestaan tussen de geraamde uitgaven en het tarief. De opbrengst mag niet uitgaan boven de geraamde uitgaven die de gemeente ter zake mag verwachten.
 
De kernvraag die bij de doorberekening moet worden beantwoord, is de vraag of die kosten nog enig verband hebben met de specifieke dienstverlening.
Een heffing van (fiscale) rechten mag niet meer dan kostendekkend zijn. Alleen die kosten die direct, dan wel indirect samenhangen met de dienstverlening, die in de verordening wordt genoemd, kunnen worden verhaald (Kamerstukken II 1988/89, 20 565, nr. 8, p. 9 en 10).
 
Directe kosten
Directe kosten zijn in dit kader de kosten die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verrichte dienstverlening. Denk hierbij aan loonkosten, kapitaallasten en materiële kosten voor bijvoorbeeld de beoordeling van de vergunning of ontheffingsaanvraag, alsmede voor het opstellen van de beschikking zelf.
 
Indirecte kosten
Indirecte kosten zijn in dit kader de kosten die niet rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verrichte dienstverlening. Bij de indirecte kosten dient een onderscheid te worden gemaakt tussen:
 1. Indirecte kosten die wel in enig verband staan met die specifieke dienstverlening en
 2. Indirecte kosten die geen verband hebben met die specifieke dienstverlening.
Doorslaggevend hierbij is de vraag of deze kosten nog enig verband hebben met de specifieke dienstverlening.
De indirecte kosten kunnen worden verhaald voor zover ze in enig verband staan met de dienstverlening (groep 1). Het gaat hier bijvoorbeeld om ondersteuning of management ten behoeve van de voor de dienstverlening te verrichten werkzaamheden. Ook kan gedacht worden aan huisvestingskosten en toe te rekenen kosten van de salarisadministratie voor de medewerker.
 
Wat mag niet worden doorberekend?
Indirecte kosten die niet in enig verband staan met specifieke dienstverlening kunnen niet worden verhaald (groep 2). Het kan hier gaan om beleidskosten die worden gemaakt voor het opstellen van plannen of voorschriften en het vaststellen van criteria voor vergunningverlening. Samenvattend kunnen dit kosten voor beleidsvoorbereiding worden genoemd. Deze kosten dient een gemeente te maken om het beleid te formuleren, hetgeen al aangeeft dat deze kosten onafhankelijk zijn van eventuele aanvragen voor vergunningen en specifieke dienstverleningen welke op grond van dat beleid kunnen worden verleend. Voorts zijn genoemd kosten die worden gemaakt voor inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures. Dit zijn eveneens voorbeelden van indirecte kosten welke niet door middel van rechtenheffing kunnen worden verhaald omdat ze in een te ver verwijderd verband staan tot de specifieke dienstverlening.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., secretaris van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

Naar boven


Inschrijving CTGG Voorlichtingsdag geopend

Op vrijdag 27 november 2015 organiseert de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Sdu haar jaarlijkse voorlichtingsdag. Ook dit jaar wordt u geïnformeerd over actuele onderwerpen uit het veld, kunt u kennis delen, discussiëren en netwerken. De CTGG Voorlichtingsdag is hét jaarlijks terugkerende evenement voor de professional die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Dit jaar heeft de CTGG Voorlichtingsdag een programma waar praktijk en wetenschap elkaar ontmoeten. Zo staan onder andere de wijzigingen in voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15) en de Handreiking incidentbestrijding bij vervoer gevaarlijke stoffen op het programma. Daarnaast zal het initiatief van de binnenvaart om het aantal incidenten verder te verminderen de aandacht krijgen. Uit wetenschappelijke hoek wordt de veiligheid en beveiliging van gevaarlijke stoffen belicht.

De CTGG Voorlichtingsdag zal dit jaar in onze hoofdstad plaatsvinden. De dag begint om 10.00 uur en eindigt tegen 16.00 uur met een borrel. Tussen de middag is er een uitgebreide lunch. De kosten voor de gehele dag bedragen slechts € 195,-. Zodra de definitieve locatie en het definitieve programma bekend zijn, zal dit worden vermeld op de websites van de CTGG en Gevaarlijke Lading.

Meer informatie kunt u terecht bij Thomas Reitsma, secretaris CTGG Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Wijziging van de regels voor de inbouw van een Inland AIS-apparaat vanaf 1 december 2015

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft met ingang van 1 december 2014 een verplichte uitrusting met Inland AIS-apparaten in combinatie met een visualiseringssysteem ingevoerd. Met ingang van 1 december 2015 is alleen de inbouw van Inland AIS-apparatuur met een goedkeuring overeenkomstig editie 2.0 van de Teststandaard toegestaan voor de schepen die de Rijn bevaren.

In artikel 4.07, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) worden de schepen vermeld die aan deze verplichting moeten voldoen. Om duidelijkheid te verschaffen over de uitrustingsverplichting heeft de CCR een communicatiedocument gepubliceerd, dat op de website van de CCR kan worden gedownload. De bepalingen van artikel 7.06, derde lid, van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) voorzien dat het Inland AIS-apparaat moet worden ingebouwd door een erkende installateur en tevens over een typegoedkeuring moet beschikken. De typegoedkeuring wordt door de bevoegde autoriteit van een lidstaat van de CCR verleend op basis van de Teststandaard voor Inland AIS. De meeste bestaande Inland AIS-apparaten zijn toegelaten op basis van de Teststandaard voor Inland AIS 1.0 of 1.01.
 
Het Comité Politiereglement van de CCR heeft op 16 oktober 2012 een editie 2.0 van de Teststandaard voor Inland AIS aangenomen. Deze editie 2.0 van de teststandaard is op 19 oktober 2012 in werking getreden. Sinds de laatst genoemde datum moeten de typegoedkeuringen voor Inland AIS-apparatuur krachtens artikel 7.06, derde lid, van ROSR worden verleend op basis van de editie 2.0 van de Teststandaard voor Inland AIS. De inbouw van Inland AIS-apparatuur die in overeenstemming met de editie 1.0 of 1.01 van de Teststandaard voor Inland AIS is toegelaten, blijft toegestaan tot en met 30 november 2015. De Inland AIS-apparaten die op dat moment al aan boord van een binnenschip zijn ingebouwd, mogen ook na deze datum verder gebruikt worden.
 
De CCR vestigt de aandacht van de erkende inbouwbedrijven en de schippers op de omstandigheid dat voor de naleving van de voorschriften van de CCR met ingang van 1 december 2015 alleen nog Inland AIS-apparaten met een typegoedkeuring overeenkomstig de editie 2.0 van de Teststandaard voor Inland AIS ingebouwd mogen worden. De lijst van deze apparaten wordt gepubliceerd op de website van de CCR.

Naar boven


Energie in Haven Amsterdam, nu en in de toekomstGeachte heer/mevrouw, 

De Amsterdamse haven is de grootste benzinehaven ter wereld en tweede kolenhaven van Europa en daarmee toonaangevend in energie. Op het gebied van energie en brandstof is echter veel aan het veranderen. Hoe ziet de toekomst van fossiele brandstoffen eruit? Wat betekent dat voor de Haven van Amsterdam? Deze vragen staan centraal bij het Havendebat Amsterdam 2015 op 8 oktober aanstaande. Komt u ook?

Actueel programma
Het Havendebat 2015 gaat over de veranderende energiemarkten. Alle betrokken partijen komen aan het woord; bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en het Havenbedrijf. Wie heeft welke rol en moet welke stappen zetten om klaar te zijn voor de toekomst?

Bekijk het volledige programma hier

Netwerken met havenprofessionals
Doet u zaken in en rondom de haven van Amsterdam? Schrijf u dan nu in voor het Havendebat Amsterdam en ontmoet ruim 150 collega's uit de sector.

Graag begroet ik u op 8 oktober aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Nieuwsblad Transport

Arie van Dijk
Publishing Manager
Ga naar boven