Nieuwsbrief 2015 - 10

 1. Seminar 'Arbo in de binnenvaart'
 2. Voorstel voor een definitieve wijziging van het RPR voor het riviergedeelte  Oberwesel – St Goar
 3. Vervolgonderzoek geluid binnenvaartschepen, vergelijking diesel en elektrisch varen
 4. Mindestlohngesetz versoepeld
 5. Aantal inschrijvingen opleiding Bevrachter Binnenvaart ziet er veelbelovend uit!
 6. Stemmingen en regulering scheepvaart tijdens Wereldhavendagen Rotterdam
 7. De binnenvaart op de Westerkade tijdens Wereldhavendagen
 8. Terugkoppeling overleg met ILT
 9. Herziening Intermodal Directive ter bevordering van intermodaal vervoerOp donderdag 17 september houden CBRB en Sdu een seminar 'Arbo in de binnenvaart'. Aan de hand van praktijkcasussen wordt het wettelijk kader geschetst en wordt uiteengezet aan welke regels volgens de Arbo-wetgeving moet worden voldaan. Aandachtspunten zijn aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en de verschillende rollen die daarbij aan de orde komen. Het seminar is relevant voor ondernemers in zowel goederen- als personenvervoer.
 • U kunt zich hier online inschrijven.
Profiteer van korting
Deelname aan de themabijeenkomst kost € 65,00 ex BTW.
CBRB-leden en abonnees van uitgaven van Sdu krijgen een korting van 25% op de toegangsprijs. U kunt zich hier online inschrijven.

Programma
13:30 uur Ontvangst met koffie / thee
13:45 uur Welkom en inleiding door de dagvoorzitter
Robert Kasteel, directeur CBRB
13:50 uur Wetgeving / Juridisch kader
mr. Mark van der Velden, senior manager arbeidsrecht BDO Legal B.V.
14:25 uur Rol werkgever en werknemer / In de praktijk
Marcel Kind, directeur Transafe
15:00 uur Rol Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15:30 uur Instrumenten (RI&E, Arbo catalogus)
Interview met diverse personen. Onder anderen Gerard Arp (Sdu / Arbozone) en Wim van Putten (werkgroep Arbo Veiligheid Binnenvaart) reiken instrumenten aan.
16:00 uur Brainstormsessie
Discussie met aanwezigen o.l.v. de dagvoorzitter
16:30 uur Netwerkborrel

Datum en tijd
Donderdag 17 september 2015 van 13:30 – 16:30 uur

Locatie
Adres: Landvast, Haven 4, 2951 GC AlblasserdamU kunt zich hier online inschrijven.

Naar boven


Voorstel voor een definitieve wijziging van het RPR voor het riviergedeelte  Oberwesel – St Goar

Tijdens de plenaire najaarszitting in 2012 heeft de CCR voorschriften van tijdelijke aard aangenomen voor een wijziging van het Rijnvaart Politie Reglement (RPR) voor het riviergedeelte met waarschuwingsposten Oberwesel – St. Goar. Deze voorschriften gelden van 1 december 2013 tot 30 november 2016. Het betreft de artikelen 9.07, 9.08, 12.02, 12.03 en bijlage 9.
 
Indien deze wijzigingen omgezet moeten worden in een definitieve wijziging van het RPR, moet dit tijdens de plenaire najaarszitting van 2015 om rekening te houden met de termijnen voor de inwerkingtreding. Dit zou betekenen dat het Comité Politiereglement en dus ook de werkgroep Politiereglement dit in oktober, respectievelijk in september 2015 moeten behandelen.
In dit document is een voorstel geformuleerd voor een definitieve wijziging van het RPR.
 
Bij het secretariaat van de CCR zijn tot nu toe geen zaken kenbaar gemaakt die niet tot een omzetting van de status van “tijdelijk” naar “definitief” in de weg staan. Wanneer u bezwaren heeft tegen een definitieve wijziging van het genoemde deel van het RPR, dan vragen we u om dit zo spoedig mogelijk en beargumenteerd aan ons door te geven.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Vervolgonderzoek geluid binnenvaartschepen, vergelijking diesel en elektrisch varen

In dit artikel in een eerdere CBRB-Nieuwsbrief informeerden we u over een onderzoek, waarin de geluidsituatie voor vijf schepen gebouwd voor 1976 is onderzocht. Al deze schepen maken gebruik van een diesel aangedreven motor. Voor al deze schepen geldt bovendien dat ze niet voldoen aan alle geluideisen die gelden vanaf 2003.
Dit onderzoek toont aan dat betaalbare maatregelen niet altijd voldoende effect hebben en dat ondanks deze inspanning toch een overschrijding van de geluidnorm kan blijven bestaan.

Een nieuwe ontwikkeling betreft de hybride schepen met niet alleen diesel aangedreven voortstuwing maar ook elektrisch.
In potentie is elektrisch varen stiller dan diesel gedreven varen. De vraag is of dit in de praktijk ook zo is. Daarom is op verzoek van het ministerie van IenM een oriënterend onderzoek uitgevoerd onder drie hybride schepen. Hierbij zijn geluidmetingen uitgevoerd tijdens zowel de elektrische als de diesel gedreven vaart. In dit document vindt u meer informatie over het vervolgonderzoek geluid binnenvaartschepen en de vergelijking tussen diesel en elektrisch varen.
De onderzoeksresultaten tonen aan dat de elektromotoren in de machinekamers inderdaad minder geluid veroorzaken maar dat dat nog niet altijd tot een afname van het geluidniveau in de woon- en slaapvertrekken leidt. De oorzaak hiervan is divers:
 • Geen of onvoldoende akoestische ontkoppeling van de elektromotor en/of het bijbehorende dieselaggregaat waardoor overdracht van geluid via de scheepsconstructie blijft bestaan;
 • Relatief luidruchtige dieselaggregaten voor de elektromotor;
 • Cavitatiegeluid van de schroef.
Slechts bij één schip levert elektrisch varen een duidelijke verlaging van het geluidniveau op in alle woon- en slaapvertrekken. De winst bedraagt circa 5 dB(A). Of dit de algemene trend is, kan niet worden gezegd. Daarvoor is het aantal onderzochte schepen te klein. Wel is duidelijk dat ook bij de ombouw naar elektrisch varen een deskundig akoestisch advies nodig is om het optimale resultaat in geluidreductie te behalen.
Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen:
 1. Opstellen van een meetprotocol zodat elektrisch en diesel gedreven varen steeds op dezelfde wijze wordt gemeten en de meetresultaten van de schepen onderling ook beter vergelijkbaar worden;
 2. Vergroten van de steekproef onder hybride schepen zodat de potentie in geluidreductie die bij elektrisch varen aanwezig is, beter in kaart kan worden gebracht en samen met de kosten van de ombouw meegenomen kan worden als maatregel in de nog te ontwikkelen maatregelcatalogus voor geluidreductie binnenschepen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Mindestlohngesetz versoepeld

De voorwaarden waaraan buitenlandse werkgevers bij inzet van personeel in Duitsland moeten voldoen ingevolge het Mindestlohngesetz (MiLoG) zijn met ingang van 1 augustus versoepeld. Door wijziging van een op deze wet gebaseerde verordening zijn de administratieve lasten voor werkgevers die in Duitsland werkzaamheden laten verrichten of diensten uitvoeren aanmerkelijk gereduceerd. Het gaat hierbij om een tweetal aanpassingen:
 • De verplichting om de naleving van het wettelijke minimumloon schriftelijk te kunnen aantonen gold voor werknemers die maandelijks € 2.958,00 bruto of minder ontvangen. Deze inkomensgrens is per 1 augustus verlaagd naar € 2.000,00 bruto; de werkgever moet echter wel kunnen aantonen dat dit loon over ten minste 12 maanden betaald is. 
   
 • De echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, kinderen en ouders van de werkgever zijn met ingang van 1 augustus vrijgesteld van de verplichting om hun arbeidstijd te documenteren en te worden aangemeld bij het binnenvaren van het Duitse grondgebied. Bij rechtspersonen geldt hetzelfde voor de familieleden van vertegenwoordigingsbevoegde personen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Aantal inschrijvingen opleiding Bevrachter Binnenvaart ziet er veelbelovend uit!Op dit moment zijn er 41 inschrijvingen voor de opleiding Bevrachter Binnenvaart. Bij minimaal 25 toegelaten deelnemers kan er eind oktober 2015 van start worden gegaan met de eerste groep deelnemers. Hopelijk kan er zelfs een 2e groep gestart worden.

Op dit moment zijn er 16 definitieve inschrijven, dit zijn de deelnemers die op basis van de beoordeelde diploma’s (minimaal havo, vwo, mbo4) zijn toegelaten tot de opleiding. Een heel aantal deelnemers heeft zijn of haar diploma’s nog niet verstuurd aan Inholland of zijn op basis van de diploma’s niet direct toelaatbaar tot de opleiding. Zij die niet direct toelaatbaar zijn tot de opleiding, worden eind september / begin oktober uitgenodigd voor een intakegesprek.

Inschrijvingen wegens succes verlengd!
De startdatum voor een mogelijk te starten tweede groep zal hoogstwaarschijnlijk januari/februari 2016 zijn. Deze tweede te starten groep, dient daarbij wel weer uit minimaal 25 toegelaten deelnemers te bestaan. De inschrijvingen voor de opleiding Bevrachter Binnenvaart zijn daarom wegens succes verlengd! U kunt zich hier inschrijven en meer informatie over de opleiding vinden.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Stemmingen en regulering scheepvaart tijdens Wereldhavendagen Rotterdam

In verband met de Wereldhavendagen in Rotterdam zullen er in de periode van vrijdag 4 september 2015 tot en met zondag 6 september 2015 diverse scheepvaartregulaties en stremmingen op de Nieuwe Maas plaatsvinden. Het betreft hier het riviergedeelte tussen Kmr. 1002.8 (St Jobshaven) tot Kmr. 994.3 (Merode-west).
 
Indien nautisch mogelijk wordt de scheepvaart geadviseerd zoveel mogelijk gebruikt te maken van de alternatieve route via de Oude Maas.
De verkeersmaatregelen die van kracht zullen zijn tijdens de uitvoering van een aantal demonstraties kunt u lezen in deze bekendmaking aan de scheepvaart 099/2015.
Tijdens het evenement zullen enkele ligplaatsen tijdelijk buiten gebruik zijn. Welke dit zijn kunt u lezen in deze bekendmaking aan de scheepvaart 096-2015.
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


De binnenvaart op de Westerkade tijdens Wereldhavendagen

Jaarlijks vertegenwoordigt het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) de binnenvaart tijdens de Wereldhavendagen. Vorig jaar nam Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) voor het eerst deel aan dit evenement om innovatie en het belang van kennisdelen onder de aandacht te brengen.
De samenwerking met het BVB beviel zó goed dat BVB en EICB dit jaar wederom samen een stand hebben op de Westerkade. Daar ligt ook het innovatieve hybride containerschip ‘NADORIAS voor de kant ter bezichtiging.
 
Thema 2015: de droomhaven
Dromen vormen de vonk van onze vooruitgang en ontwikkeling. De Rotterdamse haven draait om het voeden èn realiseren van dromen. Wat in het jaar 1270 zelf begonnen is als droom - we kunnen méér doen met die nieuwe dam in de Rotte - is uitgegroeid tot een plek waar ambitie, visie en de mogelijkheden om deze waar te maken bij elkaar komen. Hoe groot of klein dan ook. Van het oplossen van globale milieuvraagstukken tot het vinden van een droombaan.
Maak kennis met de vele dromen in de Rotterdamse haven. Oude dromen die inmiddels zijn waargemaakt en nieuwe dromen vol beloften voor de toekomst. Zo ook voor de binnenvaart…
 
Meer informatie over het evenement kunt u vinden op www.wereldhavendagen.nl
 
Graag tot ziens in onze stand!
Het team BVB & EICB

Naar boven


Terugkoppeling overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Op 31 augustus had het CBRB een overleg met Arnold van Vuuren, directeur Scheepvaart van ILT, en Karin van Duinen, hoofd van de afdeling Vergunningen Binnenvaart en Bestuurlijke Boete van ILT.
 
Aanleiding voor het gesprek waren klachten over het functioneren van de Scheepsmetingsdienst.
 
Daarnaast is gesproken over de handhavingsdruk (door vooral politiediensten), handhaving bij ontgassen, boeteoplegging, de manier van optreden / bevoegdheden / kennisniveau van inspecteurs, het level playing field.
 
Vanuit de passagiersvaart waren een aantal concrete aandachtspunten ontvangen: De reparatie van fouten in de technische bijlagen bij de Binnenvaartregeling die zijn ontstaan bij de invoering van de Binnenvaartwet, en de certificaatplicht voor vrachtschepen die als passagiersschip worden ingezet, al dan niet stilliggend voor de kade.
 
Een verslag van dit overleg vindt u hier.
 
Er is (opnieuw) afgesproken dat er een structureel overleg opgezet zal worden tussen ILT en de binnenvaartsector, waarbij enkele malen per jaar over actuele onderwerpen overlegd zal worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Herziening Intermodal Directive ter bevordering van intermodaal vervoer

Binnen de Europese Commissie vindt momenteel een evaluatie plaats van Europese Richtlijn 92/106/EEG. Deze richtlijn, “houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten”, in de wandelgangen ook wel de “Intermodal Directive” genoemd,  dateert uit 1992.
 
Doelstelling van de richtlijn was indertijd, om gecombineerd vervoer te bevorderen, door een aantal vrijstellingen en belastingvoordelen. In de huidige richtlijn wordt het volgende bepaald:
 • Definitie “gecombineerd vervoer”:
  • goederenvervoer tussen lidstaten
  • in een laadeenheid van minimaal 20 voet
  • vervoer via spoor, binnenvaart of maritiem transport over minimaal 100 km hemelsbreed
  • wegvervoer voor voor- en natransport van/naar dichtstbijzijnde treinstation of max. 150 km hemelsbreed (in het geval van binnenvaart)
 • Vrijstelling van quota en andere vergunningsstelsels.
 • Er geldt een cabotage vrijstelling.
 • Er geldt een reductie van de motorrijtuigenbelasting voor voertuigen die voor gecombineerd vervoer worden ingezet.
De richtlijn is in 1992 opgesteld vanuit de toen geldende marktomstandigheden. Anno 2015 ziet de wereld er echter heel anders uit, hetgeen noopt tot een grondige herziening van de richtlijn. De resultaten van de evaluatie door de Europese Commissie worden binnenkort verwacht.
 
De Europese organisaties in het goederenvervoer en logistiek, waaronder de Europese Binnenvaart Unie (EBU) pleiten daarbij voor een meer ‘horizontale’ aanpak (inclusief onderwerpen als infrastructuur, ICT, level playing field, en douaneregelgeving) die uitgaat boven de smalle scope van de huidige Intermodal Directive, en pleiten daarnaast voor een homogeen & adequaat raamwerk van regelgeving, dat niet belemmerend maar juist stimulerend werkt voor de bevordering van gecombineerd vervoer. Om ons pleidooi richting Europese Commissie te ondersteunen zal binnenkort een joint statement gepubliceerd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga naar boven