Nieuwsbrief 2015 - 07

 1. Kenniscentrum Binnenvaart (KB)
 2. CBRB opent digitaal meldpunt vluchtwegen
 3. NRMM regelgeving komt later dit jaar
 4. Inschrijving opleiding Bevrachter Binnenvaart geopend!
 5. Maakt u gebruik van een elektronische niveaumeter of scheepsladingmeter?
 6. Update Nationale Nederlanden gelden
 7. Verhoging BTW van tafel
 8. Best practices voor stabiliteit containerschepen
 9. Uitbreiding elektronische meldplicht voor containerschepen
 10. Onderzoek Rijkswaterstaat onder de vracht- en passagiersvaart
 11. Problemen bedieningstijden Twentekanalen opgelost
 12. Save the date: Seminar Arbo in de binnenvaart
 13. Save the date: LogistiekPoort

Kenniscentrum Binnenvaart (KB)

In maart 2015 is het idee ontstaan om de mogelijkheid en de wenselijkheid van een ‘Kenniscentrum Binnenvaart’ (KB) te onderzoeken. Deze notitie geeft in het kort weer op welke wijze een KB zou kunnen worden gerealiseerd.

Het Kenniscentrum richt zich op de innovatie van de beroepspraktijk en probeert de kennisvraag vanuit behoeften, vooral van degenen die in de sector werkzaam zijn, te kanaliseren en te beantwoorden. Uitgangspunt daarbij is de bijdrage die hierdoor geleverd kan worden aan de verdergaande professionalisering van de beroepspraktijk en de beroepsbeoefenaren. Of er behoefte bestaat aan een Kenniscentrum zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Er is een enquête uitgezet om onderzoeken of de behoefte er is.

Het Kenniscentrum zou een loket voor de beroepspraktijk moeten worden die daar terecht kan met vragen, problemen en dergelijke. Een Kenniscentrum is meer dan een loket. Het is ook de verbinding tussen ‘Onderzoek, Onderwijs en Praktijk’ en bevordert daarmee praktijkgericht onderzoek.

Het KB wordt geleid door een Lector die de drijvende kracht is en kennis, netwerk en ervaring inzet voor onderzoek en onderwijs. Hierbij werkt hij of zij nauw samen met docenten en studenten. Zij zijn aan het Kenniscentrum verbonden en voeren, in opdracht van bedrijven uit het werkveld praktijkgericht onderzoek (bijv. arbeidsmarkt – en scholingsonderzoek) uit en delen de resultaten van het onderzoek met praktijk en onderwijs.

Het KB is bedoeld als expertisecentrum voor de binnenvaart in de meest brede zin van het woord en richt zich onder andere op het toegankelijk en beschikbaar maken van kennis over wet- en regelgeving, duurzame en innovatieve bedrijfsprocessen, investerings - en financieringsvraagstukken, optimalisering van bedrijfsprocessen, (internationale) samenwerking, zakelijke onderwerpen, economische vraagstukken en marketing en communicatie. De focus ligt hierbij op de bedrijfsmatige processen van ondernemingen die werkzaam zijn in, of betrokken zijn bij de binnenvaart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande databanken uit binnen en buitenland ((inter)regionale- nationale en Europese databanken). Bedoeling is ook dat de daarin verzamelde gegevens en kennis onder de leden van de beroepsgroep wordt verspreid.

Het KB komt hierbij niet op het werkgebied van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

In het KB werken partners vanuit de binnenvaart en de kenniscentra nauw met elkaar samen. Tot nu toe wordt het idee gesteund door: Erasmus Universiteit Rotterdam; Hogeschool Inholland; HBO Drechtsteden; Da Vinci College; BLN; Gemeente Zwijndrecht; EBU; CBRB.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


CBRB opent digitaal meldpunt vluchtwegen


Noodzaak evaluatie en monitoring nieuwe ADN-regels vluchtweg/evacuatiemiddelen
 
In het ADN van 2015 zijn nieuwe voorschriften opgenomen voor vluchtwegen. Internationaal is afgesproken dat de ontwikkelingen rondom de vluchtwegen nauwgezet worden gevolgd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft bij de totstandkoming van de nieuwe regels aangegeven deze te willen evalueren. Met een digitaal meldpunt vluchtwegen wil het CBRB aandachtspunten en klachten, die te maken hebben met deze nieuwe regelgeving, verzamelen. Het CBRB opent dit digitale meldpunt na het aflopen van de overgangstermijn en de definitieve inwerkingtreding van het ADN 2015 op 1 juli 2015.
 
Doel vluchtwegen
Doelstelling van vluchtwegen en evacuatiemiddelen is om het schip veilig te kunnen verlaten bij een noodsituatie binnen en buiten de ladingzone / beschermde zone. Daarnaast moeten hulpverleners veilig aan en van boord kunnen komen bij een noodsituatie.
In de nieuwe regelgeving zijn de stof (UN-nummer, Klasse en Verpakkingsgroep) en de situatie (wal/schip) mede bepalend voor de keuze voor een bepaald vluchtmiddel. Doelstelling van de nieuwe voorschriften is om binnen een flexibel systeem van opties, de basisveiligheid van de bemanning te garanderen. Deze nieuwe flexibiliteit biedt de mogelijkheid om de vluchtwegen af te stemmen op de lokale situatie. Er wordt een actieve communicatie verwacht tussen de wal en het schip over welk evacuatiemiddel gebruikt wordt.
 
Doelstelling digitaal meldpunt
Het hoofddoel is verzamelen van informatie voor evaluatie van de nieuwe regelgeving. Benadrukt wordt het belang van een internationale benadering. Duidelijk moet worden:
 • Hoe het gesteld is met de beschikbaarheid van evacuatiemiddelen.
 • Hoe de communicatie tussen wal en schip verloopt.
 • Hoe werkbaar de nieuwe regels zijn.
Met deze link opent de vragenlijst van het digitale meldpunt vluchtwegen:
Risk assessment bijboot en veilige zone
Van twee opties, die in de nieuwe regelgeving worden genoemd als vluchtmiddel, de bijboot en de veilige zone is in de CBRB-werkgroep Gevaarlijke Goederen en Veiligheid besloten dat een Risk assessment wordt gemaakt. Een risicobeoordeling moet duidelijk maken of beide vluchtmiddelen een werkelijk veilige optie bieden en voldoen aan het doel van de vluchtwegen: het schip veilig kunnen verlaten bij een noodsituatie. De uitkomst van het Risk assessment zal worden gebruikt bij de internationale discussie en evaluatie van de nieuwe regelgeving.

Naar boven


NRMM regelgeving komt later dit jaar

De ‘Non Road Mobile Machinery Directive’ (NRMM) is een voorstel in de eindfase voor een Europese verordening. Deze verordening gaat de emissie-eisen waaraan nieuwe scheepsmotoren moeten voldoen regelen. Vanaf ongeveer 2020 moeten alle nieuwe motoren aan deze emissie-eisen voldoen. Scheepseigenaren mogen nu nog wel bestaande (CCR II) motoren inbouwen maar straks niet meer. De overgangsbepalingen hiervoor zijn tamelijk gedetailleerd en kunnen nog gewijzigd worden. Essentie is dat op een gegeven moment (omstreeks 2020) nieuwe CCR II motoren niet meer toegelaten zijn. De dan voorgeschreven norm wordt volgens de NRMM bepaald. Het ziet er naar uit dat de volgens het huidige voorstel voorgeschreven motoren (emissie-eisen volgens de Euro 6 norm) er dan niet zijn en er ook niet zullen komen.
Hoe komt dat? De binnenvaart is een kleine sector en motorenfabrikanten twijfelen of ze binnen redelijke grenzen van omvang van de installatie, technische mogelijkheden en financieel economische criteria aan de door de NRMM verordening gestelde emissie-eisen (Euro 6 norm) kunnen voldoen. Motorenfabrikanten zijn dan ook helemaal niet van plan deze motoren te ontwikkelen. De sector is klein en daardoor is er te weinig vraag.
 
Dit alles zou dan als resultaat hebben dat oude bestaande motoren steeds maar weer gereviseerd zouden worden omdat nieuwe motoren er domweg niet zijn. Of we dat als binnenvaart moeten willen is de vraag. Ook is het niet reëel te verwachten dat de EC dit zou tolereren.
 
Oplossing voor het probleem is de Amerikaanse EPA Tier 4 norm voor emissies van motoren. Deze norm wordt wereldwijd gebruikt. Alhoewel de motoren iets minder schoon zijn dan de Euro 6 norm zijn ze veel schoner (80%) als de CCR II motoren en wel leverbaar tegen reële prijzen. Als de door ons voorgestelde wijzigingen in het NRMM voorstel geaccepteerd worden dan komt het goed. Als in regelgeving afgeweken wordt van de EPA Tier 4 norm dan hebben we hetzelfde probleem als boven geschetst, motorenfabrikanten moeten dan voor een gering aantal motoren voor de binnenvaart applicaties ontwikkelen. Alhoewel dit technisch wel mogelijk is wordt het voor fabrikanten zeer kostbaar door de kleine aantallen voor de binnenvaart benodigde motoren, deze applicaties worden naar alle waarschijnlijkheid dan ook niet ontwikkeld door motorenfabrikanten. Of niet afgenomen door binnenvaartbedrijven wegens de hoge kosten. We lobbyen dan ook voortdurend om de EPA Tier 4 norm ongewijzigd in het voorstel op te nemen.
Er zit ook een probleem bij de bestaande motoren, daar zal ook iets met de emissies moeten gebeuren. Dat oude motoren goede vergroeningsresultaten kunnen boeken is juist. Kernvraag is of het voldoende is. Bij de voorgenomen wijziging van de technische richtlijn van de CCR voor bestaande motoren komen ook die emissies aan de orde. Wellicht kan bij de aanpassing van de technische richtlijn voor de bestaande motoren aangesloten worden op de EPA Tier 4 emissie-eisen, daarover kan later beslist worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Inschrijving opleiding Bevrachter Binnenvaart geopend!

De inschrijving voor de opleiding Bevrachter Binnenvaart bij Inholland Academy is geopend!

Er is momenteel al veel belangstelling van zowel leden als niet leden voor de opleiding. Als CBRB-lid profiteert u van een gereduceerd tarief, waarbij u voor € 2500 deel kunt nemen aan de opleiding. Niet leden betalen € 3200. Wacht niet te lang en schrijft u zich vandaag nog in!

De opleiding zal op 19 oktober 2015 starten. De opleiding wordt ingericht voor zowel droge als natte lading en containervervoer. Het CBRB bewaakt en monitort in samenwerking met de Raad van Advies van de opleiding Bevrachter Binnenvaart de inhoud van de opleiding. Inholland Academy draagt met al hun ervaring zorg voor de kwaliteit van de opleiding.

Inschrijven, tot uiterlijk 15 augustus a.s., kan op de website van Inholland Academy. Meer informatie over de opleiding kunt u vinden op zowel www.inholland.nl/academy/bevrachterbinnenvaart als www.cbrb.nl/bevrachter-binnenvaart
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Maakt u gebruik van een elektronische niveaumeter of scheepsladingmeter?

Als gebruik wordt gemaakt van een elektronische niveaumeter of scheepsladingmeter kan eenvoudig worden afgelezen hoeveel tonnen het schip heeft beladen. Het komt nu nog vaak voor, dat de belader zegt een X aantal tonnen beladen te hebben, terwijl de schipper zegt een Y aantal tonnen geladen te hebben.

Wanneer de belader beter inzicht krijgt in het aantal beladen tonnen in het schip, kan zij de belading beter afstemmen zonder daarbij overbodige nabestellingen te moeten maken. Zo kan de dienstverlening voor en door beide partijen verder worden geoptimaliseerd en geharmoniseerd.

Het geassocieerde CBRB-lid, Europees Massagoed- Overslagbedrijf (EMO) B.V., is daarom aan het onderzoeken hoe zij beter inzicht kan krijgen in het aantal beladen tonnen in het schip. Hiervoor wil zij inventariseren bij de binnenvaartschippers en rederijen of een dergelijk systeem (elektronische niveaumeter of scheepsladingmeter) gebruikt wordt, zodat zij een goede beslissing zouden kunnen nemen omtrent de eventuele aanschaf van een systeem, waarbij zij met toestemming van de schipper de gegevens kunnen uitlezen.

Wanneer uw schip of één van uw schepen een elektronische niveaumeter of scheepsladingmeter heeft en bij EMO komt voor belading, vragen wij dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gelieve hierbij ook aan te geven wat het merk of type is van uw systeem.

Mede namens EMO bedankt het CBRB u alvast voor uw medewerking.

Naar boven


Update Nationale Nederlanden gelden

Graag stellen we u op de hoogte van de stand van zaken inzake de Nationale Nederlanden gelden (de zogenaamde NN-gelden). Er is juridische helderheid over de mogelijkheden voor wat betreft de besteding van deze gelden.
 
Het geld is in beheer van de Stichting NN-gelden. De Stichting heeft een vijfkoppig bestuur, twee bestuursleden voorgedragen door het CBRB (Kees de Graaff en Robert Kasteel) en twee bestuursleden voorgedragen door BLN-KSV (Sjaak Oudakker en Hester Duursema) en een onafhankelijke voorzitter (Arie Kraaijeveld). Een tweetal bestuursleden heeft zitting in het bestuur namens de premiebetalers, i.e. Kees de Graaff en Sjaak Oudakker.
De Stichting heeft op 8 december 2014 haar statuten gewijzigd van een beheerstichting (die de gelden enkel en alleen mag beheren) naar een stichting die de gelden mag bestemmen. De gerechtelijke uitspraak stelt dat de gelden besteed dienen te worden aan projecten in lijn met de mantelovereenkomsten (projecten in de sfeer van veiligheid en gezondheid van personeel) of terugbetaald dienen te worden aan de premiebetalers.
Dit laatste blijkt een zeer complexe route. Doordat een deel van de individuele ondernemers niet meer traceerbaar is door fusies, faillissementen, bedrijfsbeëindigingen en overlijden zijn de rechtsopvolgers moeilijk te achterhalen. En gegeven dat er vier mantelovereenkomsten zijn gesloten waarbij bij de ene tekorten zijn ontstaan die zijn gecompenseerd door de overwinsten van de andere mantelovereenkomsten, is het ondoenlijk om uit te rekenen, hoeveel geld terugbetaald zou moeten worden. Hier zou erg veel tijd en geld mee gemoeid zijn, hetgeen zich niet vertaalt in meerwaarde voor de sector.
 
Daarom heeft het bestuur van de Stichting gekozen om de eerste route te volgen, oftewel projecten uit te laten voeren die ten goede komen aan de gehele sector (en in lijn zijn met de mantelovereenkomsten).
Projecten worden door de twee verenigingen, CBRB en/of BLN-KSV, ingediend. Het bestuur van de Stichting beoordeelt de meerwaarde voor de sector en de coherentie met de mantelovereenkomsten. De Stichting zal openbaarheid geven over de ondernomen projecten en de bijbehorende uitgaven. Dit zal zij doen middels de mediakanalen van CBRB en BLN-KSV.

We hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen schroom niet om contact op te nemen met de Stichting. Dat kan via CBRB (Robert Kasteel) en/of BLN-Koninklijke Schuttevaer (Hester Duursema). Projectvoorstellen kunnen via dit kanaal worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Verhoging BTW van tafel

Het CBRB is verheugd dat het kabinetsplannen om het lage BTW-tarief voor vrijwel alles te schrappen, definitief van tafel is. Eind juni bleek, dat er geen enkel draagvlak voor deze BTW-verhoging was, ook niet in de Tweede Kamer.
 
Het CBRB had eerder met klem geprotesteerd tegen de kabinetsplannen. Voor passagiersrederijen in zowel de dagvaart als de riviercruisevaart, en voor veerdiensten, zouden de kabinetsplannen immers hebben geresulteerd in een prijsverhoging van 15%. Klik hier voor het artikel in de vorige nieuwsbrief en het bericht dat verstuurd is naar de pers en de politiek. Wij hadden ons daartoe aangesloten bij de campagne “Zeg nee tegen meer BTW” van VNO-NCW en MKB Nederland.
 
Het CBRB zal dit onderwerp blijven monitoren; mocht een BTW-verhoging opnieuw aan de orde komen dan zullen wij opnieuw in actie komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Best practices voor stabiliteit containerschepen

De CCR heeft in september 2013 in Bonn een rondetafelbijeenkomst georganiseerd over de stabiliteit van containerschepen. Naar aanleiding daarvan is in 2014 onder meer de formulering van artikel 1.07, vierde lid, van het RPR aangepast, ter verduidelijking van de stabiliteitsvoorschriften voor containerschepen. Hierover hebben wij u eind 2014 in deze nieuwsbrief geïnformeerd.
 
Daarnaast wil de CCR, in nauwe samenwerking met de sector, een gids voor best practices opstellen. In deze gids zou aandacht besteed kunnen worden aan onderwerpen als scholing, stuwprogramma’s, juistheid van containergewichten, en een adequate gegevensuitwisseling tussen terminals/barge operators/schippers.
 
Op uitnodiging van de CCR heeft het CBRB, via de EBU, hiervoor de bijgevoegde bijdrage geleverd. In september vindt hierover een bijeenkomst plaats waaraan het CBRB zal deelnemen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Uitbreiding elektronische meldplicht voor containerschepen

Vanaf 1 december 2015 zal de elektronische meldplicht voor de containerbinnenvaart op de RPR-wateren uitgebreid worden.
 
Sinds januari 2010 voorziet artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) in een elektronische meldplicht voor schepen en samenstellen met meer dan 20 containers aan boord of met één of meer ADN-containers aan boord. Omdat er in de praktijk geen schepen zijn die (structureel) minder dan 20 containers vervoeren, is besloten deze elektronische meldplicht uit te breiden naar álle schepen die containers vervoeren.
 
Ook is de formulering van artikel 12.01 RPR verduidelijkt. De gegevens die gemeld moeten worden zijn herzien en aangevuld, en zijn nu in overeenstemming gebracht met de gegevensvelden uit de “standaard voor elektronisch melden” die al eerder door de Centrale Rijnvaartcommissie aangenomen was. (Dit document is ter informatie bijgevoegd.) Tevens is een bijlage 12 ingevoegd met de lijst van de soorten vaartuigen en samenstellen.
 
Een belangrijk verschil met de huidige e-meldplicht is, dat voortaan niet slechts het aantal containers gemeld moet worden. Het aantal containers moet voortaan ook uitgesplitst naar grootte, type en beladingstoestand (beladen of onbeladen) gemeld worden, evenals de respectievelijke stuwplaats van containers, en de containernummers van de containers met gevaarlijke goederen. Deze informatie is belangrijk bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij containers die over boord zijn geslagen.
 
Bijgevoegd vindt u de tekst van zowel het huidige artikel 12.01 RPR (alleen de relevante onderdelen) als van het nieuwe artikel 12.01 RPR dat vanaf 1 december 2015 van toepassing zal zijn.
 
LET OP: Deze wijziging heeft vooralsnog alléén betrekking op het Rijnvaartpolitiereglement! Wanneer deze wijziging ook in het Binnenvaartpolitiereglement (Regeling communicatie Rijksbinnenwateren) doorgevoerd zal worden is nog niet bekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Onderzoek Rijkswaterstaat onder de vracht- en passagiersvaart

Elke drie jaar houdt Rijkswaterstaat een onderzoek onder de beroepsbinnenvaart, waarin u uw mening kunt geven over de dienstverlening van Rijkswaterstaat. RWS streeft er naar, steeds meer te werken en denken vanuit de vaarweggebruikers. Welke vragen en wensen voor verbeteringen op de hoofdvaarwegen leven er bij de binnenvaart? Wat zijn hun belangen?
 
Daarom houdt onderzoeksbureau TNS NIPO in opdracht van RWS een enquête. De enquête gaat over vaarwegen, sluizen en bruggen, communicatie en informatie, samenwerking en wensen voor de toekomst. Wij verzoeken u, mee te werken aan dit onderzoek.
 
U kunt deelnemen door de enquête online in te vullen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Wilt u de enquête uiterlijk 26 juli invullen?
 • Voor vrachtvaart: klik hier.
 • Voor passagiersvaart: klik hier.
Onder de deelnemers worden acht bol.com-bonnen ter waarde van € 50 verloot. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met TNS NIPO via 020-5225431 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Wij hopen dat u uw mening wilt laten horen en willen u alvast hartelijk danken voor uw deelname.

Naar boven


Problemen rond bedieningstijden Twentekanalen opgelost

Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 23 juni jongstleden heeft Minister Schultz toegezegd dat de problemen rond de bedieningstijden van sluizen op de Twentekanalen en in de Kop van Overijssel zijn opgelost. De Minister heeft dit ook in deze brief aan de Tweede Kamer bevestigd.
 
De oplossing bestaat uit overeenstemming tussen het Rijk en de regio (Provincie Overijssel en een aantal Gemeenten) dat vanaf 2018 voor een aantal objecten bediening op afstand ingevoerd zal worden. Tot die tijd wordt tenminste het huidige bedieningsniveau gehandhaafd of afgestemd op een optimale bereikbaarheid van de regio. De regio betaalt mee aan deze oplossing.
 
Voor de betrokken vaarwegen dreigde een versobering van de bedieningstijden te leiden tot een stagnatie van het binnenvaartvervoer. Het CBRB heeft zich hier, samen met andere organisaties, tegen verzet (zie ook dit artikel in een vorige nieuwsbrief). Dit verzet vond weerklank in de regio en in de Tweede Kamer, waarna kamervragen zijn gesteld en moties werden ingediend. De bestaande afspraken tussen Rijk en regio zouden per 1 juli afgelopen zijn. Wij zijn dan ook verheugd dat nu eindelijk overeenstemming is bereikt voor de periode daarna. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Save the date: Seminar Arbo in de binnenvaart

Op donderdag 17 september houden het CBRB en Sdu het Seminar Arbo in de binnenvaart. Aan de hand van praktijkcasussen wordt het wettelijk kader geschetst en wordt uiteengezet aan welke regels volgens de Arbo-wetgeving moet worden voldaan. Aandachtspunten zijn aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en de verschillende rollen die daarbij aan de orde komen.
 
Reserveer de volgende datum in uw agenda: donderdag 17 september 2015, 13.30 uur – 16.30 uur, locatie Landvast, Alblasserdam.
 
U kunt zich al aanmelden via www.gevaarlijkelading.nl/webform/cbrb-sdu-seminar-arbo-in-de-binnenvaart-17-september-2015.
In de komende weken ontvangt u meer informatie over het programma en de sprekers. 

Naar boven


Save the date: 3 september 2015 LogistiekPoort

Een Europees level playing field in de logistiek bestaat nog niet, maar is het eigenlijk wel wenselijk? Het is in ieder geval een van de thema’s waar Nederland tijdens het EU voorzitterschap in 2016 op in wil steken. Om die reden zal ook de LogistiekPoort 2015 in het teken staan van: (Un-) level playing field.
 
De Logistieke Alliantie, waar het CBRB bij aangesloten is, organiseert de jaarlijkse LogistiekPoort op donderdag 3 september van 13.30 tot 16.00 in Nieuwspoort, Den Haag. Het belooft een boeiend programma te worden met sprekers uit het logistieke bedrijfsleven en de Brusselse en Haagse politiek. Een van de sprekers en deelnemer aan het afsluitende panel is Europarlementariër Matthijs van Miltenburg.
 
Het definitieve programma komt binnenkort beschikbaar maar reserveer deze datum alvast in uw agenda. U kunt zich desgewenst nu al aanmelden voor deze bijeenkomst. Met TLN, dat het secretariaat van de Logistieke Alliantie beheert, is afgesproken dat de aanmeldingen centraal via hen zullen lopen. U kunt zich derhalve aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar bovenGa naar boven