Nieuwsbrief 2015 - 06

 1. Onderzoek geluid in binnenvaartschepen: rapport opgeleverd
 2. Ontwerpen van normen voor bijboten
 3. Investeren in mensen
 4. Wet Aanpak Schijnconstructies: aansprakelijkheid opdrachtgever
 5. Wet Werk en Zekerheid
 6. CCR blijft van groot belang voor de binnenvaart, als tegenwicht tegen Europa
 7. Per 1 juli nieuwe ADN verplicht: tijd voor de ADN-app
 8. Aanpassing Boetecatalogus
 9. NVB-jaarcongres ‘Samenwerken en versterken’
 10. NVB informeert leden over wettelijke kaders gebruik van AIS-informatie door havenbeheerders
 11. Overleg met VVD-Tweede Kamerlid Betty de Boer over veerdiensten
 12. Provincie Zuid-Holland richt verenfonds op! 
 13. Verhoging btw-tarief voor passagiersvaart en veerdiensten onacceptabel
 14. Samenwerking Swets en STC voor riviercruisevaart
 15. Vooraankondiging Europese Toerisme Forum (Europese Commissie)
 16. Toezichtplan Veilig Vervoer over Water 2015
 17. Parksluizen en bruggen Delfshavense Schie een maand gestremd
 18. Beschikbaarheid van drinkwater voor binnenvaart in haven Antwerpen
 19. CCR organiseert LNG-strategiesymposium in het najaar van 2015
 20. Oxfam Novib zoekt bedrijvenambassadeurs

Naar boven


Onderzoek geluid in binnenvaartschepen: rapport opgeleverd

In dit artikel hebben wij u eerder geïnformeerd over het aanvullende onderzoek naar geluidsniveaus in binnenschepen dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten uitvoeren. Het gaat hierbij om schepen die gebouwd zijn vóór 1976 en varen op de Rijn.
 
Een eerder in 2013-2014 uitgevoerd verkennend onderzoek wees uit dat de geluidniveaus vaak te hoog zijn, vooral in de woon- en slaapvertrekken. Het vervolgonderzoek diende niet alleen te verifiëren of de conclusies uit het verkennend onderzoek juist zijn, maar ook om inzicht te geven in de kosten van geluidreducerende maatregelen en of de geluidnorm flexibel kan worden toegepast.
 
Inmiddels is het onderzoek afgerond; het rapport vindt u hier.
 
In het vervolgonderzoek zijn op vijf schepen geluids- en trillingsmetingen uitgevoerd:
 • Dortmunder
 • Duwboot
 • Kraanschip
 • Riviercruiseschip
 • Rijn-Herne-schip
Een aantal CBRB-leden heeft aan het onderzoek meegewerkt door een schip beschikbaar te stellen voor de metingen.
 
Het CBRB had verzocht om behalve een riviercruiseschip ook een dagpassagiersschip in het onderzoek te betrekken, maar omdat uit het vooronderzoek bleek dat te hoge geluidsniveaus in woon- en slaapvertrekken optreden (die aan boord van een dagpassagiersschip niet voorkomen) en er bovendien in de praktijk van de dagpassagiersvaart geen problemen worden ervaren met de geluidseisen, is hiervan afgezien.
 
Resultaten van het vervolgonderzoek
Het vervolgonderzoek heeft de resultaten van het eerste verkennende onderzoek bevestigd: de geluidsniveaus in de woon- en slaapvertrekken bleken in de meeste gevallen te hoog. In de machinekamer en stuurhut bleek in alle gevallen voldaan te worden aan de normen.
 
Vastgesteld is dat de motor de meest dominante bron van geluid is. De schroef en keerkoppeling zorgen ook voor relevante geluidniveaus, maar zijn minder dominant. Als maatregelen worden aangeraden: het op veren zetten van de motor en het verstevigen van de fundatie van de motor in combinatie met het toepassen van ontdreuningsmatten. Het treffen van maatregelen aan de motor heeft vanuit technisch oogpunt de voorkeur (effect op alle ruimten), maar brengt hogere kosten met zich. Alleen ontdreunen is relatief goedkoop, maar het effect is beperkt tot de ruimte waar de ontdreuning wordt toegepast en de te behalen reductie is veel minder dan in combinatie met maatregelen aan de motor.
 
Daarnaast is ook gekeken naar de normstelling. De geluidsniveaus op schepen worden nu beoordeeld bij 95% van het maximale motorvermogen; veel schepen varen niet of nauwelijks met dit vermogen. Het ligt daarom voor de hand om bij de beoordeling van het geluidsniveau uit te gaan van representatievere omstandigheden.
 
Geredeneerd vanuit de bescherming van schippers is het daarnaast goed mogelijk te salderen over tijd en ruimte (x% van de tijd verblijf je in een ruimte met een te hoog geluidsniveau, maar dat kan gecompenseerd worden doordat je in y% van de tijd verblijft in een ruimte met een geluidsniveau dat veel lager is). Deze systematiek wordt in andere sectoren, waar eveneens sprake is van aanzienlijke geluidsniveaus, al lang toegepast.
 
Hoe nu verder
Het rapport is inmiddels naar de CCR gestuurd en zal daar in juni voor het eerst worden besproken. De volgende stap zal zijn dat de Nederlandse delegatie in de CCR met voorstellen komt voor het vervolg. Deze voorstellen zullen op zijn vroegst in september aan de CCR worden voorgelegd. Bij de uitwerking van deze voorstellen zal het CBRB betrokken worden, zodat de voorstellen op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Ontwerpen van normen voor bijboten

Bijgevoegde ontwerpen (ontwerp 1 en ontwerp 2) van normen voor bijboten ontvingen we van de Nautisch Technische Kommission van EBU en ESO, met het verzoek om een reactie voor 20 juli 2015. Na commentaar van het Europese binnenvaartbedrijfsleven zullen CESNI en UNECE beslissen of de norm in respectievelijk het ROSR of het ADN zal worden opgenomen.
De normering voor de bijboot staat in artikel 10.04 van het ROSR en Bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG. Eventuele opmerkingen op bijgevoegde ontwerpen ontvangen we graag van u.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Investeren in mensen

De laatste jaren is enorm geïnvesteerd in hardware (schepen) en software (boeken). Is uw personeel aan boord voldoende op de hoogte van de vereisten van uw klant en de industrie? Hoe is het met het begrip van de eigen veiligheidsregels? Zijn mensen in de keten waarin u opereert voldoende op de hoogte van de relevante regelgeving? Het wordt tijd om als sector te investeren in mensen, te werken aan hun vaardigheden, verhoging van hun kennis en bewustwording van hun houding. Het CBRB en Transafe zullen, in samenwerking met kennispartners, de komende tijd trainingen aanbieden. Want investeren in mensen is van belang voor alle deelsectoren:


Masterclasses, seminars en e-learning modules in de Barge Academy
Voor professionals, zowel binnen maar zeker ook buiten uw bedrijf, kunnen bepaalde onderwerpen in masterclasses en seminars worden belicht. Voor het personeel aan boord van de schepen zijn e-learning modules een prima tool. Met deze korte enquête worden een aantal suggesties gedaan voor onderwerpen die op professionele manier belicht kunnen worden. U kunt aangeven welke onderwerpen voor u relevant zijn. Uiteraard zijn suggesties ook van harte welkom. Wij gaan ermee aan de slag. Want kennis delen is belangrijk!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wet Aanpak Schijnconstructies: aansprakelijkheid opdrachtgever

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), waarmee beoogd wordt uitbuiting en onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. De WAS is een uitwerking van afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal Akkoord van april 2013. Met uitzondering van enkele onderdelen treedt de WAS op 1 juli 2015 in werking.
 
Om de rechtspositie van onderbetaalde werknemers te versterken voorziet de wet onder meer in aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor de correcte betaling van het loon. Deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid geldt voor opdrachtgevers die partij zijn bij een overeenkomst van opdracht of bij aanneming van werk. Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer moest minister Asscher echter erkennen dat dit niet zonder meer betekent dat hetzelfde geldt voor opdrachtgevers bij een vervoersovereenkomst of een expeditie-overeenkomst.
 
Volgens de minister geldt de aansprakelijkheid daarom ‘voorlopig’ niet voor opdrachtgevers bij deze overeenkomsten. Hoewel hij ervan uit gaat dat het risico van onderbetaling bij werknemers in de logistiek ‘minder groot’ is, doet de gekozen formulering vermoeden dat hij voornemens is nog op deze kwestie terug te komen. Wij houden u op de hoogte.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wet Werk en Zekerheid

Onderstaand treft u een overzicht aan van de onderwerpen ten aanzien waarvan de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2015 in werking zijn getreden. Dit betreffen onder meer de wetswijzigingen op het gebied van het flexrecht (de WWZ). Per onderwerp zijn concrete instructies opgenomen met betrekking tot de wijze waarop arbeidsovereenkomsten dienen te wijzigen.
 
Proeftijd
Signaleren
Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen nog mogelijk in een arbeidsovereenkomst voor langer dan zes maanden.
Wordt een proeftijdbeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden opgenomen, dan is het proeftijdbeding nietig.
 
Aanpassen/actie
Waar nodig proeftijdbepaling in model-contracten voor bepaalde tijd herzien of verwijderen.
 
Overgangsregeling
De wijziging geldt alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 januari 2015.

 
Concurrentiebeding
Signaleren
Een concurrentiebeding mag alleen nog in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen wanneer de werkgever daarbij gemotiveerd aangeeft welke zwaarwichtige bedrijfsbelangen een concurrentiebeding noodzakelijk maken.
De noodzaak moet bestaan bij het aangaan van het beding én op het moment dat de werkgever daarop een beroep doet. Zonder deze motivering is het beding nietig. Is het beding niet noodzakelijk, dan is het geheel vernietigbaar.
 
Aanpassen/actie
Indien toegepast bepaling concurrentiebeding uit model-contracten voor bepaalde tijd verwijderen of herzien (motiveren).
 
Overgangsregeling
Enkel op arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 januari 2015 is deze wetswijziging van toepassing.
 
 
Aanzegverplichting
Signaleren
De werkgever moet de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren over eventuele voortzetting én, in geval van voortzetting, de voorwaarden waaronder dat zal plaatsvinden.
Deze verplichting geldt ook bij opeenvolgende schakels van zes maanden of langer in de zin van artikel 7:668a BW.
Bij gehele niet-nakoming van de aanzegverplichting is de werkgever een vergoeding ter hoogte van één maand loon verschuldigd, bij niet-tijdige nakoming is dit een vergoeding naar rato.
 
Aanpassen/actie
Eventueel opnemen van een aanzegbepaling in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en het aflopen van de arbeidsovereenkomst minimaal één maand van te voren agenderen.
 
Overgangsregeling
De bepaling heeft onmiddellijke werking. De schriftelijke aanzegverplichting geldt dus voor alle (opvolgende) contracten voor zes maanden en langer, die aflopen op 1 februari 2015.
 
 
Loondoorbetalingsverplichting
Signaleren
In de oproepovereenkomst kan worden bepaald dat bij niet werken door omstandigheden bij werkgever geen loon verschuldigd is. Loondoorbetaling kan slechts voor de eerste zes maanden van de oproepovereenkomst worden uitgesloten.
De mogelijkheid om deze periode van zes maanden vervolgens bij cao (ongeclausuleerd) te verlengen wordt beperkt.
Bovendien kan de Minister het uitsluiten van de loondoorbetalingsverplichting voor bepaalde sectoren volledig afschaffen. Voorts is het ook mogelijk om bij cao volledige afschaffing van de loonuitsluiting te realiseren. Dat zal bijvoorbeeld voor de hele zorgsector gaan gelden.
 
Aanpassen/actie
Bij cao kan alleen nog worden afgeweken voor in die cao te bepalen functies, waarbij het uitsluitend kan gaan om functies waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.
Check of de cao op dit punt is of wordt aangepast.
Raadpleegbaar bij de Stichting van de Arbeid of de bedrijfstak van de werkgever bij ministeriële regeling wordt uitgesloten en of in dat geval wijziging van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is. Nul-uren contracten zijn in dat geval onhoudbaar.
 
Overgangsregeling
Op arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2015 tot stand zijn gekomen blijven de oude regels van toepassing.
De oude afwijkingsmogelijkheden in de cao blijven na 1 januari 2015 gelden tot de expiratiedatum van die cao, maar maximaal tot anderhalf jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel.
 
 
Ketenregeling
Signaleren
Een werkgever kan maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar afsluiten. De keten kan worden doorbroken met een tussenpoos van minimaal zes maanden (dat was voorheen nog drie maanden).
 
Aanpassen/actie
Indien het een uitzendovereenkomst betreft (na 26 weken) of indien de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist, kan per cao van de maximale duur en het maximale aantal contracten worden afgeweken. Check of cao op dit punt is of wordt aangepast.
Agendeer de einddatum van lopende tijdelijke contracten en sluit - indien relevant en met inachtneming van de aanzegverplichting - opvolgende tijdelijke contracten voor 1 juli 2015 af. Hierdoor is de ruimere ketenregeling onder ‘oud recht’ nog van toepassing.
 
Overgangsregeling
De nieuwe regeling geldt voor arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 juli 2015. Let op: in het geval na 1 juli 2015 een tweede of derde contract wordt afgesloten en de daarin overeengekomen periode - samen met het eerste contract - de maximale duur van de ketenregeling (twee jaar) overschrijdt, dan wordt het (tweede of derde) contract aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De tussenpoos regeling geldt direct per 1 juli 2015. Voorbeeld: loopt het derde contract af vijf maanden voor 1 juli 2015 en gaan partijen per 1 juli 2105 een nieuwe arbeidsovereenkomst aan, dan is op basis van de ketenregeling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.
 
 
Dossieropbouw en herplaatsing
Signaleren
Een ontslag op grond van disfunctioneren is alleen mogelijk indien:
 • de werknemer de kans heeft gehad zich te verbeteren,
 • het disfunctioneren niet te wijten is aan een gebrek aan scholing (zie punt scholing hieronder), en
 • de werknemer niet kan worden herplaatst (intern/extern).

Aanpassen/actie
Zorg voor een volledig dossier met gespreksverslagen, beoordelingen, verbetertrajecten, etc. en begin (indien van toepassing) nu al met een zorgvuldige dossieropbouw.
 
Overgangsregeling
Nu al (mogelijkerwijs) van toepassing op lopende overeenkomsten.
Ontslag wegens disfunctioneren kan na 1 juli 2015 slechts worden toegewezen bij voldoen aan (onder andere) drie voornoemde vereisten.
 
 
Scholing
Signaleren
De werkgever is in beginsel verplicht gedurende de arbeidsovereenkomst scholing aan te bieden. Dit met het oog op een betere arbeidsmarktpositie in het geval van ontslag.
 
Aanpassen/actie
Indien van toepassing, aangeboden scholing moet op niveau zijn. Relevant bij eventueel ontslag wegens disfunctioneren. Scholingsinvesteringen kunnen onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding (vervanging ontbindingsvergoeding bij ontslag).
 
Overgangsregeling
Nu al (mogelijkerwijs) van toepassing op lopende overeenkomsten.
Ontslag wegens disfunctioneren kan na 1 juli 2015 slechts worden toegewezen bij voldoen aan (onder andere) drie voornoemde vereisten (dossieropbouw, scholing en herplaatsing).
 
Tot slot
De wet bevat op een aantal punten de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de (nieuwe) wettelijke regeling. Zo mag beperkt worden afgeweken van de ketenregeling (drie contracten in twee jaar met een maximale tussenpose van zes maanden), mag een ander objectief criterium dan het afspiegelingsbeginsel (ontslagvolgorde) worden gehanteerd, kan een eigen regeling de transitievergoeding vervangen of kan, in afwijking van de bestaande ontslagroutes, een eigen ontslagcommissie worden ingesteld.
 
Meer informatie over de aanpassingen die voor uw organisatie moeten worden doorgevoerd om te voldoen aan de (nieuwe) vereisten van het arbeidsrecht en ontslagrecht?
Neem contact op met: Pellicaan Advocaten & Adviseurs
Marjolein Kruijs – Advocaat Arbeidsrecht, 088 – 627 22 60, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


CCR blijft van groot belang voor de binnenvaart, als tegenwicht tegen Europa

In 2015 is het precies 200 jaar geleden dat de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) werd opgericht. In het kader van deze viering heeft de plenaire voorjaarszitting op uitnodiging van het Nederlandse voorzitterschap dit jaar bij wijze van uitzondering in Rotterdam plaatsgevonden. Op 4 juni vond een plechtige bijeenkomst plaats in het stadhuis van Rotterdam. In het kader van deze viering werden het verleden, het heden en de toekomst van deze oudste internationale organisatie belicht. Aan een podiumdiscussie over de toekomst van de binnenvaart werd deelgenomen door de CBRB-leden Gunther Jaegers, van rederij Jaegers en Ben Maelissa van de Danser Group.
 
Tijdens deze plenaire zitting heeft de CCR een besluit aangenomen ter instelling van CESNI, het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart. Dit besluit bevordert de ontwikkeling van uniforme, moderne en gebruiksvriendelijke voorschriften en draagt op deze manier bij aan de «Visie 2018» van de CCR voor een duurzame ontwikkeling van de binnenvaart.
De instelling van dit nieuwe orgaan vloeit voort uit de wens van de Centrale Commissie en de Europese Unie om de governance op Europees vlak te versterken, met name daar waar het gaat om regelgeving voor de binnenvaart. In 2013 is daartoe al een administratieve overeenkomst tussen de Europese Commissie en de CCR gesloten.
 
Dit comité zal bestaan uit deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie en de CCR en worden bijgestaan door de vertegenwoordigers van internationale organisaties die zich bezighouden met de binnenvaart. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vertegenwoordigers van de verschillende binnenvaartactoren en het Europese binnenvaartbedrijfsleven.
Met de instelling van dit comité willen de Europese Commissie en de CCR een concrete bijdrage leveren aan de vereenvoudiging van de binnenvaartregelgeving, zodat de ervaring waar de CCR over beschikt, alle institutionele partners en betrokken spelers ten goede komt.
CESNI zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van standaarden voor de technische voorschriften voor binnenvaartschepen en voor varend personeel en tevens zorg dragen voor verschillende uitvoeringsmaatregelen op de genoemde reglementaire gebieden.
De reglementaire kaders van de Europese Unie – momenteel worden nieuwe richtlijnen besproken – en van de CCR – Reglement Onderzoek schepen op de Rijn en Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn – zullen in de toekomst naar de door CESNI uitgewerkte standaarden verwijzen.
De werkwijze en procedures van het comité zullen voor het einde van 2017 geëvalueerd worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Per 1 juli nieuwe ADN verplicht: tijd voor de ADN-app

Met de ADN-app is ADN-regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren altijd en overal beschikbaar. Deze app is ontwikkeld door 
Beurtvaartadres in samenwerking met het CBRB. Het ADN 2015 is per 1 juli verplicht. Met de ADN-app heeft u deze complexe regelgeving in uw broekzak!
 
ADN-app, wat?
De ADN-app bevat de volledige tabellen A en C. Op basis van het UN-nummer kunt u alle relevante gegevens zoeken. De app toont zowel de waardes uit de tabel als de onderliggende uitleg in het ADN.
 
ADN-app, voor wie?
De app is geschikt voor iedereen die met het ADN te maken heeft. Zowel vervoerders, bevrachters, operators, planners, laders, veiligheidsadviseurs, onderwijs-en overheidsinstellingen als handhavers, havenbeheerders, en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van de app.
 
ADN-app, waarvoor?
De ADN-app geeft op een gebruiksvriendelijke manier antwoord op de meest gangbare operationele vragen:
 • Wat betekenen de gevaarsaanduidingen?
 • Met welke seinvoering heb ik te maken?
 • Welke tekst hoort er op het vervoersdocument?
 • Zijn er bijzondere instructies waar ik rekening mee moet houden?
 • Heb ik te maken met samenladingsverboden?
 • Of met beperkingen in de vervoerde hoeveelheden?
ADN-app, waar?
De ADN-app beschikbaar in de iTunes en Google Play. U kunt hem gratis downloaden. Dan beschikt u over de beperkte functionaliteit en de data uit het ADN 2013. Met een in-app-aankoop schaft u de ADN2015-data aan en de uitgebreide functionaliteit.
U vindt hier de leaflet voor alle mogelijkheden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Bernadette den Uijl van Beurtvaartadres.

Naar boven


Aanpassing Boetecatalogus

In februari jl. heeft het CBRB, samen met de collega’s van de BBZ (chartervaart), een gesprek gehad met IL&T over de Boetecatalogus, specifiek in relatie tot personenvervoer. Dit gesprek ging over de systematiek van inspecteren en sanctioneren, waarschuwingen, herziening / vereenvoudiging van de Boetecatalogus, verhoging / verlaging van bepaalde boetes, praktische issues met inspecties, enzovoort, en dit alles dus specifiek met betrekking tot het personenvervoer. Zie daarvoor dit artikel in de nieuwsbrief van februari 2015.
 
Op 27 mei is de herziene Boetecatalogus (bijlage bij de Binnenvaartregeling) gepubliceerd middels deze publicatie in de Staatscourant.
 
De Boetecatalogus, voorheen zéér uitgebreid, is eenvoudiger van opzet geworden en gecomprimeerd, om de toegankelijkheid te vergroten en wijzigingen gemakkelijker te kunnen verwerken. Zo zijn de voormalige tabellen (één voor Rijn, Waal en Lek, en één voor overige vaarwegen) samengevoegd tot één tabel. De kapitein (in loondienst) betaalt voortaan de helft van de boete die aan de eigenaar opgelegd zou worden. Is de kapitein tegelijk ook eigenaar, dan krijgt hij alleen de eigenaarsboete.
 
Forse verhoging van sommige boetes
Sommige boetes gaan in de nieuwe Boetecatalogus fors omhoog. Dat geldt vooral voor overtredingen van technische- en bemanningsvoorschriften die door IL&T met “calculerende bedrijfsvoering” geassocieerd worden. Het is algemeen overheidsbeleid om economische overtredingen strenger te beboeten. Daarentegen zijn andere boetes, die onevenredig hoog waren in relatie tot de zwaarte van de geconstateerde overtreding, naar beneden toe aangepast.
 
De in de Boetecatalogus vermelde boetes zijn maximale boetes: de daadwerkelijk opgelegde boete hangt af van de situatie, de ernst van de overtreding, en is mede afhankelijk van samenhang met andere factoren. De maximale boetes zullen dus zeker niet in alle gevallen opgelegd worden.
 
Veiligheid en level playing field
Er is in de media wat reuring ontstaan naar aanleiding van de nieuwe Boetecatalogus.
Enkele feiten: Op jaarbasis wordt op ruim 29 000 wetsartikelen gehandhaafd. In ongeveer 2800 van de gevallen was sprake van een overtreding (bijna 10%) en daarvan betrof het 114 keer een bemanningstekort (= 4% van de geconstateerde overtredingen, 0,3% van het totaal aantal controles).
 
Het CBRB staat voor veiligheid en voor een level playing field. Het kan niet zo zijn, dat binnenvaartondernemers die wél aan de voorschriften voldoen, oneerlijk beconcurreerd worden door bedrijven die het willens en wetens, om een (economisch) voordeel te behalen, niet zo nauw nemen met bepaalde voorschriften omdat de boetes (te) laag zijn, met mogelijke veiligheidsrisico’s van dien. Naar onze mening is de verhoging van de boetes voor dergelijke gevallen dan ook goed verdedigbaar.
 
Dat neemt niet weg, dat er geen adequate afstemming met het bedrijfsleven heeft plaatsgevonden over de totstandkoming van de nieuwe Boetecatalogus. Het met het CBRB en BBZ gevoerde overleg had uitsluitend betrekking op de passagiersvaart.
 
Redelijkheid en billijkheid
Uiteraard moeten bij het opleggen van boetes door IL&T redelijkheid en billijkheid toegepast worden, door bijv. rekening te houden met de omvang van de bedrijfsvoering. Soms is een overtreding het gevolg van overmacht, is er sprake van verzachtende omstandigheden, of is de veiligheid volstrekt niet in het geding.
 
IL&T wil, met de verhoogde maximum boetes, vooral diegenen aan kunnen pakken die, zoals hierboven al geschetst, een “calculerende bedrijfsvoering” hanteren en de voorschriften bewust overtreden.  In het algemeen wil IL&T toe naar een systeem waarbij meer naar de algemene performance van een schip gekeken wordt, en waarbij er minder op kleine punten (‘futiliteiten’) ingezoomd wordt. Bij kleine overtredingen zal dan eerder volstaan kunnen worden met een waarschuwing.
 
Mocht u dan ook van mening zijn, dat een opgelegde boete onevenredig hoog is, dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Naar boven


NVB-jaarcongres ‘Samenwerken en versterken’

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) organiseert het jaarlijkse congres van de Vereniging in samenwerking met de provincie Gelderland op vrijdag 2 oktober 2015 in Tiel. Het congres zal plaatsvinden aan boord van de Grace Kelly die zal varen van Tiel naar Nijmegen.
 
Onderweg worden verschillende bedrijven in de havens aangedaan. De rode draad door het programma heen is de logistieke samenwerking in Gelderland, het elkaar versterken. Het volledige programma is na te lezen op de NVB-website. Aanmelden kan via dit formulier.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


NVB informeert leden over wettelijke kaders voor gebruik van AIS-informatie door havenbeheerders

De NVB krijgt regelmatig vragen van haar leden (havenbeheerders) over de mogelijkheden om binnenhavengeld te innen met gebruikmaking van AIS-informatie van binnenschepen. De NVB heeft daarom het wettelijk kader onderzocht en deze informatie verzameld in dit document met aandacht voor ontvangst en gebruik AIS-gegevens, privacywetgeving, toepassing en bevoegdheden in Europa en in Nederland en benodigde acties.
 
Zowel de gebruikers van de haven als de havenbeheerders zijn op zoek naar verbeteringen in de bedrijfsvoering. Eerder onderzoek van de NVB heeft duidelijk gemaakt dat slimme oplossingen gewenst zijn voor de wijze waarop het havengeld wordt geïnd. De NVB wil samen met relevante organisaties overleggen en draagvlak creëren voor de benodigde verbeterslagen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Overleg met VVD-Tweede Kamerlid Betty de Boer over veerdiensten

Onlangs heeft het CBRB / LVP met VVD-Tweede Kamerlid Betty de Boer gesproken over veerdiensten.
 
Allereerst hebben we haar geïnformeerd over de veerdienstsector: utilitaire en recreatieve veerdiensten, particuliere en gemeentelijke, op basis van concessies of op basis van veerrechten, financieel afhankelijk of (deels) afhankelijk van subsidie, verschillende tariefsystemen, langs en dwars, zoet- of zoutwater.
 
We hebben uitgebreid gesproken over de OV-chipkaart. Betty de Boer zegde toe, zich hard te willen maken dat de veerdiensten – als onderdeel van de Nederlandse mobiliteit – ook gebruik kunnen maken van de OV-chipkaart. Na de zomer organiseert zij, samen met de Christen Unie, een rondetafelbijeenkomst over de OV-chipkaart. Ze heeft toegezegd, ook ons daar bij te betrekken.
 
Of veerdiensten in hun geheel onder OV zouden moeten vallen of niet, is een heel andere kwestie. Daar zitten, behalve mogelijke voordelen, immers ook de nodige nadelen aan (concessies e.d.), en dit kan vergaande gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van veerdiensten. Dit is ook voor onszelf nog een punt van discussie, en zal eerst met de leden verder besproken moeten worden. Maar de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de OV-chipkaart zou al een grote stap in de goede richting zijn.
 
Ook hebben we onze wens voor een nationaal beleidskader voor veerdiensten uitgebreid toegelicht. Onze praktijk heeft immers uitgewezen dat de provincies helaas een dergelijk nationaal kader nodig hebben als stok achter de deur; sinds de invoering van de Wet Herverdeling Wegenbeheer in 1992 zijn de voor veerdiensten bestemde gelden in de algemene middelen gevloeid en heeft geen enkele provincie, behalve Gelderland (en recentelijk Zuid-Holland), enig beleid ten aanzien van veerdiensten gevoerd. Mevrouw De Boer gaf echter aan, geen voorstander te zijn van nationaal beleid voor veerdiensten, en meer te zien in een regionale aanpak. Afgesproken is, dat zij hier nog nader onderzoek naar zou doen. Wij hebben haar daartoe de zogeheten “Motie van der Staaij”, op basis waarvan toenmalig Minister van V&W Karla Peijs eind 2005 10 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor veerdiensten, en andere relevante documenten toegestuurd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Provincie Zuid-Holland richt verenfonds op!

Naar analogie van de provincie Gelderland, gaat ook de provincie Zuid-Holland een verenfonds oprichten.
Dit is opgenomen in het coalitieakkoord (zie www.zuid-holland.nl/@10834/zuid-holland-slimmer/).

Wij hadden hiertoe een concreet voorstel ingediend; het besluit tot oprichting van dit verenfonds is een succesvol resultaat van onze inspanningen en onze lobby. Wij zijn hier dan ook erg blij mee.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Verhoging btw-tarief voor passagiersvaart en veerdiensten onacceptabel

CBRB protesteert met klem tegen kabinetsplannen
 
Het CBRB maakt zich ernstig zorgen over de kabinetsplannen om het lage btw-tarief van 6% af te schaffen. Dit zal voor de passagiersrederijen in zowel de dagvaart als de riviercruisevaart, en voor de veerdiensten, resulteren in een prijsverhoging van 15%. Het CBRB pleit daarom nadrukkelijk voor het behoud van het lage btw-tarief voor het personenvervoer over water, zoals nu ook het geval is.
 
De marges in de passagiersvaart zijn door overheidsoptreden (eerdere BTW- en accijnsverhoging, assurantiebelasting, lozingsverbod, walstroom, haven- en kadegelden, sociale wetgeving), in combinatie met de gevolgen van de crisis, reeds zo krap dat aan een volledige doorberekenen van een btw-verhoging in de consumentenprijzen niet valt te ontkomen.
 
Voor de veerdiensten geldt, dat nog maar een half jaar geleden, na een lang lobbytraject, door het ministerie van Financiën is bevestigd dat de btw-vrijstelling voor veerdiensten gehandhaafd blijft, en dat voor veerdiensten die wél btw over de vervoersbewijzen rekenen het lage btw-tarief van 6% op het vervoer van fietsen en auto’s in stand zal blijven. Veerdiensten spelen een belangrijke rol in de mobiliteit; zij besparen op jaarbasis 333 miljoen omrijkilometers. Het is evident dat een verhoging van 15% op de kaartjes van zowel reizigers als hun fietsen/auto’s zeer contraproductief zal uitwerken en meer reizigers zal doen besluiten om tóch om te rijden, met alle kosten en milieugevolgen van dien.
 
Klik hier voor het volledige bericht dat verstuurd is naar de pers en de politiek.
 
Ook organisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verbijsterd over de plannen van het kabinet om het lage btw-tarief van 6% te schrappen.
 
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer op 19 juni geïnformeerd over de belastingherziening; deze is hier te vinden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Samenwerking Swets en STC voor riviercruisevaart

Swets Group B.V., specialist in flexibel nautisch personeel, en onderwijsinstelling STC B.V. zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor de riviercruisevaart.
 
Op de eerste beursdag van de Maritime Industry beurs in Gorinchem is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Swets Group BV en STC B.V. getekend. STC B.V. gaat de nautische medewerkers voor de riviercruisevaart van de Swets Group BV opleiden. Dit resulteert uiteindelijk in een onderscheidend certificaat dat aanvullend is op de huidige diploma’s waarover deze medewerkers beschikken. De gehele bemanning wordt op deze manier opgewaardeerd tot Master.
Maurice Swets, directeur Swets Group BV: “De meeste passagiersschepen varen met personeel dat niet is opgeleid voor deze speciale branche. Dit is zeker een toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.”
 
STC B.V. gaat de nautische medewerkers opleiden in technische en beleidsmatige aspecten die voorkomen op een riviercruiseschip. Een belangrijk onderdeel is de managementinformatie waarmee de opdrachtgever van de Swets Group BV op afstand beter financieel inzicht heeft. Daarnaast krijgt ook het gastheerschap een verhoogd kennisniveau door een professionelere benadering, zoals het spreken voor grote groepen (o.a. bij veiligheidsinstructies). Tijdens de opleidingen komen de verhoogde veiligheidsnormen, die door verzekeraars op niveau worden geschat, uitgebreid aan bod. Denk hierbij aan Crisis Management & Human Behaviour, Crowd Management, veiligheidsprocedures voor passagiers, EHBO en Persluchtmasker-certificeringen.

Naar boven


Vooraankondiging Europese Toerisme Forum (Europese Commissie)

Elk jaar organiseert het voorzitterschap van de Europese Raad, in nauwe samenwerking met de Europese Commissie, het jaarlijkse Europese Toerisme Forum.
 
Dit jaar zal het Europese Toerisme Forum georganiseerd worden door Luxemburg (voorzitter van de Europese Unie van 1 juli - 31 december 2015), en plaatsvinden in Luxemburg-stad op 17-18 september 2015. Tijdens deze bijeenkomst zal een aantal onderwerpen aan de orde komen die van direct belang zijn voor partijen in de toeristische sector, en die focussen op vier van de acht prioritaire punten van de Europese Commissie voor de toeristische industrie, namelijk:
 • gezamenlijke promotie van Europa via transnationale thematische toeristische producten
 • vaardigheden en competenties in de toeristische sector
 • regelgevingskader voor de toeristische sector
 • toerisme en digitalisering
De openingssessie zal gewijd zijn aan een meer algemeen debat en update over de uitdagingen en kansen voor de Europese toeristische sector, inclusief een presentatie van de prioriteiten die de Europese Commissie de komende vijf jaar aan de toeristische industrie stelt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Toezichtplan Veilig Vervoer over Water 2015

Begin juni 2015 publiceerde de overheid dit jaarplan van samenwerkende toezichthouders.
Negen toezichthouders maken in dit ‘Toezichtplan Vervoer over Water’ hun plannen bekend. Gezamenlijk hoofddoel is het bevorderen van een veilig en milieu en verantwoord gebruik van de Nederlandse zeehavens en binnenwateren door de scheepvaart. Een positief effect van de samenwerking moet zijn dat de toezichtlast ook daadwerkelijk afneemt.
 
Terugblik 2014
Eén van de speerpunten van inspecties op de Binnenvaartwet in 2014 was controle op de bemanningssterkte, vaar- en rusttijden. Uit voorlopige resultaten op basis van 1.200 inspecties blijkt dat bij ruim 170 inspecties (14%) een sanctie werd opgelegd. Een speerpunt voor de passagiersvaart was controle op mogelijke uitbuiting/arbeidsmarktfraude. Met name bij partyschepen zijn overtredingen op certificaten en bemanningssterkte geconstateerd. In de regio IJmond is extra gecontroleerd op ‘het over de ijk varen’.
 
Thema’s en speerpunten in 2015
De gezamenlijke toezichthouders hebben de volgende thema’s en speerpunten gedefinieerd voor 2015:
 • Havenactiviteit: opslag, laden, lossen, integriteit, havenbeveiliging, grenstoezicht
 • Varen: verkeer, communicatie
 • Bemanning: sterkte, illegale arbeid, vaar- en rusttijden, immigratie
 • Schip: onderhoud, operatie, bunkerolie, afvalstoffen, ontgassen
 • Lading: gevaarlijke stoffen, veterinair
Bij het toezicht op de Binnenvaartwet werkt de Inspectie Leefomgeving en Transport samen met Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, de noordelijke provincies en de Politie. Gezamenlijk zullen ze in 2015 circa 3.400 inspecties uitvoeren. Opgemerkt wordt dat niet iedere dienst bevoegd is om op alle delen van de Binnenvaartwet te inspecteren en/of handhavend op te treden.
Er staan voor 2015 circa 1.800 inspecties gepland voor controle op rusttijden, vaartijden en bemanningssterkte. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het dragen van reddingsvesten. Vanaf april 2015 wordt hierop strafrechtelijk gehandhaafd.
 
Voor meer informatie zie: www.ilent.nl

Naar boven


Parksluizen en bruggen Delfshavense Schie een maand gestremd

Vanaf vrijdag 24 juli tot maandag 24 augustus  2015 is de doorvaart van de grote Parksluis te Rotterdam gestremd.  Deze stremming is noodzakelijk in verband met het vervangen van de rails van de sluisdeuren.
 
In dezelfde periode zijn de Beukelsbrug en Mathenesserbrug over de Delfhavense Schie eveneens gestremd. Meer informatie vindt u in de volgende Bekendmakingen aan de Scheepvaart:

Naar boven


Beschikbaarheid van drinkwater voor binnenvaart in haven Antwerpen

Het havenbedrijf Antwerpen stelt drinkwater ter beschikking aan de binnenvaart via verschillende afnamepunten, verspreid in het havengebied. Op rechteroever varen bovendien schepen die het drinkwater op bestelling komen leveren.
 
Commerciële binnenschepen die een verblijf hebben in de haven, kunnen gratis 6m³ drinkwater innemen. De reglementering is terug te vinden in de tariefverordening op de binnenvaart.
Vaste waterpunten zijn te vinden op de kaaien 75, 601, 616, 624 en 1103. Op rechteroever leveren de drinkwaterboten elke werkdag drinkwater aan de binnenvaart tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Voor de lage havennummers (ten zuiden van de Boudewijnsluis) bestelling via gsm-nummer +32 477 214 403. Voor de hoge havennummers (ten noorden van de Boudewijnsluis) bestelling via gsm-nummer: +32 477 214 404.
 
Registratie
Binnenschippers dienen zich hier eenmalig te registreren alvorens drinkwater te kunnen innemen. Zodra aangemeld, krijgt men een persoonlijke pagina waarop men zijn verbruik kan volgen. Een unieke login op basis van het ENI-nummer en een gsm-nummer garandeert een veilige toegang tot de persoonlijke gegevens.
 
Voor meer informatie zie: www.portofantwerp.com/drinkwaterbeleid

Naar boven


CCR organiseert LNG-strategiesymposium in het najaar van 2015

De CCR organiseert op 8 oktober 2015 in Straatsburg een LNG-Strategiesymposium Binnenvaart en Havens. De doelgroep is het bedrijfsleven (scheepseigenaren, zee- en binnenhavens, infrastructuurexploitanten, scheepswerven, toeleveranciers, banken, energieverzorgers en andere LNG-gebruikers), overheden en experts.
 
In het kader van drie interactieve podiumdiscussies worden de realistische perspectieven van LNG vanuit strategisch oogpunt besproken, om binnen de context van de activiteiten van het bedrijfsleven en het  beleidskader te bepalen wat de volgende stappen moeten zijn.
Hier vindt u het voorlopige programma van deze bijeenkomst.
 
Voor meer informatie: www.ccr-zkr.org/14000000-nl.html

Naar boven


Oxfam Novib zoekt bedrijvenambassadeurs

Een structurele samenwerking tussen twee partijen die het beste uit hun organisatie willen halen en elkaar helpen is wat wij als Oxfam Novib zoeken in onze bedrijvenambassadeurs. Samen met Nederlandse bedrijven geven wij mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid om een eigen bestaan op te bouwen. Dit doen wij met behulp van microfinanciering. Ruim 800 ondernemers zijn inmiddels overtuigd bedrijvenambassadeur. Zij vormen samen het grootste MVO-netwerk voor ondernemers. Bedrijven kunnen meedoen met een bedrag tussen 200 en 1.000 euro per maand. U maakt deel uit van het grootste sociale MVO-netwerk van Nederland. Wij nodigen u uit voor netwerkbijeenkomsten (2x per jaar). U krijgt events aangeboden voor relaties en teambuilding met uw medewerkers. Uw gift is aftrekbaar van de belasting. En u ontvangt een compleet MVO-communicatiepakket om uw maatschappelijke betrokkenheid optimaal uit te dragen, in uw eigen interne en externe communicatie. Bedrijven kunnen al mee doen vanaf 200 euro per maand. Als dit te veel is, kunnen de bedrijven gemeenschappelijk mee doen onder de verzamelnaam CBRB. Zo kunnen krachten en financiële middelen worden gebundeld en kan tegelijkertijd gebruik worden gemaakt van alle faciliteiten en mogelijkheden die dit project te bieden heeft.
 
Ps. Voor meer informatie kunt u via deze link een kort filmpje over 'Ondernemers voor Ondernemers' bekijken. Of klik hier voor een filmpje van één van onze netwerkbijeenkomsten.
 
Op naar een waardevolle samenwerking! Om u verder te laten informeren over dit project in een persoonlijk gesprek of voor aanmelding als bedrijvenambassadeur, kunt u contact opnemen met Tessa Tertsch. Zij zou graag een afspraak maken zodat zij samen met u naar de mogelijkheden kan kijken om ook ambassadeur te worden, zo kunt u een goed geïnformeerde beslissing nemen. Dit kan door middel van het inschrijfformulier. Zij kijkt er naar uit om bij u een afspraak te mogen maken.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Tertsch, Fondsenwerver Bedrijvenambassadeurs, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar bovenGa naar boven