Nieuwsbrief 2014 - 01

 1. CDNI-verdrag
 2. Risicoanalyse binnenvaart
 3. Herziening voorschriften passagiersschepen (H15 ROSR)
 4. Bevindingen thema-inspecties passagiersvaart IL&T
 5. Covadem zoekt deelnemers voor project vaardieptemeting
 6. EBU-Commissie voor de Passagiersvaart nieuw leven ingeblazen
 7. Hygiënecode voedselveiligheid
 8. Operationeel overleg met APMT / veiligheid bij APMT
 9. Bezoek Europarlementariër Philippe De Backer
 10. Tariefverordening Antwerpen
 11. Lentecursus Voortvarend Besparen
 12. Duurzame voorbeelden in de schijnwerpers

CDNI-verdrag

Hoorzitting bedrijfsleven en najaarszitting verdragsluitende partijen.
 
Dit jaar geen wijziging in tarief van de verwijderingsbijdrage.
De gasvormige ladingrestanten worden opgenomen in het CDNI-verdrag.
Nieuwe modellen voor de losverklaringen.

Hoorzitting bedrijfsleven en najaarszitting verdragsluitende partijen.
Najaarszitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen en hoorzitting met het bedrijfsleven
 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 12 december 2013 op de zetel van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg haar najaarszitting gehouden onder het voorzitterschap van de heer Ten Broeke, vertegenwoordiger van Nederland.
De zitting werd voorafgegaan door de tweede hoorzitting van de CVP met het bedrijfsleven.
Aan deze hoorzitting hebben vertegenwoordigers van AQUAPOL, CEFIC, EBU, ESO en FEPI deelgenomen.
De hoorzitting heeft een uitwisseling met de erkende organisaties over actuele kwesties en de verwachtingen van het bedrijfsleven mogelijk gemaakt.
 
De CVP heeft besloten in 2014 het CDNI-verdrag aan te passen aan de verwerking van gasvormige ladingrestanten, in navolging van de regels die voor de behandeling van vast en vloeibaar afval zijn vastgesteld. Het belang van dit initiatief is onderstreept door alle verdragsluitende staten.
De CVP heeft ook vastgesteld dat het verwijderingssysteem voor olie- en vethoudend afval in de laatste drie jaar naar volle bevrediging en tegen een constant tarief heeft gewerkt.
De CVP heeft tevens mogelijkheden geïdentificeerd om het net van ontvangstinrichtingen aan te vullen.
Hoewel de financiële exploitatie een overschot laat aantekenen, geven de verdragsluitende staten de voorkeur aan een stabiel tarief, dat meerdere jaren behouden kan blijven.
In deze context heeft de CVP het Internationaal Verevenings-en Coördinatieorgaan (IVC), waarin de nationale instituten zijn vertegenwoordigd, uitgenodigd in de loop van 2014 een nieuw tarief voor te stellen dat naar verwachting gedurende een periode van drie jaar vanaf 2015 geen nadere wijzigingen hoeft te ondergaan.
 
De CVP heeft tevens twee onderscheiden losverklaringen voor de droge lading en de tankvaart aangenomen. Deze verklaringen houden rekening met de specifieke voorschriften voor deze twee sectoren om het gebruik door de betrokken operators te vereenvoudigen. Bovendien zal dit de follow-up en de handhaving van de relevante regels door de bevoegde autoriteiten vergemakkelijken. De nieuwe modellen gelden vanaf 1 januari 2014.
 
In het kader van deze zitting is ook een hardheidsregeling voor de boordzuiveringsinstallaties aangenomen voor schepen die ten minste 50 passagiers vervoeren. Deze regeling betreft de passagiersschepen waarvan de boordzuiveringsinstallaties vóór 1 november 2011 zijn geïnstalleerd.
In de laatste plaats heeft de CVP de status van erkende organisatie verleend aan IG Rivercruise.
 
De volgende zitting van de CVP zal op 26 juni 2014 plaatsvinden onder het voorzitterschap van de heer Reutlinger, vertegenwoordiger van Zwitserland.
 
Het CDNI in het kort (www.cdni-iwt.org)
Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) van 9 september 1996 is in werking getreden op 1 november 2009.
Tot het Verdrag, dat de bescherming van het milieu en met name van het water beoogt, zijn zes landen toegetreden (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland).
De regels van het CDNI leggen de nadruk op de afvalpreventie, de verwijdering van het afval door gespecialiseerde ontvangstinrichtingen langs alle vaarwegen, de internationale financiering van deze maatregelen en initiatieven volgens het principe “de vervuiler betaalt” en de vereenvoudiging van de controles met betrekking tot de illegale lozingen van het betrokken afval in het oppervlaktewater.
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites: www.ccr-zkr.org/, of cdni-iwt.org/

Naar boven


Risicoanalyse binnenvaart

Het afgelopen jaar is er, in opdracht van het COVW (Centraal Overleg Veiligheid over Water, waarin handhavers van IL&T, RWS, Politie, Haven Amsterdam en Rotterdam, en Inspectie SZW samenwerken), een risicoanalyse voor de binnenwateren uitgevoerd door het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en de IL&T. Doel was, om aan de hand daarvan de handhavingsprioriteiten vast te kunnen stellen.
 
In het najaar van 2013 heeft IL&T de bevindingen uit het onderzoek van het HbR gevalideerd bij partijen uit de sector. Het CBRB en een aantal CBRB-leden, zijn betrokken bij deze validatie. Doel van deze validatie was, om na te gaan of de gehanteerde methodiek geschikt was, of deze goed was toegepast, of de geconstateerde risico’s (doelgroep in combinatie met gebeurtenis) herkenbaar waren, en wat men vond van de oorzaken en voorgestelde maatregelen.
 
Voor de risicoanalyse en voor de validatie waren de volgende doelgroepen gedefinieerd:
 • Containervaart,
 • Tankvaart,
 • Passagiersvaart,
 • droge bulk,
 • recreatievaart.
De volgende incidenten zijn benoemd:
 • aanvaring met een ander schip,
 • aanvaring met infrastructuur,
 • zinken van een schip,
 • brand op een schip,
 • explosie op een schip,
 • verlies lading (vast),
 • verlies lading (vloeibaar),
 • persoonlijk ongeval.
Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.
 
Uit de validatie is gebleken, dat de methodiek voor de risicoanalyse en de uitkomsten over het algemeen geaccepteerd kunnen worden, hoewel de uitkomsten hier en daar wel nuancering behoeven. De oorzaken en maatregelen die in het rapport genoemd worden, konden niet worden gevalideerd, maar er zijn wel twijfels gegeven bij de robuustheid van de oorzaakanalyse. Ook op de voorgestelde maatregelen was commentaar. Gelet op de vele nuanceringen die tijdens de validatie aangebracht zijn, moet al met al geconcludeerd worden dat risico-doelgroepcombinaties die volgens de gehanteerde methodiek een hoog risico vormen, niet één-op-één aangewezen mogen worden als handhavingsprioriteiten.
 
Mocht u, behalve in het onderzoeksrapport, ook geïnteresseerd zijn in het validatierapport, neemt u dan contact met ons op.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Herziening voorschriften passagiersschepen (H15 ROSR)

Al sinds de inwerkingtreding van de huidige voorschriften voor passagiersschepen (hoofdstuk 15 ROSR) is er veel ontevredenheid over deze regelgeving. Nut en noodzaak van diverse voorschriften worden betwijfeld, en ook bij de toepassing ervan doen zich allerlei (interpretatie- en andere) problemen voor.
 
Daarom is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie (afdeling Beleid), IL&T, klassebureaus, en passagiersvaart opgezet om deze voorschriften te gaan herzien. De werkgroep, die nog zal worden uitgebreid met iemand uit de scheepsbouwsector, is onlangs voor het eerst bijeen geweest en heeft een stappenplan opgezet.
 
Allereerst zal begonnen worden met een inventarisatie van de huidige voorschriften: welke onderdelen behoeven verbetering? Hierbij zullen de CBRB-leden uitgebreid betrokken worden. Alle onderwerpen zullen aan de orde komen: stabiliteitseisen, verblijven (mede in relatie tot minder mobiele passagiers), brandbeveiliging, voortstuwing, veiligheidsmiddelen, veiligheidsorganisatie, enzovoort.
 
Hoewel het gaat om de herziening van hoofdstuk 15 van het ROSR c.q. hoofdstuk 15 van Bijlage II van Richtlijn 2006/87/EG, moeten we ons er bewust van zijn dat een dergelijke herziening ook consequenties zal kunnen hebben voor die passagiersschepen die vallen onder louter nationale wetgeving (zoals Amsterdamse rondvaartboten en veerboten). Ook zij zullen derhalve betrokken moeten worden.
 
De herziening van deze voorschriften voor passagiersschepen wordt een thema voor de lange adem. CCR heeft eind 2013 het werkprogramma voor 2014-2015 vastgesteld, en daar staat de herziening van deze voorschriften niet op. Pas in het voorjaar van 2015 zal het werkprogramma voor 2016 en 2017 besproken worden; het is zaak om ervoor te zorgen dat dit onderwerp dan in het werkprogramma opgenomen wordt. Vanaf 2016 zal de herziening dan inhoudelijk behandeld gaan worden binnen de CCR, en ook dat zal de nodige tijd vergen.
 
Al met al betekent dat, dat we nu de tijd hebben om de herziening van deze voorschriften goed en gedegen voor te bereiden. Daarbij zullen ook principiële vragen aan de orde komen, zoals: Moeten er ook voorschriften komen voor passagiersschepen < 12 passagiers? Is het wellicht wenselijk dat (grote) passagiersschepen onder klasse gebouwd worden?
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Bevindingen thema-inspecties passagiersvaart IL&T

In de zomer van 2013 heeft de IL&T een aantal thema-inspecties uitgevoerd bij passagiersschepen in de binnenvaart, en op open rondvaartboten van ideële en educatieve instellingen.
 
Hotelschepen en dagpassagiersschepen
Er zijn in totaal 71 hotelschepen en dagpassagiersschepen geïnspecteerd, waarbij met name gekeken werd naar de voorschriften op het gebied van veiligheid, uitrusting en bemanning. De Inspectie wilde een beeld krijgen hoe het staat met de naleving van de betreffende wet- en regelgeving aan boord van dergelijke schepen.
 
De IL&T meent dat de naleving met betrekking tot deze eisen aan boord van hotelschepen over het algemeen in orde is. Punt van aandacht voor hotelschepen zijn de eisen voor passagiers met een beperkte mobiliteit.
 
Op de dagpassagiersschepen liet de naleving van de voorschriften echter nog wel wat te wensen over, vooral op het gebied van reddingsmiddelen en -boeien.
 
Open rondvaartboten
De inspectieresultaten bij de open rondvaartboten met een ideële of educatie instelling laten zien dat de naleving slechter is dan bij de reguliere open rondvaartboten die bij een thema-inspectie in 2012 waren gecontroleerd.
 
De thema-inspectie open rondvaartboten in 2013 was onder meer uitgevoerd omdat de IL&T in 2012 had geconstateerd dat het overtredingspercentage uit 2011 niet was verminderd. In 2013 zijn de open rondvaartbedrijven die in 2012 niet voldeden aan de Binnenvaartwet opnieuw bezocht. Nu voldeden deze bedrijven wel aan de eisen.
 
De open rondvaartboten van ondernemingen met een ideëel of educatief karakter zijn tijdens de thema-actie open rondvaartboten 2012 niet gecontroleerd. Om die reden was de aandacht tijdens de thema-actie 2013 geheel gericht op deze groep. De naleving bij de ondernemingen met een ideëel of educatief karakter is slechter dan bij de reguliere open rondvaartboten.
 
De IL&T vindt het zorgelijk dat op 3 van de 25 gecontroleerde open rondvaartboten geen schipper met vaarbewijs aanwezig is. Ook hadden 6 van de 25 rondvaartboten geen certificaat van onderzoek. Een certificaat van onderzoek geeft aan dat een schip voldoet aan de eisen van de Binnenvaartwet. Het niet voldoen aan deze eisen kan direct gevolg hebben voor de veiligheid van de passagiers aan boord van een open rondvaartboot. Aan boord van 8 open rondvaartboten ontbrak de verplichte brandblusser of was deze uit de keuring.
 
Beunhazen
De thema-inspectie richtte zich ook dit jaar weer op zogenoemde ‘beunhazen’, die meer dan 12 passagiers vervoeren, zonder de regelgeving in acht te nemen. Of de wildgroei van niet-commerciële rondvaartboten is toegenomen kan niet worden bevestigd, omdat er tijdens de actie dergelijke activiteiten niet zijn aangetroffen.
 
Zoals bekend, heeft het CBRB de laatste jaren veel aandacht besteed aan de zogenoemde ‘beunhazen’, die meer dan 12 passagiers vervoeren, zonder aan de voorschriften te voldoen. Van meerdere leden hebben wij diverse meldingen daarover ontvangen, die wij hebben doorgestuurd naar IL&T, die er vervolgens mee aan de slag is gegaan. IL&T heeft laten weten, onze signalen over beunhazen en de daardoor ontstane (mogelijke) onveilige situaties bijzonder op prijs te stellen. Met dit soort signalen kan IL&T zijn handhavingsfocus beter richten op die schepen die specifiek handhavingsaandacht behoeven. Wij verzoeken u dan ook, ook in 2014 de beunhaasmeldingen aan ons te blijven toesturen!
 
In 2014 zullen de thema-inspecties van IL&T, naast open rondvaartboten, vooral gericht zijn op dagpassagiersschepen en zeilende passagiersschepen.
 
Het persbericht te vinden via: www.ilent.nl/actueel/resultaten_ilt_controles_passagiersschepen_en_open_rondvaartboten.aspx
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Covadem zoekt deelnemers voor project vaardieptemeting

Tijdens de Telematica-dag eind 2013 heeft Meeuwis van Wirdum (Marin) deze presentatie  gegeven over het Covadem-project (coöperatieve vaardieptemetingen). Het project is gericht op het delen van actuele vaardieptemetingen door binnenvaartondernemers. In dit project wordt gewerkt aan beschikbaarheid over actuele en betrouwbare informatie van waterstanden op de vaarroute. Doelstelling is een kostenbesparing, efficiënter varen en verhoging van de opbrengst voor binnenvaartondernemers.
 
Gezocht deelnemende schepen
In 2013 hebben enkele CBRB-leden al deelgenomen aan dit project. Covadem is op zoek naar meer deelnemende binnenvaartondernemers in 2014. Er worden schepen gezocht die voorzien zijn van beladingmeters en bij voorkeur ook brandstofverbruiksmeters. Covadem maakt grotendeels gebruik van de apparatuur die aan boord van schepen aanwezig is. Aanvullend worden schepen uitgerust met een eenvoudige computer om informatie uit bestaande sensoren om te zetten naar een bericht. Dit bericht wordt aan de wal verrijkt met geavanceerde modellen over de rivier (via Deltares) en het gedrag van het schip (via Marin). Uiteindelijk wordt een actuele waterdieptekaart van de vaarweg gedeeld met andere gebruikers.
 
Aan het project werken de volgende partijen mee: Connekt, Marin, Autena Marine, Deltares, Buck Consultants, Rijkswaterstaat en Bureau Telematica Binnenvaart.
Voor meer informatie zie deze website en deze folder.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


EBU-Commissie voor de Passagiersvaart nieuw leven ingeblazen

De bestaande Commissie voor de Passagiersvaart van de Europese Binnenvaart Unie (EBU) leidde de afgelopen jaren een min of meer slapend bestaan. Vanwege diverse recente ontwikkelingen is echter besloten, mede in het kader van onze nieuwe strategie, om deze commissie weer te reactiveren.
 
De eerste bijeenkomst van de hernieuwde Passagiersvaartcommissie van de EBU is gepland op dinsdag 18 februari a.s. in Duisburg. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse, Duitse, Zwitserse, Franse, en Belgische passagiersvaart. Voorzitter van de commissie is Willem de Zeeuw (Zwitserland), ondergetekende is secretaris.
 
De volgende punten komen aan de orde:
 • Vuilwaterafgifte,
 • Boordzuiveringsinstallaties,
 • Overgangsbepalingen (waaronder de Tweede Onafhankelijke Voortstuwing),
 • Herziening Hoofdstuk 15 ROSR (zie elders in deze nieuwsbrief),
 • CCR “Visie 2018”: Beroepsopleiding en –kwalificatie, handhaving van sociale randvoorwaarden,
 • Samenwerking met andere organisaties, zoals de IG Rivercruise en de BBZ.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Hygiënecode voedselveiligheid

De bestaande ‘Hygiënecode Binnenvaart’ voor diervoeders is opgenomen in de ‘Standaard voor de Binnenvaart’ binnen de ‘Good Manufacturing Practice (GMP) regeling. Deze GMP-regeling geldt formeel uitsluitend voor diervoeders. Onlangs heeft, naar aanleiding van de opheffing van de productschappen per 1 januari 2014, een Ronde-Tafelbijeenkomst van hygiënecodehouders plaatsgevonden. Aangezien het ‘Productschap Diervoeders’ tot nu toe toezicht hield op de ‘Hygiënecode Binnenvaart’ bestond er een arrangement met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) waardoor het gebruik van de hygiënecode binnenvaart ook voldeed bij het vervoer van levensmiddelen. De NVWA had er mee ingestemd de controle op het levensmiddelenvervoer te combineren met de GMP regeling. Dit arrangement is nu komen te vervallen.
 
Door de opheffing van het Productschap dient het CBRB als officiële codehouder besluiten te nemen over het onderhoud van deze code vanaf 1 januari 2014. De bestaande code is voor het laatst herzien in 2008/2009. Iedere 5 jaar dient dit opnieuw te geschieden zodat 2014 het jaar van herziening is. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de NVWA en het Regulier Overleg Warenwet (ROW ) zijn de controlerende instanties.
 
Gedurende de laatste maanden zijn een aantal mogelijkheden de revue gepasseerd. Al snel was de conclusie dat binnenvaart een specifieke vorm van transport is en dat het onderbrengen bij de ‘Hygiënecode voor Wegtransport’ zoals werd voorgesteld geen goede oplossing was, binnenvaart is toch iets heel anders dan wegtransport. Ook het voorstel dat het onderhoud door het Nederlands Normalisatie instituut (NEN) gedaan zou worden leek ons niet de beste oplossing voor onze leden, alleen al wegens de over het algemeen hoge kosten die dit instituut rekent.
 
Het CBRB is en blijft beheerder van de ‘Hygiënecode Binnenvaart’. Het CBRB zal de komende periode bepalen hoe dit beheer voor het vervoer van levensmiddelen, ook wat betreft de verificatie, vorm moet krijgen. In het eerste halfjaar van 2014 zullen er gesprekken en onderzoeken moeten plaatsvinden inzake de eventuele aanpassingen. Over het verificatiedeel van deze aanpassingen moet goed nagedacht en onderzocht worden op welke wijze dit alles voor onze leden het beste geregeld kan worden. Voor leden is nadere informatie over de huidige hygiënecode op het extranet beschikbaar.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Operationeel overleg met APMT / veiligheid bij APMT

Naar analogie van het reguliere operationele overleg met ECT is afgesproken om ook met APMT een vergelijkbaar regulier overleg te gaan initiëren. Behalve de operationele processen (EDI-voormelden, planning, documentatie, en dergelijke) zullen daarbij ook veiligheidsonderwerpen aan de orde komen. Een datum wordt binnenkort gepland.
 
Wat betreft de veiligheid op APMT: Er is veel kritiek vanwege de gebrekkige mogelijkheden om aan en van boord te kunnen. Hierover is een aantal maal contact geweest met APMT. Naar aanleiding daarvan zullen er in 2014 trappen in de kademuren worden aangelegd, zodat kade en schepen veilig betreden kunnen worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Bezoek Europarlementariër Philippe De Backer

Op 10 januari jl. bracht Europarlementariër Philippe De Backer (Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) een werkbezoek aan de Rotterdamse haven. In een Ronde-Tafelgesprek, waarbij het CBRB eveneens aanwezig was, zijn diverse relevante onderwerpen besproken.
 
Het CBRB heeft uitgebreid de gelegenheid gehad om de algemene gang van zaken in en de structuur van de binnenvaart toe te lichten. Daarbij is wederom benadrukt, dat ‘binnenvaart’ niet per definitie hetzelfde is als ‘schippers’, zoals het heersende beeld vaak wil.
 
De volgende onderwerpen zijn inhoudelijk besproken:
 • Crisis in de binnenvaart: Het CBRB heeft aangegeven geen voorstander te zijn van door anderen bepleite crisismaatregelen, zonder de moeilijke situatie waarin veel schippers verkeren te willen bagatelliseren.
 • Naiades II: Het CBRB heeft zijn zorg geuit over het feit dat er met Naiades II weliswaar een ambitieus plan is neergelegd, maar dat de bijbehorende fondsen vooralsnog ontbreken.
 • TEN-T: Het CBRB is blij dat de binnenhavens, als belangrijke knooppunten, nu ook deel uitmaken van het TEN-T-netwerk, maar is bezorgd of kleinere gemeentes met binnenhavens wel in staat zullen zijn om hierbij aan te haken.
Vanzelfsprekend worden deze onderwerpen, via de EBU, ook met de Europese Commissie besproken.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Tariefverordening Antwerpen

Onlangs heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zijn tariefverordening 2014 voor de binnenvaart gepubliceerd.
Deze verordening bevat niet alleen de haventarieven, maar ook de geldende voorschriften met betrekking tot marifoonkanalen, (voor de containerbinnenvaart) het BTS, scheepsafval, walstroom, drinkwaterlevering, en ligplaatsen.
De tariefverordening is hier te vinden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Lentecursus Voortvarend Besparen

In 2014 biedt EICB in samenwerking met het Scheepvaart en Transport College in totaal vier gelegenheden om de cursus VoortVarend Besparen te volgen. Hier leren schippers aan de hand van praktijkvoorbeelden slim omgaan met hun brandstofverbruik. Een proef op de simulator maakt vast onderdeel uit van het lesprogramma.
 
De cursus neemt een dagdeel in beslag. De kosten voor de cursus bedragen € 240,00 excl. BTW. Het bijbehorende certificaat levert punten op voor de Green Award.
 
De eerstvolgende cursusmogelijkheid is op woensdag 12 maart 2014 (en zal definitief doorgang vinden bij een minimum van 8 deelnemers).
Geïnteresseerd? Meldt u zich dan nu alvast aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Duurzame voorbeelden in de schijnwerpers


Duurzaamheid staat volop in de belangstelling. De impact van keuzes op onze omgeving spelen een steeds grotere rol in de maatschappij, zo ook in de transport en logistiek. Veel verladers onderzoeken de mogelijkheden om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen waarbij ook naar mogelijkheden in de logistieke keten wordt gekeken. Niet alleen in de logistiek, ook overheden zijn door de maatschappelijke ontwikkelingen op zoek naar informatie over emissies in de binnenvaart. Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) speelt handig in op deze ontwikkelingen met een nieuwe thema brochure en interactieve website die het duurzame karakter van de binnenvaart inzichtelijk maken.

 
De binnenvaart heeft op het gebied van duurzaamheid een belangrijke troef in handen. Vervoer over water per vervoerde tonkilometer heeft immers, ten opzichte van andere modaliteiten, de minste CO2-uitstoot. Als voorlichtingsbureau voor diverse doelgroepen speelt het BVB deze troef graag uit. Niet in de laatste plaats richting Den Haag maar ook door in het logistiek advies aan de verlader binnen het project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart de CO2-reductie die door vervoer over water gerealiseerd wordt, mee te nemen. Er is echter meer dan alleen CO2. Dat blijkt ook uit discussies rondom de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden in de binnenvaart. Als antwoord op die discussie heeft het BVB in 2012 zowel online als op papier een duurzaamheidsuitgave met de naam The Blue Road; de kortste weg naar duurzaam transport uitgebracht. Hierin staan feiten en cijfers op het gebied van duurzaamheid en worden innovatieve initiatieven in de markt naar voren gebracht. Nieuwe toepassingen volgen elkaar steeds sneller op en een steeds groter wordende groep schepen zijn “groen”. Dat moet de sector bij haar doelgroepen uitdragen. Om die reden zijn de papieren duurzaamheidsfolder en website vernieuwd en up-to-date gebracht. Zo geeft de papieren brochure naast de feiten en cijfers, nieuwe voorbeelden van koplopers op het gebied van duurzaamheid in de markt. Denk bij deze koplopers aan mts Greenstream, mts Duandra, mcs Semper Fi en de refit van een bestaand containerschip van Danser naar LNG. Allemaal voorbeelden die als koploper op het gebied van LNG, hybride of elektrische aandrijving een bijdrage leveren aan hetgeen the Blue Road voor staat, duurzaam vervoer over water
 
De brochure is verkrijgbaar bij het BVB of is van de website te downloaden. De online versie is ook aangepast en toegankelijker en attractiever gemaakt. Door al scrollende een ‘reis’ af te leggen, worden in een oogopslag feiten en cijfers gegeven en met doorklikmogelijkheden extra informatie verschaft. Deze online tool is binnenkort te zien via: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/duurzaamtransport/
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BVB, Petra Figee, telefoon: 010 - 412 91 51 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 
Ga naar boven