Nieuwsbrief 2013 - 11

 1. Nextlogic - stand van zaken
 2. Zuiveringsinstallaties passagiersvaart
 3. Competitieve LNG-markt
 4. Stremmingen sluizen Boven-Rijn in 2014
 5. Beleidsregel Binnenvaart 2013
 6. Overleg Binnenvaart met HbR
 7. Verkeersanalyse kruising Oude Maas - Hartelkanaal
 8. Generatorverbod: Aanwijzingsbesluit gebieden en Beleidsregels ontheffingen
 9. CCR Werkprogramma STF 2014-2015
 10. Boetebedragen overtreding Arbeidstijdenbesluit
 11. EBU nieuwsbrief
 12. EP overeenstemming bereikt meerjarenbegroting EU
 13. Gemeenschappelijke vergadering van de water- en scheepvaartpolitie van de CCR-lidstaten
 14. Consumentenprijsindex

Nextlogic - stand van zaken

Logo-Nextlogic

Al enkele jaren wordt door marktpartijen in de containervaart - de CBRB-container operators, VITO-leden, zeehaventerminals ECT en APMT, deepsearederijen en empty depots, onder auspiciën van het HbR - onder de naam Nextlogic intensief samengewerkt aan verbetering van de afhandeling in de zeehaven.
Nextlogic voorziet onder meer in het opzetten van een integrale, neutrale planning van de terminalslots in de haven - het zogeheten Brein. Deze integrale planning zal tot een wezenlijk andere werkwijze leiden - en daarmee tot een systeemsprong die de binnenvaart en de andere betrokken partijen on staat stelt om de ambities (45% van de containers aan- en afgevoerd via de binnenvaart) waar te maken.
De bedoeling was om op korte termijn te beginnen met een zogenoemde grootschalige praktijkproef. Bij het opstellen van de functionele eisen voor het Brein bleek echter, dat een aantal belangrijke punten onvoldoende uitgewerkt waren (met name de fixed windows bij APMT).
Daarom is onlangs besloten om eerst door middel van een simulatie inzicht te verkrijgen in de effecten van fixed windows (en andere belangrijke elementen, zoals EGS, openingstijden van depots, demurrage & detention), een aantal stappen te zetten op het gebied van de kwaliteit van de informatie en de uitwisseling daarvan, en pas daarna het Brein te gaan ontwikkelen en de praktijkproef te gaan uitvoeren.

Het einddoel is en blijft ongewijzigd: een integrale, neutrale planning van terminal- en depotslots in de Rotterdamse haven. De route er naar toe zal echter in stappen worden genomen, in plaats van een 'big bang'. Helaas zal deze gefaseerde aanpak leiden tot een vertraging van mogelijk een jaar in de uitvoering van het project.
Een groot risico van die langere doorlooptijd is, dat het momentum verloren wordt: dat er weliswaar een aantal stapjes in de goede richting gezet worden, maar dat het uiteindelijke doel - de eerder genoemde systeemsprong - mede door de ingebruikname van de terminals op de Tweede Maasvlakte, verwaterd en uiteindelijk niet bereikt zal worden.
Het CBRB zal daarom blijven aandringen op de noodzaak om snelheid in het proces te houden en het Brein zo spoedig mogelijk te ontwikkelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Zuiveringsinstallaties passagiersvaart: Erkenning van andere (gelijkwaardige) normen

Het CBRB heeft, bij de totstandkoming van voorschriften voor de boordzuiveringsinstallaties voor de passagiersvaart (hoofdstuk 14a ROSR) steeds ervoor gepleit om ook andere, gelijkwaardige, in de zeevaart of andere sectoren toegepaste normen te erkennen. De markt voor zuiveringsinstallaties in de binnenvaart is immers - wereldwijd gezien - slechts zeer klein; het gaat om hooguit enkele tientallen exemplaren per jaar. Voor fabrikanten van dergelijke installaties is het eenvoudigweg nauwelijks rendabel om een kostbaar typegoedkeuringsproces te doorlopen, met als gevolg dat er tot voor kort niet één typegoedgekeurde zuiveringsinstallatie voor de passagiersvaart beschikbaar was.
Veel reeds in bedrijf zijnde boordzuiveringsinstallaties voldoen aan normen die in de zeevaart toegepast worden.
Recent is er vanuit de CCR echter een voorstel gekomen tot erkenning van bepaalde andere normen. Daarmee lijkt een eerste aanzet gegeven te worden tot invulling van art. 14a.07 lid 1, dat tot dusver nog leeg was.

Wat dit voorstel tot erkenning van de andere normen in de praktijk zal gaan betekenen is nog niet duidelijk. Het CCR-voorstel stelt een aantal vereisten waaraan voldaan moet worden om de andere normen als gelijkwaardig te erkennen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze gestelde vereisten overeenkomen met de betreffende keuringsprocedures van de te erkennen normen. Daartoe heeft het CBRB contact opgenomen met de betreffende leveranciers van boordzuiveringsinstallaties om te beoordelen in hoeverre hier inderdaad een belangrijke stap gezet is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Neem uw stap richting een meer competitieve LNG-markt op 11 en 12 december 2013 in Amsterdam

De LNG-markt is in beweging en steeds meer projecten worden succesvol gedemonstreerd. De hindernissen zoals wet- en regelgeving worden geleidelijk aan gereduceerd. Maar er zijn echter nog enkele uitdagingen te overwinnen. Hoe kunnen we het aantal LNG-projecten verder verhogen?
En hoe wordt de uitrol van LNG als duurzame brandstof gestimuleerd?

Van deskundigen tot eindgebruikers
Profiteer van kennis uit eerste hand en leer van ervaringen uit reeds uitgevoerde projecten op de vierde jaarlijks gehouden ‘Small Scale LNG Conference’.
Blijf op de hoogte van marktontwikkelingen, nieuwe innovatiestrategieën en regelgevende voorwaarden. Zorg ervoor dat u het maximale haalt uit uw investeringen in LNG!

Speciale korting & eindgebruiker vergoeding
Krijg € 400,00 korting met de speciale EICB-kortingscode op uw toegangskaart tot de conferentie! Voor eindgebruikers (=vrachtwagen- en scheepseigenaren) geldt een speciaal tarief van slechts € 149,00 (eindgebruikers betalen zonder EICB-kortingscode € 199,00).
Bestel uw toegangskaart hier met kortingscode: 68305EICB.

Voor meer informatie en registratie gaat u naar de volgende link.
Deze conferentie zal in de voertaal Engels worden gehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het EICB, tel.nr.: 010 - 798 98 30.

Naar boven


Stremmingen sluizen Boven-Rijn in 2014

In een vorige CBRB-nieuwsbrief hebben we u met dit artikel geïnformeerd over de voorgenomen stremmingen van de sluizen in het Grand Canal d’Alsace in 2014. Recent ontvingen we dit nieuwe overzicht van de geplande stremmingen. Deze planning is pas geldig wanneer het aan de binnenscheepvaart is gepubliceerd. De hoeveelheid stremmingsdagen zijn beduidend minder dan in het eerste voorstel. Desondanks is de hinder voor het scheepvaartverkeer nog steeds erg groot. De grote sluis bij Vogelgrün is een groot deel van het jaar buiten gebruik.

De situatie van de sluizen in dit vaargebied is al jarenlang een punt van zorg. Via diverse wegen brengt het CBRB het belang van deze vaarweg, de grote hoeveelheid lading die er per binnenvaart vervoerd wordt en het belang van garantie van vervoerszekerheid onder de aandacht. Het gaat om het belang van de binnenvaart en de in dit gebied aanwezige industrie, havens en het toerisme.

De CCR heeft met dit document N2-ien13_55nl.pdf aan de Duitse en Franse delegatie verzocht om:

 • de werkzaamheden zoveel mogelijk te bespoedigen en de scheepvaart zo gering mogelijk te belemmeren,
 • de scheepsexploitanten vroegtijdig en met gebruik van RIS over de onderbreking van het sluisbedrijf en in het bijzonder over afwijkingen van oorspronkelijke planningen te informeren,
 • voldoende ligplaatsen voor de schepen die vanwege de onderbrekingen van het sluisbedrijf op hun schutting moeten wachten gereed te houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Beleidsregel Binnenvaart 2013

Op 28 oktober is de Beleidsregel Binnenvaart 2013 in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een aanvulling op een beleidsregel die eind 2011 werd gepubliceerd. Destijds betrof dit de opschoning van de oude Beleidsregels zoals die van kracht waren onder de eerder vervallen Binnenschepenwet. Zie hierover dit eerdere artikel in de CBRB-nieuwsbrief.

Met de Beleidsregel Binnenvaart 2013 wordt een nadere invulling gegeven aan de geldende technische eisen in het kader van de afgifte Certificaten van Onderzoek op grond van de Binnenvaartwet. Over de inhoud van deze beleidsregel is langdurig gediscussieerd, onder meer in de Technische Commissie van de Inspectie Leefomgeving & Transport. Het CBRB zit ook in deze Commissie.
Voor de certificerende instanties zijn Beleidsregels verplichtend, net als wet- en regelgeving. In de beleidsregel worden open normen of nationale interpretaties nader omschreven. Dit is belangrijk voor het eenduidig toepassen van het normenkader.
In de toelichting, aan het einde van de publicatie, is artikelsgewijze te lezen wat de achtergrond is van de inhoud van de Beleidsregel.

Onjuistheden
IL&T heeft ons gewezen op een aantal onjuistheden in deze publicatie die aangepast zullen worden. Paragraaf 5 gaat over de het zicht uit het stuurhuis. De eerste alinea onder artikel 5.1 is verkeerd (dubbel) geplaatst. Deze tekst staat al bij artikel 4.2 (het einde is iets anders geformuleerd, maar met zelfde strekking). In de toelichting is de juiste vermelding genoemd. Bij de volgende versie zal paragraaf 5 geheel kunnen vervallen omdat de CCR en EU een eigen dienstinstructie (nr. 27) invoeren die het vrij zicht vanuit het stuurhuis met hulpmiddelen mogelijk maakt.
De geldigheidsduur van certificaten voor passagiersschepen in de EU-richtlijn en CCR-reglementen is vastgesteld op maximaal 5 jaar. Daarmee is de bij artikel 6.1 in de beleidsregel genoemde termijn van 4 jaar niet correct in de beleidsregel overgenomen. Bij de volgende publicatie wordt deze omissie hersteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Overleg Binnenvaart met Havenbedrijf Rotterdam

Op 13 november jl. heeft er een overleg plaats gevonden tussen de Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR) en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Er is onder meer gesproken over het toekomstige prijsbeleid/binnenhavengeld, de stand van zaken van wacht- en ligplaatsen en het gebruik van de duwbakkenligplaats in de Botlek.

Tijdens het overleg werd deze presentatie gegeven met informatie over de stand van zaken van de wacht- en ligplaatsen de Rotterdamse haven. De volgende ligplaatsen zijn inmiddels opgeleverd:

 • 2e Petroleumhaven steiger 0 (110 m);
 • Waalhaven Pier 4 noordzijde (L. 90 tot 150 m);
 • Waalhaven palen bij duwbakkenligplaats zuidzijde.

 


Foto van het Havenbedrijf Rotterdam

 

De volgende plaatsen worden onderzocht:

 • Calandkanaal noordzijde;
 • Hartelkanaal tussen de Beer en Pionier;
 • Madroelhaven;
 • 2e Petroleumhaven t.h.v. VLC.

Gecombineerde ligplaats en overslag
De ligplaats in de Waalhaven bij Pier 4 is een ligplaats die gecombineerd wordt met overslag. Er wordt gewerkt aan dynamische informatie met behulp van een digitaal verkeersbord wanneer de ligplaats beschikbaar is. Inmiddels is het Openbaar Ministerie akkoord met deze vorm van de bebording, mits de borden er uitzien zoals in het Binnenvaart Politie Reglement. Op termijn zal ook op internet inzichtelijk worden gemaakt of de ligplaats beschikbaar is.

Gecombineerde ligplaats binnenvaart/zeevaart
De ligplaatsen in het Calandkanaal worden ook ‘dynamisch’ gebruikt, samen met de zeevaart. Er vindt een herschikking plaats van de indeling, waarbij de zeevaart aan de west- aan de oostkant plaats kan nemen.

 


Foto van het Havenbedrijf Rotterdam

 

Binnenhavengeld
Het CBRB is eerder geïnformeerd door het HbR over de start en het fasegewijs werken aan een nieuw integraal prijsbeleid voor de binnenvaart.
Per 1 januari 2013 kunnen binnenvaartondernemers gebruik maken van de nieuwe web-opgave Binnenhavengeld (via PortBase) en daarmee is fase 1 afgerond.

In fase 2 wordt ingezet op de berekening van het binnenhavengeld naar werkelijke verblijfsduur, zoveel als mogelijk met gebruikmaking van AIS-gegevens. Het nieuwe binnenhavengeldbeleid is in het Directeurenoverleg Binnenvaart besproken. Inmiddels is het CBRB uitgenodigd om samen met het HbR een goede en relevante groep te vormen om hiermee aan de slag te gaan. In 2014 zal gestart worden met een pilot. Uiteraard zal het CBRB-leden uit de diverse deelmarkten betrekken bij dit proces.

In fase 3 zal daarna gekeken worden naar de mogelijkheden om het binnenhavengeld te differentiëren, naar rato van gebruik en diensten (zoals water, walstroom, Wi-Fi, afval, enz.).

Spudpalen
In een eerder geplaatst artikel in de CBRB-nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat er een onderzoek plaatsvindt door het HbR naar de invloed van spudpaalgebruik op de bodem. Onderzocht wordt of het spudpaalgebruik zorgt voor schade aan de bodem. Hoewel het onderzoek nog niet geheel is afgerond lijkt het erop dat er geen of geringe schade aan de bodem wordt aangericht door Spudpalen. Dit zou kunnen betekenen dat het aantal locaties waar kan worden gelegen met behulp van de spudpaal uitgebreid zou kunnen worden.

Duwbakken ligplaats Botlek
Eind verleden jaar is dit verkeersbesluit genomen over de duwbakkenligplaats in de Botlek. De aanleiding voor deze bekendmaking was en is de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer ter plaatse. Hiertoe heeft het HbR eerder een specifiek overleg georganiseerd met het relevante bedrijfsleven. Na ervaringen van enkele maanden is e.e.a. naar wens van het betreffende bedrijfsleven aangepast. Zo is de maximale ligduur van 72 uur voor duwbakken in de Laurenshaven komen te vervallen. Het Havenbedrijf is bezig met eigenaren van duwbakken om een convenant te sluiten. Eén van de onderwerpen in dit convenant is de ontwikkeling van een applicatie waarmee een beeld wordt geschetst over het aantal beschikbare ligplaatsen voor duwbakken in het Botlekgebied. Er zijn diverse plannen en ontwikkelingen om de binnenvaart beschikbare ligplaatsen in de toekomst inzichtelijk te maken waarbij gebruik gemaakt wordt van AIS. Omdat duwbakken geen AIS hebben zal hiervoor een aparte applicatie beschikbaar moeten zijn.

LNG- en bunkerstation
Naar verwachting zal in 2015 een bunkerstation voor LNG worden ingericht ten oosten van de ‘Pionier-kade’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Verkeersanalyse kruising Oude Maas - Hartelkanaal

De kruising Oude Maas - Hartelkanaal is door het HbR geïdentificeerd als potentiële bottleneck. Deze splitsing kan mogelijk in de toekomst de groei van de binnenvaart beperken. Er is een project gestart om de capaciteit van deze splitsing in kaart te brengen. Dit gebeurt o.a. op basis van data-analyse en simulatie. Daarnaast vindt het HbR het ook van belang om de ervaringen van schippers en verkeersbegeleiders mee te nemen.

Op 4 november jl. vond daarom een Expert workshop plaats. Van CBRB-leden waren kapiteins aanwezig vanuit de duwvaart (ThyssenKrupp Veerhaven) en tankvaart (Interstream Barging). Bij deze workshop zijn de volgende presentaties gegeven:


Foto: Havenbedrijf Rotterdam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Generatorverbod: Aanwijzingsbesluit gebieden en Beleidsregels ontheffingen

Op 1 november 2013 zijn in de Staatscourant Aanwijzingsbesluit gebieden generatorverbod 2013 en de Beleidsregels ontheffingen generatorverbod Rotterdam gepubliceerd.
Conform artikel 4.6 van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 is het voor nader aan te wijzen plaatsen in de haven verboden om een generator te gebruiken. In het Aanwijzingsbesluit is opgesomd om welke gebieden het gaat. Toegevoegd als gebied waar een generatorverbod geld t.o.v. het eerdere Aanwijzingsbesluit is de Oosterkade.

In 2012 zijn de leden van het CBRB met dit artikel in de Nieuwsbrief geïnformeerd dat publicatie van een nieuw Aanwijzingsbesluit was opgeschort vanwege door ons geuite bezwaren. De kritiek betrof niet alleen een vermindering van de rechten door een wijziging van de tekst in de toelichting. Het ging ook over een werkbaar ontheffingenbeleid.

Tegelijkertijd met de publicatie van het Aanwijzingsbesluit is de Beleidsregel ontheffingen generatorverbod Rotterdam gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze regels wordt duidelijkheid geschapen voor zowel gebruikers van walstroom als andere belanghebbenden over hoe de Havenmeester omgaat met de bevoegdheid om een ontheffing te verlenen van het generatorverbod. Er wordt aangegeven welke ontheffing in welk gebied kan worden afgegeven, en wat de duur van deze ontheffing is. Een ontheffing kan worden verleend indien:

 • de schipper kan aantonen dat zijn schip meer elektriciteit verbruikt dan de walstroomkast kan leveren;
 • het schip ligt aangesloten op de walstroom en gedurende het gebruik een storing ontstaat waardoor geen walstroom meer kan worden afgenomen;
 • een schipper ligplaats wil nemen en de betrokken walstroomkast dan wel de beschikbare aansluitingen in de walstroomkast niet beschikbaar zijn om walstroom te leveren;
 • het internetnetwerk van Utiliq of de telefooncentrale van Utiliq door een technische storing niet te gebruiken is;
 • in een havenbekken alle aansluitpunten voor walstroom bezet zijn.

Voor het aanvragen van deze ontheffing en voor meer informatie over het ontheffingenbeleid kan contact worden opgenomen met het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 10 00 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op veel punten is het beleid van het verstrekken van ontheffingen verruimd. Een overzicht van de verruimingen heeft u kunnen lezen het eerdere CBRB-Nieuwsbriefartikel.
Met dit gewijzigde ontheffingenbeleid is volgens ons het maximaal haalbare bereikt. We merken op dat er bijzonder veel politieke druk op dit dossier is. Het ontheffingenbeleid is geen doel op zich. Sterker nog, wanneer hier veel gebruik van gemaakt moet worden zou, om dezelfde eerder genoemde politieke redenen, de verruiming ook weer terug gedraaid kunnen worden.
Ook walstroom is geen doel op zich. Het doel is een schoner milieu. We vinden dan ook dat er, naast goed functionerende walstroomvoorzieningen, criteria moeten worden vastgesteld voor het milieuvriendelijk opwekken van stroom aan boord van schepen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CCR Werkprogramma STF 2014-2015

In het kader van het werkprogramma van het Comité Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Beroepsopleiding (STF) heeft de CCR een aantal ‘probleemanalyses’ opgesteld. Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • wederzijdse erkenning bepaalde opleidingen en examenprogramma’s voor de kwalificatie matroos,
 • toetsing van de voorschriften met betrekking tot de vereiste vaartijd voor verkrijging van de kwalificatie matroos,
 • toetsing van voorschriften van vereiste vaartijd voor de verkrijging van het Rijnpatent,
 • ontwikkeling van cursusmodules voor bemanningsleden van met LNG aangedreven schepen,
 • actualiseren van de examenprogramma’s voor schippers,
 • gebruik van nieuwe technologieën ter verbetering van de controles (digitale tachograaf),
 • modernisering/flexibilisering van de voorschriften voor de bemanning en de vaar- en rusttijden,
 • harmoniseren en optimaliseren van de procedures voor het aantonen van de geschiktheid,
 • updaten, vastleggen en uniformeren medische minimumeisen voor het door middel van documenten aantonen van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid,
 • voertaal: zeker stellen dat schippers op de Rijn voldoende onderling en met de wal kunnen communiceren.

Het behoeft geen betoog dat het nieuwe werkprogramma op dit terrein een ambitieus karakter gaat krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Boetebedragen overtreding Arbeidstijdenbesluit

In de Staatscourant van 29 oktober jl. hebben de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de normbedragen bekend gemaakt voor het opleggen van bestuurlijke boetes bij overtredingen van Hoofdstuk 5 van het Arbeidstijdenbesluit op de Nederlandse binnenwateren. De normbedragen komen overeen met de boetebedragen voor overeenkomstige overtredingen van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn.

Hier kunt u de betreffende tarieflijst inzien: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-16892.html.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


EBU nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u ter informatie de EBU-nieuwsbrief. De EBU is het samenwerkingsverband van de internationale binnenvaart. Het CBRB is één van de partners binnen EBU en is vertegenwoordigd in het bestuur en in alle werkgroepen. Kijkt u eens op de website van de EBU voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Het EP heeft overeenstemming bereikt over de meerjarenbegroting van de Europese Unie en in het verlengde daarvan voor het infrastructuurbeleid met steun voor vaarwegen.

De EBU is ingenomen met het akkoord van het Europese Parlement over de meerjarenbegroting van de Unie. Daarmee stond ook de weg open voor de aanname van de infrastructuur financiering van de Trans-Europese netwerken dat steun biedt voor de binnenvaart. Vaarwegen maken deel uit van het kernnet van het nieuwe Trans-Europese netwerk.

Nieuw TEN-T beleid
Met het goedkeuren van de begroting steunt het Europese Parlement de door de Commissie voorgestelde nieuwe aanpak voor infrastructuur, planning en financiering die baseert op een efficiënt en duurzaam beleid. De EBU verwacht dat met dit akkoord tenminste 20% van de middelen beschikbaar worden gesteld voor de binnenvaart om de ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Corien Wortmann benoemd tot rapporteur NAIADES II
Dit akkoord volgt op het recente Commissievoorstel voor een voortzetting van het NAIADES-actieplan als steun voor de binnenvaart. De EBU is ingenomen met de benoeming van Corien Wortmann als rapporteur van het Parlement voor NAIADES II dat zich richt op infrastructuur, innovatie, gekwalificeerd personeel en integratie in de multimodale logistieke keten. Het schept voor de binnenvaart de nodige randvoorwaarden zodat deze ook in de toekomst haar toonaangevende rol op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie zal behouden. Het nieuwe beleid ten aanzien van het bestuurlijke kader onder NAIADES II wordt als belangrijke stap beschouwd om de overlappende juridische kaders en verantwoordelijkheden te voorkomen. Deze aanpak wordt gesteund door een administratieve overeenkomst tussen de Europese Commissie en de CCR waaronder uniforme standaarden stapsgewijs de thans verschillende standaarden onder de diverse juridische regimes moeten vervangen.

De EBU is ervan overtuigd dat de Commissie met steun van het Parlement en de lidstaten voldoende financiële middelen ter beschikking zal stellen voor dit ambitieuze plan. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu, toonaangevend op het gebied van transport en binnenvaart in Europa, heeft in een recent advies hierover aan de Tweede Kamer zijn steun voor deze plannen uitgesproken. Dit wordt als belangrijke leidraad voor de overige lidstaten beschouwd.

In de EBU, de Europese Binnenvaart Unie, zijn de nationale overkoepelende binnenvaartorganisaties uit 9 belangrijke Europese binnenvaartlanden vertegenwoordigd. De EBU vertegenwoordigt de belangen van de binnenvaartsector op Europees niveau. Zij zet zich met name in voor de verbetering van de concurrentiepositie van de binnenvaart ten opzichte van de overige modaliteiten, alsmede voor passende sociaal-economische condities en de instandhouding en verbetering van de infrastructuur. De EBU is de spreekbuis van de binnenvaart bij de Europese en internationale instituties en zet zich in voor de ontwikkeling en instandhouding van een Europees binnenvaartbeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de EBU, tel.: 010 - 4116070, fax: 010 - 4129091

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., website: www.ebu-uenf.org

Naar boven


Gemeenschappelijke vergadering van de water- en scheepvaartpolitie van de CCR-lidstaten

De CCR organiseert om de vier jaar een bijeenkomst van de water- en scheepvaartpolitie van haar lidstaten, waar ook AQUAPOL aan deelneemt. De bijeenkomst vond deze keer plaats in het gebouw van het Secretariaat-Generaal van de Benelux, met logistieke ondersteuning van de Belgische Federale Politie.

Ook deze bijeenkomst, waar zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod kwamen, bleek een uitstekend platform voor de uitwisseling van standpunten en ervaringen tussen de politieautoriteiten. De besproken onderwerpen hadden betrekking op de verschillende reglementen van de CCR nautische, sociale en technische voorschriften, vervoer van gevaarlijke stoffen), maar afgezien daarvan kwamen ook zeer concrete vraagstukken uit de praktijk ter sprake, zoals het belang van personen aan boord die stand-by zijn, de communicatieproblemen als gevolg van ontoereikende talenkennis of de controle van de rusttijden.

De bijeenkomst heeft bovendien de merite dat er een rechtstreeks contact mogelijk is tussen de handhavingsautoriteiten, die de reglementen van de CCR in de praktijk moeten toepassen, en de personen die de voorschriften opstellen. De algemene conclusie was dat de voorschriften in feite duidelijk genoeg zijn en slechts kleine aanpassingen behoeven.

AQUAPOL, het samenwerkingsverband voor de scheepvaartpolitie in Europa, heeft bij deze gelegenheid een beeld geschetst, hoe de voorschriften voor de binnenvaart gemoderniseerd zouden kunnen worden. Er werd gewezen op het belang van de technologische vooruitgang, waarbij werd ingegaan op de digitale tachograaf in combinatie met een digitaal dienstboekje.

Alle deelnemers waren het erover eens dat een dergelijke, rijk geschakeerde gedachtewisseling bijdraagt aan de harmonisatie van het Rijnregime en het waarborgen van een hoog veiligheidsniveau op alle waterwegen. Gezien het succes van de bijeenkomst, kijkt iedereen al uit naar de volgende bijeenkomst in 2017!

De CCR in het kort (www.ccr-zkr.org)

De CCR is een internationale organisatie, die een essentiële regelgevende rol speelt voor de Rijnvaart. De CCR heeft bevoegdheden op technisch, juridisch, economisch en ecologisch gebied. Al haar actiegebieden zijn gericht op een efficiënt, veilig, maatschappelijk verantwoord en milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Talrijke activiteiten van de reiken echter verder dan de Rijn, en betreffen de Europese vaarwegen in ruimere zin. De CCR werkt daarbij nauw samen met de Europese Commissie, alsmede met de andere rivierencommissies en internationale organisaties.

Naar boven


Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand oktober 2013 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2006=100) is in de periode van april tot oktober 2013 gestegen van 111,95 naar 112,10; in procenten bedraagt deze stijging 0,13%.
Dit stijgingspercentage wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 januari 2014.

Als de inflatiecorrectie niet halfjaarlijks, maar jaarlijks plaatsvindt wordt het stijgingspercentage berekend over de periode van oktober 2012 tot oktober 2013; over die periode is de afgeleide CPI voor alle huishoudens gestegen van 111,10 naar 112,10, derhalve met 0,90%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Ga naar boven