Fout
 • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 56 niet laden

Nieuwsbrief 2013 - 12

 1. Opschorting inwerktreding overgangsbepalingen ROSR
 2. Publicatie tarieven scheepvaart
 3. Beperkt ADN, regels vervoerde hoeveelheden
 4. Bestaande boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen
 5. Regels in bedrijf: sectorscan logistiek
 6. Verwachte besluitvorming verplichting AIS op de Rijn per 1 december 2014
 7. Rectificatie Bijlage 13 van het Binnenvaartpolitiereglement
 8. Vraag naar olie neemt af, vraag naar kolen neemt toe
 9. Bedrijvendag STC
 10. Nieuwe leden

Opschorting inwerkingtreding overgangsbepalingen ROSR

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft tijdens de najaarsvergadering besloten om de inwerkingtreding van een aantal overgangsbepalingen op te schorten. Dit besluit van de CCR is mede in overleg met de Europese Commissie genomen. Dit geeft de binnenvaart de tijd en mogelijkheid diverse bepalingen op nut en noodzaak en vooral haalbaarheid te toetsen. Zie hiertoe de volgende berichten:
Werkprogramma
Eerder dit jaar was, mede dankzij de inzet van binnenvaartbrancheorganisaties en de Nederlandse delegatie, het onderwerp knelpunten overgangsbepalingen ROSR met hoge prioriteit in het CCR-werkprogramma voor de komende jaren opgenomen. In dit document is te lezen over welke bepalingen de discussie heropend zal worden.
 
Ten behoeve van een bespreking over dit onderwerp in de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu, heeft het CBRB deze commissie geïnformeerd over het CBRB-standpunt. Hierbij is ook een beeld geschetst van het verloop van het dossier van de afgelopen 13 jaar en de doelstelling van de betreffende regelgeving weergegeven. Het volledige dossier, inclusief deze brief, vindt u hier op onze website.
 
Nut en noodzaak regelgeving
Het CBRB vindt het belangrijk dat er regelgeving is, waarvan voor gebruikers nut en noodzaak duidelijk zijn. Het doel van de betreffende regelgeving is een waarborg voor de veiligheid van de schepen, bemanning en het milieu. Afgelopen jaren zijn diverse knelpunten in overgangsbepalingen in kaart gebracht, omdat gebleken was dat de gevolgen van het aflopen van sommige overgangsbepalingen ingrijpender zouden zijn dan eerder gedacht. Met inachtneming van het belang van de duurzaamheid van de binnenvaart en het level playing field, vindt het CBRB het wenselijk dat voor de gedefinieerde knelpunten van aflopende overgangsbepalingen, die onevenredig hoge kosten met zich meebrengen voor het bedrijfsleven en waarvan nut en noodzaak niet duidelijk zijn, een werkbare oplossing wordt gevonden.
 
Hardheidsclausule
Naast de oplossing van de knelpunten moet er snel duidelijkheid komen over de toepassing van de hardheidsclausule. In de regelgeving is namelijk opgenomen dat bij moeilijk uitvoerbare eisen of onevenredig hoge kosten de Commissie van Deskundigen afwijkingen kan toestaan. Dat is de zogenaamde hardheidsclausule (artikel 24.04 lid 4 van het ROSR). Binnenvaartbrancheorganisaties willen dat er internationale afspraken worden gemaakt over een werkbaar en eenvoudig beroep op deze hardheidsclausule en zijn van mening dat de CCR en de Europese Commissie hier in het voorjaar van 2014 besluiten over dienen te nemen.
 
Harmonisering Rijnvaart en Europese regels
Op dit moment bestaan er twee regimes naast elkaar: die op grond van artikel 22 van de herziende Rijnvaartakte (Rijnvaartcertificaat) en Europese regelgeving (communautair certificaat). Het Europese binnenvaartbedrijfsleven heeft eerder dit jaar aandacht gevraagd voor de verschillen tussen de overgangsvoorschriften voor Rijnschepen en schepen met een communautair certificaat. In het algemeen zijn de termijnen volgens de Europese regels tien jaar langer of gelden ze slechts bij nieuwbouw, ombouw of verbouw. Binnenvaartbrancheorganisaties hebben om een nieuwe beoordeling gevraagd, met het oog op een eerlijke concurrentie, zonder nadelen te creëren voor schepen met een communautair certificaat. Dit past ook in de plannen van het Naiades II-pakket "Op weg naar kwaliteit van de binnenvaart”, waarbij gewerkt wordt aan de harmonisatie van de Europese technische voorschriften voor binnenschepen. In het belang van de veiligheid, maar zeker ook voor een gelijk speelveld, is een uniforme set van technische normen in Europa van belang.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Publicatie tarieven scheepvaart

Met deze publicatie in de Staatscourant op 13 december jl. zijn de wijzigingen van de tarieven van Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) en Kiwa, evenals andere wijzigingen van de Regeling tarieven scheepvaart, bekend gemaakt.
Aanvankelijk wilde de Inspectie per 1 januari 2014 de niet-kostendekkende tarieven met 7,25% verhogen en de kostendekkende tarieven met 2,25%. Het CBRB heeft toen het initiatief genomen om gezamenlijk met alle maritieme organisaties bezwaar te maken tegen de voorgenomen tariefsverhogingen. Zie hiertoe dit eerder geplaatste artikel in een CBRB-nieuwsbrief.
 
Positief resultaat initiatief CBRB
Dit initiatief van het CBRB heeft effect gehad! De tarieven per 1 januari 2014 zijn alleen aangepast met een inflatiecorrectie van 2,25%. Met deze aanpassing wordt afgezien van een reële tariefstijging om te komen tot een hogere kostendekkingsgraad van de tarieven.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Beperkt ADN, regels vervoerde hoeveelheden

In dit artikel leest u informatie over de regels van de vervoerde hoeveelheden bij droge lading schepen die onder de voorschriften van het ADN zijn gebouwd.
 
Hoofdstuk 7.1.4 van het ADN geeft de beperkingen van de te vervoeren hoeveelheden gevaarlijke goederen. In de binnenvaartbranche is deze passage uit het ADN bekend als “beperkt ADN”. Een grotere hoeveelheid product vergroot het risico en daarmee het gevaar naar de externe omgeving. Om deze reden zijn er maximale hoeveelheden bepaald voor de schepen die hiervoor niet extra zijn ingericht om het vervoer alsnog veilig te kunnen uitvoeren. Het ADN moet geraadpleegd worden bij het bepalen van de maximale te vervoeren tonnage gevaarlijke goederen per schip.
 
Onbeperkt ADN
ADN 7.1.4.1.3 geeft de hoofdregel: indien een schip dubbelwandig is uitgevoerd én voldoet aan de aanvullende eisen die gesteld worden in ADN 9.1.0.80 tot en met 9.1.0.95 zijn er geen beperkingen van kracht in de maximaal te vervoeren tonnage (behalve de ijktonnage aangegeven op de meetbrief).Het schip moet hiervan vervolgens wel een officiële aantekening hebben in het Certificaat van Goedkeuring. In het ADN 9.1.0.80 tot en met 9.1.0.95 worden onder andere aanvullende eisen gegeven met betrekking tot de breedte van de dubbele zij/wand (80-60 cm), de nooduitgangen en stabiliteit. Als uitzondering geldt wel het vervoer van explosieven: wanneer goederen vervoerd worden waarvoor een gevaarsetiket één, conform kolom vijf van tabel A van ADN 3.2, vereist is, is beperkt ADN van toepassing conform de bepalingen uit ADN 7.1.4.1.1.
 
Beperkt ADN
Voor dubbelwandige schepen die niet voldoen aan de aanvullende voorschriften en voor enkelwandige schepen geldt het beperkte ADN conform de bepalingen uit ADN 7.1.4.1.1 en 7.1.4.1.2.
Wanneer beperkt ADN van toepassing is mag een schip nooit meer dan 1.100 ton gevaarlijke goederen vervoeren. Voor de klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7,8 en 9 die aangegeven worden in ADN 7.1.4.1.1 gelden daarbij nog aanvullende beperkingen in de maximaal te vervoeren hoeveelheid afhankelijk van de gevarenklasse en verpakkingsgroep.
 
In dit schema is alles overzichtelijk weergegeven.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Bestaande boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen

Voor reeds in bedrijf zijnde boordzuiveringsinstallaties op passagiersschepen geldt dat zij in bedrijf mogen blijven mits zij voldoen aan de grenswaarden van “2 x Fase II”. Recentelijk is duidelijk geworden, dat bestaande (biologische) boordzuiveringsinstallaties niet aan de gestelde waarden kunnen voldoen.
 
Uit een aantal testrapporten van enkele willekeurige hotelcruiseschepen is gebleken, dat de zuiveringsinstallaties ruim boven de gestelde waarden scoren. Intensief contact met de leverancier en allerlei aanpassingen aan de installaties hebben de testresultaten niet zodanig kunnen verbeteren dat het lukt om te voldoen aan de grenswaarden van 2 x Fase II.
 
Uit een inventarisatie, die het CBRB in september 2011 heeft uitgevoerd, bleek dat er toen ongeveer 53 schepen waren met een biologische zuiveringsinstallatie, waarvan er 50 vóór 1-11-2009 waren ingebouwd en 3 na 1-11-2009. Die inventarisatie was toen niet helemaal compleet; in werkelijkheid zijn er meer schepen met dergelijke installaties.
 
Het gaat hier, kortom, om vele tientallen schepen met (dezelfde of vergelijkbare) biologische zuiveringsinstallaties die niet aan de gestelde eisen van 2 x Fase II kunnen voldoen.
 
Eventuele ombouw van de reeds in bedrijf zijnde (biologische) zuiveringsinstallaties naar membraaninstallaties is, vanwege de extreem hoge kosten die daarmee gemoeid zijn (orde grootte € 300 000 per schip), geen reële optie.
 
Bij de CDNI-hoorzitting op 12 december is vanuit de passagiersvaart dan ook aangedrongen op een oplossing voor dit probleem. Nadere informatie, inclusief testrapporten, is daartoe inmiddels aan de CCR voorgelegd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Regels in bedrijf: sectorscan logistiek

Het CBRB heeft meegewerkt aan het advies “Regels in bedrijf: sectorscan logistiek” over het verminderen van regeldruk in de logistieke sector, opgesteld door Actal en op 26 november 2013 aangeboden aan de ministers van I&M en EZ.
 
De volgende hoofdknelpunten zijn geconstateerd:
 1. Te starre focus op het vervoermiddel, in plaats van op de lading. Daardoor wordt de flexibiliteit van vervoersmodaliteiten en de logistieke diensten die daarmee samenhangen, beperkt.
 2. Onvoldoende kwaliteit van toezicht, door een versnipperde invulling en vaak beperkte dienstverlening.
 3. De complexiteit van wet- en regelgeving is sterk toegenomen, en wel zodanig dat deze soms onderling tegenstrijdig is, voor ondernemingen niet meer begrijpelijk en daardoor niet naleefbaar.
Voor binnenvaart wordt concreet voorgesteld om diverse registraties (vaartijdenboek) te digitaliseren. Maar ook wordt bijvoorbeeld het onderwerp detention en demurrage behandeld, en het feit dat synchromodaal vervoer hierdoor belemmerd wordt.
 
Aanbevolen wordt, om samen met het Topteam Logistiek te komen tot een sectorbreed en integraal actieplan om de voorgestelde maatregelen uit de sectorscan worden opgepakt.
 
Het rapport is hier te downloaden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Verwachte besluitvorming verplichting AIS op de Rijn per 1 december 2014

In het CCR-Comité dat zich bezighoudt met het Politiereglement wordt een wijziging voorbereid van artikel 4.07, lid 2 van het Rijnvaartpolitiereglement. Eén en ander heeft te maken met de verplichtstelling van AIS.
 
Tot voor kort was er een discussie tussen met name Nederland en Duitsland omdat Duitsland aan de AIS-verplichting een verplichting van ECDIS koppelde. Voor Nederland was deze verplichte koppeling nog onbespreekbaar. Met een mededeling van de Duitse delegatie in het najaar lijkt er een compromis en daarmee de verplichtstelling van AIS in zicht. De koppeling tussen het Inland AIS-apparaat en Inland ECDIS-apparaat is (deels) losgelaten. Er kan worden verstaan volstaan met een ‘visualiseringssysteem’ zonder dat daar nadere eisen aan zijn gesteld. Er wordt gestreefd naar een wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement en op het daarmee samenhangende vaargebied van toepassing en een verplichting van AIS per 1 december 2014. Het CBRB heeft de relevante documenten eerder voorgelegd aan de werkgroep Nautiek en Techniek en het bestuur van VZ&G. Aandachtspunten vanuit deze groepen zijn doorgegeven aan de Nederlandse delegatie.
 
Gebruik van AIS-gegevens door overheidsinstanties
Bij dit onderwerp is er met enige regelmaat discussie over de privacy en handhaving. Wat betreft dit laatste punt wijzen we ook naar een eerder geplaatst artikel in de CBRB-nieuwsbrief. In de toekomst wordt gedacht aan gebruik van AIS voor bijvoorbeeld:

 • ondersteuning van een informatiesysteem voor averijpreventie;
 • registratie van de verkeerssituatie voor het ondersteunen van waarschuwingssystemen;
 • vanaf de wal uitgevoerde controle met betrekking tot engten en eventueel ondersteuning van/advies aan de scheepvaart;
 • ondersteuning van calamiteitenbestrijding;
 • verbetering van het sluismanagement;
 • verkeersstatistieken;
 • ligplaatsmanagement in de toekomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Rectificatie Bijlage 13 van het Binnenvaartpolitiereglement

In 2012 heeft een wijziging plaatsgevonden in bijlage 13 van het Binnenvaart Politiereglement (BPR) met betrekking tot de maximale toegestane afmetingen op de vaarwegen in het beheer van Rijkswaterstaat.
Tijdens deze wijziging zijn er verkeerde voetnoten ingekomen. Deze voetnoten worden bij de volgende herziening van het BPR aangepast. In dit document worden gebruikers tot deze aanpassing geïnformeerd over de verkeerde voetnoten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Lijdia Pater-de Groot.

Naar boven


Vraag naar olie neemt af, vraag naar kolen neemt toe

Laatste visie van IEA (International Energy Agency) op het gebied van de wereld energiebalans
 
North America leads shift in global energy balance, IEA says in latest World Energy Outlook
Agency’s flagship publication says need to improve energy efficiency globally remains as great as ever
 
The global energy map is changing in dramatic fashion, the International Energy Agency said as it launched the 2012 edition of the World Energy Outlook (WEO).
“North America is at the forefront of a sweeping transformation in oil and gas production that will affect all regions of the world, yet the potential also exists for a similarly transformative shift in global energy efficiency,” said IEA Executive Director Maria van der Hoeven. “This year’s World Energy Outlook shows that by 2035, we can achieve energy savings equivalent to nearly a fifth of global demand in 2010. In other words, energy efficiency is just as important as unconstrained energy supply, and increased action on efficiency can serve as a unifying energy policy that brings multiple benefits.”
The WEO finds that the extraordinary growth in oil and natural gas output in the United States will mean a sea-change in global energy flows. In the New Policies Scenario, the WEO’s central scenario, the United States becomes a net exporter of natural gas by 2020 and is almost self-sufficient in energy, in net terms, by 2035.
 
WEO-2012 presents the results of an Efficient World Scenario, which shows what energy efficiency improvements can be achieved simply by adopting measures that are justified in economic terms. Greater efforts on energy efficiency would cut the growth in global energy demand by half. Global oil demand would peak before 2020 and be almost 13 mb/d lower by 2035, a reduction equal to the current production of Russia and Norway combined. The accrued resources would facilitate a gradual reorientation of the global economy, boosting cumulative economic output to 2035 by $18 trillion, with the biggest gains in India, China, the United States and Europe.
 
WEO-2012 is for sale at the IEA bookshop. Accredited journalists who would like more information or who wish to receive a complimentary copy should contact Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Voor de volledige tekst van  dit persbericht verwijzen wij u naar onderstaande links
North America leads shift in global energy balance, IEA says in latest World Energy Outlook
Press Relaeses december 2013 - Global coal demand growth slows slightly, IEA says in latest 5-year outlook

Naar boven


Bedrijvendag STC


Graag nodigen wij u uit om op vrijdag 24 januari 2014 te ervaren wat de STC-Group voor uw bedrijf en de sector kan betekenen op het gebied van opleiding, training en simulatie. Op die dag openen wij namelijk al onze deuren. U kunt kiezen uit één van de sectorspecifieke programma’s, waardoor u in één middag op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Tijdens de aansluitende netwerkborrel kunt u netwerken met collega’s uit de sector.
 
Interesse? Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden. Aanmelden kan tot 14 januari 2014.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de STC-Group, telefoon 010 – 448 60 00 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Nieuwe leden

Theunisse - Vat V.o.f.

Naar boven


Wij wensen u een gelukkig & voorspoedig 2014

 
Ga naar boven