Nieuwsbrief 2013 - 10

 1. Standaardisering van CO2-rapportages
 2. Rapport Markttransparantie
 3. Duwbakken ligplaats Waalhaven zz
 4. Kennismakingsgesprek IG Rivercruise
 5. Enkele ontwikkelingen Rotterdamse haven
 6. Publicatie van de Marktobservatie 2013 door de CCR
 7. Containergewichten
 8. Nota schroef en roerschade haven Antwerpen
 9. Modernisering havengelden
 10. NVB en VNG publiceren nieuwe modelhavenverordening
 11. Bescherming van persoonsgegevens in Duitsland
 12. Nieuwe leden

Binnenvaart in professioneel perspectief

84e Algemene ledenvergadering CBRB, Maandag 25 november 2013.
Meer informatie en/of aanmelden voor leden.

Standaardisering van CO2-rapportages

Sinds 1 oktober verplicht de Franse overheid vervoerders om aan klanten te rapporteren over hun CO2-uitstoot. Daarmee is de CO2-discussie weer actueler dan ooit. Het EICB peilt de mening van ondernemers.
 
Het initiatief van de Fransen staat niet op zichzelf. Eind 2012 verscheen de Europese norm EN 16258 met de veelzeggende titel Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services (freight and passengers). Deze Europese norm was een poging om de ontstane wildgroei aan CO2-berekeningsmethodieken een halt toe te roepen. Dat is niet volledig gelukt. Zo werkt het internationale wegtransport intussen door aan een eigen (vrijwillige) standaard.
 
Uit gesprekken met binnenvaartondernemers blijkt dat velen thans zo hun eigen methodes kiezen om CO2-prestaties te berekenen. Voor de gezamenlijke profilering van de sector is deze versnipperde aanpak echter geen voordeel. Een gedeelde set van afspraken (bijvoorbeeld over het gebruik van gemiddelden, meeteenheden en standaardwaarden) maakt prestaties van bedrijven onderling beter vergelijkbaar, en kan de sector sterker maken ten opzichte van andere modaliteiten.
 
Dit onderwerp verschijnt binnenkort op de agenda van het platformoverleg Voortvarend Besparen. Het EICB wil graag van u weten hoe u denkt over de wenselijkheid van een nationale richtlijn voor CO2-rapportage in de binnenvaartsector. Aan welke voorwaarden zou zo’n sectorbreed initiatief moeten voldoen?
Laat het weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 010 - 798 98 30.

Naar boven


Rapport Markttransparantie

Panteia heeft in opdracht van ministerie I&M een rapport over markttransparantie uitgebracht. Reden voor deze rapportage was het door de BBU en ASV veronderstelde gebrek aan transparantie bij tussenpersonen met betrekking tot prijsvorming bij courtages en vrachtprijzen. Het onderzoek vergelijkt de droge lading sector van de binnenvaart met andere branches. Door naar andere sectoren te kijken zou lering getrokken kunnen worden uit bestaande structuren en zouden mogelijk aanbevelingen voor de binnenvaart kunnen worden gegeven.
 
Snelle lezing van het lijvige rapport leert dat prijsvorming eerder een symptoom is dan oorzaak en dat; “Het eigenlijke probleem ligt in de overcapaciteit en de manier waarop tot besluitvorming wordt gekomen inzake de investeringen in uitbreiding van de transportcapaciteit, door schippers en door banken”. Verder wordt er aandacht geschonken aan schaalvergroting, samenwerking, informatieverstrekking en de volgens het onderzoek benodigde cultuuromslag.
Het CBRB zal op een later tijdstip uitgebreid op het rapport ingaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Duwbakken ligplaats Waalhaven zz

Met dit artikel in een eerdere nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de verbetering bij de duwbakkenligplaats in de Waalhaven. In augustus zijn de palen bij de duwbakkenplaats in de Waalhaven aan de zuidzijde geslagen. De duwbakkenlocatie is nu aan de westzijde afgebakend. Afmeren aan de westzijde is vanaf heden uit den boze!
De veiligheid in het betreffende havengebied is met deze oplossing duidelijk verbeterd. Schippers die containers vervoeren van en naar de containerterminal in de buurt zijn verheugd over de verbetering van de nautische veiligheid.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Kennismakingsgesprek IG Rivercruise

Onlangs heeft er een eerste kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen CBRB / EBU en de IG Rivercruise. Doel van het gesprek was om de mogelijkheden voor een samenwerking tussen CBRB / EBU enerzijds en IG Rivercruise anderzijds te bespreken.
 
De IG Rivercruise is een internationale organisatie die riviercruiserederijen uit verschillende Europese landen vertegenwoordigt. Het management van de IG Rivercruise wordt gevoerd door Sea Consult.
 
Er zijn voldoende thema’s van gezamenlijk belang:
 • Technische regelgeving
 • Bemanningsproblematiek
 • Economische ontwikkelingen hotelcruisevaart
Afgesproken is om te beginnen met een eerste stap: wederzijdse informatie-uitwisseling. In tweede instantie kunnen dan mogelijkheden tot verdergaande samenwerking worden onderzocht. Daarnaast heeft de EBU aan de IG Rivercruise de mogelijkheid tot een geassocieerd lidmaatschap aangeboden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Enkele ontwikkelingen Rotterdamse haven


In dit artikel informeren we u over enkele havenontwikkelingen in Rotterdam.
 
Amazonehaven
De spudpalenplaats in de Amazonehaven is enige tijd opgeheven. Dit i.v.m. de verbreding van de Amazonehaven. De komende periode worden er nieuwe ligplaatsen met steigers in de Amazonehaven aangelegd. De oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2014.
 
Botlek
Er vindt onderzoek plaats over de ligplaatsen bij steiger 21 nabij de autosteiger, aan de westelijke kant. Er is een verzoek om de duwbakken een andere locatie toe te kennen en de schepen meer ruimte te bieden. Dit zal bij een volgend overleg tussen de WBR en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) worden besproken.
 
Beneluxhaven
Bij de EBS vinden meer overslagactiviteiten plaats. De wachtende schepen hebben geen gelegenheid om op de steigers vast te maken, dit omdat ze niet toegankelijk zijn voor de veiligheid. Het HbR is in gesprek om weer nieuwe mogelijkheden te bouwen.
 
Waalhaven
Op de duwbakkenlocatie Waalhaven zz zijn onlangs twee palen geslagen, dit om duidelijk te markeren tot hoever de duwbakken mogen liggen. Jarenlang had de containervaart een probleem om op een veilige wijze bij het Waalhaven terminal af te meren. Maar ook de schepen die naar de auto-afzetplaats moesten, hadden problemen. Het is een goede oplossing waar ook de duwvaart zich prima in kan vinden.
 
2e Petroleumhaven
Het aantal ligplaatsen voor 110 m schepen is in de 2e Petroleumhaven uitgebreid met zgn. steiger 0 (voormalig Shell 39) en de afloopmogelijkheden zijn duidelijk in kwaliteit verbeterd.
 
Coolhaven
Het HbR is voornemens de steigers aan de oostkant binnen de Parksluizen na het einde van de levensduur niet te vervangen. Het betreft in totaal een lengte van 240 m en 20 m breed. Stadsontwikkeling is de dienst die verantwoordelijk is voor deze steigers en niet meer het HbR. De WBR zal in gesprek gaan het Stadsontwikkeling. Er moet ook rekening worden gehouden met voldoende ligplaatsen voor de doorgaande vaart mede i.v.m. spertijden van de kunstwerken.
 
Diversen
Op andere plaatsen in het stedelijk gebied, waar de levensduur van diverse oude steigers teneinde loopt en waarvan weinig gebruik wordt gemaakt, is het HbR voornemens om het t.z.t. te plegen onderhoud niet meer uit te voeren. Dit gaat vanaf 2015 spelen. Het gaat om twee steigers aan zowel de Prins Hendrikkade, Feyenoordkade nabij de Piekbrug buiten de Persoonshaven en de nog laatst resterende steiger aan de Plantage havennummer 143.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Publicatie van de Marktobservatie 2013 door de CCR

Recent heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) de Marktobservatie 2013 gepresenteerd www.ccr-zkr.org/13020800-nl.html.
 
Vanaf 2005 wordt er tweemaal twee per jaar een dergelijke Marktobservatie uitgebracht. Deze zijn allen terug te vinden op de website van de CCR.

Naar boven


Containergewichten


De International Maritime Organization (IMO) heeft onlangs besloten om per 2016 een verplichting in te voeren om containers te wegen vóór zij aan boord van een (zee-) schip mogen worden beladen.
 
Vanuit verladers en expediteurs is veel kritiek gekomen op dit besluit, omdat dit naar hun idee de veiligheid op zee niet vergroot.
 
Het standpunt van het CBRB is als volgt:
Juiste containergewichten zijn voor de containerbinnenvaart van groot belang. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de verlader en moet daar ook blijven. Wegen is een middel (dus geen doel!) om juiste gewichten vast te stellen, maar het mag wat ons betreft ook op andere (al dan niet gecertificeerde) manieren, als de gewichten maar kloppen. Het wordt echter steeds duidelijker, dat je er met wegen alléén niet komt. De juiste containergewichten zijn namelijk niet zozeer een fysiek maar vooral een organisatorisch / procesmatig probleem (zoals ook tijdens de ronde tafel-bijeenkomst van 5 september jl. in Bonn opnieuw duidelijk werd). Zolang dat organisatorische / procesmatige probleem niet opgelost is, krijgen we met alleen een weegverplichting het lek niet boven.
 
Op donderdag 5 september jl. vond in Bonn de door de CCR georganiseerde ronde tafel-bijeenkomst "stabiliteit van containerschepen" plaats. De presentaties van die ronde tafel, evenals de conclusies namens EBU-ESO, zijn hier te vinden.
 
Inmiddels heeft de CCR een korte samenvatting opgesteld van deze bijeenkomst, waarbij tevens voorstellen worden gedaan voor de voortzetting van de CCR-werkzaamheden. Dit verslag vindt u hier: rp13_49nl.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nota schroef en roerschade haven Antwerpen

Van een Belgische collega-organisatie ontvingen we deze nota hoe men in Antwerpen dient te handelen wanneer er een voorwerp in de schroef komt. De inhoud van deze nota is van belang vanwege het wel of niet in aanmerking komen voor schadevergoeding door het havenbedrijf te Antwerpen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Modernisering havengelden

Uit recent onderzoek, wat door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en Panteia is uitgevoerd, in opdracht van Connekt, blijkt dat driekwart van de binnenhavens geïnteresseerd is in een modernisering van de havengelden. De grondslag, de hoogte en de wijze van inning zijn historisch gegroeid en veelal gebaseerd op traditioneel bulktransport. Modernisering kan een impuls geven aan efficiënte logistieke concepten in de containerbinnenvaart.
 
Slim bundelen
Als containers slimmer gebundeld worden in de havens in het achterland hoeft een binnenvaartschip minder stops te maken in de zeehavens. Bundelen betekent een snelle overslag in een binnenhaven en dan weer doorvaren. Bulkgerichte havengelden houden daar geen rekening mee en maken dit soms onnodig duur. Modernisering van de grondslag en inning van havengelden geven niet alleen een voordeel aan de havens en schippers, maar ook een impuls aan duurzamere en efficiëntere containerlogistiek.
 
Voortrekkersrol
Op vrijdag 4 oktober jl., tijdens haar jaarrede op het congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), onderstreepte voorzitter Marijke van Haaren het belang van de modernisering havengelden. “Modernisering is niet alleen in het belang van de havens, we willen natuurlijk graag meewerken aan de concurrentiekracht van logistiek Nederland. Veel havens zijn bereid om dit aan te pakken.” De havens van Zwolle, Kampen en Meppel werken aan de vorming van één gezamenlijk havenbedrijf. Zij hebben aangekondigd een voortrekkersrol te spelen in de modernisering van de havengelden. De NVB juicht deze voortrekkersrol toe. “Ik denk dat de modernisering van havengeldinning een grote stap kan zijn om ook hier Europese, zelf mondiale belangen te laten prevaleren boven lokale tradities; containervervoer speelt zich immers af in een wereldwijd netwerk”, aldus Marijke van Haaren.
De rapportages zijn te downloaden bij dit artikel bij het NVB-Nieuws.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


NVB en VNG publiceren nieuwe modelhavenverordening

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) hebben gezamenlijk gewerkt aan een modelhavenverordening. Doelstelling is het hebben van duidelijke en uniforme regels in havens, ontdaan van overbodige regels en met gelijke rechten en plichten voor de scheepvaart. Het model is een goede basis waarop gemeenten voort kunnen bouwen met regelingen van zaken die voor hen van belang zijn
 
De NVB streeft al langere tijd naar uniformering van de regels die in (gemeentelijke) havens gelden. In het kader hiervan is de VNG verzocht een bijdrage te leveren aan een op te stellen modelverordening, om deze vervolgens aan gemeenten ter beschikking te stellen. De insteek was te komen tot:
 • duidelijkheid en uniforme regels voor de scheepvaart;
 • een beter inzicht in rechten en plichten van zowel de scheepvaart als de havenbeheerders;
 • eenduidige begrippen;
 • een uniforme aanpak van de orde, veiligheid en milieu in havens; en
 • een passende set uniforme regels voor verschillende soorten havens zodat geen overbodige regels worden vastgesteld.
Het resultaat is de Model-Havenbeheersverordening 2013 (havens.binnenvaart.nl/141-model-havenbeheersverordening-2013). De VNG zal dit model aan haar leden, de Nederlandse gemeenten, ter beschikking stellen. Voor een goed beeld dient deze modelverordening in samenhangen met de hierbij behorende VNG-ledenbrief gelezen te worden. Het model is op initiatief van de NVB tot stand gekomen en is gebaseerd op bestaande en in de praktijk functionerende gemeentelijke verordeningen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Bescherming van persoonsgegevens in Duitsland

Evenals Nederland heeft Duitsland wettelijke bescherming voor ongewenst gebruik door derden van AIS- gegevens. In deze mededeling (rpg13_70nl.pdf)van de Duitse delegatie aan de CCR-werkgroep Politiereglement is een wettelijk kader geschetst van de voorschriften in Duitsland inzake gegevensbescherming in samenhang met AIS.
 
In § 202b van het Duitse Strafgesetzbuch staat dat het onderscheppen van gegevens strafbaar is.
§ 202b Abfangen von Daten
Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
 
Verder beschermen § 43 en § 44 van het Duitse Bundesdatenschutzgesetz tegen het inwinnen en verwerken van persoonsgebonden gegevens die niet algemeen toegankelijk zijn.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nieuwe leden

Groep Varende Ondernemers
C. van den Berg Scheepvaart B.V.

Naar boven


Ga naar boven