Nieuwsbrief 2013 - 09

 1. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
 2. Stabiliteit containerschepen
 3. CBRB en BBU zeggen CAO op
 4. CBRB-leden doen een beroep op hardheidsclausule voor geluidseisen
 5. Europese Commissie wil één set technische regels voor binnenschepen
 6. CBRB-gasoliecirculaire wordt CBRB-brandstofcirculaire
 7. Reactie maritieme organisaties op aangekondigde verhoging tarieven IL&T
 8. Onderhoud en stremmingen sluizen Grand Canal d’Alsace
 9. De financiering van de verkeerswegen
 10. Leerbedrijven in de binnenvaart gezocht
 11. CBRB Agenda

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart houdt op maandag 25 november a.s. de Algemene Ledenvergadering. Aansluitend zal het inmiddels traditionele jaardiner plaatsvinden.
 
Een aantal weken geleden hebben wij u aangegeven dat het CBRB in nauw overleg met uw ledengroepen bezig is met de uitwerking en zijn nieuwe strategie. In deze vergadering zullen wij u daarover nader informeren.
 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Naar boven


Stabiliteit containerschepen


Op donderdag 5 september jl. vond in Bonn de door de CCR georganiseerde ronde tafel-bijeenkomst "stabiliteit van containerschepen" plaats. De titel van de bijeenkomst bleek enigszins misleidend, omdat de bijeenkomst hoofdzakelijk over (onjuiste) containergewichten bleek te gaan. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.
 
Tijdens de presentaties is (opnieuw) duidelijk geworden hoe complex dit onderwerp is. Er zijn veel belangen in het spel (economisch, operationeel, juridisch, veiligheid) en vele partijen betrokken (verladers, deepsearederijen, deepseaterminals, inland terminals, barge operators, schippers, handhavers...).
De CCR wordt dringend verzocht om, in dit krachtenspel van belangen en partijen, nut & noodzaak en kosten & baten niet uit het oog te verliezen! De binnenvaartsector is graag bereid om, op alle niveaus (schippers, operators, terminals), met de CCR samen te werken om gezamenlijk te komen tot adequate regelgeving die de veiligheid waarborgt zonder onnodige belasting.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CBRB en BBU zeggen CAO op

De CAO voor de Binnenscheepvaart 2013 is door CBRB en BBU gezamenlijk opgezegd tegen het einde van de looptijd (31 december 2013).
Momenteel wordt onderzocht of de werkgeversorganisaties voldoende representativiteit kunnen aantonen om algemeen verbindend verklaring (avv) te kunnen aanvragen voor een nieuwe bedrijfstak-cao met ingang van 1 januari 2014. Indien dit het geval blijkt zullen de werkgeversleden worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst ter bespreking van een desbetreffend mandaat.
De behandeling van de avv-aanvraag met betrekking tot de huidige CAO is vertraagd als gevolg van door het ministerie van SZW gevraagde nadere onderbouwing van de representativiteit. CBRB en BBU werken er hard aan om die zo spoedig mogelijk in te dienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CBRB-leden doen een beroep op hardheidsclausule voor geluidseisen

In de vorige nieuwsbrief van het CBRB heeft u in een artikel een uitgebreide update kunnen lezen van de stand van zaken in het dossier overgangsbepalingen technische regelgeving. Een deel van dit artikel ging over de problematiek van het voldoen aan de geluidseisen voor diverse binnenvaartschepen.
 
Onderzoek geluidsnormen
Door de brancheorganisaties voor de binnenvaart is bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gesignaleerd dat het voldoen aan de geluideisen zal leiden tot technische en/of financiële knelpunten voor diverse categorieën van binnenschepen. Het ministerie van I&M heeft recent de opdracht verstrekt voor een nader onderzoek naar aard en omvang van de knelpunten met betrekking tot het voldoen aan de geluideisen uit het ROSR. Aangezien ook vragen zijn gerezen over de ratio achter de gestelde geluideisen en over het exacte inhoudelijke verband tussen het beoogde doel en de vereiste maatregelen, is de vraagstelling voor het uit te voeren onderzoek erg breed. Het CBRB en leden van het CBRB zijn ook betrokken bij dit onderzoek. Recent heeft een eerste startbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij behalve de secretaris van het CBRB ook iemand van CBRB-lid Wijgula aanwezig was.
 
Het CBRB heeft de afgelopen jaren haar leden gewezen op de mogelijkheid van het doen van een beroep op de hardheidsclausule, ROSR Artikel 24.04. Inmiddels zullen diverse leden voor schepen, die gebouwd zijn voor 1 april 1976, een beroep doen op de hardheidsclausule, ROSR Artikel 24.04, vierde lid, voor het niet kunnen voldoen aan één of meerder van de volgende artikelen van het ROSR:
 • Artikel 3.04, lid 7 (Maximum geluidsniveau in machinekamer 110 dB(A))
 • Artikel 7.01, lid 2 (Maximum geluidsniveau bij stuurstelling 70 dB(A))
 • Artikel 12.02, lid 5 (Maximum geluidsniveau in woonruimten 70 dB(A) en in slaapruimten 60 dB(A))
Wijgula doet een beroep op hardheidsclausule voor geluidseisen voor 18 schepen
Eén van de CBRB-leden, rederij Wijgula heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan wat de consequenties zijn van het aflopen van de overgangsbepalingen voor hun vloot. In het bijzonder is hierbij aandacht geschonken aan de problematiek van het wel/niet kunnen voldoen aan de geluidseisen. Alle schepen van voor 1976 zijn geïnventariseerd om de probleemlocaties aan boord in kaart te brengen. Bij een testschip zijn diverse aanpassingen verricht die op de een of andere manier met geluid te maken zouden kunnen hebben. Voor en na iedere aanpassing is door een extern deskundig bureau een meting verricht. Bij dit testschip is weliswaar een verbetering behaald, maar er wordt nog steeds niet voldaan aan de eisen die gesteld worden. Het materiaal wat deze rederij heeft is een bron die goed gebruikt kan worden bij de internationaal te voeren discussie.
Behalve Wijgula zijn er ook een aantal Varende Ondernemers die conform de daarvoor bestemde protocollen geluidsmetingen hebben verricht, ook forse investeringen gedaan en ook nog steeds niet kunnen voldoen aan de regels. Het drietal binnenvaartondernemers heeft daarom bij de IL&T eerder ook een beroep op de hardheidsclausule ingediend.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Europese Commissie wil één set technische regels voor binnenschepen

De Europese Commissie heeft op 10 september 2013 het Naiades II-pakket "Op weg naar kwaliteit van de binnenvaart” goedgekeurd. Op deze website is te lezen om welke documenten het gaat. Onze Europese koepelorganisatie EBU heeft in eerste instantie positief gereageerd op de plannen. Zie ook dit bericht op de website van het CBRB. Wel zijn er vraagtekens bij de financiering van de plannen.
Een onderdeel van de plannen van Naiades II is een volgende slag in de harmonisatie van de technische voorschriften voor binnenschepen. De Europese commissie presenteerde dit voorstel tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG. Dit voorstel is een uitwerking van de eerder afgesproken nauwere samenwerking tussen de CCR en de EU, zie hiertoe ook dit bericht over een op 5 mei 2013 gesloten akkoord.
Op dit moment is het zo dat er twee regimes naast elkaar zijn, die op grond van artikel 22 van de herziene Rijnvaartakte (Rijnvaartcertificaat) en daarnaast Europese regelgeving (communautair certificaat). In dit document wordt ingegaan op de geschiedenis en verschillende procedures van beide regelgevingen.
 
Enkele jaren geleden is afgesproken dat wijzigingen van beide regelgevingen geharmoniseerd plaats dienen te vinden. In de praktijk blijkt deze gelijkwaardigheid van de twee certificaten moeilijk te onderhouden. Ze zijn gekoppeld aan twee verschillende wettelijke kaders, met verschillende procedures.
In het belang van de veiligheid, maar zeker ook het level playing field, is een uniforme set van technische normen in Europa van belang. Dit zorgt ook voor meer juridische zekerheid. De werkzaamheden bij de totstandkoming van die ene set regels zal geleidelijk gaan. Onder auspiciën van de CCR zal de komende jaren gewerkt worden aan dit proces. Hiertoe zal participatie en beschikbaarstelling van deskundigheid van onder meer klassebureaus maar zeker ook de Europese binnenvaartbrancheorganisaties onontbeerlijk zijn.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CBRB-gasoliecirculaire wordt CBRB-brandstofcirculaire

Deze naamsverandering is het gevolg van de vergroening van de binnenvaartvloot. In de nabije toekomst streeft het CBRB ernaar niet uitsluitend een gasoliecirculaire uit te brengen maar wordt ook de (CBRB) prijs van andere brandstoffen weergegeven. Vooruitlopend hierop is voor de dienst met ingang van heden gekozen voor een meeromvattende naam: CBRB-brandstofcirculaire.

Naar boven


Reactie maritieme organisaties op aangekondigde verhoging tarieven IL&T

Het CBRB heeft van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) een brief ontvangen waarin de voorgenomen tarieven voor 2014 bekend zijn gemaakt. De Inspectie wil per 1 januari 2014 de niet kostendekkende tarieven met 7,25% verhogen en de kostendekkende tarieven met 2,25%. De extra 5% is bedoeld voor de verbetering van de kostendekkend.
 
Het CBRB heeft het initiatief genomen om met vijf andere maritieme organisaties een gezamenlijke brief te sturen met principiële bezwaren. Eerder hebben de maritieme organisaties ingestemd met het principe van kostendekkend werken. IL&T maakt echter op geen enkele wijze duidelijk of de processen efficiënt zijn en of het bedrijfsleven niet de rekening betaalt van een inefficiënte organisatie.
De afgelopen jaren is steeds bij het onderwerp “tarieven “ het gebrek aan transparantie bij IL&T geconstateerd. In de brief is aan IL&T verzocht om een toelichting te geven en een externe onafhankelijke partij de mate van efficiency van de interne processen te laten toetsen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Naar boven


Onderhoud en stremmingen sluizen Grand Canal d’Alsace

Het is al langere tijd bekend dat de situatie van de sluizen in het Grand Canal d’Alsace zorgwekkend is. De laatste jaren zijn er met grote regelmaat langdurige stremmingen door reparatie en onderhoud. Het ontwerpprogramma met de voorgenomen werkzaamheden en daarbij behorende stremmingen voor 2014 treft u hier aan. Een nadere uitleg van de plannen kunt u lezen in deze presentatie.
Er moet veel gebeuren voordat de sluizen in deze zo belangrijke vaarweg voldoende gemoderniseerd zijn.
 
Het CBRB mist in de informatie of er bij de opdrachtverstrekking en planning voldoende rekening is gehouden met het belang van deze vaarweg, de grote hoeveelheid lading die er per binnenvaart vervoerd wordt en het belang van garantie van vervoerszekerheid. Recent is nadrukkelijk het volgende onder de aandacht gebracht:

 • Het belang van vervoerszekerheid over deze waterweg en de daaraan gelegen industrie havens en toerisme in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.
 • Toegankelijkheid van de havens van Bazel.
 • De noodzaak van voldoende ligplaatsen voor binnenschepen in het Grand Canal d’Alsace.
 • Tijdige en voldoende informatie ten behoeve van de binnenvaart voorafgaande en gedurende de werkzaamheden.
 • Het belang van deze waterweg rechtvaardigt werkzaamheden 24/24 en 7/7. De beperkingen dienen tot een minimum gereduceerd te worden.

Op 23 oktober aanstaande is er een nieuw overleg waar de belangen van het binnenvaart bedrijfsleven ook aan de orde zullen komen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


De financiering van de verkeerswegen

Er wordt gepolderd in Duitsland. Dit leidt ertoe dat de financiering van de verkeersinfrastructuur in Duitsland nauwelijks een rol speelt in de verkiezingsprogramma’s, hoewel het gezien de enorme tekorten in de verkeersbegroting eigenlijk zou moeten. Het thema is echter losgekoppeld van de gebruikelijke verkiezingsstrijd. Iedereen houdt zijn kaarten voor zich tot na de verkiezingen en wacht op de voorstellen van de Commissie-Bodewig.
 
Desondanks is het thema infrastructuur één van de belangrijkste onderwerpen in de Duitse politiek.
Over partijgrenzen heen is men het erover eens dat er meer geld naar de verkeersinfrastructuur toe moet. Alleen al voor het onderhoud van spoor, wegen en waterwegen ontbreekt op bondsniveau jaarlijks 3 miljard euro en daar komt nog eens een tekort van jaarlijks 2 miljard euro voor nieuwbouw bij. Deze bedragen zijn berekend door de Bund-Länder-Kommission onder leiding van Dr. Karl-Heinz Daehre (CDU), oud-verkeersminister van Mecklenburg (Vorpommern). Daehre heeft in zijn onderzoek niet alleen de tekorten onderzocht, maar ook uitgewerkt hoe het probleem opgelost kan worden. Volgens Daehre zijn er twee mogelijkheden: meer geld uit de algemene middelen of extra gebruikersfinanciering.
Dat laatste betekent bijvoorbeeld een uitbreiding van de tolheffing voor vrachtwagens en een invoering van tol voor personenauto’s of voor de vrije Rijnvaart.
In totaal bevat het rapport 24 maatregelen.
 
Een nieuwe commissie onder leiding van Kurt Bodewig (SPD, oud-Bondsverkeersminister) heeft de opdracht gekregen de voorstellen te wikken en te wegen en te komen met politieke aanbevelingen.
Het eindrapport van deze Commissie wordt voor 27 september 2013 verwacht. Begin oktober zullen de verkeersministers van de deelstaten dan met elkaar over het voorstel van Bodewig spreken.
Als de ideeën een meerderheid krijgen, zullen ze worden opgenomen in het regeerakkoord van de nieuwe Bondsregering.
 
Bron: Bondsdagverkiezingen – Analyse voor het Nederlandse bedrijfsleven, Meines & Partners.

Naar boven


Leerbedrijven in de binnenvaart gezocht


Dit jaar hebben weer meer leerlingen zich ingeschreven voor een opleiding in de binnenvaart.
Campagnes van onder andere Onderwijscentrum Binnenvaart gericht op het werven van nieuwe leerlingen werpen duidelijk hun vruchten af. Werken in de binnenvaart trekt.
Door de groei van het aantal leerlingen hebben een aantal scholen moeite met het vinden van voldoende leerwerkplekken. Tijdens de opleiding leren leerlingen het vak terwijl ze werken. Voor het grootste deel van het schooljaar vaart de leerling mee op een schip als lichtmatroos en draait mee met de bemanning.
 
Wilt u een bijdrage leveren aan het personeel van de toekomst? Het vak overbrengen op de volgende generatie en hen de kans geven dit schitterende beroep te ervaren? Zet u dan in als Leerbedrijf. Staat u al geregistreerd als Leerwerkbedrijf bij VTL en heeft u nog geen leerling aan boord, meldt u dan bij de scholen.
Bent u geïnteresseerd in het worden van Leerwerkbedrijf? Meldt u dan aan via de website van VTL: www.vtlleerbedrijf.nl/word-leerbedrijf
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Onderwijscentrum Binnenvaart.

Naar boven


CBRB Agenda

Voor vergaderingen, bijeenkomsten of bijzondere sluitingstijden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart kunt u de agenda op onze website raadplegen.

Naar boven


Ga naar boven