Nieuwsbrief 2013 - 08

 1. Overgangsbepalingen ROSR in werkprogramma CCR
 2. Overgangsbepaling ankeruitrusting passagiersvaart
 3. Besluit vrijstelling gebruik van ankers Rotterdam
 4. Hiërarchie Scheepvaartverkeerswet
 5. Aanwijzingsbesluit ligplaatsen buiten petroleumhavens Rotterdam
 6. Tweede tender MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT)-regeling Logistiek
 7. Modernisering van de bemanningseisen
 8. Multilaterale overeenkomst voor kolenvervoer
 9. 24e editie Internationale Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tage op 15 en 16 oktober 2013
 10. Bijeenkomst "Enablers & Drivers - LNG Fuel voor Binnenvaart en Kustvaart"
 11. Verbetering duwbakken vak Waalhaven Rotterdam
 12. Stremmingen door werkzaamheden Hartelkering en Hartelbrug Rotterdam
 13. Themamiddag Binnentankvaart CBRB - Sdu
 14. CCR-bijeenkomst "Stabiliteit van containerschepen", donderdag 5 september in Bonn
 15. Zorg goed geregeld voor uw buitenlandse medewerkers
 16. Agenda

Inschrijven:     

Overgangsbepalingen ROSR in werkprogramma CCR

In dit artikel wordt een update gegeven voor het onderwerp ‘overgangsbepalingen technische regelgeving’. Het is een uitgebreid artikel met veel links. Deze informatie is ook te vinden op onze website: www.cbrb.nl/overgangsbepalingen-rosr
De volgende onderwerpen komen aan de orde: Binnenvaartschepen op de internationale Rijn moeten voldoen aan technische eisen, afgesproken in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en vastgelegd in het Reglement voor onderzoek van schepen op de Rijn (ROSR). De bedoeling van deze regels is een garantie van de veiligheid van de schepen, voor de bemanning en het milieu. Een nieuw te bouwen schip moet aan alle eisen voldoen, voor bestaande schepen zijn er overgangsbepalingen. Voor iedere overgangsbepaling is een einddatum vastgesteld.
De afgelopen jaren bent u herhaaldelijk geïnformeerd over het onderwerp overgangsbepalingen in de technische regelgeving en de knelpunten hiervan. Dit is een omvangrijk dossier wat ons al vele jaren bezig houdt. In dit artikel willen we u op de hoogte stellen over de laatste stand van zaken en de wijze waarop beoogd wordt dit onderwerp aan te pakken bij de CCR.

Overzicht tot 2012
Eind 2012 hebben we dit overzicht op de website van het CBRB geplaatst, waarin uitgebreid wordt ingegaan op:
 • de geschiedenis;
 • de knelpunten;
 • de diverse onderzoeken die hebben plaats gevonden;
 • de werking van de hardheidsclausule (ROSR, art. 24.04, lid 4)
 • de wijze waarop de discussie internationaal plaats vindt;
 • de inzet om het onderwerp weer op de juiste internationale agenda’s te krijgen.
Overgangsbepalingen in werkprogramma CCR
Nadat onderzoeksresultaten door de Nederlandse delegatie internationaal waren ingebracht, is er achter de schermen veel lobbywerk verricht om dit onderwerp op de internationale agenda’s te krijgen en de discussie te heropenen, voor die bepalingen waar volgens het onderzoek hoge kosten aan verbonden kunnen zijn. In het voorjaar van 2013 is hiertoe dit document (RV13-18NL) ingebracht bij de betreffende CCR-werkgroep met voorstellen voor het werkprogramma van Comité RV voor de jaren 2014 en 2015. Voor iedere bepaling waarover opnieuw gediscussieerd gaat worden is onderbouwing nodig. Nadere onderzoeken zullen per bepaling duidelijk moeten maken wat de impact is en over welk veiligheidsrisico het gaat.

Aanpak artikelen waarvan de overgangstermijn al in 2010 is afgelopen
Eind 2012 heeft u ook deze en deze artikelen in de CBRB-Nieuwsbrief kunnen lezen over een aanpak van de knelpunten en nadere onderzoeken.  De eerste aandacht was hierbij voor die artikelen waarvan de overgangstermijn al in 2010 waren afgelopen. Tot eind 2012 was er de mogelijkheid om met een beroep op de crisishardheidsclausule uitstel te krijgen voor deze eisen. Voor de volgende drie artikelen is tot eind 2014 uitstel mogelijk, daarna moeten schepen voldoen aan de eisen.
 • Eisen die gesteld worden aan de lichtdoorlaatbaarheid van 75 procent van de ruiten in stuurhuizen (art. 7.02, lid 5)
 • Eisen die gesteld worden aan de ankeruitrusting / ankergewicht (art. 10.01, lid 5 en 6)
 • Eisen aan alarminstallatie. Art. 15.08 lid 3a (vooral voor de dagpassagiersvaart)
Lichtdoorlaatbaarheid ruiten in stuurhuizen
Bij ongewijzigde regelgeving moeten, wanneer de eis van een lichtdoorlaatbaarheid van 75% van de stuurhuisruiten niet wordt gehaald,  deze ruiten worden vervangen na 2014.
In 2009 heeft het CBRB een instrument aangeschaft om de lichtdoorlaatbaarheid van ruiten in stuurhuizen te kunnen meten. Zie ook dit artikel wat in 2009 in een CBRB-Nieuwsbrief stond. Met dit instrument hebben enkele kwantitatieve onderzoeken plaatsgevonden.
Onderzoek heeft aangetoond dat het om een groot deel van de vloot gaat. De investeringen die moeten worden gedaan dragen niet bij tot de veiligheid. Zie hiertoe dit document met een samenvatting van de onderzoeksresultaten van een meer kwalitatief onderzoek door TNO over dit onderwerp.
Recent heeft de Nederlandse delegatie voorgesteld om de regels te wijzigen en een minimale lichtdoorlaatbaarheid van 60% te eisen. Indien stuurhuisruiten een lichtdoorlatendheid hebben van minder dan 75% dienen aanvullende maatregelen genomen te worden om lichtweerkaatsing te voorkomen.
Deze maatregelen zijn:
 1. het plafond van het stuurhuis is zwart (bij niet voldoen aan de eis van 75%);
 2. de voorruiten van de brug zijn ontspiegeld of zijn zo geplaatst dat weerkaatsingen effectief uitgesloten zijn. Aan deze eis wordt voldaan indien de ruiten schuin ingezet zijn en zij naar voren toe met de bovenkant van het venster een hoek van minimaal 10° en maximaal 25° met de loodlijn maken (alleen voor nieuwbouw, verbouw of ombouw).
Volledigheidshalve merken we op dat  het een voorstel is en er nog geen internationale consensus is voor een dergelijke aanpak. Het Europese binnenvaartbedrijfsleven zal het voorstel ondersteunen.

Ankeruitrusting
Een andere eis waarvan de overgangsbepaling al is afgelopen en waar tot eind 2014 uitstel mogelijk is, betreft de gewichten van ankers. Het probleem beperkt zich voornamelijk tot schepen tussen de 70 en 86 meter. Recent is door CBRB, BBU en KSV deze gerichte mail gestuurd naar binnenvaartondernemers met een uitleg waar het om gaat en het verzoek om de vragen te beantwoorden. Hiervoor kan deze rekentool worden gebruikt. Doelstelling is een beeld te krijgen van de omvang van de problematiek.

Problematiek geluidseisen
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het aflopen van de overgangstermijn voor de geluidseisen in 2015 grote consequenties kan en zal hebben voor een groot deel van de vloot. Er is een verschil voor schepen die voor en na 1 april 1976 zijn gebouwd. Voor de laatste categorie verwijzen we naar de brief die we in 2010 naar de IVW stuurde en de reactie die we daarop ontvingen. Een continuering van de in deze brieven genoemde werkwijze is uitermate belangrijk!

Beroep op hardheidsclausule
Diverse CBRB-leden gaan voor schepen die gebouwd zijn voor 1 april 1976 een beroep doen op de hardheidsclausule, ROSR  Artikel 24.04, vierde lid voor het niet kunnen  voldoen aan één of meerder van de volgende artikelen van het ROSR:
 • Artikel 3.04, lid 7 (Maximum geluidsniveau in machinekamer 110 dB(A))
 • Artikel 7.01, lid 2 (Maximum geluidsniveau bij stuurstelling 70 dB(A))
 • Artikel 12.02, lid 5 (Maximum geluidsniveau in woonruimten 70 dB(A) en in slaapruimten 60 dB(A))
Onderzoek geluidsnormen
Door de brancheorganisaties voor de binnenvaart is bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gesignaleerd dat het voldoen aan de geluideisen zal leiden tot technische en / of financiële knelpunten voor diverse categorieën van binnenschepen. Het Ministerie van I&M heeft recent de opdracht verstrekt voor een nader onderzoek naar aard en omvang van de knelpunten met betrekking tot het voldoen aan de geluideisen uit het ROSR. Aangezien ook vragen zijn gerezen over de ratio achter de gestelde geluideisen en over het exacte inhoudelijke verband tussen het beoogde doel en de vereiste maatregelen, is de vraagstelling voor het uit te voeren onderzoek erg breed. Het CBRB en leden van het CBRB zijn ook betrokken bij dit onderzoek. Een startbijeenkomst zal begin september plaats vinden.

En nu verder…
De regelgeving waar we het hier over hebben beperkt zich niet tot de Nederlandse grenzen. Wijzigingen behoeven dan ook internationaal draagvlak. Dat bleek en blijkt niet mee te vallen! Andere delegaties zijn lastig te overtuigen dat de consequenties van het aflopen van overgangstermijnen groter zijn dan voorzien was bij de besluitvorming hierover. Het overzicht van de bepalingen waarover de komende jaren gediscussieerd zal moeten worden maakt duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is.
In navolging van het onderzoek naar de lichtdoorlatendheid van stuurhuisruiten, zal in de komende periode nog een aantal onderzoeken starten, onder meer voor de eisen aan kranen , een herziening van de definitie achterpiekschot en relingen.
Het CBRB blijft zich inzetten om samen met de collega-brancheorganisaties en de Nederlandse overheid, goede onderbouwing aan te dragen voor de internationale discussie die de komende tijd gevoerd zal worden.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Overgangsbepaling ankeruitrusting passagiersvaart

Eerder in deze nieuwsbrief las u een uitgebreid artikel over overgangsbepalingen, waarbij met name de volgende onderwerpen zijn besproken:
 • Lichtdoorlaatbaarheid ruiten in stuurhuizen;
 • Ankeruitrusting;
 • Geluidseisen.
Deze overgangsbepalingen zijn - naast de overgangsbepalingen die als specifieke knelpunten voor de passagiersvaart zijn gedefinieerd (onafhankelijke tweede voortstuwing & alarminstallaties) - ook voor de passagiersvaart relevant.
 
Voor passagiersschepen geldt, voor het berekenen van de vereiste ankergewichten, echter een enigszins afwijkende formule die namelijk gebaseerd is op waterverplaatsing in plaats van op het laadvermogen. Voor passagiersschepen beneden Emmerich (km 855) geldt bovendien een aanvullende factor die afhankelijk is van het windvangend oppervlak.
 
In de passagiersvaart zal daarom een separate inventarisatie uitgevoerd worden naar de omvang van de problematiek van de ankeruitrusting. Hierover verneemt u binnenkort meer.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Besluit vrijstelling gebruik van ankers Rotterdam

In artikel 3.8 van de Havenbeheersverordening van Rotterdam 2010 is het gebruik van ankers in de haven geregeld. In dit artikel staat:
 1. Het is verboden een anker te gebruiken, tenzij:
  1. ligplaats wordt genomen in een boeienspan of een palenligplaats;
  2. dit geschiedt door een drijvende kraan en zeker is gesteld dat gebruik van een anker geen schade toebrengt aan de in de onderwaterbodem aangebrachte leidingen, kabels, duikers of oever- of kadeverdedigingswerken.
 2. Het voornemen om een anker te gebruiken als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt gemeld aan de havenmeester.
 3. De melding bedoeld in het tweede lid vindt plaats per telefoon, per marifoon op het daarvoor bestemde kanaal, per fax of per e-mail.
 4. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing of vrijstelling verlenen.
Op 8 augustus jl. is, gelet op bovengenoemd artikel en artikel 11.7, eerste lid, onder d, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012, het besluit vrijstelling gebruik van ankers Rotterdam gepubliceerd in de Staatscourant.
Met dit besluit wordt vrijstelling van het verbod om een anker te gebruiken verleend aan de schipper of kapitein die op advies van een loods een anker gebruikt:
 1. bij het afmeren;
 2. ter voorkoming van een aanvaring; of
 3. ter voorkoming van een aandrijving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Hiërarchie Scheepvaartverkeerswet

De Scheepvaartverkeerswet (SVW) is de basis van alle verkeersregels voor de scheepvaart. De wet bevat onder meer het verbod op het varen onder invloed. Verder vormt de wet ook de basis voor het aanbrengen van verkeerstekens. De SVW is verder uitgewerkt in zes scheepvaartreglementen voor de binnenwateren en één voor de kustwateren. Deze reglementen bevatten regels over bijvoorbeeld voorrang, verlichting, geluidsseinen en verkeerstekens.
In het document Hiërarchie Scheepvaartverkeerswet is overzichtelijk weergegeven wat er in de verschillenden besluiten en regelingen staat, en hoe ze zijn gekoppeld aan de Scheepvaartverkeerswet.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Aanwijzingsbesluit ligplaatsen buiten petroleumhavens Rotterdam

In de vorige CBRB-Nieuwsbrief informeerden we u in dit artikel over de wijziging van de Havenbeheersverordening Rotterdam op 1 juli jl.
Artikel 5.5a, tweede lid van de nieuwe Havenbeheersverordening maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen waar het nemen van ligplaats met een binnentankschip met een gevaarlijke stof als lading of ladingresidu aan boord is toegestaan. Hierop volgend is inmiddels een Aanwijzingsbesluit ligplaatsen buiten Petroleumhavens Rotterdam gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is het toegestaan om ligplaats te nemen met een binnentankschip, dat een gevaarlijke stof als lading of als ladingresidu aan boord heeft, in de volgende gebieden:
 1. de ligplaatsen gelegen aan de palen in het Hartelkanaal, nabij de Hartelkering, ter hoogte van de oeverfrontnummers 5022, 5024 en 5026;
 2. de ligplaatsen gelegen aan steiger 7 in het Hartelkanaal ter hoogte van oeverfrontnummer 6081;
 3. de ligplaatsen gelegen aan de palen in de Mississippihaven ter hoogte van oeverfrontnummer 7048;
 4. de ligplaatsen gelegen aan de kade van Antarcticakade ter hoogte van de oeverfrontnummers 8246 tot en met 8250.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Tweede tender MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT)-regeling Logistiek

Binnenkort wordt de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling Logistiek voor de tweede keer dit jaar opengesteld, namelijk van 25 september tot 3 oktober. De publicatie van de regeling op de website van Agentschap.nl wordt op 25 augustus verwacht, en de gunning gaat op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Er zou nog 1,8 miljoen euro beschikbaar zijn voor het ondersteunen van het MKB. Dat betekent dat logistieke MKB-bedrijven (dus ook in de binnenvaart) aanspraak kunnen maken op substantiële ondersteuning bij het opzetten van innovatieve projecten.

 
Er is financiële ondersteuning mogelijk voor:
 • Inkoop kennis: een kennisvoucher kan besteed worden bij een publieke kennisinstelling (50% ondersteuning);
 • Een haalbaarheidsstudie: om vooraf bijv. de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een innovatietraject in kaart te brengen (50% ondersteuning);
 • Een R&D- samenwerkingsproject: Meerdere partijen, gericht op ontwikkeling van nieuw product, proces of nieuwe dienst (50% ondersteuning);
 • Inhuur personeel: inhuur hooggekwalificeerd personeel voor onderzoek, ontwikkeling of innovatie.
U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning indien u met onderstaande onderwerpen aan de slag wilt:
 1. Bundelen en Modaliteiten
 2. (Inter)nationale regelgeving
 3. Samenwerken in en over de keten
 4. Service logistiek
 5. Supply Chain Finance
Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Naar boven


Modernisering van de bemanningseisen: een uitdaging voor de komende jaren

Dat de huidige bemanningseisen - en vooral de controle en handhaving daarvan - aan modernisering toe zijn wordt in Nederland in brede kring erkend. De workshops die het ministerie van I&M in 2012 organiseerde hebben een stortvloed aan kritiekpunten opgeleverd. De flexibiliteit die tegenwoordig bij de inzet van binnenvaartschepen wordt verwacht botst in de praktijk met de verouderde opzet van de regelgeving. Ook kwam duidelijk naar voren dat de bestaande wijze van handhaven onvoldoende borg staat voor een ‘level playing field’. In het voorjaar werd dat beeld bevestigd door een ‘thema-actie’ van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): een groot deel van de geconstateerde overtredingen is van administratieve aard en heeft te maken met de ouderwetse opzet van de regelgeving en de controlemiddelen (het vaartijdenboek en het dienstboekje).
 
Daartegenover staat dat niemand betwist dat adequate regelgeving en handhaving noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de vaart, de arbeidsbescherming en als randvoorwaarde voor eerlijke concurrentie in de binnenvaart. Indirect gaat het daarbij ook om de kwaliteit en de concurrentiekracht vàn de binnenvaart.
 
De uitdaging om tot een modernisering van de bemanningseisen te komen moet echter niet worden onderschat. De geschiedenis heeft geleerd dat een doorlooptijd van 5 tot 7 jaar voor zo’n proces niet denkbeeldig is omdat zowel de betrokken staten als sociale partners (EBU, ESO en ETF) op één lijn moeten komen. Een goede voorbereiding van de op internationaal niveau te nemen stappen is dan ook geen overbodige luxe.
 
We moeten hierbij in ogenschouw nemen dat de Rijnregeling, die zowel economisch als beleidsmatig veel gewicht in de schaal legt, niet meer los gezien kan worden van de regelgeving voor de rest van het Europese vaarwegennet. Een Europees beleidskader ligt dus voor de hand. Dat neemt echter niet weg dat de in de Rijnvaart ontwikkelde expertise op dit gebied essentieel is om zo’n exercitie tot een goed einde te brengen. ‘Brussel’ en ‘Straatsburg’ moeten dus nauw samenwerken.
 
Het goede nieuws is dat dat tegenwoordig ook in toenemende mate gebeurt, met name bij het leiden en ondersteunen van internationale werkgroepen. Zo wordt er in Brussel al bijna een jaar hard gewerkt aan een Europees beleidskader dat ervoor moet zorgen dat nationale kwalificaties voor functies aan boord automatisch erkend worden op alle vaarwegen in Europa. Dit kader moet ook voorzien in digitalisering van de controle- en handhavingsmiddelen, waarbij vanzelfsprekend de privacy van betrokkenen gewaarborgd moet zijn.
 
Het Europese raamwerk voor de kwalificaties wordt een belangrijke hoeksteen van de ‘bemanningseisen van de toekomst’. Een andere hoeksteen is ook al in een vergevorderd stadium: begin 2012 hebben sociale partners op Europees niveau overeenstemming bereikt over de regels met betrekking tot de arbeidstijd van werknemers aan boord. De Europese Commissie werkt nu aan omzetting van deze overeenkomst in een Europese Richtlijn.
 
Er zijn kortom bemoedigende ontwikkelingen op dit terrein en er ligt een niet te onderschatten uitdaging in het verschiet. Het CBRB is hierbij nauw betrokken en houdt u op de hoogte.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Advertentie:     

Multilaterale overeenkomst voor kolenvervoer

Het ADN-Committee heeft tijdens de reguliere vergadering eind januari van dit jaar in Genève uitgebreid gediscussieerd over de voorwaarden van het vervoer van steenkool per binnenvaartschip. Uit testen, die zijn uitgevoerd conform het UN Manual of Tests and Criteria, is gebleken dat in een aantal gevallen steenkool aangemerkt moet worden als een gevaarlijke stof (Klasse 4.2, zelf ontbrandbaar). Dit zou tot grote problemen kunnen leiden bij het in bulk vervoeren van steenkool met binnenschepen.
Het CBRB heeft in nauwe samenwerking met haar Duitse zusterorganisatie BDB in EBU-verband ervoor gepleit het vervoer van steenkolen in principe niet onder het ADN te laten vallen, maar een aantal voorwaarden aan het vervoer te verbinden. Deze voorwaarden beogen dat het vervoer van steenkool niet aan het ADN onderworpen zal zijn.
 
Multilaterale overeenkomst uitzondering ADN en vervoer van steenkolen
Op vrijdag 19 juli jl. is de multilaterale overeenkomst tussen Duitsland, Oostenrijk en Nederland ADN/M 007 van kracht geworden (klik hier voor de exacte tekst).
Deze overeenkomst heeft betrekking op het vervoer van steenkool, cokes en antraciet die onder randnummer 2.2.42.1.5 van het ADN als stof van klasse 4.2, verpakkingsgroep III met UN-nummer 1361 (Kool of Roet) vallen.
Deze overeenkomst houdt in dat wanneer bovenstaande stoffen los gestort vervoerd worden, deze niet aan het ADN onderworpen zijn, indien:
 • De temperatuur van de lading voor, tijdens of direct na het laden de 60 graden Celsius niet overschrijdt;
 • De verwachte reistijd van het vervoer niet meer is dan 20 dagen;
 • De werkelijke reistijd meer dan 20 dagen is, er vanaf de 21e dag toezicht wordt gehouden op de temperatuur van de lading;
 • De schipper bij het laden op verifieerbare wijze instructies ontvangt over hoe te handelen in het geval van significante opwarming van de lading.
Deze overeenkomst is op dit moment tot en met 31 december 2014 geldig in Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland. België heeft recent een vergelijkbare overeenkomst ondertekend en omgezet in nationale regelgeving (N.B. België heeft het ADN nog niet geratificeerd, vandaar een soortgelijke overeenkomst).
 
Consequenties van deze overeenkomst voor vervoerders van steenkolen
Volgens de overeenkomst moet de belader waarborgen en documenteren dat de maximaal toelaatbare temperatuur voor, tijdens en direct na het laden niet wordt overschreden en de vervoerder van instructies voorzien. Voor het vervoer van steenkolen onder bovenstaande voorwaarden is geen toelating van het vervoer van gevaarlijke stoffen voor het schip nodig!
Na interpretatie en toetsing door de beleidsafdeling van het ministerie van I&M is het duidelijk geworden dat daarmee geen Certificaat van Goedkeuring voor het vervoer van gevaarlijke (ADN) stoffen vereist is, bij het handelen conform de multilaterale overeenkomst. Dit laatste is een aanzienlijke besparing voor de sector.
Zonder inzet van CBRB/EBU had dit uit kunnen lopen tot een verplichting van het hebben van een Certificaat van Goedkeuring voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of eventuele investeringen voor technische maatregelen.
Het CBRB zal op zeer korte termijn de instructies in samenwerking met de betrokken partijen (zoals de beladers van kolen) verspreiden onder de aangesloten leden. Deze instructies kunnen schippers aan boord houden, zodat de beladers niet bij elk transport de instructies hoeven te overhandigen en schippers te allen tijde beschikken over geaccepteerde instructies conform de multilaterale overeenkomst ADN/M007.
 
Overig
Vanuit de overslagterminals zijn er klaarblijkelijk brieven gestuurd naar een aantal opdrachtgevers van het vervoer van steenkolen. Het zou gaan om de gemaakte kosten voor het (laten) meten van de temperatuur (zoals vermeld wordt in de multilaterale overeenkomst) door te berekenen aan de opdrachtgevers van deze transporten.
Zodra wij hier meer informatie over hebben, zullen wij u nader berichten.
Indien u zelf over een dergelijke brief of informatie beschikt, verzoeken wij u dit aan ons door te geven.
 
Het is inmiddels duidelijk geworden dat ook het vervoer van steenkolen per spoor, zoals het er nu naar uit ziet, met extra (technische) maatregelen te maken zullen krijgen. Concrete maatregelen zullen nog binnen de OTIF (de internationale organisatie voor spoorvervoer) besproken moeten worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


24e editie Internationale Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tage op 15 en 16 oktober 2013

Op dinsdag 15 en woensdag 16 oktober 2013 vindt voor de 24e keer het evenement ‘Internationale Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tage’ plaats in het International Kolping Hotel am Römerturm te Keulen. Een opzet van het programma vindt u hier. Er zullen voor zowel droge lading als tankvaart interessante onderwerpen de revue passeren.  Onder andere de laatste ontwikkelingen op het gebied van ADN, CDNI en de resultaten van onderzoeken rond het ongeval met de mts Waldhof begin 2011 besproken zullen worden.
 
De kosten voor deze conferentie zijn bij aanmelding vóór 6 september € 790,- p.p. en na 6 september € 910,- p.p.
N.B. Leden van het CBRB krijgen 10% korting op deze prijzen! Vergeet niet uw CBRB-lidmaatschap te vermelden bij uw aanmelding! 

Naar boven


Bijeenkomst "Enablers & Drivers - LNG Fuel voor Binnenvaart en Kustvaart" op 26 september 2013

Op donderdag 26 september van 15:00 uur tot 18:00 uur organiseert Flevum een bijeenkomst met als titel "Enablers & Drivers - LNG Fuel voor Binnenvaart en Kustvaart". De bijeenkomst vindt plaats in het MSR te Rotterdam.
 
Meer informatie over het programma vindt u HIER.
 
U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt zich via deze link ook rechtstreeks aanmelden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Sigmond, Manager Flevum Industrie & Energie, via 010 - 234 04 01 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Verbetering duwbakken vak Waalhaven Rotterdam

Met deze bekendmaking aan de scheepvaart wordt geïnformeerd dat er in de Waalhaven aan de zuidzijde bij het duwbakken vak 2 dobberpalen worden geplaatst. Deze investering is mede bedoeld om bij te dragen aan een afbakening tussen de ligplaatsen voor de duwvaart en voldoende manoeuvreerruimte voor containerschepen op de nabij geleden terminal en de auto afzetplaats.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Stremmingen door werkzaamheden Hartelkering en Hartelbrug Rotterdam

Vanaf maandag 16 september 2013 tot en met zaterdag 5 oktober 2013 zal de grote doorvaartopening van de Hartelkering en Hartelbrug (vaste deel) aan de noordzijde zijn gestremd vanwege herstelwerkzaamheden. Voor meer informatie zie dit bericht van Havenbedrijf Rotterdam.
 
Functioneringssluiting stormvloedkeringen Rotterdam
Op zaterdag 21 september 2013 en zondag 22 september 2013 zal er in verband met de jaarlijkse functioneringssluiting van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en in het Hartelkanaal, tijdelijk een totale stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal van kracht zijn. Zie ook deze publicatie in de Staatcourant.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Themamiddag Binnentankvaart CBRB - Sdu

      

 
Op 5 september a.s. organiseren het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Sdu Uitgevers een themamiddag over het transport van gevaarlijke stoffen per binnentankvaart. 

Programma
13.00 - 13.30: ontvangst en registratie
13.30 - 14.15: stabiliteit - Bart Soede, SARC
14.15 - 14.35:  ervaringen met LNG - Rene Overveld, Interstream Barging
14.35 - 15.00:  Electronic Data Interchange (EDI) in de tankvaart – programmaomschrijving vanuit IDVV, Henk van Laar, Bureau Telematica Binnenvaart
15.00 - 15.30:  pauze
15.30 - 15.50: calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart - Nils Rosmuller, lectoraat Platform Transportveiligheid IFV
15.50 - 16.10:  tweede vluchtweg – Henk Langenberg, Ministerie I&M
16.10 - 16.40: paneldiscussie: 'ieder zijn verantwoordelijkheid' - DGMI - Inspectie Leefomgeving en Transport – RWS – Port of Rotterdam – Haven Amsterdam (Jean Paul de Maat -Ton Hoving – Adri van der Hoeven – Cees Willem Koorneef - Peter Alkema)
 
Deelnemers ontvangen:
 • aanwezigheidscertificaat ADN 1.3.3*;
 • katernenreeks Chemische Gevaren: deel Ontvlambare stoffen (Jos Zawierko);
 • meest recente editie tijdschrift Gevaarlijke Lading.
*De naam die u opgeeft wordt gebruikt voor het aanwezigheidscertificaat, vul daarom bij meerdere deelnemers van hetzelfde bedrijf opnieuw het aanmeldformulier in.

Kosten
Entreeprijs: € 65,-
Leden CBRB, VVA en abonnees Gevaarlijke Lading krijgen 25 procent korting.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de themamiddag via het aanmeldingsformulier

Meer informatie
Voor meer informatie over de themamiddag of uw inschrijving kunt u zich wenden tot:
Els de Haan, CBRB: 010 - 7989800, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Marjan Demmer, Sdu Uitgevers: 070 - 3789184, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


CCR-bijeenkomst "Stabiliteit van containerschepen", donderdag 5 september in Bonn

De Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) organiseert op donderdag 5 september 2013 een zogenoemde ‘ronde tafel’-bijeenkomst met als thema “Stabiliteit van containerschepen”. Deze bijeenkomst vindt plaats bij het Duitse Verkeersministerie (BMVBS) in Bonn, Duitsland, en duurt van 9:00 – 16:00 uur.
 
De vooraankondiging van deze bijeenkomst vindt u HIER.
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het programma. De bedoeling is, om het thema vanuit alle relevante gezichtspunten te bespreken: vanuit het perspectief van overheden, handhavende instanties, techniek, en logistieke partijen (containerterminals, schippers, barge operators, inland terminals, verladers). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Zorg goed geregeld voor uw buitenlandse medewerkers

Ons geassocieerd lid AGIS geeft hierbij informatie over de Tweelandenpolis die speciaal is ontwikkeld voor buitenlandse medewerkers die tijdelijk in Nederland werken. 

Iedere medewerker uit een EU-/EER-land of Zwitserland is verplicht zich in te schrijven voor de Nederlandse basisverzekering. De Agis Tweelandenpolis is speciaal voor buitenlandse medewerkers die tijdelijk voor u in Nederland werken. Deze aanvullende verzekering is gratis bovenop de verplichte basisverzekering.
 
Wanneer uw medewerker in Nederland verzekerd is, betaalt hij/zij geen ziektekostenpremie in eigen land. Wij leveren het E106-formulier hiervoor.
 
De vergoedingen op een rij
100% van de kosten:
 • die vallen onder het verplicht en het vrijwillig gekozen eigen risico van de basisverzekering
 • van medisch noodzakelijk ziekenvervoer vanuit een EU-/EER-land of Zwitserland naar het woonland
 • van vervoer van het stoffelijk overschot vanuit een EU-/EER-land of Zwitserland naar het woonland
Wat zijn de voordelen van de Agis Tweelandenpolis?
 • Volledig herverzekering van het verplicht- en eigen risico
 • De premie houdt u in op de salaris van uw medewerker, hij/zij heeft hier geen omkijken naar
 • Het aanmeldingsformulier is beschikbaar in 4 talen: Nederlands, Engels, Duits en Pools
 • Aanmelding, mutatie en afmelding doet u eenvoudig online
 • Uw aanmelding wordt binnen 3 werkdagen verwerkt; een spoedprocedure (24 uur) is mogelijk
 • Werkt de medewerker binnen een jaar weer bij u? Opnieuw aanmelden doet u snel online
Meer informatie over het sluiten van een collectiviteit voor de Agis Tweelandenpolis vindt u op www.agisweb.nl/tweelandenpolis. Of u belt 033 445 68 84.
 
Meer informatie over werken in het Nederland vindt u op www.agisweb.nl/buitenland of u belt met het Team Internationale Verdragsregelingen 033 445 68 74.

Naar boven


CBRB Agenda:

Voor vergaderingen, bijeenkomsten of bijzondere sluitingstijden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart kunt u de agenda op onze website raadplegen.

Naar boven


Ga naar boven