Nieuwsbrief 2013 - 07

 1. Themamiddag Binnentankvaart CBRB - Sdu
 2. Complianceregeling Mededinging
 3. Overhandiging Veiligheidsleidraad voor kleine veren
 4. Wijziging Havenbeheersverordening Rotterdam
 5. Technische voorschriften voor "passagiers met beperkte mobiliteit"
 6. Boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen
 7. Bedieningstijden vakantieperioden Botlekbrug Rotterdam
 8. Pilot inzameling olie- en vethoudend scheepsafval langs de Donau
 9. Duitsland heeft het CNLI-verdrag ondertekend en geratificeerd
 10. Verandering in de Warschau-regelingen tussen Oberwesel en St. Goar


Themamiddag Binnentankvaart CBRB - Sdu

      

 
Op 5 september a.s. organiseren het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Sdu Uitgevers een themamiddag over het transport van gevaarlijke stoffen per binnentankvaart. 

Programma
13.00 - 13.30:  ontvangst en registratie
13.30 - 14.15: stabiliteit - Bart Soede, SARC
14.15 - 14.35:  ervaringen met LNG - Rene Overveld, Interstream Barging
14.35 - 15.00:  Electronic Data Interchange (EDI) in de tankvaart – programmaomschrijving vanuit IDVV, Henk van Laar, Bureau Telematica Binnenvaart
15.00 - 15.30:  pauze
15.30 - 15.50: calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart - Nils Rosmuller, lectoraat Platform Transportveiligheid IFV
15.50 - 16.10:  tweede vluchtweg – Henk Langenberg, Ministerie I&M
16.10 - 16.40: paneldiscussie: 'ieder zijn verantwoordelijkheid' - DGMI - Inspectie Leefomgeving en Transport – RWS – Port of Rotterdam – Haven Amsterdam (Jean Paul de Maat -Ton Hoving – Adri van der Hoeven – Cees Willem Koorneef - Peter Alkema)
 
Deelnemers ontvangen:
 • aanwezigheidscertificaat ADN 1.3.3*;
 • katernenreeks Chemische Gevaren: deel Ontvlambare stoffen (Jos Zawierko);
 • meest recente editie tijdschrift Gevaarlijke Lading.
*De naam die u opgeeft wordt gebruikt voor het aanwezigheidscertificaat, vul daarom bij meerdere deelnemers van hetzelfde bedrijf opnieuw het aanmeldformulier in.

Kosten
Entreeprijs: € 65,-
Leden CBRB, VVA en abonnees Gevaarlijke Lading krijgen 25 procent korting.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de themamiddag via het aanmeldingsformulier

Meer informatie
Voor meer informatie over de themamiddag of uw inschrijving kunt u zich wenden tot:
Els de Haan, CBRB: 010 - 7989800, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Marjan Demmer, Sdu Uitgevers: 070 - 3789184, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Complianceregeling Mededinging

Onlangs heeft het CBRB bestuur de ‘CBRB Compliance Regeling Mededinging’ goedgekeurd. Daarmee is deze regeling voor het CBRB en zijn leden in werking getreden.
Deze complianceregeling is opgesteld en ingevoerd om aan alle leden duidelijkheid te verschaffen over de eisen die de mededingingsregels aan bedrijven en brancheorganisaties stellen. Tevens is deze regeling bedoeld als bescherming voor bedrijven die, misschien zonder dat zij er erg in hebben, de mededingingsregels zouden kunnen overtreden.
 
De wettelijke mededingingsregels zijn voor bedrijven behoorlijk strak. De regels voor brancheorganisaties zijn nog veel strakker. In een brancheorganisatie zijn reeds een aantal bedrijven gezamenlijk georganiseerd. De wetgever is dan ook veel sneller geneigd te denken dat men onderlinge afspraken wil maken. Verboden onderlinge afspraken mogen niet, die zijn in strijd met het kartelverbod.
 
Het kartelverbod verbiedt de mededinging beperkende afspraken tussen ondernemingen. De betekenis van het begrip ‘afspraken’ wordt zeer ruim uitgelegd en omvat alle manieren waarop ondernemingen onderling hun gedrag afstemmen, zowel mondeling als schriftelijk. Onderling afgestemde feitelijke gedragingen vallen daar ook onder. Deze regels gelden in principe in heel Europa.
 
Als dat aan de orde zou zijn dan zijn de consequenties over het algemeen niet gering. De boete voor handelen in strijd met de Mededingingswet kan oplopen tot 10% van de omzet van de onderneming, of, indien de overtreding door een brancheorganisatie is begaan, van de gezamenlijke omzet van de daarvan deel uitmakende ondernemingen. In Nederland zijn bovendien persoonlijke sancties voor bestuurders en werknemers die betrokken zijn bij inbreuken op het mededingingsrecht in de Mededingingswet mogelijk.
 
De mededingingsautoriteiten beschikken over ruime bevoegdheden:
Zij kunnen alle mogelijke informatie opvragen bij ondernemingen en vragen stellen over de inhoud. De ondernemingen zijn (in beginsel) verplicht de vragen van de mededingingsautoriteiten te beantwoorden. Tevens kunnen zij vrijwel alle documenten van een onderneming inzien. Notities, e-mails, documenten, correspondentie, aantekeningen etc.
 
Door het opnemen van de complianceregeling in het CBRB is in ieder geval iedereen op de hoogte van de regels en kunnen bedrijven er van op aan dat zij binnen het CBRB niet geconfronteerd zullen worden met verboden gedragingen. In de complianceregeling zijn de gedragingen die problemen op zouden kunnen leveren geïdentificeerd. In principe is daarmee voor iedereen duidelijk wat er kan en wat niet. Als er toch twijfel bestaat dan kunt u altijd contact opnemen met het CBRB. Voorlopig is ondergetekende aangewezen als verantwoordelijke voor de complianceregeling.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Overhandiging Veiligheidsleidraad voor kleine veren

Op 3 juli 2013 heeft het Landelijk Veren Platform (LVP) de Veiligheidsleidraad voor kleine veren overhandigd aan de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, mr. Tjibbe Joustra. De leidraad is geschreven voor decentrale overheden als gemeenten en provincies die kleine veren in hun bereik hebben varen. Het gaat daarbij om veren die een capaciteit hebben van minder dan 13 personen. De leidraad is samen met het CBRB en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgesteld en mede ondersteund door branchegenoten als de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (VEEON) en de Vrienden van de Voetveren.
 
De speech van de voorzitter van het LVP, de heer Hania, benadrukte vooral het economisch belang van veren in Nederland en verwees naar de successen die de stichting, geassocieerd met het CBRB, in de afgelopen jaren heeft behaald. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de verenbranche en het LVP was dan ook al in 2011 in gesprek met verschillende afdelingen van Rijkswaterstaat over een leidraad voor dit type veren. Na het ongeval met de pont ‘Keereweer’ in het Rijn-Schiekanaal op 31 januari 2012 te Rijswijk (ZH) is de ontwikkeling van een Veiligheidsleidraad in een stroomversnelling gekomen, mede door het onderzoeksrapport naar aanleiding van dit ongeval door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
 
De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is dan ook blij dat het LVP samen met de andere partijen dit document verder heeft opgepakt en dit op 3 juli jl. in ontvangst mocht nemen. De VNG kan de leidraad verder verspreiden onder haar leden om zo de veiligheid voor passagiers beter te kunnen waarborgen.
 
Voor meer informatie over het LVP kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wijziging Havenbeheersverordening Rotterdam

Op 1 juli 2013 is de Havenbeheersverordening Rotterdam van 2010 op enkele punten gewijzigd. Het CBRB is in het voorjaar geconsulteerd voor deze wijzigingen. E.e.a. is ook afgestemd met de CBRB-werkgroep Nautiek en Techniek en bestuurders van de ledengroep Tankvaart en overleggroep OPTO.
Hier kunt u de Havenbeheersverordening en de wijzigingen lezen.
 
De twee belangrijkste wijzigingen in deze havens
Artikel 5.5a, tweede lid maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen waar het nemen van een ligplaats met een binnentankschip met een gevaarlijke stof als lading of ladingresidu aan boord is toegestaan. Er is aan ons gevraagd mee te denken over de aan te wijzen gebieden. Uiteraard worden hier relevante leden bij betrokken. Zodra er een Aanwijzingsbesluit ligplaatsen buiten petroleumhavens Rotterdam wordt gepubliceerd informeren we u.
Verder is er in deze wijziging veel aandacht voor regels rond het bunkeren van LNG.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Technische voorschriften voor “passagiers met beperkte mobiliteit”

Hoofdstuk 15 van het ROSR schrijft voor dat er ruimtes beschikbaar moeten worden gesteld voor passagiers met een “beperkte mobiliteit”, waarbij echter niet gedetailleerd wordt beschreven welke ruimtes dat dan moeten zijn (behalve, kortgezegd, een toilet en verbindingsgangen naar de evacuatieruimte). Tot dusver interpreteerde IL&T deze regelgeving zodanig, dat er één hut voor beperkt mobiele passagiers voorgeschreven zou moeten zijn, die dan aan allerlei technische eisen moet voldoen. Dit aantal van één stond en staat niet in de voorschriften, maar is louter gebaseerd op interpretatie door IL&T. Dit is in feite een volledig arbitrair aantal, en er is dan ook veel discussie over, zowel bij passagiersrederijen, als bij klassebureaus en particuliere expertisebureaus, als bij IL&T zelf.
 
Binnen de zogenoemde Technische Commissie, die door IL&T is ingesteld, samen met klassebureaus en particuliere expertisebureaus, in het kader van de overdracht van inspectietaken van IL&T naar de marktpartijen, is nu een voorstel gedaan om voortaan anders met de voorschriften inzake passagiers met een beperkte mobiliteit om te gaan.
 
In afwijking van de huidige interpretatie wordt nu voorgesteld, om de verantwoordelijkheid voor het aantal hutten voor beperkt mobiele passagiers bij de reder neer te leggen. De reder moet, op basis van zijn ervaring, inschatten hoeveel beperkt mobiele passagiers hij gemiddeld aan boord heeft, en het aantal aangepaste hutten daarop afstemmen. Als de reder besluit om, gezien zijn ervaring, géén speciale hut voor beperkt mobiele passagiers in te richten, dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Voorgesteld wordt, om in dat geval in punt 52 van het Certificaat te noteren, dat het schip niet is voorzien van speciale hutten voor passagiers met beperkte mobiliteit.
 
In feite wordt hiermee de controle c.q. handhaving verschoven van het moment van certificaatverlening naar het feitelijke gebruik: mocht de reder besluiten om géén speciale hutten voor beperkt mobiele passagiers in te richten, dan vormt dat bij het verlenen van het Certificaat geen enkel beletsel, maar hij zal mogelijk problemen krijgen als tijdens de vaart blijkt dat er toch een beperkt mobiele passagier aan boord is.
 
Bij de totstandkoming van de voorschriften van Hoofdstuk 15 heeft het CBRB er indertijd al op aangedrongen om af te zien van gedetailleerde voorschriften voor beperkt mobiele passagiers. Het veilige en comfortabele vervoer van passagiers, al dan niet beperkt mobiel, is immers de core business van de passagiersrederijen; laat de verantwoordelijkheid voor een goede invulling daarvan dan ook aan de rederijen over. De nieuwe interpretatie, die nu voorgesteld wordt, sluit daar in feite bij aan.
 
Overigens is bovenstaande interpretatiekwestie specifiek bedoeld voor de kortere termijn. Men is het er over eens, dat de definitie van “personen met beperkte mobiliteit” véél te ruim is: ook mensen met brillen of gehoorapparaten, en gezonde zwangere vrouwen, vallen onder die definitie. Om dat aan te passen is echter een wijziging van Hoofdstuk 15 nodig. Men is het er over eens, dat eigenlijk het gehele Hoofdstuk 15 herzien zou moeten worden. Dat zal echter nog wel de nodige voeten in aarde hebben en is iets voor de langere termijn. Afgesproken is, om dit met een kleinere werkgroep op te gaan pakken, en het CBRB zal daar uiteraard bij betrokken zijn.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen: eerste installatie typegoedgekeurd

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over het feit dat er inmiddels een eerste partij erkend was om typegoedkeuringen van boordzuiveringsinstallaties uit te voeren. Zie hier voor het betreffende nieuwsbriefartikel.
 
Inmiddels is ook de eerste boordzuiveringsinstallatie typegoedgekeurd (Martins); de verwachting is dat een tweede installatie (EVAC) voor het eind van 2013 eveneens typegoedgekeurd zal zijn.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Bedieningstijden vakantieperioden Botlekbrug Rotterdam

Tijdens de vakantieperiode zal er geen spitsregime zijn tijdens het bedienen van de Botlekbrug. Zie hiervoor deze publicatie in de Staatscourant.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Advertentie:     

Pilot inzameling olie- en vethoudend scheepsafval langs de Donau

De betaling en inzameling van de door de binnenvaart geproduceerde olie- en vethoudende afvalstoffen in de Rijnoeverstaten Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland wordt geregeld conform deel A van het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI). De landen langs de Donau vallen niet onder het CDNI (op het Duitse gedeelte van de Donau na), maar zijn al, met enige hulp van een EU-programma, sinds een paar jaar bezig om de waterkwaliteit van de Donau te verbeteren door een efficiënt netwerk voor o.a. de inzameling van olie- en vethoudend afval in te richten, het zogenaamde WANDA-project. WANDA staat voor WAste management for inland Navigation on the DAnube, maar is (nog) geen verdrag of overeenkomst tussen de Donaulanden.
Inmiddels is het netwerk in een aantal Donaulanden ingericht en is er sinds 1 juli 2013 een pilot van start gegaan met een digitaal vignet, waarmee men het olie- en vethoudend afval kosteloos kan afgeven binnen het netwerk van het CO-WANDA-programma. Het betreft hier een tijdelijk project in de volgende Donau-landen: Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Bulgarije, Roemenië en een beperkt deel van Slowakije. Deze pilot wordt gezien als een test voor een betalingssysteem dat binnen een eventuele multilaterale overeenkomst met betrekking tot scheepsafvalstoffen in het Donaugebied zou moeten vallen. De betaling zou dan niet door middel van een chipkaart (zoals de ECO-card in de Rijnoeverstaten) geschieden, maar via dit digitale vignet als de pilot slaagt.
Ook u kunt zich opgeven voor deze test, wanneer u vaak in deze regio vaart, via deze link.
 
Voor meer informatie over het WANDA-project en de inzamellocaties van verschillende soorten afval, als huisvuil, KGA, olie- en vethoudend afval en (grof) restafval in de Donaulanden klikt u hier.
 
Voor overige informatie over CDNI en WANDA kunt u ook terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Duitsland heeft het CNLI-verdrag ondertekend en geratificeerd

Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012)
 
Dit Verdrag staat van 27 september 2012 tot en met 26 september 2014 open voor ondertekening door Staten op de zetel van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straatsburg.
 
Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de maand na het verstrijken van een periode van een jaar, te rekenen vanaf de datum waarop vier Staten hun akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding hebben neergelegd.
 
Deelnemende staten Ondertekening Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of toetreding
Duitsland 11 juli 2013 11 juli 2013
Oostenrijk    
België 27 september 2012  
Bulgarije    
Frankrijk 27 september 2012  
Luxemburg 27 september 2012  
Nederland 29 november 2012  
Polen    
Servië 18 januari 2013 18 juni 2013
Slowakije    
Zwitserland    

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Verandering in de Warschau-regelingen tussen Oberwesel en St. Goar

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft in het najaar van 2012 besloten tot nieuwe regels voor de § 09:08, 12:02, 12:03 en bijlage 9 van het Rijnvaartpolitiereglement.

 

Het betreft de regeling van de Wahrschau op de Rijn tussen km 548,50 en km 555,43. In deze brochure kunt u informatie lezen over de regeling. De nieuwe regeling is van toepassing met ingang van 1 december 2013.

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

Naar boven


Ga naar boven