Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuw ES-TRIN 2019 met daarin oplossingen knelpunten overgangsbepalingen

Het CBRB besteedt, voornamelijk in EBU-verband, veel tijd aan het dossier technische voorschriften voor binnenschepen. Dat doen we niet voor niets, nieuwe regelgeving kan immers een potentiële kostenpost voor uw bedrijf inhouden. Op donderdag 8 november heeft CESNI, het Europese Comité wat bevoegd is om te besluiten tot standaarden voor de binnenvaart, besloten tot een nieuwe versie van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN 2019.

ES-TRIN 2019
Om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en technologische ontwikkelingen te volgen wordt de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen ES-TRIN regelmatig herzien. ES-TRIN zelf is als zodanig niet bindend. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Unie zullen in hun wettelijke kaders naar deze standaard verwijzen, zoals dat nu ook gebeurt naar ES-TRIN 2017. Vanaf 1 januari 2020 zal ES-TRIN 2019 van kracht worden (let op met printen: 534 pagina’s!).

Nieuw in ES-TRIN 2019 zijn bijzondere bepalingen voor elektrische aandrijvingen in hoofdstuk 11. Verder zijn overgangsbepalingen voor bestaande schepen opgenomen voor de met ES-TRIN 2017 ingevoerde nieuwe regels voor elektrische installaties in hoofdstuk 10. En – heel belangrijk! – in ES-TRIN 2019 zijn de oplossingen voor knelpunten in overgangsbepalingen verankerd.
 
Oplossing knelpunten overgangsbepalingen
Nieuwe regelgeving tot stand brengen duurt lang, wijzigen van regelgeving zo nodig nog langer. Uitgebreide onderzoeken, intensieve onderhandelingen en jarenlange intensieve inzet door binnenvaartorganisaties resulteren in een oplossing voor knelpunten in overgangsbepalingen. De geluidseisen, schema’s voor elektrische apparaten en installaties, bijboten, vluchtwegen en voortstuwingsystemen van passagiersschepen, stuk voor stuk grote knelpunten voor het binnenvaartbedrijfsleven. We zijn verheugd dat voor al deze knelpunten in de overgangsbepalingen een oplossing is verankerd in ES-TRIN 2019.
 
Grootste knelpunt: geluidseisen
Een groot knelpunt in de overgangsbepalingen zijn de geluidseisen voor schepen die gebouwd zijn voor 1976. Dit raakt 95% van de gehele Europese binnenvaartvloot, gebouwd voor 1976. Wanneer geen oplossing zou zijn gevonden dan zouden al deze schepen na 2020 onverkort moeten voldoen aan de bestaande geluidseisen. In een TNO-rapport van 2014 is te lezen dat alleen al in Nederland ruim 2500 schepen niet kunnen voldoen. In ES-TRIN 2019 is een oplossing verankerd. Zo is onder bepaalde voorwaarden een beperkte overschrijding toegestaan (*1). Daarnaast is de wijze van geluidsmetingen voor deze schepen aangepast (*2). Onderzoeken hebben aangetoond dat meten van 95% op het motorvermogen geen recht doet aan de dagelijkse praktijk van het binnenvaartschip en daarmee evenmin aan de tijd dat personen aan boord daadwerkelijk worden blootgesteld aan onverantwoorde geluidsniveaus. In het nieuwe meetprotocol wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van het toerental van de motor. We zijn blij dat er internationaal een oplossing is gevonden, die de binnenvaartondernemers de mogelijkheid biedt om het geluidsniveau van schepen tegen aanvaardbare kosten te verbeteren.
 
Oplossingen knelpunten passagiersvaart
In ES-TRIN 2019 zijn ook de overgangsbepalingen voor de passagiersvaart opgenomen. Het gaat hierbij om de vluchtwegen die niet door keukens mogen leiden, en de tweede onafhankelijke voorstuwing. Vluchtwegen niet door keukens: Als het realiseren van een vluchtweg anders dan door de keuken voor bestaande passagiersschepen technisch moeilijk uitvoerbaar is of tot onevenredig hoge kosten leidt, dan mag, bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1-1-2020, het certificaat toch worden verlengd als de risico’s die een vluchtweg door de keuken met zich meebrengt zijn geanalyseerd door een deskundig bedrijf, en de aanbevelingen van het deskundig bedrijf zijn doorgevoerd. Tweede onafhankelijke voortstuwing: Bestaande passagiersschepen mogen afzien van een tweede, onafhankelijke voortstuwing in een gescheiden machinekamer als er voldaan wordt aan aanvullende eisen op het gebied van brandbestrijding en lenscapaciteit.
We zijn zeer blij met deze resultaten, omdat daarmee gelijkwaardige maar aanzienlijk goedkopere alternatieven voor de vluchtweg en de tweede voorstuwing gevonden zijn.


*1 De oplossing voor het knelpunt geluidseisen is te lezen in art. 32.03 (Bijkomende overgangsbepalingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op 1 april 1976 of daarvoor) in de tabel bij artikel 15.02 lid 5, zie ES-TRIN 2019 p. 232-233.
*2 Zie ESI-III-5 (geluidsmetingen), ES-TRIN 2019 p. 441-450.

 

Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven