Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

De Mobiliteitsalliantie: mobiliteit naar een next level

Het is de Mobiliteitsalliantie gelukt om de mobiliteit op de agenda te krijgen bij het kabinet. Het eerste jaar van deze alliantie stond in het teken van de lobby. Deze blijkt succesvol te zijn geweest: in het regeerakkoord is € 2 miljard extra uitgetrokken voor investeringen in weg, water, spoor en OV. Dat is een belangrijke trendbreuk met de forse bezuinigingen op het infrastructuurbudget die hebben plaatsgevonden vanaf 2010. Ook de focus op een meer integraal mobiliteitsbeleid ligt in lijn met de visie van de Mobiliteitsalliantie.

Even terug naar het begin: wat is de Mobiliteitsalliantie? Het is een breed samenwerkingsverband van meer dan 20 partijen in de wereld van mobiliteit en vervoer, zoals de ANWB, RAI Vereniging, TLN, NS, KNV, HTM, RET, GVB, Fietsersbond, reizigersvereniging Rover. Het CBRB en het Landelijk Veren Platform zijn eveneens onderdeel van de Mobiliteitsalliantie. Deze partijen hebben één gezamenlijk doel: de Nederlandse mobiliteit vooruit helpen. De alliantie vindt dat mobiliteit slimmer, flexibeler, groener en veiliger moet.
Nieuwe organisatiestructuur
Er moet nu vanuit de lobby doorgepakt worden naar concrete plannen om de doelen van de Mobiliteitsalliantie te bewerkstellingen, startende met een nieuwe opzet van de organisatie van de alliantie. Er is gekozen om een programmaorganisatie op te zetten met programmadirecteur, een programmateam, een expertpool en de bestaande werkgroepen. Dit om een proactieve partner te worden met meer capaciteit en tijd om concrete plannen uit te werken.

Het Deltaplan
Op 6 juli jl. is de Mobiliteitsalliantie bijeengekomen met als doel een begin te maken met het Deltaplan. Dit moet een omvangrijk plan worden om de mobiliteit van Nederland naar een next level te brengen, bestaand uit een uitdagende en maakbare visie en perspectief op het duurzaam bereikbaar houden van Nederland. Het Deltaplan gaat de komende maanden opgesteld worden in verbinding tussen de verschillende werkgroepen die de Mobiliteitsalliantie kent.

Het Landelijk Veren Platform en Centraal Bureau voor de Rijn- en de Binnenvaart maken deel uit van de volgende werkgroepen:
  • Werkgroep Investeringsagenda (infrastructuur): voor de lange termijn wordt er gestreefd naar een nieuw Mobiliteitsfonds, met lange looptijd (bij voorkeur voor onbepaalde tijd) en met voldoende middelen voor investeringen, onderhoud, beheer en renovatie van (verkeers)infrastructuur en voorzieningen voor slimme benutting en duurzame brandstoffen.
  • Werkgroep Mobility as a Service (“MaaS”), wat gedefinieerd wordt als “een dienstverleningsconcept waarbij de reiziger de reis van deur tot deur krijgt aangeboden als één dienst”.  Wij proberen hier te bewerkstelligen, dat veerdiensten gezien worden als een integraal onderdeel van dit concept.
  • Werkgroep Smart Mobility, waarbij wij bijvoorbeeld pleiten voor het opnemen van veerponten in openbaarvervoernetwerken om mensen uit de auto in het OV te krijgen en omrijdkilometers te besparen.
De bijeenkomst van 6 juli heeft ertoe geleid dat de samenwerkingspartners een gedeeld beeld hebben over het Deltaplan, een aantal kernthema’s hebben benoemd en dat er een verbinding gemaakt is tussen de korte en lange termijn opbrengsten van de werkgroepen.

De planning
De vervolgstappen voor het Deltaplan zijn om in september 2018 de contouren voor het plan gereed te hebben en in februari 2019 een uitgewerkt plan te hebben met projecten, maatregelen en acties. Waarna de projecten uit de Deltaplan uitgevoerd dienen te worden tussen medio 2019 en 2022.
Ga naar boven