CBRB - Nieuws

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Presentaties themabijeenkomst Arbeidstijdenrichtlijn

CBRB Themabijeenkomst Arbeidstijdenrichtlijn
Op woensdagochtend 15 februari 2017 was een 50-tal deelnemers aanwezig bij de CBRB-Themabijeenkomst Arbeidstijdenrichtlijn. De ochtend werd voorgezeten door Kees de Graaff, Managing Director bij ZwaansDelta Barging B.V. en tevens bestuurslid van het CBRB. Hij trapte af met de mededeling dat het exact 5 jaar geleden was dat de sociale partners EBU, ESO en ETF een overeenkomst hadden ondertekend die de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart regelt. In 2014 is deze overeenkomst vervat in een Europese richtlijn (2014/112/EU). Die richtlijn verplicht de lidstaten uiterlijk 31 december 2016 de nodige veranderingen in hun nationale wetgeving door te voeren. Nederland heeft de nodige wijzigingen gepubliceerd in Staatsblad 515 van 2016.
 
Toelichting op de Arbeidstijdenrichtlijn voor de binnenvaart
Michiel Koning, secretaris Sociale Zaken bij het CBRB, gaf een toelichting op de geschiedenis en de inhoud van de overeenkomst die gesloten is voor de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart. Zijn presentatie en transscript zijn hier te lezen.
 
Toelichting op de invoering in de Nederlandse wet en handhaving
Vervolgens gaf Jaap Kwakernaat, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een toelichting op de invoering van de richtlijn in de Nederlandse wet en hoe er op gehandhaafd zal worden. Zijn presentatie is hier te vinden.

Lees verder op de themapaginaGeactualiseerde Branche-RI&E erkend

Instrument nu beter geschikt voor de passagiersvaart

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de binnenscheepvaart (CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Nautilus International en CNV Vakmensen) hebben erkenning van het Steunpunt RI&E-instrumenten verkregen voor een geactualisereerde Branche-RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). De nieuwe Branche-RI&E is opgesteld in de werkgroep ARBO Veiligheid Binnenvaart, die bestaat uit deskundigen van partijen. Voorafgaand heeft het CBRB een volledigheidsscan uitgevoerd waaruit bleek dat de bestaande Branche-RI&E, waarvan de erkenning enige tijd geleden is vervallen, niet meer voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.  Verder heeft het CBRB het initiatief genomen om het nieuwe RI&E-instrument beter geschikt te maken voor de passagiersvaart.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft is verplicht de arbeidsrisico’s voor zijn medewerkers in kaart te brengen en te beheersen met behulp van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze verplichting komt voort uit de Arbeidsomstandighedenwet en maakt deel uit van het arbeidsomstandighedenbeleid van het bedrijf.
De RI&E is een instrument om de gevaren, risicofactoren en risico’s van de arbeid voor de werknemers systematisch in kaart te brengen en te kwantificeren. Hiernaast dient de RI&E als dynamisch hulpmiddel om de risico’s met beperkende maatregelen te beheersen. Hierbij wordt met name gekeken naar de drie aspecten:
  • veiligheid;
  • gezondheid;
  • psychosociale arbeidsbelasting (PSA, het negatief equivalent van ‘welzijn’).
Door vanuit de RI&E de acties te categoriseren in een Plan van Aanpak wordt als het ware een actielijst gegenereerd waarmee men op basis van prioriteiten aan de slag kan om de arbeidsveiligheid te verbeteren (de hoge risico’s dienen hierbij als eerste te worden aangepakt). Meestal wordt voor een bedrijf door een interne of externe deskundige de RI&E opgesteld en uitgevoerd.
  Lees meer...

De loontabel 1 januari 2017 is beschikbaar

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 0,36% verwerkt.

icon Loontabel 1 januari 2017


Zie ook: dossier Sociale Zaken en Informatie voor werkgevers


Presentaties workshop NRMM verordening (EU) 2016/1628

Op 1 december 2016 heeft het CBRB in samenwerking met IVR en EBU de workshop NRMM Regulation (EU) 2016/1628 georganiseerd. De 80 deelnemers hebben uitleg gekregen over de nieuwe wetgeving en de gevolgen voor de sector. De workshop nodigde zowel de participanten als de sprekers uit om inzichten en standpunten uit te wisselen.

De presentaties kunt u hieronder inzien:

icon Uitnodiging

icon NRMM Verordening

icon Presentatie Jan Vogelaar - CBRB

icon Presentatie Khalid Tachi - EICB

icon Presentatie Theresia Hacksteiner - IVR EBU

icon Presentatie Michel Voorwinde - VIV

Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (Voor de EER relevante tekst).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj


Meer artikelen...

Ga naar boven