Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Onderzoek naar economische impact laagwater op vaarwegen

Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben opdracht gegeven voor een onderzoek ‘economische impact laagwater op vaarwegen’. Beide organisaties doen dit om inzicht te krijgen in de impact  van de lage waterstanden op de bedrijfsvoering van de modaliteit binnenvaart. De resultaten van dit onderzoek dienen om de noodzaak van de toekomstige inzetbaarheid van de binnenvaart onder de aandacht te kunnen brengen bij verschillende overheden en andere instanties op nationaal en internationaal niveau.

In 2018 was sprake van een langdurige droogte periode in Nederland. Een van de sectoren die beïnvloed werd door deze droogte was de binnenvaart zelf. Door het lage water op belangrijke vaarwegen, met name de Rijn en de Waal, ondervond de binnenvaart daar de gevolgen van. Enerzijds wist een deel van de binnenvaart daar handig gebruik van te maken en stegen de vrachtprijzen als gevolg van de laagwater toeslag. De gehele vloot kon worden ingezet om het vervoer via water te bedienen. Echter niet alle binnenvaart ondernemers zagen hun vrachten stijgen; scheepvaart die verhuurd was kon dit momentum niet benutten.

Naast de binnenvaart zelf zijn er natuurlijk ook nog andere sectoren betrokken bij het (binnenvaart)transport proces – denk aan verladers of fabrieken – die in meer of mindere mate de negatieve effecten hebben ondervonden van het lage water.

Op verzoek van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer wordt een studie uitgevoerd door het Erasmus UPT (Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics) die inzicht moet gaan geven in de directe en indirecte economische effecten voor en rondom de binnenvaart, van het lage water.   

Dit met als centrale onderzoeksvraag:
Wat is de omvang van economische effecten zowel voor de sector binnenvaart als voor de verladende bedrijvigheid, inclusief van deze bedrijven afhankelijke bedrijvigheid (indirecte effecten)?
 
Het onderzoek kijkt daarbij verder dan de sector binnenvaart en kent ook een brede, internationale economische invalshoek. Ook substitutie-effecten binnen de binnenvaart en tussen verschillende vervoerwijzen vormen een aandachtspunt  in dit onderzoek.
 
Het projectteam van Erasmus UPT bestaat uit drie experts, ieder met eigen expertise op het gebied van economische impact studies naar binnenvaart en maritieme transportketens. Een eindrapport verwachten wij rond het 4e kwartaal van 2019. Wij zullen u uiteraard van de uitkomsten op de hoogte brengen.Nautische veiligheid op de Westerschelde

Begin juni heeft het CBRB een afspraak gehad met de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) over de veiligheid van riviercruiseschepen/hotelschepen in het Scheldegebied.

De Commissie Nautische Veiligheid Scheldegebied (CNVS) evalueert alle aanvaringen, near misses, strandingen en incidenten. Daarbij is het niet de bedoeling om schuldigen aan te wijzen, maar om er van te leren en adviezen te geven.

In het algemeen maakt de GNA zich zorgen over de nautische veiligheid van de riviercruisevaart. Naar aanleiding van het incident met de Viking Idun heeft de GNA advies gegeven aan de Permanente Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart (PC) en gesproken met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV zal waarschijnlijk eind september met resultaten van hun onderzoek komen.

Voorstellen Commissie Nautische Veiligheid

De Commissie Nautische Veiligheid heeft de Permanente Commissie het volgende voorgesteld:

Korte termijn:

  • Intern alle medewerkers van de verkeersbegeleidingscentrales verzoeken de riviercruiseschepen/hotelschepen nog intensiever te gaan begeleiden.
  • De GNA vraagt lijsten op van riviercruiseschepen/hotelschepen die verwacht worden in de verschillende havens. Dit helpt hen om een beter overzicht te krijgen van het aantal riviercruiseschepen/hotelschepen op de rivier.
Middellange termijn:
  • Meldplicht, waarbij 48 uur van te voren er moet worden gemeld, welke kapitein aan boord is en welke wachtmannen, waarbij moet worden aangegeven hoe diegene heet, welke vaarbewijzen diegene heeft, of deze voldoende Nederlands of Engels spreekt en hoe vaak deze al op de Westerschelde heeft gevaren. De GNA voert daarna een risicoanalyse uit en wanneer zij het niet vertrouwen zullen ze een loods voorschrijven. Wanneer een loods één of meerdere keren met de bewuste kapitein is meegevaren en aan kan geven dat alles redelijk onder controle is en dat de kapitein weet waar hij mee bezig is, kan besloten worden dat een loods voor de volgende keer niet meer nodig is.
Lange termijn:
  • Het liefst zou men een Scheldepatent invoeren. Hoogstwaarschijnlijk is dit niet mogelijk i.v.m. de harmonisering van de beroepskwalificaties in 2021. Wel kunnen specifieke vaargebieden meegenomen worden. Er wordt nu gelobbyd om de Westerschelde hier ook in mee te nemen.

 

Mogelijkheid onderzoek vroegtijdig melden

Op dit moment melden schepen zich via de marifoon op het moment van betreden van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer gebied (GNB-gebied). Zowel de Nederlandse als Vlaamse overheid onderzoekt of het mogelijk is een meldingsplicht 48 uur voor het betreden van het GNB-gebied in te voeren. Op basis van de verkregen gegevens kan de GNA voor ieder riviercruiseschip een risicoanalyse uitvoeren. Indien de analyse aantoont dat er een groot risico is, dan kan de GNA voor het betreden van het GNB-gebied een loods voorschrijven om de veiligheid te garanderen.

 

Ad hoc loodsplicht

Vooruitlopend hierop zal de GNA, bij ernstige twijfel, vanaf nu op basis van veiligheidsrisico’s verbonden aan de vaart van een bepaald riviercruiseschip, een ad hoc loodsplicht opleggen.
De Westerschelde is een open zeearm met getij en druk verkeer. Vanwege de bijzonderheden op dit vaarwater adviseert de GNA eventueel een loods aan boord te nemen die de kapitein helpt de haven veilig te bereiken. Dit zal alleen gebeuren bij twijfel over de communicatie in één van de voertalen en/of over de lokale bekendheid. Het betreffende schip zal op een veilige plaats ten anker worden laten gegaan of afgemeerd en er zal dan ad hoc een loods worden voorgeschreven. Het schip krijgt dus een vaarverbod tot er een loods aan boord is. Dit zal natuurlijk behoorlijke vertraging opleveren voor het betreffende schip. De wettelijke loodsbesteltijd is 6 uur, uiteraard zal men er alles aan doen om de loods eerder aan boord te krijgen, maar toch zal het enkele uren duren. 

 

Folder Binnenvaartpassagiersschepen op de Westerschelde

Deze folder bevat meer informatie over de Westerschelde voor binnenvaartpassagiersschepen. De folders zijn beschikbaar in verschillende talen. De regels in deze folders zijn niet nieuw en zijn sinds 2008 van kracht.

Het verzoek is om deze folders te verspreiden onder het personeel van deze schepen.

 

Nautische veiligheid riviercruiseschepen/hotelschepen door juiste taal en plaatselijke bekendheid

Het is ontzettend belangrijk om een Nederlands en/of Engels sprekende kapitein te hebben én die ook kennis en ervaring heeft op de Westerschelde. Mocht er twijfel bestaan over de bemanning met betrekking tot het spreken van de voertalen of over de lokale bekendheid, dan is het uiteraard aan te raden om bij voorbaat een loods te bestellen, dit voorkomt in ieder geval vertraging gedurende de reis.

 

Probleem bij bedrijfsvoering

Inmiddels is Koninklijke BLN-Schuttevaer aangehaakt op dit dossier en kunnen zij zich verenigen met het bovenstaande. Tevens hebben wij, beide partijen, naar voren gebracht bij de GNA dat de dagpassagiersvaart een probleem krijgt in de bedrijfsvoering, met name bij ad-hoc vaarten in de dagpassagiersvaart, met een meldplicht van 48 uur. Dit is niet te realiseren en staat een economische bedrijfsvoering in de weg. De GNA heeft ons verzekerd dat het niet de bedoeling is dit op te leggen aan de dagpassagiersvaart. 
Goederenvervoer agenda kabinet valt in goede aarde

De 18 partijen (het CBRB is er daar één van) die samen de Logistieke Alliantie* vormen, reageren instemmend op de goederenvervoeragenda van het kabinet die vandaag door minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Het belang van logistiek voor de hele samenleving wordt volgens de bedrijfslevenpartijen en infrastructuurbeheerders steeds groter. Ontwikkelingen zoals in e-commerce, toenemend wereldwijd protectionisme en klimaatproblemen stellen het logistieke systeem in Nederland daarbij voor nieuwe uitdagingen. En met de agenda anticipeert het kabinet op dit toenemende belang.  


Agenda raakt iedereen 
“Met deze agenda heeft het kabinet de richting bepaald hoe we samen het logistieke systeem klaar maken voor de toekomst. Het opslaan en vervoeren van goederen gaan we met behulp van innovatie nog veiliger, efficiënter en duurzamer maken. En dat gaat ieders leven raken, want logistieke vragen spelen overal. Bij leveringen aan huis, het bevoorraden van ziekenhuizen en zorginstellingen tot aan- de afvoer van producten van en naar onze MKB-ers en industriële complexen. Of dat nu over de weg, het water, het spoor of door de lucht is. Nu komt het aan op goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de betrokken overheden in de verdere uitvoering”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak. 

Handel én logistiek
Vorige week presenteerde het bedrijfsleven al haar visie 'handel en logistiek in 2040' aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. CBRB-voorzitter Paul Goris was vorige week aanwezig bij deze presentatie. Immers is de binnenvaart een belangrijke modaliteit in het beoogde toekomstbestendige logistieke netwerk.

"Deze agenda is een eerste uitwerking van het kabinet op onze oproep om het logistieke systeem in samenhang met de vraag naar logistieke diensten vanuit handels- en productiebedrijven te bezien en de impact daarvan op de samenleving. Het goede nieuws is met deze agenda het ministerie laat zien dat die denkrichting is geland. De uitwerking van deze agenda in gezamenlijke programma’s met voldoende middelen en in samenwerking met de topsector logistiek, heeft nu de hoogste prioriteit. Zo houden we samen Nederland sterk en welvarend", besluit Lak.


* de Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, DeltalinqsWelvaart in Nederland ondenkbaar zonder goederenvervoer

De Logistieke Alliantie, een bondgenootschap van 18 verschillende partijen uit het bedrijfsleven, branche-organisaties en infrastructuurbeheerders*, wil met een ambitieus programma voor het nationaal- en internationaal transporteren en opslaan van goederen Nederland nog competitiever, veiliger en duurzamer maken.

Visie 2040 voor de minister 

Om dit doel kracht bij te zetten, overhandigden zij vandaag aan minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen hun ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’. Volgens de Logistieke Alliantie is het eigenlijk een aanbod aan Nederland. De visie op 2040 van de Alliantie is dat de aanvoer, afvoer en levering van goederen ‘state of the art’ groen, veilig, met oog voor de mens en betaalbaar plaatsvindt. “Met concrete acties in ons logistieke systeem willen we de komende jaren samen met de overheid een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak. 


Minister Van Nieuwenhuizen: “Ons logistieke landschap is essentieel om Nederland als handelsland op de wereldkaart te houden. Daarom is het goed dat de het bedrijfsleven de handen ineen slaat om het nationaal en internationaal opslaan en vervoeren van goederen de komende jaren veiliger, schoner en efficiënter te maken. De Logistieke Alliantie beschikt over serieuze slagkracht om dat verschil bedrijfsleven breed te gaan maken”. 

Paul Goris, voorzitter van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, was tijdens deze overhandiging aanwezig namens de binnenvaart en de Logisitieke Alliantie, waar het CBRB onderdeel van is.

Goederenvervoer is overal

“Welvaart in Nederland is ondenkbaar zonder goed nationaal en internationaal goederenvervoer. We staan er als burgers echter te weinig bij stil en dat is niet goed”, zegt Lak. ”De aan- en afvoer van goederen is overal om ons heen en komt ook nog eens steeds dichterbij huis. We bestellen graag vanuit huis kleding, apparatuur, tuinspullen en voedingswaren en willen die graag op tijd en heel geleverd krijgen”. Daarbij constateren de 18 partners een maatschappelijke noodzaak om leveringen met emissiearme en stillere schepen, vliegtuigen, treinen en vrachtauto’s plaats te laten vinden en op een veilige manier. Dat gaat allemaal nog niet vanzelf.

Keihard werken aan schoner en stiller vervoer

Lak: “De veranderende wereld vraagt om een plan. Met deze visie geeft het hele bedrijfsleven aan hoe wij het logistieke systeem willen inrichten om Nederland ook na 2040 duurzaam welvarend te houden. We gaan komende jaren keihard aan de slag met schoner en stiller transporteren van goederen in binnen- en buitenland. We gaan het vervoer en de opslag van producten nog veiliger maken. En niet in de laatste plaats willen we ook het werken in logistieke functies echt uitdagend houden.”
 

Samen met topsector Logistiek 

De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Die bestaat uit een goederenvervoeragenda, een topsector logistiek-agenda en projecten die het bedrijfsleven zelf oppakt. Met het ‘ambitiedocument topsector Logistiek’, dat ook vandaag door trekker Aad Veenman aan de minister werd aangeboden, onderschrijven het ministerie van IenW, de topsector en de Logistieke Alliantie hun gezamenlijke aanpak van het logistieke systeem voor de komende jaren.
 
* de Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, Transport en Logistiek Nederland,  VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs

Klik hier om meer te lezen over de Logistieke Alliantie en de Visie Handel en Logistiek 2040
Meer artikelen...

Ga naar boven