Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Ontwikkelingen samenwerking Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer verkennen op dit moment een intensievere vorm van samenwerking. De diverse actuele uitdagingen vragen om een stevige en eenduidige vertegenwoordiging. Externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie en mobiliteit vragen om een duidelijke visie en een sterke sectorvertegenwoordiging bij de positionering van de binnenvaart in het logistieke, politieke en maatschappelijke veld. 

Wat de vorm van samenwerking betreft, staan alle opties open.  Wij verwachten dit proces in de eerste helft van 2019 te hebben afgerond.

Nieuw ES-TRIN 2019 met daarin oplossingen knelpunten overgangsbepalingen

Het CBRB besteedt, voornamelijk in EBU-verband, veel tijd aan het dossier technische voorschriften voor binnenschepen. Dat doen we niet voor niets, nieuwe regelgeving kan immers een potentiële kostenpost voor uw bedrijf inhouden. Op donderdag 8 november heeft CESNI, het Europese Comité wat bevoegd is om te besluiten tot standaarden voor de binnenvaart, besloten tot een nieuwe versie van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN 2019.

ES-TRIN 2019
Om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en technologische ontwikkelingen te volgen wordt de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen ES-TRIN regelmatig herzien. ES-TRIN zelf is als zodanig niet bindend. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Unie zullen in hun wettelijke kaders naar deze standaard verwijzen, zoals dat nu ook gebeurt naar ES-TRIN 2017. Vanaf 1 januari 2020 zal ES-TRIN 2019 van kracht worden (let op met printen: 534 pagina’s!).

Nieuw in ES-TRIN 2019 zijn bijzondere bepalingen voor elektrische aandrijvingen in hoofdstuk 11. Verder zijn overgangsbepalingen voor bestaande schepen opgenomen voor de met ES-TRIN 2017 ingevoerde nieuwe regels voor elektrische installaties in hoofdstuk 10. En – heel belangrijk! – in ES-TRIN 2019 zijn de oplossingen voor knelpunten in overgangsbepalingen verankerd.
 
Oplossing knelpunten overgangsbepalingen
Nieuwe regelgeving tot stand brengen duurt lang, wijzigen van regelgeving zo nodig nog langer. Uitgebreide onderzoeken, intensieve onderhandelingen en jarenlange intensieve inzet door binnenvaartorganisaties resulteren in een oplossing voor knelpunten in overgangsbepalingen. De geluidseisen, schema’s voor elektrische apparaten en installaties, bijboten, vluchtwegen en voortstuwingsystemen van passagiersschepen, stuk voor stuk grote knelpunten voor het binnenvaartbedrijfsleven. We zijn verheugd dat voor al deze knelpunten in de overgangsbepalingen een oplossing is verankerd in ES-TRIN 2019.
 
Grootste knelpunt: geluidseisen
Een groot knelpunt in de overgangsbepalingen zijn de geluidseisen voor schepen die gebouwd zijn voor 1976. Dit raakt 95% van de gehele Europese binnenvaartvloot, gebouwd voor 1976. Wanneer geen oplossing zou zijn gevonden dan zouden al deze schepen na 2020 onverkort moeten voldoen aan de bestaande geluidseisen. In een TNO-rapport van 2014 is te lezen dat alleen al in Nederland ruim 2500 schepen niet kunnen voldoen. In ES-TRIN 2019 is een oplossing verankerd. Zo is onder bepaalde voorwaarden een beperkte overschrijding toegestaan (*1). Daarnaast is de wijze van geluidsmetingen voor deze schepen aangepast (*2). Onderzoeken hebben aangetoond dat meten van 95% op het motorvermogen geen recht doet aan de dagelijkse praktijk van het binnenvaartschip en daarmee evenmin aan de tijd dat personen aan boord daadwerkelijk worden blootgesteld aan onverantwoorde geluidsniveaus. In het nieuwe meetprotocol wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van het toerental van de motor. We zijn blij dat er internationaal een oplossing is gevonden, die de binnenvaartondernemers de mogelijkheid biedt om het geluidsniveau van schepen tegen aanvaardbare kosten te verbeteren.
 
Oplossingen knelpunten passagiersvaart
In ES-TRIN 2019 zijn ook de overgangsbepalingen voor de passagiersvaart opgenomen. Het gaat hierbij om de vluchtwegen die niet door keukens mogen leiden, en de tweede onafhankelijke voorstuwing. Vluchtwegen niet door keukens: Als het realiseren van een vluchtweg anders dan door de keuken voor bestaande passagiersschepen technisch moeilijk uitvoerbaar is of tot onevenredig hoge kosten leidt, dan mag, bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1-1-2020, het certificaat toch worden verlengd als de risico’s die een vluchtweg door de keuken met zich meebrengt zijn geanalyseerd door een deskundig bedrijf, en de aanbevelingen van het deskundig bedrijf zijn doorgevoerd. Tweede onafhankelijke voortstuwing: Bestaande passagiersschepen mogen afzien van een tweede, onafhankelijke voortstuwing in een gescheiden machinekamer als er voldaan wordt aan aanvullende eisen op het gebied van brandbestrijding en lenscapaciteit.
We zijn zeer blij met deze resultaten, omdat daarmee gelijkwaardige maar aanzienlijk goedkopere alternatieven voor de vluchtweg en de tweede voorstuwing gevonden zijn.


*1 De oplossing voor het knelpunt geluidseisen is te lezen in art. 32.03 (Bijkomende overgangsbepalingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op 1 april 1976 of daarvoor) in de tabel bij artikel 15.02 lid 5, zie ES-TRIN 2019 p. 232-233.
*2 Zie ESI-III-5 (geluidsmetingen), ES-TRIN 2019 p. 441-450.

 

Investeer in betere bediening voor binnenvaart

Draai bezuinigingen binnenvaart Kabinet Rutte II terug

Om de binnenvaart beter te faciliteren zijn extra investeringen in bediening van sluizen en bruggen noodzakelijk. De belangenbehartiger van handels- en productiebedrijven evofenedex en de drie binnenvaartverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB en de ASV merken dat de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren hun tol eisen. Betrouwbare en efficiënte bediening van binnenvaart is cruciaal om de sector aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Dit past ook goed in het beleid van het Kabinet om een modal shift van weg- naar water te bewerkstelligen. De ondernemersverenigingen verzoeken de Tweede Kamer daarom bij het begrotingsdebat Infrastructuur en Waterstaat extra budget vrij te maken voor betere bediening.
 
Op verschillende plekken loopt de capaciteit van Rijkwaterstaat tegen grenzen aan. Hoewel de inzet van Rijkswaterstaat groot is, kampt de organisatie met onvoldoende goed opgeleid personeel om het netwerk soepel draaiend te houden. Er is sprake van personele onderbezetting bij verkeersposten, bruggen en sluizen. De problemen zijn in het hele land merkbaar, zelfs op zeer drukke routes. Zo loopt de binnenvaart bij de Kreekraksluizen in Zeeland tegen problemen aan. Deze sluizen worden door camera’s op afstand bediend maar bij slechte weersomstandigheden komt een veilige bediening in het geding. Hetzelfde geldt voor de Volkeraksluizen en de sluizen bij Hansweert waar bij slecht weer de bediening helemaal stil komt te liggen. Op de Hollandsche IJssel is de aanmeldprocedure van de Algerabrug onvoldoende afgestemd. Containerschepen die vanuit Rotterdam naar Alphen aan den Rijn varen, moeten vier uur van te voren een opening bestellen bij de Algerabrug. Dit is langer dan de benodigde vaartijd naar de betreffende terminals.
 
De binnenvaartsector en handels- en productiebedrijven zien graag dat de Tweede Kamer extra budget vrijmaakt voor de bediening. Hiermee kan Rijkswaterstaat de bediening verbeteren en extra personeel inzetten tijdens drukke periodes of wanneer bediening op afstand niet mogelijk is. De Tweede Kamer debatteert morgen over de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat.


 

Scheepvaart op de Rijn staat voor grote uitdagingen door historisch laagwaterHet verleden begrijpen om beter vorm te geven aan de toekomst. Tegen de achtergrond van het huidige, extreme laagwater analyseert de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) studies naar periodes van laagwater in het Rijnstroomgebied in het verleden en de scenario’s ten aanzien van de klimaatverandering. Het rapport over de aanpassing van de waterwegen en de Rijnvaart aan de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering wordt geactualiseerd en aangevuld met diverse nieuwe initiatieven ter bevordering van een duurzame binnenvaart.

Het heeft de afgelopen maanden nauwelijks geregend en hierdoor zijn de waterstanden in de Rijn tot een kritiek laag peil gezakt. Bij veel peilschalen is het waterpeil lager dan ooit. Ook al is er nu regen voorspeld waardoor de situatie enigszins verlicht zou kunnen worden, moet men bedenken dat een deel van de neerslag eerst het grondwaterlichaam zal opvullen en niet meteen afvloeit naar het oppervlaktewater. De laagwatersituatie zou daarom ook in de komende dagen nog kritiek kunnen blijven.

Het laagwater heeft niet alleen aanzienlijke gevolgen voor de Rijnvaart, maar ook voor de aan de Rijn gelegen industrie. Tank- en drogeladingschepen kunnen alleen nog maar een fractie van hun lading vervoeren, áls ze al kunnen varen. Op grond van de zeer kritische waterstanden is de vaart van de Beneden-Rijn naar de Bovenrijn in het gebergtegedeelte tussen Bingen en Koblenz vrijwel volledig stilgelegd. Goederen moeten omgeladen worden op trein en vrachtwagens om gevoelige producten af te kunnen leveren. Bovendien moest op veel plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij BASF in Ludwigshafen, de productie worden teruggeschroefd omdat er beperkingen zijn opgelegd voor het koelwater dat aan de Rijn mag worden onttrokken.

De CCR volgt de ontwikkelingen op de voet en analyseert welke conclusies wellicht voor de toekomst getrokken moeten worden. Zowel de werkgroep als het Comité voor Infrastructuur en Milieu hebben tijdens hun vorige vergaderingen in september en oktober de laatste studie van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) met betrekking tot periodes van laagwater in het verleden en de onderzoekingen van de Commissie voor de Hydrologie van de Rijn (CHR) over de te verwachten klimaatveranderingsscenario’s en de gevolgen voor de afvoer van de Rijn zorgvuldig geanalyseerd en de mogelijke gevolgen voor de Rijnvaart geïdentificeerd.

Het Comité zal zijn rapport over de aanpassingen van de waterweg en de Rijnvaart aan de eventuele gevolgen van de klimaatverandering (Besluit 2008- I-12 en 2009-I-5) actualiseren. De CCR gaat daarvoor uit van de laatste wetenschappelijke inzichten, namelijk, dat in het voorjaar de gemiddelde laagwaterafvoer minder zal worden, terwijl de gemiddelde laagwaterafvoer in het najaar zal toenemen. Alles bij elkaar genomen zal de toename van de afvoer in het najaar meer zijn dan de daling van de afvoer in de zomer, zodat voor het hele jaar kan worden uitgegaan van een toename van de gemiddelde laagwaterafvoer.

De werkzaamheden ter actualisering van het bovengenoemde rapport zullen worden aangevuld met andere activiteiten ter bevordering van een duurzame Rijnvaart. De CCR hanteert hiervoor een definitie van ‘duurzame binnenvaart’ die ook ecologische, economische en sociale aspecten omvat. De onderzoeken in het kader van de marktobservatie van de CCR vormen hiervoor een belangrijke basis want op grond hiervan kan worden bekeken wat de gevolgen zullen zijn voor de vrachtprijzen en de vervoerde hoeveelheden. Uit de navolgende grafiek blijkt bijvoorbeeld dat de vrachtprijzen bij laagwater sterk stijgen. Bij een dalend waterpeil kunnen de schepen minder lading meenemen, met gevolg dat de vrachtprijzen stijgen. Dit hangt ook samen met de toeslag die berekend wordt bij laagwater. De peilschaal in Kaub aan de Midden-Rijn levert hiervoor de richtwaarde, omdat de vaaromstandigheden aan de Midden-Rijn van doorslaggevend belang zijn voor het scheepsverkeer over de gehele Rijn.Periodes van laagwater leiden ertoe dat er minder vervoerd wordt. De volgende grafiek laat dit duidelijk zien voor de traditionele Rijn.Berichten over de situatie en informatie over de waterstanden en de afvoer zijn te vinden op de volgende websites:
 
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)
Wekelijks geactualiseerd bericht over de laagwatersituatie in Duitsland:
www.bafg.de/DE/07_Nachrichten/20180629_nw.html
 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)
Waterstanden bij de Rijnpeilschalen, gedeeltelijk met prognoses:
www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/index.php?target=2&fs=RHEINGEBIET
 
Andere hydrologische gegevens over de waterstanden en afvoer:
pegelonline.wsv.de/gast/start


DE CCR IN HET KORT

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is een internationale organisatie die een essentiële regelgevende rol speelt voor de organisatie van de Rijnvaart. De CCR is actief op technisch, juridisch, economisch, sociaal en milieugebied. Haar werkzaamheden staan op alle taakgebieden in het teken van een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord en milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Afgezien van de Rijn, ontplooit de Centrale Commissie vandaag de dag talrijke activiteiten die betrekking hebben op de Europese waterwegen in ruimere zin. Zij werkt daarbij nauw samen met de Europese Commissie, alsmede met de andere rivierencommissies en internationale organisaties.


Meer artikelen...

Ga naar boven